menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 2. ZMO ze dne 15. 12. 2014

Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

 

U S N E S E N Í

Z/10/14 – Z/30/14

z 2. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice,

které se konalo dne 15. prosince 2014 od 15:00 hodin

 v zasedací místnosti zastupitelstva, U Radnice 229, Ústí nad Labem - Neštěmice

 

 

 


 

Z/10/14

Kontrola usnesení

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

 

 

A)    b e r e   n a   v ě d o m í

        1. informaci o plnění usnesení ZMO

 

 

Z/11/14

Termíny jednání orgánů Městského obvodu-ÚL-Neštěmice v roce 2015

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

 

 

A)    s c h v a l u j e

        1. předložené  termíny jednání orgánů Městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice

          v průběhu roku 2015

 

         Jednání Zastupitelstva MO  ve dnech - pondělí od 15.00 hod.

 

                 09.03.2015

                 08.06.2015

                 07.09.2015

                 07.12.2015

 

B)   b e r e  n a  v ě d o m í

          Jednání Rady MO  ve dnech - pondělí  od 14.00 hod.

 

               19.01.2015

               16.02.2015

               16.03.2015

               20.04.2015

               18.05.2015

               15.06.2015

               13.07.2015

               17.08.2015

               14.09.2015

               12.10.2015

               16.11.2015

               14.12.2015

Z/12/14

Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2014

Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2014

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

                                                                       

A)  s c h v a l u j e

      1  úpravu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2014

          dle schválených rozpočtových opatření takto:

          a) celkové příjmy rozpočtu městského obvodu ve výši            39.659,00  tis. Kč                           

          b) celkové výdaje rozpočtu městského obvodu ve výši           41.703,26  tis. Kč

            z toho:

            - upravená neinvestiční část výdajů ve výši                           38.896,37  tis. Kč                                                            

            - upravená investiční část výdajů ve výši                                2.806,89  tis. Kč

         c) oblast financování ve výši                                                  2.044,26 tis. Kč

 

 

Z/13/14

Vyhlášení rozpočtového provizoria  Městského obvodu

Ústí nad Labem – Neštěmice v roce 2015

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

                                                           

A)  v y h l a š u  j e 

      1. v souladu s ust. § 13  odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových

          pravidlech,  r o z p o č t o v é    p r o v i z o r i u m   do doby schválení rozpočtu

          Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  na rok 2015

 

B)  s c h v a l u j e               

      1. měsíční limit výdajové neinvestiční části rozpočtu ve výši  2.982,08   tis. Kč

      2. čerpání výdajové investiční části rozpočtu v období trvání rozpočtového provizoria

          na akce rozestavěné z roku 2014, a to do výše upraveného rozpočtu roku 2014

     

 

Z/14/14

Zajištění dokončení financování akce „Tréninkové hřiště pro děti

Mojžíř“ v roce 2015

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

                                                                        

A)  s c h v a l u j e

 1. předložený návrh na zajištění financování  investiční akce
  „Tréninkové hřiště pro děti  Mojžíř“  v roce 2015 ve výši  722.118,00 Kč takto:
 1. přechodné zapojení finančních prostředků na depozitním účtu na  úhradu

výše uvedené investiční akce  v lednu 2015 ve výši 432.500,00 Kč

a v únoru 2015 ve výši 289.618,00 Kč

 1. po zařazení výše uvedené investiční akce do návrhu rozpočtu roku 2015
  a po jeho schválení vrácení částky 722.118,00 Kč zpět na depozitní účet

 

 

 

 

Z/15/14

Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Neštěmicích a Mojžíři

za I., II. a III. čtvrtletí 2014 a rozvaha finančních prostředků na rok 2014

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A) b e r e  n a  v ě d o m í

     1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrátu města Ústí nad Labem

         na údržbu zeleně v lokalitě Neštěmice a Mojžíř  za I., II, a  III. čtvrtletí 2014 a rozvaha

         finančních prostředků na rok 2014.

 

 

Z/16/14

Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Krásném Březně

za I., II. a III. čtvrtletí 2014 a rozvaha finančních prostředků na rok 2014

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

 

A) b e r e  n a  v ě d o m í

      1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrátu města Ústí nad

          Labem na údržbu zeleně v lokalitě Krásné Březno za I., II. a III. čtvrtletí 2014

          a rozvaha finančních prostředků na rok 2014.

 

 

Z/17/14

Odkoupení objektu na p. p. č. 767/7 v k. ú. Krásné Březno do
vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)  n e s c h v a l u j e

 

 

 1. odkoupení objektu na pozemku p. č. 767/7 o výměře 462 m2
  v k. ú. Krásné Březno do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem

 

 

Z/18/14

Prodej pozemků p. č. 478 a 479 v k. ú. Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

 

 

 1. prodej pozemků p. č. 478 o výměře 305 m2 a 479 o výměře 162 m2
  v k. ú. Neštěmice manželům Aloisi a Marii Klausovým, za těchto podmínek:

 

 

a) cena pozemků ve výši 100,- Kč/m2

b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemků jako kauci před projednáním
prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy
do výše 1 % z ceny pozemků, min. 1.000,- Kč

f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemků

g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

 i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

 

 

 

 

Z/19/14

Záměr prodeje části pozemku p. č. 76/1 v k. ú. Neštěmice 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)   n e s c h v a l u j e

       1. záměr prodeje části pozemku p. č. 76/1 o výměře cca 80 m2
        v k. ú. Neštěmice z důvodu

           rozporu s platným Územním plánem Ústí nad Labem

 

 

 

Z/20/14

Záměr prodeje pozemku p. č. 205 v k. ú. Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)  n e s c h v a l u j e

 

