menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Zákon 106 - Formuláře

Zákon č.106 - Základní informace

Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů

Část I - Obecná ustanovení

Článek 1
Účel a rozsah úpravy

1. Směrnice stanoví postup Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice, U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem (dále jen „ÚMO Neštěmice“) při přijímání, evidenci a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů( dále jen „zákon“), a zajišuje plnění zákonem stanovených úkolů.

2. Směrnice se nevztahuje na postupy při poskytování informací, které jsou upraveny zvláštními zákony, nebo zákon č. 106/99 Sb., je právním předpisem obecné povahy, který se použije všude tam, kde není speciální úprava.

Článek 2
Úvodní ustanovení

1. Poskytují se pouze takové informace, které se vztahují k působnosti ÚMO Neštěmice vymezené mu zvláštními právními předpisy, a to za podmínek stanovených zákonem, nebo jsou v rozsahu jeho rozhodovací činnosti o právech a právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti zákonem jemu svěřené veřejné správy.

2. Informací, kterou je ÚMO Neštěmice povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se jeho působnosti nebo rozhodovací činnosti svěřené mu zákonem, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod.

Článek 3
Základní pojmy

1. Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která o informaci požádá.

2. Povinným subjektem ve smyslu zákona je ÚMO Neštěmice.

3. Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě.

4. Dálkovým přístupem je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací.

5. Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána nebo získána.

6. Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací, např. údaj o jejím původu, existenci, počtu apod.

Část II
Poskytování a zveřejňování informací

Článek 4
Poskytování informací

1. Informace jsou poskytovány na základě žádosti nebo zveřejněním.

2. Informace poskytované na základě žádosti se poskytnou ve formátech a jazycích v jakých byly vytvořeny.

3. Pokud je s přihlédnutím k povaze žádosti možné, poskytuje se informace především v elektronické podobě.

Článek 5
Zveřejňování informací

1. Informace povinně zveřejněné dle § 5 odst.1 písm. a) až j) zákona jsou umístěny na veřejně přístupném místě a to úřední desce při ÚMO Neštěmice a dále způsobem umožňující dálkový přístup na adrese www.nestemie.eu. Kromě povinně zveřejňovaných informací mohou být zveřejněny i další informace s výjimkami uvedenými v zákoně, pokud se pro jejich zveřejnění ÚMO Neštěmice rozhodne.

2. Povinně zpřístupněné právní předpisy a ostatní dokumenty dle ust. § 5 odst.2 písm. a) a b) zákona jsou k nahlédnutí na odboru kancelář tajemníka.

3. Informace poskytnuté na základě žádosti zájemce je vyřizována v základní lhůtě do 15 dnů od jejího podání.

Část III
Omezení práva na informaci

Článek 6
Omezení práva na poskytnutí informace

1. Jedná-li se v souladu se zákonem č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, o informaci utajovanou, povinný subjekt informaci neposkytne

2. Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů mohou být poskytovány jen v souladu s § 11 až § 16 občanského 3 zákoníku a ust.§ 5 a § 10 z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Základní osobní údaje se poskytují pouze v souladu s ust.§ 5 z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3. Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím podle ust.§ 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, neposkytuje se.

4. Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě speciálních zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištěním, anebo sociálním zabezpečení, se dle zákona neposkytuje.

5. Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví dle z.č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, a na poskytování informací v těch případech, kdy jejich poskytování upravuje další zákon.

Článek 7
Další omezení práva na informace

1. Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud

a) se vztahuje výlučně k jeho vnitřním předpisům a personálním předpisům

b) jde o novou informaci v období přípravy rozhodnutí do doby jeho vydání

2. Informaci povinný subjekt neposkytne, pokud

a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, pokud byla předána osobou, která se zákona není osobou povinnou, jestliže nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

b) je zveřejněna dle zvláštního zákona, např. o státní statistické službě,

c) pokud by byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu autorského práva.

3. Neposkytují se informace získané od třetích osob v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné podle zákona č. 552/1191 Sb., o státní kontrole, v platném znění a dalších zákonů, např. o České obchodní inspekci.

4. Dále povinný subjekt neposkytne informaci o

a) probíhajícím trestním řízení,

b) rozhodovací činnosti soudů,

c) plnění úkolů zpravodajských služeb,

d) přípravě, průběhu a projednání kontrol,

e) výsledcích činnosti Ministerstva financí vykonávané dle zákona č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění.

5. Dále nebude poskytnuta informace, která je předmětem ochrany práva autorského, nebo práv souvisejících s právem autorským v souladu s ust.§ 11 odst. 5 zákona. Úpravu poskytování informací, které jsou předmětem ochrany práva autorského dle licenční a podlicenční smlouvy upravuje § 14a zákona.

6. Právo odepřít informaci může být uplatňováno pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

Část IV
evidence, podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

Článek 8
Žádost o poskytnutí informace

1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo elektronických komunikací.

2. Nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci na ústně podanou žádost za dostačující nebo není-li mu informace poskytnuta, musí podat žádost písemně.

Článek 9
Evidence písemných žádostí o poskytnutí informace

1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

2. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a že se žadatel domáhá poskytnutí informací dle zákona.

3. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, event. adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla, event. adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování může být i elektronická adresa. Pokud žádost neobsahuje uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona. Povinný subjekt musí vyzvat žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel výzvě ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení a žádost nedoplní, povinný subjekt žádost odloží.

4. Každá žádost musí být předána pověřenému pracovníkovi (dle organizačního řádu), který ji zaeviduje a bezodkladně vrátí povinnému subjektu k přímému vyřízení.

5. Pověřený pracovník vyrozumí ve lhůtě 3 dnů žadatele o zaevidování jeho žádosti o poskytnutí informace.

6. Je-li žádost podána elektronicky, musí být učiněna prostřednictvím elektronické podatelny, ve smyslu ust.§ 2 písm,.y) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění, není-li u povinného subjektu zřízena, postačí podání na jakoukoliv jeho elektronickou adresu.

Článek 10
Vyřízení žádostí o poskytnutí informace

1. Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:

a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

b) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do sedmi dnů ode dne doručení žádosti,

c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořízení kopii, nebo na paměových médiích.

2. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

3. Informace o vyřízení žádosti předávají povinné subjekty v elektronické či písemné formě pověřenému pracovníkovi odboru kancelář tajemnice, který vede přehled o počtu žádostí a způsobu jejich vyřízení.

Článek 11
Lhůty pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace

1. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů od přijetí podání či upřesnění žádosti.

2. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

a) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

b) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

3. Povinný subjekt je povinen žadatele prokazatelně informovat o prodloužení lhůty, včetně uvedení důvodů, které k prodloužení vedly, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Kopii tohoto vyrozumění předá povinný subjekt pověřenému pracovníkovi k zaevidování.

Článek 12
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1. Pokud povinný subjekt žádosti třeba jen z části nevyhoví, vydá v zákonné lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

2. Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodu ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto předmětu obchodního tajemství nebo předmětu ochrany práva autorského, je-li taková osoba povinnému subjektu známa.

3. Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, který povinný subjekt předloží do 15 dnů ode dne jeho doručení současně se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, který o odvolání rozhodne do 15 dnů od jeho předložení.

Článek 13
Stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace

1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může žadatel podat

a) pokud nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti,

b) kterému nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta pouze částečně a o zbytku nebylo vydáno rozhodnutí,

d) který nesouhlasí s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytnutím informace

2. Stížnost lze podat ústně nebo písemně. O ústní stížnosti musí být sepsán úřední záznam.

3. Stížnost se podává u povinného subjektu do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení o zveřejněné informaci

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, která je předmětem práva autorského, nebo při uplynutí lhůty dle článku 11 odst.2 ( § 14 odst.7 zákona)

4. Každá stížnost musí být předána pověřenému pracovníkovi, který ji zaeviduje a bezodkladně vrátí povinnému subjektu k přímému vyřízení.

5. Povinný subjekt musí nadřízenému orgánu předložit stížnost současně se spisovým materiálem do 7 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost doručena, pokud stížnosti sám nevyhoví tím, že požadovanou informaci poskytne nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Článek 14
Hrazení nákladů

1. Při úhradě nákladů spojených s poskytnutím informace postupuje povinný subjekt dle schváleného a zveřejněného sazebníku úhrad, který je přílohou této směrnice.

2. V případě, že bude za poskytnutí informace povinný subjekt požadovat náhradu, musí tuto skutečnost písemně oznámit žadateli před jejím poskytnutím. Z oznámení musí být zřejmé, na základě čeho byla výše úhrady vyčíslena. Nebyla-li tato oznamovací povinnost splněna, nelze náhradu požadovat. Pokud byla oznamovací povinnost splněna a žadatel do 15 dnů ode dne oznámení nezajistí úhradu nákladů, povinný subjekt žádost odloží.

3. Úhrada je příjmem ÚMO Neštěmice

Článek 15
Výroční zpráva

1. Výroční zprávu za ÚMO zpracovává Kancelář tajemníka ÚMO na základě podkladů, tj. evidence žádostí.

2. Tajemnice ÚMO Neštěmice předkládá radě a následně zastupitelstvu městské části Výroční zprávu o způsobu vyřizování žádostí o poskytnutí informace a to vždy do 31.3.

Článek 16
Přechodná ustanovení

1. Umožnění přístupu k informacím nebo poskytnutí informace dle zákona není porušením podmínek zachovávat mlčenlivost dle zvláštních zákonů

2. Pokud zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle něj při rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pro odvolací řízení a v řízení o stížnostech pro počítání lhůt, doručování, stanovení nákladů řízení a ochraně před nečinností příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Obdobně se správní řád použije v případě stanovení nadřízeného správního orgánu (§ 178 správního řádu). Nelze-li takto nadřízený orgán určit, rozhoduje statutární orgán povinného subjektu.

3. Informace týkající se přenesené působnosti územního samosprávního celku poskytují orgány územního samosprávného celku v přenesené působnosti.


Článek 17
Účinnost

1. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.7.2012 a v plném rozsahu nahrazuje Směrnici č. 1/2005 ze dne 1.4.2005, včetně dodatku č. 1 ze dne 1.1.2009.

Přílohy:

  • Sazebník úhrad

  • Žádost o poskytnutí informace

  • Odvolání proti marnému uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace

  • Záznam o postupu při poskytnutí informace

  • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  • Odvolání proti rozhodnutí

 

V Ústí nad Labem dne 28.6.2012

-------------------------------------------

Ing. Věra Součková

tajemnice

ZÁZNAM O POSTUPU PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACE
dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Datum podání žádosti

 

Číslo jednací:

 

Vyřizuje:

 

Žadatel:

 

Předmět žádosti:

OBSAH ŽÁDOSTI:

odkaz na zveřejněnou informaci (lhůta 7 dnů od podání žádosti)

Oznámení žadateli T: zasláno dne:

 

ODLOŽENÍ ŽÁDOSTI – informace se nevztahuje k působnosti MmÚ (lhůta 3 dny od podání žádosti)

Oznámení žadateli T: zasláno dne:

 

Úhrada poplatku

 

Výše úhrady nákladů Kč:

Záloha: ne

ano

Zaplacena dne:

Kč:

Termín zaplacení (doplacení):

Zaplaceno dne: Kč:

Forma placení:

Nezaplaceno:

OZNÁMENÍ ŽADATELI, ŽE JE INFORMACE PŘIPRAVENA K VYZVEDNUTÍ VČ. ŽÁDOSTI O ÚHRADU (POPLATKU) DOPLATKU

zasláno dne :

a) ŽÁDOST SROZUMITELNÁ

POSKYTNUTÍ INFORMACE V ŘÁDNÉM TERMÍNU (lhůta 15 dnů od podání žádosti)

T: Informace vyřízena dne:

POSKYTNUTÍ INFORMACE V PRODLOUŽENÉM TERMÍNU

z důvodu:

 

oznámení žadateli o prodloužení lhůty T: zasláno dne:

(lhůta 15 dnů od podání žádosti)

Informace v prodlouženém termínu T: vyřízena dne:

(lhůta 25 dnů od podání žádosti)

b) ŽÁDOST NESROZUMITELNÁ

DOPLNĚNÍ (UPŘESNĚNÍ) ŽÁDOSTI – žádost nesrozumitelná (lhůta 7 dnů od podání žádosti – posílá se na modrou /hnědou/ doručenku)

Výzva k doplnění žádosti žadateli T: zaslána dne:

DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI V TERMÍNU (lhůta 30 dnů)

T: žádost doplněna dne:

POSKYTNUTÍ INFORMACE V ŘÁDNÉM TERMÍNU (lhůta 15 dnů od doplnění žádosti)

T: informace vyřízena dne:

POSKYTNUTÍ INFORMACE V PRODLOUŽENÉM TERMÍNU

z důvodu:

 

oznámení žadateli o prodloužení lhůty T: zasláno dne:

(lhůta 15 dnů od doplnění žádosti)

Informace v prodlouženém termínu T: vyřízena dne:

(lhůta 25 dnů od doplnění žádosti)


ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI dne :

(do 15, resp. 25 dnů od podání či doplnění)

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ dne:

(do 15 dnů od doručení rozhodnutí)

 

NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ dne:

 

ZAMÍTNUTÍ ROZHODNUTÍ dne:

 

SOUDNÍ PŘEZKUMY:

 

 

NÁKLADOVÁ KALKULACE – účtování úhrady za poskytnutí informace

 

 

Druh nákladu

 

jednotka

 

Cena v Kč za

1.

mzdové náklady

Započatá ½ hodina

70,--

2.

tisk - tiskárna

1 stránka

1,--

3.

tisk – kopírovací stroj

A4 jednostranně

3,--

4.

tisk – kopírovací stroj

A4 oboustranně

5,--

5.

tisk – kopírovací stroj

A3 jednostranně

5,--

6.

tisk – kopírovací stroj

A3 oboustranně

7,--

7.

poštovné

1 zásilka

dle skutečnosti

8.

nosič - CD

1 kus

10,--

9.

Nahrávání na flash disk

max.v rozsahu 5ti stránek

5,--

 

Žádost vyřízena dne:

………………………………….. ……………………………..

Podpis poskytovatele informace odbor ÚMO


ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229, 403 31 Ústí nad labem

Odbor:


Jméno, příjmení, adresa

(žadatele o informaci)

č.j.:………………………. V Ústí nad Labem dne …………………….


Rozhodnutí


Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice…………….odbor, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhodl takto:

 

Žádosti (přesné označení žádosti a fyzické či právnické osoby – žadatele) ………………………….ze dne ……………………..se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nevyhovuje.


Odůvodnění


(- zde se uvede podrobné zdůvodnění odmítnutí poskytnutí informace či omezení práva na informace)


Poučení


Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení, nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, podáním učiněným na ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice.

 

 

 


Datum vložení: 22.10.2009, datum sejmutí: 22.11.2025

Ústí nad Labem - UMO Neštěmice: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP