Úsek matriky a evidence obyvatel

  • vykonává matriční a evidenční činnost v rozsahu daném právními předpisy a Statutem;
  • vede matriční knihy narození, manželství, registrovaného partnerství, úmrtí, vydává matriční doklady, vystavuje osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí pro občany mající trvalý pobyt v MO Neštěmice, povoluje změnu jména a příjmení;
  • provádí ověřování podpisů (legalizace), pravosti listin (vidimace);
  • vystavuje osvědčení pro uzavření církevního sňatku;
  • sepisuje zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením a po narození dítěte;
  • na žádost občanů zprostředkovává zápis matriční události, ke které došlo v cizině, do zvláštní matriky v Brně;
  • pracoviště Czech POINT - vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy - výpisy z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Registru řidičů (bodové hodnocení);
  • zajišťuje agendu rybářských lístků;
  • vykonává činnost v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o změně některých zákonů, v platném znění - přihlášení k trvalému pobytu, zrušení údajů o místu trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu na území ČR, ohlášení adresy pro doručování písemností, zprostředkování kontaktu;
  • na základě žádostí poskytuje údaje z informačního systému AISEO (Agendový informační systém evidence obyvatel).

Životní situace

Přehled řešení postupů je možné také nalézt na adrese https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/ (Portál veřejné správy).

Formuláře

Kontakty

Pražanová Hana

vedoucí úseku matrik
Č. dveří: 107
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Dvořáková Marie referent evidence obyvatel 101, 102 +420475275140
Kučerová Jana referent matrik 106 +420475275103
Školková Pavla referent evidence obyvatel 101, 102 +420475275140