ikona 

VÝSKYT ČERNÉ ZVĚŘE V ZÁSTAVBĚ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem dlouhodobě hledá způsoby řešení dané situace a snaží se využít všechny možnosti k redukci výskytu divokých prasat v zastavěných částech města.

Určitým způsobem, jak omezit pohyb prasat v obytných oblastech je, vedle přímého snížení jejich stavů apod., snížení atraktivity městských lokalit jako snadného zdroje potravy.  Magistrát města Ústí nad Labem trvale jedná s uživateli honiteb a apeluje na ně, aby snížili stavy černé zvěře, přičemž je upřednostněn lov černé zvěře na honebních pozemcích přiléhajících k intravilánu obce. I přes narůstající odlov černé zvěře v oblastech přilehlých v zástavbě je v některých lokalitách stále zvýšený pohyb divokých prasat v blízkosti obytné zástavby. Veškerá opatření ze strany uživatelů honiteb nebudou účinná, pokud se nesníží také atraktivita dané lokality jakožto snadného zdroje potravy pro černou zvěř.

Jedním z důležitých opatření ke snížení stavu černé zvěře je tedy likvidace skládek biologického odpadu (posekaná tráva, shnilé ovoce, zbytky potravin apod.), zakládaných občany města za ploty zahrad a zahrádek a na dalších pozemcích v blízkosti obytné zástavby. Zvířata navštěvují tyto lokality, protože zde hledají potravu a protože vědí, že lze v blízkosti lidských obydlí potravu sehnat velmi snadno a ve velkém množství. Proto se také vrací zpět.  Pokud vlastníci a uživatelé zahrad nechtějí bioodpad kompostovat, mohou využít sběrných dvorů, kam lze bezplatně biologicky rozložitelné odpady odvážet. Pokud budou kompostovat (a to třeba i za pomoci kompostérů), je třeba komposty umístit na dobře oplocených pozemcích. 

V souvislosti se zvýšeným výskytem černé zvěře v zástavbě apelujeme na občany našeho obvodu, aby biologický odpad ze svých i pronajatých zahrad a domácností neodkládali k plotu či za plot na tzv. volně založené komposty. Vyzýváme občany, aby posečenou trávu nesypali na pozemky města a státu sousedících s jejich pozemky, do rigolů u silnic, k hraně remízků, lesních pozemků, neboť tím zakládají nepovolené skládky a navíc se jedná o snadný zdroj potravy pro černou zvěř.        

Děkujeme za pochopení

ÚMO-NeštěmiceZpět  Nahoru  Tisk