ikona 

Úsek sociálních věcí

Úsek sociálních věcí


Úsek sociálních věcí - kontaktní informace

1. Sociální práce a poradenství

Sociální pracovníci obecních úřadů vykonávají od 1.1.2012 v tzv. přenesené působnosti, tedy činnost, kterou stát delegoval na orgány územní veřejné správy, která je občanům nejblíže. Sociální pracovníci budou výsledky své činnosti vést elektronicky v tzv. Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka, který bude součástí připravovaného Jednotného informačního systému. Standardizovaný záznam umožní, aby se s výsledky sociální práce seznámily orgány, které rozhodují o dávce.

Podle novely zákona o sociálních službách mají obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávat sociální práci v oblasti „nepříznivé sociální situace“ a „sociálního vyloučení“, přičemž oba pojmy jsou definovány zákonem o sociálních službách. Pověřené obecní úřady budou vykonávat sociální práci v oblasti hmotné nouze. Klienty hmotné nouze jsou ti, kteří se (z vlastní viny či bez vlastního přičinění) ocitli v dlouhodobé nezaměstnanosti, dluhové pasti, či bez přijatelného bydlení. K řešení nepříznivých situací, sociálního vyloučení či hmotné nouze budou sociální pracovníci daného města nebo obce využívat metody sociální práce.


2. Veřejný opatrovník

Statutem města Ústí nad Labem je Městský obvod Neštěmice povinen a oprávněn zastupovat osoby, jimž byla rozhodnutím soudu ustanovena opatrovníkem, ve všech právních úkonech, které za sebe tyto osoby činit nemohou; má povinnost jednat v jejich zájmu a při výkonu své funkce spolupracovat s opatrovnickým soudem.

Dohled nad výkonem funkce opatrovníka vykonává příslušný okresní (obvodní) soud, který také schvaluje za opatrovníka úkony neběžné povahy.

Ustanovený opatrovník činí za klienta právní úkony, spravuje jeho majetek. Spolupracuje např. s úřady a státními institucemi, soudy, neziskovými organizacemi, lékaři, a zvláště se samotným opatrovancem, kterému je nápomocen při řešení jednotlivých životních situací.

Úprava způsobilosti k právním úkonům- O plném zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům může rozhodnout výhradně soud.

Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopna činit právní úkony, soud ji způsobilosti k právním úkonům zbaví. Návrh nebo podnět k zahájení řízení v této věci může podat příslušnému soudu I. stupně lékař, zdravotnické zařízení, příbuzný osoby, o jejíž způsobilosti k právním úkonům by měl soud jednat, a další fyzické nebo právnické osoby. Soud si pak může vyžádat na navrhovateli doložení např. lékařské zprávy. Pokud soud řízení zahájí, je vyšetřované osobě ustanoven opatrovník pro toto řízení a znalec, který zhodnotí její zdravotní stav.

Osobě s úpravou způsobilosti k právním úkonům je příslušný soud povinen ustanovit opatrovníka k hájení jejích zájmů. Pokud nelze opatrovníkem ustanovit vhodnou fyzickou osobu, může soud do této funkce ustanovit např. obec jako opatrovníka veřejného.

3.Veřejná služba

Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání na základě písemné smlouvy, která obsahuje základní údaje o těchto osobách (jméno, popřípadě jména, příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt), místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby, uzavřené s krajskou pobočkou Úřadu práce po dohodě s obcí nebo dalším subjektem. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.


Ústí nad Labem - UMO Neštěmice: Nahoru  Ústí nad Labem - UMO Neštěmice: Tisk