Úsek sociálních věcí

  •  Sociální práce a poradenství

Sociální pracovníci obecních úřadů vykonávají od 1.1.2012 v tzv. přenesené působnosti, tedy činnost, kterou stát delegoval na orgány územní veřejné správy, která je občanům nejblíže. Sociální pracovníci budou výsledky své činnosti vést elektronicky v tzv. Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka, který bude součástí připravovaného Jednotného informačního systému. Standardizovaný záznam umožní, aby se s výsledky sociální práce seznámily orgány, které rozhodují o dávce. Podle novely zákona o sociálních službách mají obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávat sociální práci v oblasti „nepříznivé sociální situace“ a „sociálního vyloučení“, přičemž oba pojmy jsou definovány zákonem o sociálních službách. Pověřené obecní úřady budou vykonávat sociální práci v oblasti hmotné nouze. Klienty hmotné nouze jsou ti, kteří se (z vlastní viny či bez vlastního přičinění) ocitli v dlouhodobé nezaměstnanosti, dluhové pasti, či bez přijatelného bydlení. K řešení nepříznivých situací, sociálního vyloučení či hmotné nouze budou sociální pracovníci daného města nebo obce využívat metody sociální práce.

  •  Veřejný opatrovník

Statutem města Ústí nad Labem je Městský obvod Neštěmice povinen a oprávněn zastupovat osoby, jimž byla rozhodnutím soudu ustanovena opatrovníkem, ve všech právních úkonech, které za sebe tyto osoby činit nemohou; má povinnost jednat v jejich zájmu a při výkonu své funkce spolupracovat s opatrovnickým soudem.
Ustanovený opatrovník činí za klienta právní úkony, spravuje jeho majetek. Spolupracuje např. s úřady a státními institucemi, soudy, neziskovými organizacemi, lékaři, a zvláště se samotným opatrovancem, kterému je nápomocen při řešení jednotlivých životních situací.
Úprava způsobilosti k právním úkonům - O plném zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům může rozhodnout výhradně soud.

  • Veřejná služba

Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání na základě písemné smlouvy. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.

Životní situace

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/ (Portál veřejné správy)

Kontakty

Bartová Taťána, Mgr.

vedoucí úseku sociálních věcí
Č. dveří: 408
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Güttnerová Ilona opatrovník osob omezených ve svéprávnosti 401 +420475275123
Lajtkepová Lucie, Bc. sociální pracovník 408 +420475275101
Marešová Dana opatrovník osob omezených ve svéprávnosti 401 +420475275132