menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

13. Usnesení ZMO ze dne 4. června 2013

U S N E S E N Í
č. 226 /13 – 239/13

z 13. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
              které se konalo dne 4. června 2013 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Z/226/13
Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
   1. informaci o plnění usnesení ZMO


Z/227/13
Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu
Ústí nad Labem – Neštěmice   za rok  2012
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)   z j i š  u j e ,  ž e
        1. v hospodaření  Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za rok 2012 dosáhly:
           a) celkové příjmy  výše         33.361,09  tis. Kč                           
           b) celkové výdaje  výše         34.290,56  tis. Kč
           c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši   -      929,47  tis. Kč
               vyrovnává svými zdroji oblast financování  ve výši  949,47  tis. Kč                                       

        2. výsledek hospodaření z hlavní  činnosti  za rok 2012 činí po celkovém finančním 
            vypořádání  +  320,61 tis. Kč, z toho ve  schváleném rozpočtu na rok 2013
            je zapojeno celkem 320,00 tis. Kč

        3. výsledek hospodaření  z vedlejší hospodářské činnosti  za rok 2012 po odvodech 
            MmÚ a bez nákladů skupiny 55   činí +  3.656,70  tis.  Kč,  z toho do příjmu
            rozpočtu roku 2012 bylo zálohově  zapojeno 2.825,00 tis. Kč, zůstatek  činí
            + 831,70  tis. Kč

        4. výsledek hospodaření  z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2012 na úseku  správy
            bytového fondu činí   - 396,06   tis. Kč
 
B)   b e r e  na  v ě d o m í

     1. zprávu  auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městského odvodu
        za rok 2012
     2. informaci o hospodaření městského obvodu dle důvodové zprávy 
     3. přehled o celkovém zisku z vedlejší hospodářské činnosti městského obvodu
           a z hospodaření s bytovým fondem

 

C)   s c h v a l u j e 
       1. celoroční hospodaření městského obvodu a závěrečný účet Městského obvodu
           Ústí nad Labem – Neštěmice za rok 2012  bez výhrad
       2. finanční vypořádání za rok 2012 dle důvodové zprávy

Z/228/13
Stav pohledávek Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
k  31. 12. 2012
Zastupitelstvo  městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) b e r e   n a  v ě d o m í
   1. informaci o pohledávkách Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice    
      a stavu vymáhání pohledávek  k  31. 12. 2012

Z/229/13
Vyúčtování rozpočtového provizoria v rozpočtu  Městského obvodu
Ústí nad Labem – Neštěmice za leden  - únor 2013
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) z j i š  u j e, že
   1. v hospodaření  městského  obvodu za  leden  - únor  2013 byla  dodržena pravidla
      schváleného rozpočtového provizoria, stanovený limit výdajů  nebyl překročen
 
B) s c h v a l u j e 
   1. vyúčtování   rozpočtového provizoria  za  leden – únor  2013

Z/230/13
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2013
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2013

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání
                                                                               
A)  s c h v a l u j e
      1.  úpravu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2013
          dle schváleného rozpočtového opatření takto:
          a) celkové příjmy rozpočtu městského obvodu ve výši  33.346,22  tis. Kč                           
          b) celkové výdaje rozpočtu městského obvodu ve výši  33.666,22  tis. Kč
            z toho:
            - upravená neinvestiční část výdajů ve výši        32.536,02  tis. Kč                                                                    
            - upravená investiční část výdajů ve výši        1.130,20  tis. Kč
          c) oblast financování ve výši                         320,00 tis. Kč


Z/231/13
Investice a opravy majetku města
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  b e r e  n a  v ě d o m í
      1. informativní zprávu o současném stavu příprav investic a oprav majetku města

Z/232/13
Návrh změny do kroniky městského obvodu za rok 2012
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  b e r e  n a  v ě d o m í
    1. návrh obsahu zápisu do kroniky Městského obvodu Neštěmice pro rok 2012 bez dalších
       připomínek

       
Z/233/13
Bezúplatný převod pozemků p.č. 1480/376, 1480/377, 1480/378, 1480/379, 1480/380, 1480/382, 1480/391,
 1480/395, 1480/409, 1480/457 a 1480/460 v k.ú. Krásné Březno do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem
– uzavření smlouvy
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1480/376, 1480/377, 1480/378,
       1480/379, 1480/380, 1480/382, 1480/391, 1480/395, 1480/409, 1480/457 a 1480/460,
       vše v k. ú. Krásné Březno, do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, převodce:
       Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
       Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha


Z/234/13
Návrh na prominutí nedobytných pohledávek na nájemném a službách s nájmem bytu spojených nad 20.000,- Kč
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
   1. prominutí nedobytné pohledávky na nájemném a službách s nájmem bytu
      spojených nad 20.000,- Kč v celkové výši 26 696,85 Kč


Z/235/13
Žádost o odkoupení p.p.č. 1003/3, 1003/4 a části p.p.č. 1000, vše v k.ú. Neštěmice, do vlastnictví
Statutárního města Ústí nad Labem
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s ch v a l u j e
   1. odkoupení části  pozemku  p.č. 1003/3, p.p.č. 1003/4 a části p.p.č. 1000, vše v k.ú.
      Neštěmice za max. cenu 200,- Kč/m2 do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem

 

Z/236/13
Prodej části pozemku p. č. 1481/1 v k. ú. Krásné Březno – Horákovi 
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
   1. prodej části pozemku p. č. 1481/1 o výměře 25 m2 v k. ú. Krásné Březno
      manželům Milanu Horákovi a Šárce Horákové,za těchto podmínek:

      a) cena pozemku ve výši 1.000,- Kč/m2
      b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
         Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice
      c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
      d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
      e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
      f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
      g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
      h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
      i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem


Z/237/13
Záměr prodeje pozemku p.č. 1007/17, k.ú. Neštěmice a části pozemku p.č. 215/8, k.ú. Mojžíř
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) schvaluje
   1. záměr prodeje pozemku p.č. 1007/17, k.ú. Neštěmice o výměře 574 m2 na jméno:
      JEDNOTA Ústí nad Labem – spotřební družstvo, se sídlem U Vlečky 1757/1,Ústí nad Labem, za těchto podmínek:

      a) cena pozemku ve výši min. 1.000,- Kč/m2
      b) zájemce zaplatí 10% z prodejní ceny pozemků jako kauci před projednáním prodeje
         Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice
      c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
      d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
      e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-Kč
      f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
      g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
      h) daň z prodeje nemovitostí hradí prodávající
      i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem
      j) od prodávaného pozemku bude geometrickým plánem oddělen pruh o min. šíři 0,5 metrů pro případnou šířkovou      úpravu a osazení dopravního značení u komunikace v ul. Hluboká a Pod Úvozem

B) neschvaluje
   1. záměr prodeje pozemku p.č. 215/8, k.ú. Mojžíř o výměře 696 m2 na jméno: JEDNOTA
      Ústí nad Labem – spotřební družstvo, se sídlem U Vlečky 1757/1, Ústí nad Labem.

Z/238/13
Záměr prodeje pozemku p.č. 472/214, k.ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) neschvaluje
   1. záměr prodeje pozemku p.č. 472/214, k.ú. Krásné Březno o výměře 17 m2 na jméno:
      Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4,
       Michle.

Z/239/13
Záměr prodeje části pozemku p. č. 861/142 v  k. ú. Krásné Březno 
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A) s c h v a l u j e
   1. záměr prodeje části pozemku p. č. 861/142 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Krásné Březno, za těchto podmínek:

     a) cena pozemků ve výši min. 1000,- Kč/m2
     b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemků jako kauci před projednáním prodeje
        Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice
     c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
     d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
     e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
     f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemků
     g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
     h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
     i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem

Z/240/13
Nakládání s prostředky při opravách bytového fondu TOMMI SEVER s.r.o.
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) u k l á d á
   1. finančnímu a kontrolnímu výboru
      a) provést kontrolu hospodaření firmy TOMMI SEVER s.r.o. za rok 2012


     
   

                                       
  ............................................               ..........................................
  Ing. Jaroslav Táborský                     Miloslava Válková
       místostarosta                                        starostkaDatum vložení: 19.06.2013, datum sejmutí: 19.06.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP