menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v podmínkách Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

1.     Oficiální název územně správní jednotky

 

2.     Důvod a způsob založení

 

3.     Organizační struktura

 

4.     Kontaktní spojení

 

5.     Případné platby můžete poukázat

 

6.     IČ

 

7.     DIČ

 

8.     Dokumenty

 

9.     Žádosti o informace

 

10.   Příjem žádostí

 

11.   Poskytnutí informace

 

12.   Lhůty pro vyřízení žádosti

 

13.   Opravné prostředky

 

14.   Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 

15.   Formuláře

 

16.   Popis postupů

 

17.   Nejdůležitější předpisy

 

18.   Sazebník úhrad za poskytování informací

 

19.  Licenční smlouvy

 

20.   Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

21.  Seznam organizací     

 

1.   Oficiální název územně správní jednotky

 

Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice

2.    Důvod a způsob založení

 

Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice, jako územní samosprávný celek, byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, a v souladu s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města ústí nad Labem č. 4/2012 Statut Statutárního města ústí nad Labem. Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice, jako územně samosprávný celek, je vymezen územím městských částí: Neštěmice, Mojžíř, Krásné Březno – část. Městský obvod je územním společenstvím občanů, kterému náleží právo na samosprávu. Samosprávu vykonává v rozsahu stanoveném Statutem Statutárního města Ústí nad Labem a v souladu s potřebami Statutárního města Ústí nad Labem. Městský obvod nevystupuje v právních vztazích svým jménem, nemá právní subjektivitu.

Městský obvod v samostatné působnosti pečuje na svém vymezeném území, v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi, o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v souladu s pravomocemi, které určuje městskému obvodu Statut Statutárního města Ústí nad Labem.

Městský obvod vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto oblastech je přenesenou působností městského obvodu.

V souladu s § 5, odstavce 2), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou orgány městského obvodu zastupitelstvo městského obvodu, rada městského obvodu, starostka městského obvoduúřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu, OZV 2/2012 statut

3.   Organizační struktura

 

 •  Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice má 15 členů

  Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice je výkonným orgánem a má 5 členů

 • Úřad městského obvodu tvoří starostka, která stojí v jeho čele, místostarostka, tajemník úřadu a zaměstnanci zařazení do úřadu městského obvodu. Úřad městského obvodu se člení na odbory a úseky.

4.    Kontaktní spojení

 

Sídlo úřadu:                      U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem

Telefon:                             47 527 5111

E- mail:                               podatelnanestemice@mag-ul.cz

www:                                  www. nestemice.eu  

Datová schránka:              3qxbasv

Úřední hodiny:                  Po, St      8.00 – 12.00  a  13.00 – 17.00

 

 

Provozní hodiny:              Út              8.00 – 12.00   a  13.00 – 15.30

                                         Čt              8.00 – 12.00   a  13.00 – 15.30

                                         Matrika              zavřeno            13.00 – 15.30

                                         Ev. obyvatel      zavřeno                 zavřeno     

                                         Pá                8.00 – 12.00

                                              

                                           

5. Případné platby můžete poukázat

Číslo účtu: 19 – 6022411/0100

Komerční banka, pobočka Ústí nad Labem, Kód banky 0100

Účel platby - pravidelné poplatky, pokuty, penále, nájemné, příjem z vystavených faktur

Platby v hotovosti - tyto platby lze uhradit v pokladnách ÚMO Neštěmice v přízemí a druhém patře

6. IČ

 

Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice nemá samostatné IČ, je evidován pod identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem 00081531

 

7. DIČ

 

Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice nemá samostatné DIČ, je evidován pod daňovým identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem CZ00081531

 

8. Dokumenty

8.1. Vyhlášky města zde. Nařízení města zde.

8.2. Schvalovat rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice a schvalovat závěrečný účet Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice je ze zákona vyhrazeno Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

9. Žádost o informace

 

Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/2000 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a způsob poskytování informací. Povinným subjektem, který podle tohoto zákona poskytuje informace je i úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice. Žadatelem, pro účel tohoto zákona, je každá fyzická a právnická osoba, která žádá o informaci. Informace se poskytnou žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Centrální evidenci žádostí vede sekretariát tajemníka úřadu městského obvodu.
Informace lze získat na ÚMO Neštěmice podáním žádosti ( osobně, elektronickou poštou, poštou, datovou schránkou ) na základě vyplněné žádosti ( viz bod 10 ).

10. Příjem žádostí

 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to buď fyzickým doručením, nebo elektronicky, či pomocí telekomunikačních zařízení. 

Žádost je podána dnem, kdy jí úřad městského obvodu obdržel. Dnem podání běží lhůty pro vyřízení žádosti, které stanovuje zákon.

K písemnému podání žádosti lze využít formulář Žádost o poskytnutí informace nebo si jej lze vyzvednout v sekretariátu tajemníka úřadu městského obvodu.

 

 

Ústně lze podat žádost:

 • Telefonicky (kontakt na poskytovatele – vedoucího věcně příslušného odboru, nebo jeho sekretariát – viz. telefonní seznam

 • Osobně (u sekretariátu starostky, nebo na sekretariátu tajemníka úřadu městského obvodu)

Žádosti podané ústně budou vyřizovány neformálně, tedy i ústně, bez zbytečného nárůstu administrativy a bezplatně. Pokud se žadatel nespokojí s ústním vyřízením, je třeba, aby si podal písemnou žádost.

 

Písemně lze podat žádost:

 • Poštou, na adresu:Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

                                       příslušný odbor

                                       U Radnice 229

                                       403 31 Ústí nad Labem 

   

 • Předáním písemné žádosti na podatelnu úřadu městského obvodu (přízemí, úřední hodiny)

 

Náležitosti písemné žádosti:

a) uvedení povinného subjektu, kterému je určena

b) kdo ji podává:

     fyzická osoba – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu (není-li fyzická osoba

     přihlášena k trvalému pobytu, tak uvedení adresy bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od

     adresy trvalého pobytu nebo bydliště).

     právnická osoba – uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se

     od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 c) předmět žádosti –     musí být srozumitelný

                                     -     musí z něj být zřejmé, jaká informace je požadována, a že je požadována ve

                                            smyslu zákona

 • Nesmí být formulován příliš obecně

 d) kontakt, kam lze případně požadované informace zaslat

 

Žádost o poskytnutí informací vyřizuje příslušný odbor Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice. Za vyřízení odpovídá vedoucí odboru. V případě, že nelze žádost přiřadit pod působnost žádného odboru, vyřizuje žádost odbor tajemníka úřadu. Pokud se žádost týká informace již zveřejněné, lze na ni žadatele odkázat společně s informací, kde lze zveřejněnou informaci získat.

 

Věcně příslušný odbor posoudí obsah žádosti a:

 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli (viz. písemné náležitosti žádosti) postupu vyřízení žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, vyzve pracovník příslušného odboru žadatele, ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.

 

2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve pracovník příslušného odboru žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

 

3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

 

4. nerozhodne-li o odmítnutí žádosti v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, nebo ode dne jejího doplnění.

 

11. Poskytnutí informace

 

Postup při vyřízení žádosti a lhůty se řídí § 14 zákona č. 106/1999 Sb.

Informace nemůže být poskytnuta v případě, že se jedná například o:

 • Utajovanou informaci- je-li v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti)

 • Ochranu osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů, pokud není v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (např. zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

 • Informaci, která je označena za obchodní tajemství (viz. § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník)

 • Důvěrnosti majetkových poměrů osob (viz. například § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)

 • Informaci, na níž se vztahuje ochrana osobnosti a soukromí (poskytne se jen, stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo s předchozím souhlasem žijící dotčené osoby)

 • Informaci, která byla předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí

 • Informaci, která je zveřejňována na základě zvláštního zákona (například zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě) a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období

 • Informaci, kterou by byla porušena ochrana duševního vlastnictví, stanovená zvláštním předpisem (například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů /autorský zákon/, v platném znění)

 • Informace, které byly získány od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního předpisu (například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů), podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný chránící postup, chránící je před zveřejněním, nebo zneužitím

 • Probíhající trestní řízení

 • Rozhodovací činnosti soudů

 • Plnění úkolů zpravodajských služeb (zákon č.153/1994 Sb., o zpravodajských službách, ve znění pozdějších předpisů)

 • Přípravu, průběh a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu

 • Činnosti příslušné organizační složky Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu

 • Informaci, která je předmětem ochrany autorského práva (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů)

 • Informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, která vznikla činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by setím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky

Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

 

Informace může být odepřena, pokud:

 • Se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu

 • Jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak (to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím

 

12. Lhůty pro vyřízení žádosti

 

 • Požadované informace se poskytují ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích

 • O postupu při poskytování informace se pořídí záznam

 • Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho závažných důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 • Závažnými důvody jsou:

 • Vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost

 • Vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

 • Konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

 • Pokud příslušný odbor žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

 • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti musí obsahovat:

 • Označení příslušného odboru

 • Číslo jednací a datum vydání rozhodnutí

 • Označení příjemce rozhodnutí

 • Výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno

 • Řádné odůvodnění

 • Poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku

 • Podpis vedoucího příslušného odboru

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Jestliže příslušný odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace, či nevydal příslušné rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel (marné uplynutí lhůty).   

 

13. Opravné prostředky

 

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí k Magistrátu města Ústí nad Labem prostřednictvím Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice. Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává, a které věci se týká. Odvolání je učiněno dnem, kdy bylo povinnému subjektu doručeno.

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice je Magistrát města Ústí nad Labem. Povinný subjekt předloží odvolání, spolu se spisovým materiálem, nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů od doručení.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

 

Soudní přezkum

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

 

14. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

 • Který nesouhlasí s vyřízením žádosti, v případě, že úřad místo poskytnutí informace sdělil žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace (§6 zákona č.106/1999 Sb.)

 • Kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti, nebo ode dne doplnění (§14 odstavec 5 písmeno d) zákona č.106/1999 Sb.), nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§14 odstavec 7 zákona č. 106/1999 Sb.) nebyla poskytnuta informace, nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí

 • Který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle §17 odstavce 3 zákona č. 106/1999 Sb., nebo o výši odměny poskytnuté dle §14 odstavce 2 zákona č. 106/1999 Sb., požadované v souvislosti s poskytováním informací.

 

Stížnost lze podat:

 • Písemně

 • Ústně – pokud nelze ústně podanou stížnost vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam

 

 

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne:

 • Doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona č. 106/1999 Sb.)

 • Doručení sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odstavec 5 písmeno c) zákona č. 106/1999 Sb.)

 • Sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odstavec 3 zákona č. 106/1999 Sb.)

 • Uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odstavce 5 písmeno d), nebo § 14 odstavce 7 zákona č. 106/1999 Sb.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je magistrát města Ústí nad Labem. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla. Pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

15. Formuláře

 

Odbor kanceláře tajemníka

Odbor kanceláře tajemníka – matrika a evidence obyvatel

 

Odbor správy a údržby obecního majetku

 

16. Přehled nosných agend úřadu městského obvodu, popis postupů

 

Všechny odbory

 • Zajišťují vyřizování stížností souvisejících s uvedenými činnostmi

 • Připravují podklady k projednávání a rozhodování v Radě MO ÚL – Neštěmice a Zastupitelstvu MO ÚL – Neštěmice

 

Odbor kanceláře tajemníka

Úsek organizační

 • Zajišťuje průběh voleb, referend, sčítání domů, bytů a obyvatelstva na území MO ÚL – Neštěmice ve spolupráci s evidencí obyvatel

 • Zajišťuje výkon veřejných sbírek na území MO ÚL – Neštěmice, ověřuje sběrací listiny právnickým osobám konajícím sbírky na území obvodu, přijímá oznámení o umístění pokladniček

 • přijímá a eviduje ztráty a nálezy a nakládá s nimi v souladu s Občanským zákoníkem

 • přijímá a eviduje petice, stížnosti a žádosti o poskytnutí informací

 • v souladu se zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím přijímá oznámení o konání shromáždění na území obvodu

 • materiálně zabezpečuje chod úřadu

 • zajišťuje kontroly, revize a pravidelný i mimořádný servis vyhrazených zařízení

 • zabezpečuje vnitřní správu úřadu, chod podatelny, pokladny, vyvěšování listin na úřední desce

 • provádí periodické i mimořádné inventarizace svěřeného majetku, včetně JSDH Mojžíř

 • zabezpečuje činnost sekretariátů starostky, místostarostky a tajemníka

 • zabezpečuje činnosti na úseku PO a BOZP pro zaměstnance zařazené do ÚMO ÚL - Neštěmice

 • zajišťuje informační technologie úřadu

Úsek matriky a evidence obyvatel

 • vykonává matriční a evidenční činnost v rozsahu daném Statutem

 • vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí, vydává matriční doklady, vystavuje osvědčení o právní způsobilosti, povoluje změnu jména a příjmení

 • provádí ověřování podpisů, pravosti listin

 • vydává rybářské lístky

 • poskytuje informace v rámci služeb systému CZECH POINT

 • vykonává činnost v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, hlášení trvalého pobytu, rušení údajů o trvalém pobytu, poskytuje údaje z informačního systému

Úsek přestupků

 • zajišťuje výkon agendy na úseku přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění

 • vede evidenci správních řízení o přestupcích, které projednává, připravuje podklady pro zahájení správních řízení

 • zajišťuje součinnost se státními orgány policie a orgány obcí

 • nařizuje ústní jednání, předvolává svědky, protokoluje jejich výpovědi

 • spolupracuje s orgány vykonávajícími sociálně právní ochranu, dává podněty k řešení problémových situací v rodinách

 • dává podněty k zahájení trestního stíhání

 • vymáhá pohledávky a nařizuje exekuce v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.,daňový řád v platném zněn

Úsek sociálních věcí

 • vykonává sociální práci v oblasti „nepříznivé sociální situace“ a „sociálního vyloučení“ dle definice v zákoně o sociálních službách

 • vykonává sociální práci v oblasti hmotné nouze

 • vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí, provádí šetření a posuzuje životní situace klientů, zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny – zdravotně postižené, rodiny s dětmi, cizince, seniory.

 • Vede elektronicky „standardizovaný záznam sociálního pracovníka“

 • Vykonává funkci soudem stanoveného veřejného opatrovníka – činí za tyto osoby právní úkony, spravuje jejich majetek, spolupracuje s úřady a státními institucemi, lékaři a neziskovými organizacemi ve prospěch opatrovanců

 

Odbor správy a údržby obecního majetku

 • Vykonává činnosti spojené se správou či prodejem nemovitého majetku města Ústí nad Labem svěřeného do správy MO ÚL – Neštěmice Statutem

 • Spolupracuje s orgány města a dalšími institucemi v problematice spojené s majetkovou agendou

 • Provádí periodické a mimořádné inventarizace majetku

 • Zajišťuje evidenci smluv na prodej a pronájem nemovitostí, pozemků, bytů a nebytových prostor

 • Provádí správní řízení ve věcech dle ustanovení § 5 Občanského zákoníku a řeší jiné správní delikty dle příslušnosti odboru v souladu se zákonem o obcích, provádí výkon správy komunikací v rozsahu vymezeném Statutem a plošným rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – Neštěmice

 • Povoluje zábory a pronájmy veřejného prostranství ve správě MO ÚL – Neštěmice

 • Zajišťuje údržbu a opravy drobných staveb, připravuje plán investičních akcí a oprav a údržby, posuzuje účelnost a hospodárnost navržených investic a oprav, připravuje podklady pro investiční akce, jejichž zadavatelem je MO ÚL – Neštěmice

 • Vede agendu spojenou s pronájmy bytů, výměnami bytů, evidencí volných bytů a podaných žádostí na pronájem bytů, zajišťuje pronájmy nebytových prostor, včetně zpracování nájemních smluv

 • Zajišťuje pronájem ploch na nemovitostech ve správě MO ÚL – Neštěmice pro umístění reklamy

 • Zajišťuje správu domovního fondu, zajišťuje opravy a údržbu bytového fondu, vymáhá pohledávky za nájemné a služby v bytech a nebytových prostorech

 • Zajišťuje zpracování nájemních a kupních smluv

 • Zajišťuje za MO ÚL – Neštěmice souhrnné vyjádření pro územní a stavební řízení pro stavby realizované na území MO ÚL – Neštěmice, eviduje a zakládá všechna rozhodnutí a příslušnou dokumentaci dle stavebního zákona pro stavby, kde je MO ÚL – Neštěmice účastníkem řízení, zajišťuje činnosti související se zákonem č. 183/2006 Sb.

 • Zajišťuje zasedání Komise majetkové a bytové RMO Ústí nad Labem – Neštěmice

 • Zajišťuje čistotu veřejných prostranství a likvidaci odpadů v rozsahu vymezeném Statutem a rozdělením kompetencí mezi MmÚL a ÚMO ÚL – Neštěmice, podílí se na přípravě operačního plánu zimní údržby komunikací pro pěší ve správě MO ÚL – Neštěmice

 • Řídí a organizuje práci zaměstnanců v kategorii VPP, zodpovídá za provoz služebních nákladních vozidel a vysavače na psí exkrementy

 • Pečuje o veřejná dětská hřiště a místa pro odpočinek, včetně péče o městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše), vydává povolení k zvláštnímu užívání veřejné zeleně

 • Kontroluje práce provedené na základě smluv na údržbu veřejné zeleně

 • Zabezpečuje činnosti na úseku PO a BOZP pro zaměstnance VPP

 

Odbor finanční

 • Zajišťuje zpracování rozpočtu a závěrečného účtu MO ÚL – Neštěmice

 • Zpracovává rozpočtová opatření

 • Zpracovává pravidelné rozbory hospodaření

 • Zpracovává rozpočtové výhledy MO

 • Zpracovává smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku

 • Vede účetnictví dle platných předpisů v oblasti hlavní činnosti (HČ) i vedlejší hospodářské činnosti (VHČ)

 • Zabezpečuje platební styk

 • Eviduje pohledávky a závazky MO

 • Zajišťuje správu místních poplatků dle platné legislativy

 • Vykonává správu a kontrolu VHP na území MO, dle zákona o loteriích,v souladu se Statutem

 • Zpracovává mzdovou agendu úředníků i VPP, včetně všech výkazů

 • Zpracovává materiály pro jednání finančního výboru

Přehled řešení situací je možné také nalézt na adrese portálu občana města Ústí nad Labem. V současné době připravujeme spuštění  "Portálu občana" kde bude uvedeno řešení všech konkrétních životních situací.

17. Nejdůležitější předpisy

 

          17.1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ÚMO Ústí nad Labem – Neštěmice jedná a rozhoduje.

 • Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění

 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, v platném znění

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

 • Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech, zákonem o hlavním městě Praze, v platném znění

 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, Statut města Ústí nad Labem

 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění

 • Zákon č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta ČR, v platném znění

 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění

 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, v platném znění

 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění

 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění

 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění

 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 • Zákon č. 262/ 2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění

 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění

 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích, v platném znění

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění, v platném znění

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, v platném znění

 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění

 • Texty právních předpisů jsou dostupné na adrese aplikací Ministerstva vnitra České republiky.

  17.2.
  Přehled právních předpisů města je dostupný na odkazech vyhlášky a nařízení města na stránkách Magistrátu města
  Ústí nad Labem. Do všech předpisů v listinné podobě, lze po předchozí domluvě nahlédnout na sekretariátu tajemníka.

18. Sazebník úhrad

18.1. Sazebník úhrad zde.

18.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - za poslední dva roky nebylo žádné odvolání ani stížnost o kterém by rozhodoval nadřízený orgán.

 

19. Licenční smlouvy

19.1. Žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106 / 1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, nemá UMO neštěmice stanovené.

19.2. Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odstavce 4 zákona č. 106 / 1999 Sb. ÚMO Neštěmice nemá.

 

20. Výroční zpráva dle zákona 106 / 1999   §

Výroční zprávy za roky 2015 - 2018 zde.

 

 


 

 

21. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny, nebo jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu (Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice).

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice v současné době není zřizovatelem a ani neřídí žádnou takovouto organizaci.

 


Datum vložení: 26.08.2015, datum sejmutí: 26.08.2026

Ústí nad Labem - UMO Neštěmice: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP