menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

19. Usnesení ZMo ze dne 2. 9. 2014

U S N E S E N Í

č. 325/14 – 345/14

z 19. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,

které se konalo dne 2. září 2014 od 15:00 hodin

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

Z/325/14

Kontrola usnesení

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í

        1. informaci o plnění usnesení ZMO

 

Z/326/14

Informace o plnění rozpočtu  Městského obvodu

Ústí nad Labem –  Neštěmice  za I.  pololetí  2014

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

 

A)   b e r e  na   v ě d o m í,

     1. informaci o plnění rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

         za  I. pololetí  2014 dle důvodové zprávy s tím, že dosáhly:

         a) celkové příjmy  výše        18.687,32   tis. Kč, tzn. 49,75 % upraveného rozpočtu                                                   

         b) celkové výdaje  výše        17.959,84    tis. Kč, tzn. 45,48 % upraveného rozpočtu                      

         c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši  727,48 tis. Kč vyrovnává oblast financování

     2. že výsledek hospodaření z vedlejší  hospodářské činnosti městského obvodu po

          odvodech  MmÚ vykazuje účetní zisk ve výši  2.996,78  tis. Kč, z toho do příjmové

          části rozpočtu 2014  bylo zálohově zapojeno 1.703,00   tis. Kč   

     3. že výsledek hospodaření správce bytového fondu vykazuje účetní zisk

          ve výši  4.381,18  tis. Kč

 

Z/327/14

Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2014

Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2014

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

                                                                          

A)  s c h v a l u j e

      1  úpravu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2014

          dle schválených rozpočtových opatření takto:

          a) celkové příjmy rozpočtu městského obvodu ve výši                        37.758,93  tis. Kč                           

          b) celkové výdaje rozpočtu městského obvodu ve výši                      39.803,19  tis. Kč

            z toho:

            - upravená neinvestiční část výdajů ve výši                                        37.296,30  tis.Kč                                                              

            - upravená investiční část výdajů ve výši                                              2.506,89  tis. Kč

         c) oblast financování ve výši                                                               2.044,26 tis. Kč

 

       2. smlouvu o úvěru č.1252004098  s UniCredit Leasing CZ, a.s. na financování nového

           vozu HYUNDAI I20  ve výši 134.334,-- Kč

Z/328/14

Návrh na vyřazení   nedokončeného dlouhodobého majetku

(projektových  dokumentací) z účetní  evidence účtu 042

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A   s c h v a l u j e

  1. vyřazení  nedokončeného dlouhodobého hmotného  majetku  (projektových  dokumentací)  v celkové  výši  281.846,50  Kč z účetní evidence účtu  042  dle důvodové zprávy

 

Z/329/14

Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Neštěmicích a Mojžíři

za I. a II. čtvrtletí 2014 a rozvaha finančních prostředků na rok 2014

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A) b e r e  n a  v ě d o m í

    1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrátu města Ústí nad Labem

        na   údržbu zeleně v lokalitě Neštěmice a Mojžíř  za I. a II. čtvrtletí 2014 a rozvaha

        finančních prostředků na rok 2014.

 

Z/330/14

Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Krásném Březně

za I. a II. čtvrtletí 2014 a rozvaha finančních prostředků na rok 2014

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í

     1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrátu města Ústí nad Labem

         na údržbu zeleně v lokalitě Krásné Březno za I. a II. čtvrtletí 2014 a rozvaha finančních

         prostředků na rok 2014.

 

Z/331/14

Informace o výsledku dluhové amnestie

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  bere na vědomí

      1. informativní zprávu, týkající se stavu po ukončení dluhové amnestie v Městském

          obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

Z/332/14

Vzdání se předkupního práva města k podílu na nemovitosti č.e. 8227 na pozemku p. č. 1227/2 v k. ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

     1. vzdání se předkupního práva Statutárního města Ústí nad Labem k ¼ podílu na nemovitosti č.e. 8227 ve vlastnictví

          Jitky Mužíkové

 

Z/333/14

Převod pozemku p.č. 73 v k.ú. Krásné Březno do vlastnictví

 BYTOSTAVU ÚSTÍ s.r.o., Ústí nad Labem

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. bezúplatný převod pozemku p. č. 73 o výměře 325 m2 v k. ú. Krásné Březno, do vlastnictví BYTOSTAVU ÚSTÍ s.r.o., Ústí

          nad Labem  z důvodu narovnání administrativní chyby z roku 2006

 

Z/334/14

Převod pozemků p.č. 472/141, 472/147 a 472/149 v k.ú. Krásné Březno

do vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)   s c h v a l u j e

       1. převod pozemků p.č. 472/141 o výměře 1261 m2, p.č. 472/147 o výměře 271 m2, p.č. 472/149 o výměře 266 m2, vše

           v k.ú. Krásné Březno, do vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem

 

Z335/14

Žádost o souhlas se svěřením p.p.č. 472/154 v k. ú. Krásné Březno do správy

městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 A)  s c h v a l u j e

      1.  svěření pozemku p. č. 472/154 o výměře 689 m2 k. ú. Krásné Březno do správy

           městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

Z/336/14

Odkoupení p.p.č. 1003/3, 1003/4 a části p.p.č. 1000, vše v k.ú. Neštěmice,

do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání 

A) r u š í

    1. usnesení ZMO č. Z/297/14 ze dne 4. 3. 2014 v celém rozsahu

 

B)   s c h v a l u j e

      1. odkoupení pozemků p. č. 1003/3 o výměře 347 m2, 1003/4 o výměře 3 m2 a části   pozemku p. č. 1000 o výměře 200 m2, vše v k. ú.

          Neštěmice,do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem za těchto podmínek:

             a) cena pozemků ve výši max. 200,- Kč/m2

  b) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

  c) prodávající uhradí náklady spojené s prodejem

  d) do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku

             e) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

             f) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labe

             g) na pozemku p. č. 1000/4 v k. ú. Neštěmice bude zřízeno věcné břemeno s právem vstupu, vjezdu a případného uložení

                 inženýrských sítí ve prospěch prodávajícího

    

Z/337/14

Prodej pozemku p. č. 1225/1 v k. ú. Neštěmice – Pekařová 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e 

      1. prodej pozemku p. č. 1225/1 o výměře 67 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Věra Pekařová za těchto podmínek:

          a) cena pozemku ve výši 500,- Kč/m2

          b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje

              Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice                  

          c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

          d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodeje

          e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1 % z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč

          f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku

          g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

          h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

           i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

 

Z/338/14

Záměr odkoupení bytového domu čp. 149 a pozemků p. č. 497, 501, 503/1 a 503/4 v k. ú. Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e  s c h v a l u j  e

      1. záměr odkupu bytového domu čp. 149 a pozemků p. č. 497 o výměře 99 m2, 501  o výměře 656 m2, 503/1 o výměře 1360 m2 a 503/4

          o výměře 30 m2 v k. ú. Neštěmice od manželů Ing. Jiřího a Jiřiny Švecových

 

Z/339/14

Záměr prodeje pozemků p. č. 154 a 155 v k. ú. Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

  1. záměr prodeje pozemků p. č. 154 o výměře 180 m2 a 155 o výměře 181 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

a) cena pozemků ve výši min. 200,- Kč/m2

b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemků jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1 % z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč

f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemků

g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

i)  využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

 

Z/340/14

Záměr prodeje pozemku p. č. 193 v k. ú. Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s c h v a l u j e

  1. záměr prodeje pozemku p. č. 193 o výměře 138 m2 v k. ú. Neštěmice z důvodu rozporu s platným Územním plánem Ústí nad Labem

 

Z/341/14

Záměr prodeje pozemků p. č. 478 a 479 v k. ú. Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

  1. záměr prodeje pozemků p. č. 478 o výměře 305 m2 a 479 o výměře 162 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

a) cena pozemků ve výši min. 100,- Kč/m2

b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemků jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1 % z ceny pozemků, min. 1.000,- Kč

f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemků

g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

i)  využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

 

Z/342/14

Záměr prodeje části p.p.č. 707/63 v k. ú. Neštěmice – Společenství Železná 225, 221, 222

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání 

A)  n e  s c h v a l u j e

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 707/63 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Neštěmice.

 

Z/343/14

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 733/1, 734 a 735 v k. ú. Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

  1. záměr prodeje částí pozemků p. č. 733/1, 734 a 735 o celkové výměře cca 389 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

a) cena pozemků ve výši min. 500,- Kč/m2

b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemků jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1 % z ceny pozemků, min. 1.000,- Kč

f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemků

g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

 i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

 

Z/344/14

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1013/1 v k. ú. Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s c h v a l u j e

  1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1013/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Neštěmice z důvodu rozporu s platným Územním plánem Ústí nad Labem

 

Z/345/14

Stáčiště pro odpadní ropné látky v areálu TONASO Holding a.s., Ústí nad Labem

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  ž á d á

      1. Radu města, aby do doby schválení nového územního plánu nedávala souhlas

          k výrobám s negativním dopadem na životní prostředí v areálu Tonaso a.s.

 

 

 

 

.................................................                                             ...............................................

      Ing. Jaroslav Táborský                                                              Miloslava Válková

             místostarosta                                                                        starostkaDatum vložení: 04.09.2014, datum sejmutí: 04.09.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP