Odbor kanceláře tajemníka

Tajemník MO Neštěmice

 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny RMO Neštěmice nebo zvláštnímu orgánu MO Neštěmice;
 • plní úkoly uložené mu ZMO Neštěmice, RMO Neštěmice nebo starostou MO Neštěmice;
 • zajišťuje poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím;
 • zpracovává zprávy a podklady pro jednání RMO, ZMO Neštěmice týkající se zákona o svobodném přístupu k informacím;
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům Statutárního města Ústí nad Labe, MO Neštěmice zařazeným do ÚMO Neštěmice;
 • zpracovává interní dokumenty jejichž vydávání podléhá RMO Neštěmice;
 • vydává Spisový a skartační řád, Pracovní řád, Platový řád a další vnitřní směrnice ÚMO Neštěmice, nevydává-li je RMO Neštěmice;
 • dohlíží na rovné příležitosti mužů a žen na úřadu

Sekretariát vedení ÚMO Neštěmice

 • zajišťuje provoz spisovny ÚMO Neštěmice (archivaci dokumentů) a provádí skartační řízení;
 • zajištuje tvorbu a distribuci radničního periodického tisku;
 • spravuje webové stránky úřadu;
 • zajišťuje a eviduje  agendu týkající se organizování Veřejné služby, poskytuje součinnost krajské pobočce Úřadu práce;
 • přijímá a eviduje petice, stížnosti a žádosti o poskytnutí informací;
 • spolupracuje na zabezpečení činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mojžíř;
 • zabezpečuje veškerý servis pro vedení ÚMO, RMO a ZMO Neštěmice (pošta, spisová služba, distribuce materiálů, organizační záležitosti, rozesílání pozvánek, včetně programu, pořizování zápisů z porad a z jednání RMO a ZMO Neštěmice, včetně archivace, distribuce zápisů a usnesení, zabezpečování audio a elektronických záznamů, včetně archivace,  příprava zasedacích místností, aktualizace seznamu členů RMO, včetně komisí a výborů, vystavování potvrzení o účasti na zasedání, atd.);
 • kompletuje a zajišťuje příslušný počet materiálů do jednání RMO a ZMO Neštěmice pro dotčené osoby;
 • zpracovává a průběžně předkládá starostovi a tajemníkovi přehledy o plnění usnesení RMO a ZMO Neštěmice; 
 • vydává a aktualizuje interní telefonní seznam dle požadavků vedoucích pracovníků;
 • zpracovává a předkládá žádosti o dotace. 

 Stížnosti, petice a žádosti o informace - odpovědná osoba:  Veronika Glaserová

1. ÚSEK ORGANIZAČNÍ

2. ÚSEK MATRIKY A EVIDENCE OBYVATEL

3. ÚSEK PŘESTUPKŮ

4. ÚSEK SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Formuláře

Kontakty

Kraus Tomáš, Mgr.

tajemník
Č. dveří: 204
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Frenzelová Lucie, Bc. sekretariát starostky 202 +420475275116
Glaserová Veronika sekretariát starostky 207 +420475275106