Odbor správy a údržby obecního majetku

 • Vykonává činnosti spojené se správou či prodejem nemovitého majetku města Ústí nad Labem svěřeného do správy MO ÚL – Neštěmice Statutem
 • Spolupracuje s orgány města a dalšími institucemi v problematice spojené s majetkovou agendou
 • Provádí periodické a mimořádné inventarizace majetku
 • Zajišťuje evidenci smluv na prodej a pronájem nemovitostí, pozemků, bytů a nebytových prostor
 • Provádí správní řízení ve věcech dle ustanovení § 5 Občanského zákoníku a řeší jiné správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu se zákonem o obcích, provádí výkon správy komunikací v rozsahu vymezeném Statutem a plošným rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – Neštěmice
 • Povoluje zábory a pronájmy veřejného prostranství ve správě MO ÚL – Neštěmice
 • Zajišťuje údržbu a opravy drobných staveb, připravuje plán investičních akcí a oprav a údržby, posuzuje účelnost a hospodárnost navržených investic a oprav, připravuje podklady pro investiční akce, jejichž zadavatelem je MO ÚL – Neštěmice
 • Vede agendu spojenou s pronájmy bytů, výměnami bytů, evidencí volných bytů a podaných žádostí na pronájem bytů, zajišťuje pronájmy nebytových prostor, včetně zpracování nájemních smluv
 • Zajišťuje pronájem ploch na nemovitostech ve správě MO ÚL – Neštěmice pro umístění reklamy
 • Zajišťuje správu domovního fondu, zajišťuje opravy a údržbu bytového fondu, vymáhá pohledávky za nájemné a služby v bytech a nebytových prostorech
 • Zajišťuje zpracování nájemních a kupních smluv
 • Zajišťuje za MO ÚL – Neštěmice souhrnné vyjádření pro územní a stavební řízení pro stavby realizované na území MO ÚL – Neštěmice, eviduje a zakládá všechna rozhodnutí a příslušnou dokumentaci dle stavebního zákona pro stavby, kde je MO ÚL – Neštěmice účastníkem řízení, zajišťuje činnosti související se zákonem č. 183/2006 Sb.
 • Zajišťuje zasedání Komise majetkové a bytové RMO Ústí nad Labem – Neštěmice
 • Zajišťuje čistotu veřejných prostranství a likvidaci odpadů v rozsahu vymezeném Statutem a rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – Neštěmice, podílí se na přípravě operačního plánu zimní údržby komunikací pro pěší ve správě MO ÚL – Neštěmice
 • Řídí a organizuje práci zaměstnanců v kategorii VPP, zodpovídá za provoz služebních nákladních vozidel a vysavače na psí exkrementy
 • Pečuje o veřejná dětská hřiště a místa pro odpočinek, včetně péče o městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše), vydává povolení k zvláštnímu užívání veřejné zeleně
 • Kontroluje práce provedené na základě smluv na údržbu veřejné zeleně
 • Zabezpečuje činnosti na úseku PO a BOZP pro zaměstnance VPP

Životní situace

Přehled řešení postupů je možné také nalézt na adrese https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/ (Portál veřejné správy).

Kontakty

Škarabelová Lenka

vedoucí odboru SÚOM
Č. dveří: 308
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Dufková Vladimíra referent evidence pozemků 303 +420475275126
Kalabza Milan referent správy bytů, nebyt. prostor 312 +420475275128
Krsková Petra referent IŽP, VPP a dopravy 310 +420475275139
Pačová Michaela, Bc. referent pro SŘ 302 +420475275141
Pilnajová Renata referent správy bytů 312 +420475275136
Šlejtrová Markéta referent správy bytů, nebyt. prostor 311 +420475275119