 1. záměr prodeje pozemku p. č. 205 o výměře 196 m2 v k. ú. Neštěmice

 

 

Z/21/14

Záměr prodeje části pozemků p. č. 854 a 887/1 v k. ú. Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)  n e s c h v a l u j e

       1. záměr prodeje části pozemků p. č. 854 o výměře cca 13 m2  a p. č. 887/1 o výměře

           cca 17 m2, vše v k. ú. Neštěmice z důvodu rozporu s územním plánem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z/22/14

Záměr prodeje části pozemku p. č. 929 v k. ú. Neštěmice  

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)  n e s c h v a l u j e

 

      1. záměr prodeje části pozemku p. č. 929 o výměře cca 92 m2
          v k. ú. Neštěmice na jméno Jitka Pospíšilová

 

 

B)   s c h v a l u j e 

       1. návrh na změnu funkčního využití pozemku p.č. 929 v k. ú. Neštěmice v Územním

           plánu města Ústí nad Labem na plochy „ZV-P plochy zeleně na veřejných

           prostranstvích - park“.

 

 

Z/23/14

Záměr prodeje části pozemků p. č. 1007/103 a 1007/104 v k. ú. Neštěmice

 Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

 

      1.  záměr prodeje části pozemků p. č. 1007/103 o výměře cca 45 m2
          a 1007/104 o výměře cca  120 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno
         manželé Pavlína a Pavel Jiráčkovi, za těchto podmínek:

 

             a) cena pozemku ve výši min. 250,- Kč/m2

             b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci
                 před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu
                 Ústí nad Labem  - Neštěmice               

             c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

             d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

               e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy
                   do výše 1% z ceny   pozemku, min. 1.000,- Kč

             f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku

             g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

             h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

             i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

        j) věcné břemeno spočívající ve strpění zařízení a vedení kabelů veřejného osvětlení a              

         v právu vstupu z důvodu oprav a údržby

 

 

 

 

 

 

 

 

Z/24/14

Záměr prodeje části pozemku p. č. 26 v k. ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)  n e s c h v a l u j e

 1. záměr prodeje části pozemku p. č. 26 o výměře cca 120 m2
  v k. ú. Krásné Březno z důvodu rozporu s platným Územním plánem Ústí nad Labem

 

 

Z/25/14

Záměr prodeje části pozemku p. č. 398/18 a 422/5 v k. ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

         1. záměr prodeje části pozemků p. č. 398/18 o výměře cca 20 m2 a p. č. 422/5                
            o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Krásné Březno na jméno Hans Krejza,
            za těchto podmínek:

 

           a) cena pozemku ve výši min. 1.000,- Kč/m2

      b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci
          před projednáním prodeje 
         Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice               

          c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

          d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

       e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy
           do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč

          f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku

          g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

          h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

           i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

 

 

Z/26/14

Záměr prodeje části pozemku p. č. 451 v k. ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)   s c h v a l u j e

        1. záměr prodeje části pozemku p. č. 451 o výměře cca 287 m2 v k. ú. Krásné Březno

            za těchto podmínek:

 

a) cena pozemku ve výši min. 500,- Kč/m2

b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci
    před projednáním prodeje Zastupitelstvem
    městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy
do výše 1 % z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč

f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku

g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

 i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

 

       

 

Z/27/14

Záměr prodeje pozemků p. č. 783/3 a 783/4 v k. ú. Krásné Březno 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   n e s c h v a l u j e

       1. záměr prodeje pozemků p. č. 783/3 o výměře 504 m2 a 783/4 o výměře 56 m2 v k. ú.

           Krásné Březno

 

 

 

Z/28/14

Záměr prodeje pozemků p. č. 1663/1, 1663/3, 1663/4 v k. ú. Krásné Březno

     Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)  n e s c h v a l u j e

 

          1. záměr prodeje pozemků p. č. 1663/1 o výměře 1288 m2,
              1663/3 o výměře 692 m2 a 1663/4 o výměře 38 m2,
              vše v k. ú. Krásné Březno, pro firmu RB STAV plus s.r.o.,
             se sídlem: Vojanova 556/24, 400 07 Ústí nad Labem.

 

 

 

 

Z/29/14

Záměr prodeje pozemku p. č. 1395/195 v k. ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s  c h v a l u j e

          1. záměr prodeje pozemku p. č. 1395/195 o výměře 40 m2
           v k. ú. Krásné Březno, na firmu IMMOTEL a.s.,
           se sídlem Švédská 635/8, 150 00 Praha - Smíchov, za těchto podmínek:

            a) cena pozemku ve výši min. 1.000,- Kč/m2

           b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci
                před projednáním prodeje Zastupitelstvem
                městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice               

           c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

           d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

           e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů
             kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč

           f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena
           celá prodejní cena pozemku

           g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

           h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

            i) využití pozemku musí být v souladu
            s Územním plánem Ústí nad Labem

 

 

Z/30/14

Síť sociálních obchodů v lokalitě obvodu ÚL-Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

 

A)    n e s o u h l a s í

      1.  se záměrem Statutárního města Ústí nad Labem zřídit v Městském obvodu

           Ústí nad Labem - Neštěmice  tzv. „sociální obchody“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                             ...............................................

       Ivana Fišerová                                                                           Yveta Tomková

       místostarostka                                                                                  starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zkratky:

ÚL – Neštěmice                          Ústí nad Labem – Neštěmice

MO ÚL – Neštěmice                   Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice

ÚMO ÚL – Neštěmice                Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

RMO ÚL – Neštěmice                 Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

ZMO ÚL – Neštěmice                 Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – NeštěmiceDatum vložení: 29.12.2014, datum sejmutí: 29.12.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP