Volby do zastupitelstev krajů 2024

Prezident republiky vyhlásil rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 147/2024 Sb. dne 12. června 2024 volby do zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pátek 20. září a sobotu 21. září 2024.

pátek probíhá hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu probíhá hlasování od 8:00 do 14:00 hodin. 

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb do zastupitelstva kraje v jakémkoli volebním okrsku na území Ústeckého kraje.

Žádat o voličské průkazy lze ode dne vyhlášení voleb:

1) osobně – na Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, nejpozději 18. září 2024 do 16:00 hodin

2) podáním v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče – podání musí být úřadu doručeno nejpozději 13. září 2024 

3) podáním v elektronické podobě zaslaným prostřednictvím datové schránky – podání musí být úřadu doručeno nejpozději 13. září 2024 do 16,00 hodin

Voličský průkaz může být voliči vydán obratem. Lze si jej vyzvednout osobně u Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, nebo si jej nechat zaslat na adresu uvedenou v žádosti. Vyzvednutí voličského průkazu jinou osobou než voličem je možné pouze po předložení plné moci k vyzvednutí voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče – při ověření podpisu správním orgánem je možno využít osvobození od správního poplatku.

Přehled termínů a lhůt

VŠEOBECNÉ INFORMACE: Volby do zastupitelstev krajů - Volby (mvcr.cz)

Informace ČSÚ k výsledkům voleb

 Volby do zastupitelstev krajů  (ČSÚ (czso.cz)

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument