menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

9. usnesení ZMO 12.6.2012

Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

U S N E S E N Í
Z/140/12 – Z/168/12
z 9. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice,
které se konalo dne 12. června 2012 od 15:00 hodin
 v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice


Z/140/12
Kontrola usnesení
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í
1. informaci o plnění usnesení ZMO


Z/141/12
Statistika činnosti Policie ČR OO ÚL – Krásné Březno, OO ÚL Neštěmice a Městské policie za celé období roku 2011

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í
1. informaci o činnosti Policie ČR Obvodních oddělení ÚL – Krásné Březno, obvodní odd. ÚL – Neštěmice a Městské police Ústí nad Labem za celé období roku 2011


Z/142/12
Informace k činnosti Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í
1. informaci k činnosti Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle důvodové zprávy


Z/143/12
Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  za rok  2011
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    z j i š  u j e ,  ž e
1. v hospodaření  Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za rok 2011 dosáhly:
a) celkové příjmy  výše   75.009,37  tis. Kč                           
b) celkové výdaje  výše   77.645,48  tis. Kč
c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši -   2.636,11  tis. Kč
vyrovnává svými zdroji oblast financování  ve výši  2.636,11  tis. Kč                                       

2. výsledek hospodaření z hlavní  činnosti  za rok 2011 činí po celkovém finančním vypořádání  +  488,99  tis. Kč, z toho ve  schváleném rozpočtu na rok 2012
je zapojeno celkem 489,00 tis. Kč

3. výsledek hospodaření  z vedlejší hospodářské činnosti  za rok 2011 po odvodech MmÚ a zapojení HV z HČ a VHČ  činí  +  2.388,22 tis.  Kč,  z toho do příjmu
rozpočtu roku 2011 bylo zálohově  zapojeno 1.800,00 tis. Kč, zůstatek  činí + 588,22 tis. Kč


4. výsledek hospodaření  z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2011 na úseku  správy bytového fondu činí  + 2.599,10  tis. Kč

B)    b e r e   n a   v ě d o m í
1. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městského odvodu za rok 2011
     
2. informaci o hospodaření městského obvodu dle důvodové zprávy 
      
3. přehled o celkovém zisku z vedlejší hospodářské činnosti městského obvodu a z hospodaření s bytovým fondem
       
C)   s c h v a l u j e 
1. celoroční hospodaření městského obvodu a závěrečný účet Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za rok 2011 bez výhrad
      
2. finanční vypořádání za rok 2011 dle důvodové zprávy

3. rozpočtové opatření - zapojení volných zdrojů z vedlejší hospodářské činnosti MO Neštěmice ve výši 160,00 tis. Kč takto:
- zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu v položce rezerva o částku 60,00  tis. Kč
- zvýšení investiční části výdajového rozpočtu v položce rezerva o částku 100,00 tis. Kč


Z/144/12
Vyúčtování rozpočtového provizoria v rozpočtu  Městského obvodu
Ústí nad Labem – Neštěmice za  leden  - únor  2012

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    z j i š  u j e ,   ž e
1. v  hospodaření městského obvodu za  leden  - únor  2012 byla dodržena pravidla schváleného rozpočtového provizoria, stanovený limit výdajů nebyl překročen
 
B)    s c h v a l u j e 
1. vyúčtování rozpočtového provizoria za leden – únor 2012


Z/145/12
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2012
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2012
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání
                                                                               
A)    s c h v a l u j e
1. úpravu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2012 dle schváleného rozpočtového opatření takto:
a) celkové příjmy rozpočtu městského obvodu ve výši  35.113,00  tis. Kč                           
b) celkové výdaje rozpočtu městského obvodu ve výši  35.602,00  tis. Kč
z toho:
- upravená neinvestiční část výdajů ve výši 33.607,00  tis. Kč                                                                    
- upravená investiční část výdajů ve výši 1.995,00  tis. Kč
c) oblast financování ve výši 489,00  tis. Kč

 

Z/146/12
Stav pohledávek Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice k 31.12.2011

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e   n a  v ě d o m í
1. informaci o pohledávkách Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice a stavu vymáhání pohledávek k  31.12.2011

Z/147/12
Prodej pozemku p.č. 448/12 v k. ú. Mojžíř

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. prodej pozemku p. č. 448/12 o výměře 77 m2 v k. ú. Mojžíř pro manžele Radka a Radku Kesslerovi, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 500,- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající


Z/148/12
Prodej pozemků p. č. 290/1 a 290/2 v k. ú. Mojžíř - Stará

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. prodej pozemku p. č. 290/1 o výměře 686 m2 a pozemku p. č. 290/2 o výměře 247 m2 v k. ú. Mojžíř paní Mileně Staré, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 250,- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  -  Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1 %  z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
e) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

 

Z/149/12
Prodej pozemku p.č. 1013 v k.ú. Krásné Březno – Podracký
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. prodej pozemku p. č. 1013 o výměře 3608 m2 v  k. ú. Krásné Březno panu Martinu Podrackému, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 80,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající


Z/150/12
Prodej pozemku p. č. 245 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
1. prodej pozemku p. č. 245 o výměře 135 m2 v k. ú. Krásné Březno, paní Evě Daňsové, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 250,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající


Z/151/12
Prodej části pozemku p. č. 635 v k. ú. Neštěmice
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. prodej části pozemku p. č. 635 o výměře 7 m2 v k. ú. Neštěmice, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 1.000,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající


Z/152/12
Snížení prodejní ceny pozemku p.č. 1007/109, k.ú. Neštěmice

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    r e v o k u j e
1. část usnesení č. Z/83/11 z jednání ZMO dne 20. 9. 2011, bod A)1. písm. a)

B)    s c h v a l u j e
1. záměr prodeje pozemku p. č. 1007/109 o výměře 988 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 500,- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem -  Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1 % z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
e) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem


Z/153/12
Prodej – snížení prodejní ceny  části pozemku p.č. 447, díl 10 v k.ú. Mojžíř – Stachovi
       
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. snížení prodejní ceny části pozemku p. č. 447 díl 10 o výměře cca 600 m2 v k. ú. Mojžíř


Z/154/12
Záměr prodeje p.p.č. 211/1, 214/1, 215/1 a částí p.p.č. 215/4, 215/13 v k.ú. Mojžíř
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. se záměrem prodeje pozemků p.č. 211/1 o výměře 617 m2, p.č. 214/1 o výměře 87 m2, p.č. 215/1 o výměře 87 m2 a částí pozemků p.č. 215/4 o výměře cca 20 m2 a  p.č. 215/13 o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Mojžíř, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 400,- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do  výše 1 %  z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
e) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem


Z/155/12
Záměr prodeje  pozemků v k. ú. Krásné Březno – Sallerova výstavba

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. záměr prodeje  pozemků v k. ú. Krásné Březno – Sallerova výstavba
p. č. 463/3   o výměře  2405 m2
p. č. 463/29  o výměře  1484 m2
p. č. 463/30  o výměře   125 m2
p. č. 463/31  o výměře   528 m2
p. č. 463/32  o výměře   242 m2
p. č. 463/33  o výměře     72 m2
p. č. 463/34  o výměře   339 m2  
p. č. 463/35  o výměře   206 m2
p. č. 463/36  o výměře   266 m2
p. č. 463/37  o výměře   740 m2  
p. č. 463/38  o výměře   717 m2
p. č. 463/39  o výměře   231 m2
p. č. 463/40  o výměře     11 m2  
p. č. 463/41  o výměře   109 m2
p. č. 463/42  o výměře   141 m2


Z/156/12
Záměr prodeje části p.p.č. 946/1 a p.p.č. 965/2 v k. ú. Neštěmice
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 946/1 o výměře cca 310 m2 v k. ú. Neštěmice

B)    s c h v a l u j e
1. záměr prodeje pozemku p. č. 965/2 o výměře 25 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Luděk Vodičkaza těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 500,- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

 

Z/157/12
Záměr prodeje  části pozemku p. č. 119/6 v k.ú. Neštěmice
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e 
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 119/6 o výměře cca 9 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 500,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice                            
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem


Z/158/12
Záměr prodeje – snížení prodejní ceny pozemku p.č. 239/1 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    r e v o k u j e
1. usnesení ZMO č. Z/133/12 ze dne 13. března 2012 v plném znění

B)    s c h v a l u j e
1. záměr prodeje pozemku p. č. 239/1 o výměře 909 m2 v k. ú. Krásné Březno za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 250,- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající


Z/159/12
Záměr prodeje pozemku p.č. 7 v k. ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    r e v o k u j e
1. usnesení ZMO č. Z/125/12 ze dne 13.3.2012 v plném znění

B)    schvaluje
1. záměr prodeje pozemku p.č. 7 o výměře 192 m2 v k.ú. Krásné Březno subjektu: Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 75032333 za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 100,-- Kč/m2
b) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
c) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
d) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
e) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
f) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
g) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
h) využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem Ústí nad Labem

2. po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru - prodej pozemku p.č. 7 o výměře 192 m2 v k.ú. Krásné Březno subjektu: Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 75032333 za stejných podmínek dle bodu B)1


Z/160/12
Záměr prodeje  části pozemku p. č. 1481/19 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1481/19  o výměře 30 m2 v k. ú. Krásné Březno za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 1000,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice                            
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy ve výši 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem


Z/161/12
Záměr prodeje pozemků p. č. 966/1 a p. č. 963/1 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr prodeje pozemků p. č. 966/1 o výměře 450 m2 a pozemku p. č. 963/1 o výměře 1090  m2 v k. ú. Krásné Březno za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 250,- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem -  Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1 % z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
e) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
h) daň z prodeje nemovitostí hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem


Z/162/12
Bezúplatný převod pozemku p.č. 759/2 v k.ú. Neštěmice do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem – uzavření smlouvy
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 759/2 v k. ú. Neštěmice do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, převodce: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha


Z/163/12
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části  pozemků p. č. 761/12, 761/13, 761/14, 767/1 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    schvaluje
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků p. č. 761/12, 761/13, 761/14, 767/1 v k. ú. Krásné Březno, které budou trvale zastavěné stavbou „PPO – Pekelský potok II. etapa“

 

Z/164/12
Přehled dlužníků nájemného a podaných žalob za Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice k 31.12.2012

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    b e r e   n a    v ě d o m í
1. informativní zprávu, týkající se přehledu dlužníků nájemného a podaných žalob za Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice

 

Z/165/12
Prodej pohledávky nad 20.000,-- Kč ROXY II a. s.

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. prodej pohledávky společnosti ROXY II a. s., se sídlem U Slávie 1540/2a, 100 00 Praha 10 a doručovací adresou Bozděchova 97/2, 400 01 Ústí nad Labem, vzniklé za pronájem parcel p.č. 656/1, 463/18, 463/6 a části pozemků p.č. 1725/3, 84/1 a 82/1, vše v katastrálním území Krásné  Březno společnosti Darothore a. s. v částce 54.150,00 Kč a smluvní úrok z prodlení, který bude dopočítán ke dni podpisu smlouvy


Z/166/12
Prodej pohledávky nad 20.000,00 Kč, DAVID – P s.r.o., ALPARI s. r. o.
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s postoupením pohledávky společnosti DAVID-P s.r.o. se sídlem Revoluční 5, 400 01 Ústí nad Labem ve výši 665 817,00 Kč společnosti PROFI-CZ, spol. s r.o., se sídlem Plovární 478/1, 301 00 Plzeň.

2. s postoupením pohledávky společnosti ALPARI s.r.o. se sídlem Opletalova 140, 403 31 Ústí nad Labem ve výši 720 000,00 Kč společnosti PROFI-CZ, spol. s r.o.,se sídlem Plovární 478/1, 301 00 Plzeň.   


Z/167/12
Návrh znění zápisu do kroniky městského obvodu
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. návrh obsahu zápisu do kroniky Městského obvodu Neštěmice pro rok 2011 v souladu s ustanoveními zák. č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí


Z/168/12
Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně 1/2012-5/2012
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í
1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace MmÚL na údržbu zeleně za období 1/2012 – 5/2012

 


.................................................    ...............................................
      Ing. Jaroslav Táborský              Miloslava Válková
             místostarosta                            starostka

 


 Datum vložení: 09.07.2012, datum sejmutí: 09.07.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP