menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

14. Usnesení ZMO ze dne 3. září 2013

Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

U S N E S E N Í
Z/240/13 – Z/261/13
z 14. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice,
které se konalo dne 3. září 2013 od 15:00 hodin
 v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

Z/240/13
Kontrola usnesení Rady městského  obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) b e r e    n a    v ě d o m í
   1. informaci o plnění usnesení ZMO


Z/241/13
Petice chování romské komunity v sídlišti Mojžíř
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) b e r e   n a   v ě d o m í
    1. oznámení o přijetí „Petice – chování romské komunity v sídlišti Mojžíř“


Z/242/13
Vyúčtování hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice    
za I. pololetí  2013
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) b e r e  na   v ě d o m í,
   1. že v hospodaření  Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
      za  I. pololetí 2013 dosáhly:
      a) celkové příjmy  výše   16.228,52   tis. Kč, tzn. 48,67 % upraveného rozpočtu                           
      b) celkové výdaje  výše   12.162,83   tis. Kč, tzn. 36,12 % upraveného rozpočtu
      c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši  4.065,69  tis. Kč vyrovnává oblast
         financování

   2. že výsledek hospodaření z vedlejší  hospodářské činnosti městského obvodu po   
      odvodech  MmÚ vykazuje účetní zisk ve výši  2.585,93  tis. Kč , do příjmové části
            rozpočtu 2013  bylo zálohově zapojeno 1.429,0 tis. Kč        
      
   3. že výsledek hospodaření správce bytového fondu vykazuje účetní zisk  
      ve výši  5.038,69  tis.

   4. předložené vyúčtování hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
      za I.  pololetí 2013 

Z/243/13
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2013
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2013
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání
                                                                              
A)  s c h v a l u j e
    1  úpravu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2013
       dle schváleného rozpočtového opatření takto:
       a) celkové příjmy rozpočtu městského obvodu ve výši      36.976,48  tis. Kč                           
       b) celkové výdaje rozpočtu městského obvodu ve výši      37.303,37  tis. Kč
            z toho:
            - upravená neinvestiční část výdajů ve výši         36.673,17  tis. Kč                                                                    
            - upravená investiční část výdajů ve výši              630,20  tis. Kč
         c) oblast financování ve výši                             326,89 tis. Kč
 

Z/244/13
Opravy chodníků a městského mobiliáře  v Městském obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice v roce 2013

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
   1. informativní zprávu o opravě chodníků a městského mobiliáře v Městském obvodu    
      Ústí nad Labem-Neštěmice.

Z/245/13
Informace o stavu nemovitého majetku MO Neštěmice
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  b e r e n a v ě d o m í
    1. informaci o stavu nemovitého majetku MO Neštěmice

Z/246/13
Přehled dlužníků nájemného a podaných žalob za Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice k 31. 12. 2012
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  b e r e  n a  v ě d o m í
    1. informativní zprávu, týkající se přehledu dlužníků nájemného a podaných žalob
       za Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice.


Z/247/13
Návrh na zastavení exekuce a odpis pohledávky na nájemném a službách s nájmem bytu
spojených nad 20.000,- Kč
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. Zastavení exekuce na majetek Milana Kaleji na základě oznámení soudního exekutora
       o nemajetnosti jmenovaného.
    2. Prominutí nedobytné pohledávky na nájemném a službách s nájmem bytu
       spojených nad 20.000,- Kč v celkové výši 68 873,96 Kč.

Z/248/13
Návrh na zastavení exekuce a odpis pohledávky na nájemném a službách
s nájmem bytu spojených nad 20.000,- Kč
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. Zastavení exekuce na majetek Andrei Kopecké na základě oznámení soudního
       exekutora o nemajetnosti jmenovaného.
    2. Prominutí nedobytné pohledávky na nájemném a službách s nájmem bytu
       spojených nad 20.000,- Kč v celkové výši 36 045,59 Kč.

Z/249/13
Návrh na prominutí nedobytných pohledávek na nájemném a službách
s nájmem bytu spojených nad 20.000,- Kč
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. Prominutí nedobytné pohledávky na nájemném a službách s nájmem bytu
       spojených nad 20.000,- Kč v celkové výši 67 406,12 Kč

Z/250/13
Prodej části p.p.č. 861/142 v k. ú. Krásné Březno – Lazarovi
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1.prodej části pozemku p. č. 861/142 o výměře cca 12 m2
      v k. ú. Krásné Březno na jméno: Miroslava a Vladimír Lazarovi těchto podmínek:

      a) cena pozemku ve výši 1.000,- Kč/m2
      b) zájemce zaplatí 10% z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
         Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
      c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
      d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
      e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku,
         min. 1.000,- Kč
      f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
      g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
      h) daň z prodeje nemovitostí hradí prodávající
      i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem


Z/251/13
Prodej pozemku p. č. 1007/17 v k. ú. Neštěmice – JEDNOTA Ústí nad Labem
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e      
    1. prodej pozemku p. č. 1007/17 o výměře 574 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: 
       JEDNOTA Ústí nad Labem – spotřební družstvo, se sídlem U Vlečky 1757/1,
       Ústí nad Labem, za těchto podmínek:

       a) cena pozemku ve výši 1.000,- Kč/m2
       b) zájemce uhradí 10 % z prodejní ceny pozemku jako kauci před projednáním
          prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
       c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
       d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
       e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše
          1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
       f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
       g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
       h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
       i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem
       j) od prodávaného pozemku bude geometrickým plánem oddělen pruh o min. šíři 0,5 metru
          pro případnou šířkovou úpravu a osazení dopravního značení u komunikace v ul. Hluboká
          a Pod Úvozem


Z/252/13
Záměr prodeje objektu na Sklípku 36/54 k.ú. Krásné Březno
a pozemků p.č. 676 a  p.č. 677 k.ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  r e v o k u j e
    1. část usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice 
       č.  Z/177/12, bod B) 1. ze dne 11. 9. 2012

B)  s c h v a l u j e    
    1. snížení celkové ceny na částku min. 1.500.000,-Kč

 


Z/253/13
Záměr prodeje pozemků p. č. 398/8, 398/20, 398/21, 399/2, 399/3, 399/4,
399/5, 399/15, 399/17, 1481/11, 1481/21 a 1481/22 v k. ú. Krásné Březno 
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s c h v a l u j e
    1. záměr prodeje pozemků p. č. 398/8 o výměře 9 m2, 398/20 o výměře 32 m2, 398/21 o
       výměře 167 m2, 399/2 o výměře 137 m2, 399/3 o výměře 5 m2, 399/4 o výměře 54 m2,  
       399/5 o výměře 70 m2, 399/15 o výměře 8 m2,  399/17 o výměře 37 m2, 1481/11 o   
       výměře 132 m2, 1481/21 o výměře 21 m2 a 1481/22 o výměře 9 m2, vše v k. ú. Krásné
       Březno

Z/254/13
Záměr prodeje části pozemku p. č. 448/1 díl 2 v k. ú. Mojžíř  
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. záměr prodeje části pozemku p. č. 448/1 díl 2 o výměře cca 767,5 m2 v k. ú. Mojžíř
       za těchto podmínek:

       a) cena pozemku ve výši min. 500,- Kč/m2
       b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
          Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
       c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
       d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
       e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny
          pozemku, min. 1.000,- Kč
       f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
       g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
       h) daň z prodeje nemovitostí hradí prodávající
       i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem

Z/255/13
Záměr prodeje části pozemku p. č. 913 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) n e s c h v a l u j e
   1. záměr prodeje části pozemku p. č. 913 o výměře cca 330 m2 v k. ú. Krásné Březno

Z/256/13
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1375 v k. ú. Krásné Březno     
 
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) n e s c h v a l u j e
   1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1375 o výměře cca 1160 m2 v k. ú.
      Krásné  Březno

Z/257/13
Záměr prodeje částí p.p.č. 1376/1 díl 2,3 a p.p.č. 1376/5 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   n e s c h v a l u j e
     1. záměr prodeje částí pozemků p. č. 1376/1 díl 2 o výměře cca 400 m2, 1376/1 díl 3
        o výměře cca 400 m2 a pozemku p. č. 1376/5 o výměře 15 m2, vše v k. ú.
        Krásné Březno

Z/258/13
Záměr prodeje části p.p.č. 1645/1 a p.p.č. 1651 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1645/1 o výměře cca 473 m2 a pozemku
       p. č. 1651 o výměře 910 m2 v k. ú. Krásné Březno za těchto podmínek: 

       a) cena pozemku ve výši min. 500,- Kč/m2
       b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním
          prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
       c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
       d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
       e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy
          do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
       f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
       g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
       h) daň z prodeje nemovitostí hradí prodávající
       i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem


Z/259/13
Záměr prodeje části pozemku p. č. 398/18 v k. ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) n e s c h v a l u j e       
   1. záměr prodeje části pozemku p. č. 398/18 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Krásné Březno

Z/260/13
Záměr prodeje části pozemku p. č. 777/1 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e       
    1. záměr prodeje části pozemku p. č. 777/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Krásné Březno
       na jméno: Martin a Světlana Matrasovi  za těchto podmínek:

       a) cena pozemku ve výši min. 250,- Kč/m2
       b) zájemce zaplatí 10 % z prodejní ceny pozemků jako kauci před
          projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
       c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
       d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
       e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy
          do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
       f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
       g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
       h) daň z prodeje nemovitostí hradí prodávající
       i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem


Z/261/13
Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Krásném Březně k 08/2013
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  b e r e  n a  v ě d o m í
    1. informativní zprávu přehledu čerpání z dotace MmÚL na údržbu zeleně
       v Krásném Březně k 08 2013

Z/262/13
Zpráva o provedených úpravách  na úseku zeleně v lokalitách Neštěmice a Mojžíř
za 1. pololetí 2013
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  b e r e  n a  v ě d o m í
    1. informaci o provedených úpravách  na úseku zeleně v lokalitách Neštěmice, Mojžíř
       za 1. pololetí 2013 a plán do konce roku 2013

 

 

 

 

 


   ..............................................                     ....................................
      Ing. Jaroslav Táborský                         Miloslava Válková 
          místostarosta                                       starostka

 

 Datum vložení: 09.09.2013, datum sejmutí: 09.09.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP