menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

10. usnesení ZMO 11.9.2012

Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

U S N E S E N Í
Z/169/12 – Z/185/12
z 10. jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice,
které se konalo dne 11. září 2012 od 15:00 hodin
 v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice


Z/169/12
Kontrola usnesení
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í
1. informaci o plnění usnesení ZMO


Z/170/12
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ústí nad Labem – STATUT Statutárního města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í
1. znění Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem – STATUT Statutárního města Ústí nad Labem, bez dalších připomínek


Z/171/12
Rekonstrukce příjezdové komunikace, Dvojdomí 1 a 3, část Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í
1. informaci k rekonstrukci příjezdové komunikace, Dvojdomí 1 a 3, část Krásné Březno dle důvodové zprávy


Z/172/12
Informativní zpráva o problémových lokalitách obvodu
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í
1. informativní zprávu o problémových lokalitách obvodu


Z/173/12
Petice občanů

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í
1. znění Petice občanů ve věci problémového soužití a mezilidských vztahů, v ulici Svádovská, Krásné Březno


Z/174/12
Vyúčtování hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice    
za I. pololetí  2012

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í ,
1. že v hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za I. pololetí 2012 dosáhly:
a) celkové příjmy výše    15.119,57   tis. Kč                           
b) celkové výdaje výše    14.585,25   tis. Kč
c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 534,32 tis. Kč vyrovnává oblast financování

2. že výsledek hospodaření z vedlejší  hospodářské činnosti městského obvodu po odvodech  MmÚ vykazuje účetní zisk ve výši  1.739,56  tis. Kč, do příjmové části
rozpočtu 2012 bylo zálohově zapojeno 1.220,0 tis. Kč        

3. že výsledek hospodaření správce bytového fondu vykazuje účetní zisk ve výši 1.102,14  tis. Kč

4. předložené vyúčtování hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za I. pololetí 2012


Z/175/12
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2012
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2012

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání
                                                                               
A)    s c h v a l u j e
1. úpravu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2012 dle schváleného rozpočtového opatření takto:
a) celkové příjmy rozpočtu městského obvodu ve výši 35.308,00  tis. Kč                           
b) celkové výdaje rozpočtu městského obvodu ve výši 36.564,97  tis. Kč
z toho:
- upravená neinvestiční část výdajů ve výši  34.434,97  tis. Kč                                                                    
- upravená investiční část výdajů ve výši    2.130,00  tis. Kč
c) oblast financování ve výši 1.256,97  tis. Kč


Z/176/12
Přehled dlužníků nájemného a podaných žalob za Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice k 30.6.2012

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e   n a    v ě d o m í
1. informativní zprávu, týkající se přehledu dlužníků nájemného a podaných žalob za Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice

 

Z/177/12
Záměr prodeje objektu na Sklípku 36/54 k.ú. Krásné Březno a pozemků p.č. 676 a p.č. 677 k.ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    r e v o k u j e
1. část usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice č. Z/108/11 bod A), písmeno a), ze dne 13.12.2011

B)    s o u h l a s í
1. se snížením celkové ceny na částku min. 2.500.000,-- Kč   


Z/178/12
Prodej p.č. 239/1 v k. ú. Krásné Březno
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání
                                                                                             
A)    s c h v a l u j e
1. prodej pozemku p. č. 239/1 o výměře 909 m2 v k. ú. Krásné Březno manželům Blance a Davidovi Vávrovým, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 250,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající


Z/179/12
Prodej části pozemku p. č. 1481/19 v k. ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. prodej části pozemku p. č. 1481/19  o výměře dle geometrického plánu v k. ú. Krásné Březno panu Milanu Horákovi, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 1.000,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice                            
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem


Z/180/12
Prodej p.p.č. 965/2 v k. ú. Neštěmice
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. prodej pozemku p. č. 965/2 o výměře 25 m2 v k. ú. Neštěmice manželům René a Luďkovi Vodičkovým, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši. 500,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající


Z/181/12
Záměr prodeje pozemku p.č. 1037/40, k.ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr prodeje pozemku p. č. 1037/40 o výměře 12 m2 v k. ú. Krásné Březno za podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 1.000,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice                            
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem


Z/182/12
Záměr prodeje pozemků p.č. 655/2 a 472/117, vše v k.ú. Krásné Březno 
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. záměr prodeje pozemků p.č. 655/2 o výměře 338m2 a p.č. 472/117 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Krásné Březno za cenu 100,-- Kč/m2


Z/183/12
Záměr prodeje části pozemku p.č. 887/1 v k. ú. Neštěmice
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 887/1 o výměře cca 24 m2 v k. ú. Neštěmice za podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 1.000,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice                            
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem


Z/184/12
Záměr prodeje části p.p.č. 448/1 a p.p.č. 448/3 v k.ú. Mojžíř
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 448/1 o výměře cca 430 m2 a p.č. 448/3 o výměře 18 m2 v k. ú. Mojžíř za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 500,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice                            
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem


Z/185/12
Záměr prodeje částí p.p.č. 5, 6,7 v k. ú. Mojžíř
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 A)   s c h v a l u j e
1. záměr prodeje pozemků p. č. 5 o výměře 480 m2, p. č. 6 o výměře 158 m2, p. č. 7 o výměře 137 m2, vše v k. ú. Mojžíř, za těchto podmínek:
a) cena pozemků ve výši min. 300,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku musí být v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem

 


.................................................   ...............................................
      Ing. Jaroslav Táborský           Miloslava Válková
             místostarosta                         starostka

 Datum vložení: 01.10.2012, datum sejmutí: 01.10.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP