menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

16. Usnesení ZMO ze dne 3. 12. 2013

U S N E S E N Í
č. 263 /13 – 283/13
z 16. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 3. prosince 2013 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice


Z/263/13
Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
   1. informaci o plnění usnesení ZMO


Z/264/13
Petice - „Nesouhlas s rozhodnutím pronájmu pozemku v ulici
K Haldě v Ústí nad Labem – Mojžíř.“
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) b e r e   n a   v ě d o m í

   1. oznámení o přijetí „Petice – Nesouhlas s rozhodnutím pronájmu pozemku v ulici 
      K Haldě v Ústí nad Labem – Mojžíř.“  
   2. výsledky šetření dle důvodové zprávy
   3. odpověď odboru autorům Petice


Z/265/13
Odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) p o d p o r u j e
   1. Radu města Ústí nad Labem ve věci podání odvolání proti Rozhodnutí Krajského úřadu
      Ústeckého kraje ve věci Změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Výroba  
      vodních skel areál TONASO“ společnosti Vodní sklo, a.s. (Usnesení RM  651/13 ze dne
      29. 11. 2013)

B) d o p o r u č u j e
   1. změnu územního plánu města Ústí nad Labem v této lokalitě, tak aby bylo v budoucnu
      zabráněno výrobám s negativním dopadem na životní prostředí

C) u k l á d á
   1. Miloslavě Válkové, starostce
      a) projednat návrh změny územního plánu města Ústí nad Labem


Z/266/13
Termíny jednání orgánů Městského obvodu-ÚL-Neštěmice v roce 2014
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
   1. stanovené termíny jednání orgánů Městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice
      v průběhu roku 2014
        a) Jednání Rady MO od 13.00 hod.
           20.01.2014
           17.02.2014   
           17.03.2014
           14.04.2014
           19.05.2014
           16.06.2014
           14.07.2014
           18.08.2014
           15.09.2014
           13.10.2014
           10.11.2014
           15.12.2014

        b) Jednání Zastupitelstva MO vždy  od 15.00 hod.
      
           04.03.2014
           03.06.2014
           01.09.2014


Z/267/13
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2013
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2013
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání
                                                                               
A) s c h v a l u j e
   1  úpravu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2013
      dle schváleného rozpočtového opatření takto:
      a) celkové příjmy rozpočtu městského obvodu ve výši            38.514,05  tis. Kč                           
      b) celkové výdaje rozpočtu městského obvodu ve výši            38.840,94  tis. Kč
         z toho:
         - upravená neinvestiční část výdajů ve výši                 38.210,74  tis. Kč                                                                    
         - upravená investiční část výdajů ve výši                      630,20  tis. Kč
      c) oblast financování ve výši                                     326,89 tis. Kč

Z/268/13
Dodatek č. 1  Směrnice ZMO č. 4/2007 – Statut sociálního fondu
zaměstnanců  Statutárního města Ústí nad Labem – Městský obvod Neštěmice
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e      
   1. Dodatek č. 1  Směrnice ZMO č. 4/2007- Statut sociálního fondu zaměstnanců  
      Statutárního Města Ústí nad Labem – Městský obvod Neštěmice dle důvodové zprávy


Z/269/13
Vyhlášení rozpočtového provizoria  Městského obvodu
Ústí nad Labem – Neštěmice v roce 2014
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání
                                                                   
A) v y h l a š u  j e 
   1. v souladu s ust. § 13  odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových 
      pravidlech,  r o z p o č t o v é    p r o v i z o r i u m   do doby schválení rozpočtu 
      Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  na rok 2014

B)  s c h v a l u j e               
      1. měsíční limit výdajové neinvestiční části rozpočtu ve výši  2.658,65   tis. Kč


Z/270/13
Vyjádření k e-mailům, rozesílaným o.s. Brnění, Občané proti hazardu a panem Matějem Hollanem
o Českém institutu pro výzkum závislosti (CIAR)
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
   1. Vyjádření k e-mailům, rozesílaným, o.s. Brnění, Občané proti hazardu a panem
      Matějem Hollanem o Českém institutu pro výzkum závislosti (CIAR)


Z/271/13
Opravy komunikací v Městském obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice v roce 2013

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) bere na vědomí      
   1. informativní zprávu o opravě chodníků v Městském obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice
      v roce 2013.


Z/272/13
Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v lokalitě Neštěmice a Mojžíř
za období září až prosinec 2013
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A) b e r e  n a  v ě d o m í
   1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrátu města Ústí nad Labem
      na údržbu zeleně v lokalitě Neštěmice a Mojžíř od září do prosince 2013.

Z/273/13
Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Krásném Březně
za období září až prosinec 2013
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A) b e r e  n a  v ě d o m í 
   1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrátu města Ústí nad Labem
      na údržbu zeleně v lokalitě Krásné Březno od září do prosince 2013.


Z/274/13
Zpráva o stavu stavebních prací na bytových a nebytových domech v obvodě Ústí nad Labem - Neštěmice     

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A) b e r e   n a  v ě d o m í
   1. souhrnnou informativní zprávu o stavu stavebních prací v bytových a nebytových   
      domech v obvodě Ústí nad Labem - Neštěmice 


Z/275/13
Návrh na zastavení exekuce pohledávky a následný odpis dluhu za pronájem
nebytových prostor nad 20.000,- Kč

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) schvaluje       
   1. zastavení exekuce nedobytné pohledávky na nájemném za nájem nebytových prostor
      nad 20 000,00 Kč v celkové výši 150 243,20 Kč

   2. prominutí nedobytné pohledávky na nájemném za nájem nebytových prostor
      nad 20 000,00 Kč v celkové výši 150 243,20 Kč.


Z/276/13
Vydržení  pozemků p. č. 145 a 146/2 v k. ú. Mojžíř      

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) n e s o u h l a s í
   1. s vydržením pozemku p. č. 145 o výměře 126 m2 a pozemku p. č. 146/2 o výměře
      12 m2, oba v k. ú. Mojžíř, ve prospěch: Jaroslav Kiml


Z/277/13
Koupě bytového domu Opletalova čp. 293,  k.ú. Neštěmice – veřejná dražební vyhláška

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
   1. informaci o elektronické dražbě bytového domu čp 293, ul. Opletalova, k. ú. Neštěmice


Z/278/13
Prodej části pozemku p. č. 448/1 díl 2 v k. ú. Mojžíř – Kesslerovi 
 Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
   1. prodej části pozemku p. č. 448/1 o výměře 826 m2 v k. ú. Mojžíř na jméno:
      Radek a Radka Kesslerovi za těchto podmínek:

      a)cena pozemku ve výši 500,- Kč/m2
      b)zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
        Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
      c)kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
      d)k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
      e)kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše
        1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
      f)ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
      g)kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
      h)daň z prodeje nemovitostí hradí prodávající
      i)využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem


Z/279/13
Prodej části pozemku p. č. 777/1 v k. ú. Krásné Březno – Matrasovi
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A s c h v a l u j e     
  1. prodej části pozemku p. č. 777/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno:  
     Martin a Světlana Matrasovi za těchto podmínek:

      a)cena pozemku ve výši 250,- Kč/m2
      b)zájemce zaplatí 10 % z prodejní ceny pozemku jako kauci
        před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
      c)kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
      d)k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
      e)kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše
        1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
      f)ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
      g)kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
      h)daň z prodeje nemovitostí hradí prodávající
      i)využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem

Z/280/13
Záměr prodeje části pozemku p. č. 76/1 v k. ú. Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) n e s c h v a l u j e
   1. záměr prodeje části pozemku p. č. 76/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Neštěmice


Z/281/13
Záměr prodeje p.p.č. 319/8, 319/10, 320 a části p.p.č. 319/7 v k.ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
   1. záměr prodeje pozemků p. č. 319/8 o výměře 1728 m2, p. č. 319/10 o výměře 379 m2,
      p. č. 320 o výměře 31 m2 a části pozemku p. č. 319/7 o výměře cca 1385 m2,
      vše v k. ú. Krásné Březno, za těchto podmínek:

              a) cena pozemků ve výši min. 800.000,- Kč celkem
              b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemků jako kauci před projednáním prodeje
                  Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
              c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
              d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
              e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy
                 do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
              f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
              g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
              h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
              i)  využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem


Z/282/13          
Návrh na změnu funkčního využití pozemků p. č. 1707/2, 1481/16, 1481/19, 
vše k. ú. Krásné Březno v Územním plánu města Ústí nad Labem
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  návrh na změnu funkčního využití pozemků p. č. 1707/2, 1481/16, 1481/19, v k. ú.  
          Krásné Březno, v Územním plánu města Ústí nad Labem na plochy „ZV-P plochy
          zeleně na veřejných prostranstvích - park“


Z/283/13
Návrh na pořízení změn v Územním plánu města Ústí nad Labem –
k.ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo  městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s ch v a l u j e
    1.  návrh na změnu funkčního využití p.č. 98 k.ú. Krásné Březno
        na plochu „OV-K plochy občanského vybavení - komerční zařízení
        plošně rozsáhlá“ s vedením místní komunikace

    2.  návrh na změnu funkčního využití p.č. 398/18, 399/1, 463/37, 463/35,
        1708/1, vše v k.ú. Krásné Březno na plochu „ZV-P plochy zeleně
        na veřejných prostranstvích – park“ 
    3.  návrh zrušení ploch územních rezerv R4 a R5 v Krásném Březně

 

 


            

 

 

 ............................................                                    .......................................                  
 Ing. Jaroslav Táborský                                          Miloslava Válková
      místostarosta                                                            starostkaDatum vložení: 12.12.2013, datum sejmutí: 12.12.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP