menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

17. Usnesení ZMO konané dne 4. března 2014

U S N E S E N Í
č. 284/14 – 303/14
ze 17. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 4. března 2014 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice


Z/284/14
Kontrola usnesení
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) b e r e    n a    v ě d o m í
   1. informaci o plnění usnesení ZMO


Z/285/14
Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2014
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  b e r e   n a  v ě d o m í
    1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu
       na rok 2014

B)  s c h v a l u j e
    1. rozpočet  Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2014  
       dle § 84, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění
       dle příloh usnesení č. 1 –  2  takto:

       a) celkové příjmy rozpočtu městského obvodu ve výši        36.584,00  tis. Kč                           
       b) celkové výdaje rozpočtu městského obvodu ve výši        38.170,00  tis. Kč
            z toho:
            - neinvestiční část výdajů ve výši                                         35.885,00  tis. Kč                                                                    
            - investiční část výdajů ve výši                                                2.285,00  tis. Kč
       c) oblast financování ve výši                                                        1.586,00  tis. Kč

   
C)  z m o c ň u j e
      1. Radu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

       a) v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona. č.128/2000 Sb., o obcích,  v platném  
          znění, schvalovat jednotlivá rozpočtová  opatření do výše  600,00 tis. Kč  takto:
          -  zvýšení výdajové části rozpočtu nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených příjmů
          -  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu               

       b) v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona. č.128/2000 Sb., o obcích,  v platném
          znění, schvalovat rozpočtová opatření i nad limit 600,00 tis. Kč z důvodu:
          -  zvýšení výdajové části rozpočtu, a to zapojením přijatých účelových prostředků
          -  snížení příjmové části rozpočtu se současným snížením výdajů
               
Z/286/14
Správa bytového fondu –  správce TOMMI-SEVER, s.r.o.
Plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2014
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. plán správy bytového fondu spravovaného správcem TOMMI-SEVER, s.r.o.
          na rok 2014  takto:
           a) celkové výnosy ve výši                       14.620,00  tis. Kč                           
           b) celkové náklady ve výši                      14.318,94  tis. Kč
           c) výnosy -  náklady                                       301,06  tis. Kč                                                                         
      2.  návrh plánu oprav  dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
      3.  návrh plánu rezervních oprav  dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
      4.  opravy  nad rámec BÚ a rezervní opravy dle přílohy č. 1. a č. 2 bude  OSÚOM
            realizovat formou výběrových řízení  


Z/287/14
Statistika  činnosti Policie ČR OO ÚL-Krásné Březno, OO ÚL Neštěmice
a Městské policie za období roku 2013

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)   b e r e  n a  v ě d o m í
      1. informaci o činnosti Policie ČR Obvodních oddělení ÚL-Krásné Březno, obvodní odd.
          ÚL-Neštěmice a Městské policie Ústí n.L. za období roku  2013


Z/288/14
Zpráva o činnosti odborů ÚMO Ústí n.L.-Neštěmice v roce 2013
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A)   b e r e  n a  v ě d o m í
      1. zprávu o činnosti jednotlivých odborů a úseků za rok 2013


Z/289/14
Zpráva o činnosti SDH Mojžíř a SDH Neštěmice za rok 2013
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  po projednání

A)    b e r e   n a   v ě d o m í 
        1.zprávu o činnosti SDH Mojžíř a SHD Neštěmice za rok 2013,
          dle předloženého návrhu

Z/290/14
Návrh úpravy měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
      1. úpravu výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO Neštěmice v souladu
          s ustanovením NV č. 459/2013Sb., které upravuje NV č. 37/2003 Sb. o odměnách
          za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva dle důvodové zprávy
          s účinností od 1.1.2014


Z/291/14
Externí kontroly
Zastupitelstvo  městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  b e r e  n a  v ě d o m í
    1. Přehled provedených externích kontrol na jednotlivých odborech a úsecích v roce 2013


Z/292/14
Přehled stížností a petic podaných na ÚMO Ústí nad Labem – Neštěmice v roce 2013
Přehled vyřízených žádostí o podání informace  za rok 2013

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání 

A) b e r e   n a   v ě d o m í 
       1. přehled stížností a petic podaných na Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – 
           Neštěmice v roce 2013
       2. informaci o vyřizování žádostí o podání informace za rok 2013 

Z/293/14
Petice občanů – rušení nočního klidu, v bytě č.11, Opletalova 466, Ústí nad Labem

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) b e r e   n a   v ě d o m í
        1. informaci o projednání petice občanů rušení nočního klidu, v bytě č.11,
           Opletalova 466, Ústí nad Labem

Z/294/14
Návrh dluhové amnestie na poplatky z prodlení
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  schvaluje
      1. prominutí poplatků z prodlení u dlužníků nájemného ve výši 100% za těchto
          podmínek:
          - dlužník musí uhradit svůj dluh na nájemném a poplatcích s nájmem bytu spojených
            do 31. července 2014
          - dlužník musí uhradit veškeré náklady spojené s vymáháním dluhu (soudní poplatky,
             náklady řízení, náklady exekuce, atd.)


Z/295/14
Návrh na zastavení exekuce pohledávky a následný odpis dluhu za pronájem nebytových prostor nad 20.000,- Kč
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s c h v a l u j e
      1. Jolaně Demeterové zastavení exekuce nedobytné pohledávky na nájemném a službách
          spojených s nájmem bytu nad 20 000,00 Kč v celkové výši 201 195,35 Kč.
   
      2. Karolu Horváthovi zastavení exekuce nedobytné pohledávky na nájemném a službách
          spojených s nájmem bytu nad 20 000,00 Kč v celkové výši 63 699,32 Kč.


Z/296/14
Vyvlastnění pozemků p. č. 145 a 146/2 v k. ú. Mojžíř      

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:
       
A)  s c h v a l u j e
      1. zachovat platnost usnesení ZMO č. Z/220/13 a č. Z/276/13


Z/297/14
Odkoupení p.p.č. 1003/3, 1003/4 a části p.p.č. 1000, vše v k.ú. Neštěmice,
do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem 
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e 
      1. odkup pozemků p. č. 1003/3 o výměře 347 m2, 1003/4 o výměře 3 m2 a
          části pozemku p. č. 1000 o výměře 200 m2, vše v k. ú. Neštěmice,
          do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem za těchto podmínek:

          a) cena pozemků ve výši max. 200,- Kč/m2
          b) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
          c) kupující uhradí náklady spojené s prodejem
          d) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
          e) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
          f) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
          g) na pozemku p. č. 1000/4 v k.ú. Neštěmice bude zřízeno věcné břemeno s právem vstupu,
             vjezdu a případného uložení inženýrských sítí ve prospěch prodávajícího

Z/298/14
Prodej p.p.č. 319/8, 319/10, 320 a části p.p.č. 319/7 v k. ú. Krásné Březno – INSKY spol. s r.o.
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   s c h v a l u j e
        1. prodej pozemků p. č. 319/8 o výměře 1728 m2, p. č. 319/10 o výměře 379 m2, p. č. 320 o výměře 31 m2 a
           části pozemku p. č. 319/7 o výměře cca 1385 m2, vše v k. ú. Krásné Březno, na jméno: INSKY spol. s r.o.,
           se sídlem: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, za těchto podmínek:

            a) cena pozemků ve výši 800.000,- Kč celkem
            b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemků jako kauci před projednáním prodeje
                Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
            c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
            d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
            e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku,
               min. 1.000,- Kč
            f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
            g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
            h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
            i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem


Z/299/14
Záměr prodeje p.p.č. 65/68, 65/71 a části p.p.č. 76/1 v k. ú. Neštěmice
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   n e s c h v a l u j e

      1. záměr prodeje pozemků p. č. 65/68 o výměře 24 m2 a 65/71 o výměře 11 m2     v k. ú. Neštěmice


B)   s c h v a l u j e

           1. záměr prodeje části pozemku p. č. 76/1 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

                a)  cena pozemku ve výši min. 500,- Kč/m2
                b)  zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
                     Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
                c)  kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
                d)  k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
                e)  kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1%   z ceny pozemku,
                    min. 1.000,- Kč
                f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
                g)  kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
                h)  daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
                i)  využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

Z/300/14
Záměr prodeje části pozemku p. č. 119/1 v k. ú. Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   n e s c h v a l u j e
     1. záměr prodeje části pozemku p. č. 119/1 o výměře cca 160 m2 v k. ú. Neštěmice

Z/301/14
Záměr prodeje pozemku p. č. 1007/109 v k. ú. Neštěmice
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) r e v o k u j e

     1. část usnesení ZMO č. Z/199/12 ze dne 11. 12. 2012 v bodě B) 1.a)

B)   s c h v a l u j e

       1. záměr prodeje pozemku p. č. 1007/109 o výměře 988 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

                a)  cena pozemku ve výši min. 200,- Kč/m2
                b)  zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
                     Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
                c)  kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
                d)  k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
                e)  kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1%   z ceny pozemku,
                    min. 1.000,- Kč
                f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
                g)  kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy           
                h)  daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
                i)  využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem


Z/302/14
Záměr prodeje pozemku p. č. 1042/3 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1. záměr prodeje pozemku p. č. 1042/3 o výměře 21 m2 v k. ú. Krásné Březno za těchto podmínek:

              a) cena pozemku ve výši min. 1.000,- Kč/m2
              b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
                  Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
              c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
              d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
              e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku,
                 min. 1.000,- Kč
              f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
              g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
              h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
              i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem


Z/303/14
Záměr prodeje části p.p.č. 1645/1 a p.p.č. 1651 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  r e v o k u j e
     1. usnesení ZMO č. Z/258/13 ze dne 3. září 2013 v bodě A)1.a)

B)  s c h v a l u j e
          1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1645/1 o výměře cca 473 m2 a pozemku p. č. 1651 o výměře 910 m2
          v k. ú. Krásné Březno za těchto podmínek:

              a) cena pozemků ve výši min. 520.000,- Kč celkem
              b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
                  Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
              c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
              d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
              e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku,
                 min. 1.000,- Kč
              f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
              g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
              h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
              i)  využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem

 

 

 

 

………………………………                                    ………………………...
       Ing. Jaroslav Táborský                                          Miloslava Válková
           místostarosta                                                           starostka    

 


2014310_prilohakusnesenic.285.pdf


Datum vložení: 10.03.2014, datum sejmutí: 10.03.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP