ikona 

Matrika

Matrika


Úsek Matriky - kontaktní informace

Matrika

- vykonává státní správu na úseku matriky

 

vede matriční knihy: narození, manželství, úmrtí Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice a pro obec Ryjice
vydává matriční doklady nebo povoluje nahlédnout do matričních knih a činit z nich výpisy v přítomnosti matrikáře osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům

provádí dodatečné zápisy v matričních knihách na základě veřejných listin

vystavuje osvědčení pro uzavření církevního sňatku

vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí pro občany mající trvalý pobyt v matričním obvodu, nebo jejich poslední trvalý pobyt před odchodem do ciziny byl v matričním obvodu

povoluje změnu jména a příjmení

sepisuje zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením a po narození dítěte

na žádost občanů zprostředkovává zápis matriční události, ke které došlo v cizině, do zvláštní matriky v Brně

provádí ověřování pravosti listin a podpisů

vyřizuje agendu matriky přes Czech POINT

pracoviště Czech POINT - vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy - výpisy z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Registru řidičů (bodové hodnocení)

Řídí se zákony: 301/2000Sb.-Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů

21/2006 Sb. – zákon o ověřování

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Ústí nad Labem - UMO Neštěmice: Nahoru  Ústí nad Labem - UMO Neštěmice: Tisk