menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Matrika a evidence obyvatel

 Matrika a evidence obyvatel

Úsek Matriky - kontaktní informace

Matrika

vykonává státní správu na úseku matriky
vede matriční knihy: narození, manželství, úmrtí Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice a pro obec Ryjice
vydává matriční doklady nebo povoluje nahlédnout do matričních knih a činit z nich výpisy v přítomnosti matrikáře osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům

provádí dodatečné zápisy v matričních knihách na základě veřejných listin

vystavuje osvědčení pro uzavření církevního sňatku

vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí pro občany mající trvalý pobyt v matričním obvodu, nebo jejich poslední trvalý pobyt před odchodem do ciziny byl v matričním obvodu

povoluje změnu jména a příjmení

sepisuje zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením a po narození dítěte

na žádost občanů zprostředkovává zápis matriční události, ke které došlo v cizině, do zvláštní matriky v Brně

provádí ověřování pravosti listin a podpisů

vyřizuje agendu matriky přes Czech POINT

pracoviště Czech POINT - vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy - výpisy z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Registru řidičů (bodové hodnocení)

Řídí se zákony: 301/2000Sb.-Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů

21/2006 Sb. – zákon o ověřování

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Úsek evidence obyvatel - kontaktní informace

Evidence obyvatelstva

Hlášení k trvalému pobytu:

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází k změně místa trvalého pobytu,

pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,

zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,

zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa trvalého pobytu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, rodný list

doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Obyvatel starší 15 let.

Zákonný zástupce občana mladšího 15 let.
Zákonný zástupce nebo opatrovník občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý jednat v této věci.

Údaj o osvojení poskytuje pouze Ministerstvo vnitra obyvateli staršímu 18 let.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

písemná žádost s úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel předloží doklad totožnosti a žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů

občanský průkaz nebo cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz povolení k pobytu azylanta

doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem, například: občanský průkaz rodiče (je-li v něm zapsáno dítě mladší 15 let), rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (pokud byl občan zbaven způsobilosti k právním úkonům)

Jaké jsou potřebné formuláře:

Tiskopis Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Zrušení trvalého pobytu:

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

K podání návrhu o zrušení údaje o trvalém pobytu je oprávněn:

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

K zahájení správního řízení je třeba předložit návrh o zrušení trvalého pobytu a doklady dosvědčující uvedené skutečnosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, rozsudek soudu aj.). Je-li žadatel právnickou osobou (např. bytové družstvo), dokládá rovněž výpis z obchodního rejstříku. Doklady jsou předkládány v originále nebo v úředně ověřených kopiích.

K návrhu o zrušení údaje místa trvalého pobytu je potřeba doložit doklady osvědčující, že:

žadatel je oprávněn k podání žádosti, t.j. jestliže je vlastníkem domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí) nebo, jestliže je oprávněn užívat byt (nájemní smlouva), jestliže je nájem bytu na dobu určitou, která již uplynula, rovněž doklad o prodloužení nájmu (např. dodatek ke smlouvě, potvrzení o pokračování nájmu)

odpůrci zaniklo právo byt užívat (pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohoda bývalých manželů, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, přechod nájmu, prohlášení o opuštění domácnosti atd.),

odpůrce dům, byt nebo jejich vymezenou část neužívá (tuto skutečnost uvedou účastníci řízení do protokolu při ústním jednání, popřípadě ji mohou potvrdit svědkové).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o zrušení údaje místa trvalého pobytu je správním řádem stanovena na 30 dnů, ve složitějších případech na 60 dnů, i tuto lhůtu může nadřízený správní orgán podle potřeby prodloužit.


 

Datum vložení: 15.04.2015, datum sejmutí: 15.04.2026

 


Datum vložení: 10.04.2015, datum sejmutí: 10.04.2025

Ústí nad Labem - UMO Neštěmice: Tisk


Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

20101201_zadost1.jpg20101201_zadost2.jpg
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP