menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

18. jednání ZMO ze dne 3. 6. 2014

U S N E S E N Í
č. 304/14 – 324/14
z 18. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 3. června 2014 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Z/304/14
Kontrola usnesení
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í
        1. informaci o plnění usnesení ZMO


Z/305/14
Závěrečný účet hospodaření Městského obvoduÚstí nad Labem – Neštěmice   za rok  2013

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)   z j i š  u j e ,  ž e
       1. v hospodaření  Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za rok 2013 dosáhly:
           a) celkové příjmy  výše                                 38.012,02  tis. Kč                           
           b) celkové výdaje  výše                                 36.411,92  tis. Kč
           c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši                 1.600,10  tis. Kč
               vyrovnává svými zdroji oblast financování                           
        2. výsledek hospodaření z hlavní činnosti  za rok 2013 činí po celkovém finančním 
            vypořádání  +  1.586,64  tis. Kč, z toho ve schváleném rozpočtu na rok 2014
            je zapojeno celkem 1.586,00  tis. Kč
        3. výsledek hospodaření  z vedlejší hospodářské činnosti  za rok 2013 po odvodech 
            MmÚ  činí +  2.968,42   tis.  Kč,  z toho do příjmu  rozpočtu roku 2013 bylo
            zálohově zapojeno 2.881,46 tis. Kč, zůstatek  činí + 86,96  tis. Kč
        4. výsledek hospodaření  z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2013 na úseku  správy
            bytového fondu činí   + 3.329,30  tis. Kč

 B)   b e r e  na  v ě d o m í
       1. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městského odvodu
           za rok 2013
       2. informaci o hospodaření městského obvodu za rok 2013 dle důvodové zprávy 
       3. přehled o celkovém zisku z vedlejší hospodářské činnosti městského obvodu
           a z hospodaření s bytovým fondem

C)   s c h v a l u j e 
       1. celoroční hospodaření městského obvodu a závěrečný účet Městského obvodu
           Ústí nad Labem – Neštěmice za rok 2013  bez výhrad
       2. finanční vypořádání za rok 2013 dle důvodové zprávy
       3. účetní závěrku Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice ke dni
           31. 12. 2013  dle  Přílohy č. 1, 2, 5 důvodové zprávy

Z/306/14
Stav pohledávek Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice k  31. 12. 2013
Zastupitelstvo  městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)   b e r e   n a  v ě d o m í
       1. informaci o pohledávkách Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice    
           a stavu vymáhání pohledávek  k  31. 12. 2013

Z/307/14
Vyúčtování rozpočtového provizoria v rozpočtu  Městského obvodu
Ústí nad Labem – Neštěmice za  leden  - únor  2014
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  z j i š  u j e, že
      1. v   hospodaření  městského  obvodu za  leden  - únor  2014 byla  dodržena pravidla
          schváleného rozpočtového provizoria, stanovený limit výdajů  nebyl překročen

 B)  s c h v a l u j e 
      1. vyúčtování   rozpočtového provizoria  za  leden – únor  2014

Z/308/14
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2014
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2014
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1  úpravu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2014
          dle schváleného rozpočtového opatření takto:
          a) celkové příjmy rozpočtu městského obvodu ve výši                   36.610,00  tis. Kč                           
          b) celkové výdaje rozpočtu městského obvodu ve výši                   38.196,00  tis. Kč
            z toho:

            - upravená neinvestiční část výdajů ve výši                         35.911,00  tis. Kč                                                                    
            - upravená investiční část výdajů ve výši                        2.285,00  tis. Kč
         c) oblast financování ve výši                                       1.586,00 tis. Kč


Z/309/14
Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Neštěmicích a Mojžíři za I. čtvrtletí 2014 a rozvaha
 finančních prostředků na rok 2014
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
    1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrátu města Ústí nad Labem
        na  údržbu zeleně v lokalitě Neštěmice a Mojžíř za I. čtvrtletí 2014 a rozvaha
        finančních prostředků na rok 2014.

B) u k l á d á
     1. kontrolnímu výboru
        a)  provést kontrolu realizace financování akce rekonstrukce zeleně nad MŠ Skalka
             prováděnou firmou M+M.


Z/310/14
Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Krásném Březně
za I. čtvrtletí 2014 a rozvaha finančních prostředků na rok 2014
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
      1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrátu města Ústí nad
          Labem na údržbu zeleně v lokalitě Krásné Březno  za I. čtvrtletí 2014 a rozvaha
          finančních prostředků na rok 2014.


Z/311/14
Přehled pasportů nebytových prostor v Městském obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice k 31. 12. 2013

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  bere na vědomí
      1. informativní zprávu, týkající se přehledu pasportů nebytových prostor v Městském
          obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Z/312/14
Informace o průběhu dluhové amnestie
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  bere na vědomí
      1. informativní zprávu, týkající se stavu po zahájení dluhové amnestie poplatku z prodlení
          v Městském obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Z/313/14
Bezúplatný převod pozemků p.č. 1480/428, 1480/433, 1480/436, 1480/437, 1480/438 v k.ú. Krásné Březno do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
        1. bezúplatný převod pozemků p.č. 1480/428 o výměře 8 m2, p.č. 1480/433 o  výměře  
            1295 m2, p.č. 1480/436 o výměře 39 m2, p.č. 1480/437 o výměře      624 m2,
             p.č. 1480/438 o výměře 939 m2, vše v k. ú. Krásné Březno, do vlastnictví Statutárního
             města Ústí nad Labem.

Z/314/14
Výmaz předkupního práva ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem k pozemkům p. č. 383 a 384
 v k. ú. Mojžíř z katastru nemovitostí
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
         1. výmaz předkupního práva ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem z katastru nemovitostí
            vztahující se k pozemkům p. č. 383 o výměře 292 m2 a p. č. 384 o výměře 160 m2 v k. ú. Mojžíř

Z/315/14
Žádost o snížení prodejní ceny části pozemku p. č. 447 v k. ú. Mojžíř

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) n e s c h v a l u j e
         1. snížení prodejní ceny části pozemku p. č. 447 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Mojžíř


Z/316/14
Prodej části p.p.č. 76/1 v k. ú. Neštěmice – Klecknerovi

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j  e
     1. prodej části pozemku p. č. 76/1 o výměře 104 m2 v k. ú. Neštěmice manželům Josefu a
         Heleně Klecknerovým za těchto podmínek:

                a)  cena pozemku ve výši 500,- Kč/m2
                b)  zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
                     Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
                c)  kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
                d)  k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
                e)  kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% 
                     z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
                f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
                g)  kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
                h)  daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
                i)  využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem


Z/317/14
Prodej pozemku p. č. 1007/109 v k. ú. Neštěmice – Bérovi, Marčišinová
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 A)  s c h v a l u j e

        1. prodej pozemku p. č. 1007/109 o výměře 988 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno:
            Karolína Marčišinová Václav a Květa Bérovi za těchto podmínek:

                 a) cena pozemku ve výši 200,- Kč/m2
                 b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
                      Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
                 c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
                 d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
                 e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1%
                     z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
                 f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
                 g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
                 h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
                 i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem


Z/318/14
Prodej pozemku p. č. 1042/3 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. prodej pozemku p. č. 1042/3 o výměře 21 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno:
       Roman Sluka za těchto podmínek:

              a) cena pozemku ve výši 1.000,- Kč/m2
              b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
                  Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
              c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
              d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
              e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1%
                  z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
              f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
              g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
              h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
              i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem


Z/319/14
Záměr prodeje pozemku p. č. 1225/1 v k. ú. Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. záměr prodeje pozemku p. č. 1225/1 o výměře 67 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto
         podmínek:

              a) cena pozemku ve výši min. 500,- Kč/m2
              b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
                  Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
              c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
              d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
              e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1%
                  z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
              f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
              g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
              h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
              i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem


Z/320/14
Záměr prodeje pozemků p. č. 1663/1, 1663/3, 1663/4 v k. ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání
       
A)  n e  s c h v a l u j e
      1. záměr prodeje pozemků p. č. 1663/1 o výměře 1288 m2, 1663/3 o výměře
          692 m2 a 1663/4 o výměře 38 m2, vše v k. ú. Krásné Březno.


Z/321/14
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1645/1 v k. ú. Krásné Březno 

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s c h v a l u j e
      1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1645/1 o výměře cca 306 m2 v k. ú. Krásné
          Březno

Z/322/14
Petice ve věci prodeje budovy Na Sklípku 36/54, 400 07 Ústí nad Labem
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. oznámení o přijetí „Petice – ve věci prodeje budovy Na Sklípku 36/54, 400 07
           Ústí nad Labem.“


Z/323/14
Vyhláška města k regulaci sázkových her, loterií a jiných her
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í 
      1. s textem návrhu Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování sázkových her,
          loterií  a jiných podobných her

B)  ž á d á
      1. o přidělování dotací z Magistrátu města Ústí nad Labem v rámci rozpočtů od roku 2015
          kumulovaně v jedné částce a minimálně v celkové výši roku 2014.

Z/324/14
Termín jednání ZMO Ústí nad Labem – Neštemice
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  r e v o k u j e
      1. část usnesení č. Z/26/13 v bodě A)1/b

B) s c h v a l u j e
     1. termín jednání dne 2. 9. 2014

 

 

 

 


   ................................................                            ............................................                            
      Ing. Jaroslav Táborský                                     Miloslava Válková
             místostarosta                                                  starostka

 Datum vložení: 10.06.2014, datum sejmutí: 10.06.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP