menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Ochrana oznamovatelů

Informace o postupech při oznamování porušení práva Evropské unie

Informace o postupech při oznamování porušení práva Evropské unie

Vzhledem k přímému dopadu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)  2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“), s účinností od 17. 12. 2021 byl v rámci statutárního města Ústí nad Labem zprovozněn vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

 

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s pracovní činností či v pracovním kontextu v rozsahu osobní působnosti dle Směrnice EU dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do oblastí vymezených věcnou působností Směrnicí EU a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému (dále jen „EOS“) nebo jinými způsoby v souladu se Směrnicí EU.

 

KAŽDÝ OZNAMOVATEL, KTERÝ JE V DOBRÉ VÍŘE, SI MŮŽE BÝT JIST SPRAVEDLIVÝM ZACHÁZENÍM A ŘÁDNÝM PROŠETŘENÍM JEHO PODNĚTU.

 

Oblastmi, ke kterým lze podat oznámení (věcná působnost Směrnice EU), jsou

 1. zadávání veřejných zakázek;

 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;

 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;

 4. bezpečnost dopravy;

 5. ochrana životního prostředí;

 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;

 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;

 8. veřejné zdraví;

 9. ochrana spotřebitele;

 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;

 11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory a

 12. porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

 

Oznámení přijímá a vyřizuje POUZE příslušná osoba (dále jen „Příslušná osoba“), která vykonává tuto činnost nestranně, zachovává důvěrnost informací a chrání osobnost oznamovatele a dalších osob, na které dopadá ochrana.

 

V souladu se Směrnicí EU je určen třetí nezávislý subjekt Metropolnet, a.s. K příjmu oznámení je určen systém NNTB (Nenech to být), který je zcela bezpečný jak pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení.

 

Příslušnou osobou je:

Ing. Martin Kolář, tel. 777 150 317

Kateřina Slivová, tel. 777 773 188

 

 

Oznámení prostřednictvím VOS lze Příslušné osobě podat:

 • písemně elektronicky prostřednictvím formuláře https://www.nntb.cz/c/0a0aa00a

 • hlasovým záznamem prostřednictvím formuláře https://www.nntb.cz/c/0a0aa00a

 • ústně osobně (schůzka s příslušnou osobou) na základně žádosti oznamovatele po domluvě v pracovní době od 8 do 14 hod.

 • písemně elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@metropolnet.cz

 • písemně listinou v uzavřené obálce na adresu Metropolnet, a.s., Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem s označením obálky „NEOTVÍRAT – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“ nebo vhozením obálky do poštovní schránky Metropolnet, a.s. ve vestibulu na výše uvedené adrese.

 

Oznámení mohou oznamovatelé podávat i prostřednictvím EOS Ministerstvu spravedlnosti ČR. Bližší informace naleznete na www.justice.czhttps://oznamovatel.justice.cz/

 

Další informace naleznete v níže uvedených odkazech:


Ústí nad Labem - UMO Neštěmice: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP