menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Ostatní
Ostatní
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Agendy úřadu

Odbor kanceláře tajemníka

Odbor kanceláře tajemníka - kontaktní informace A.) stížnosti právní předpis: Směrnice 1/2006 ÚMO Neštěmice potřebné formuláře: volná forma odpovědná osoba: paní Eva Vaculíková   B.) petice právní předpis: zák. 85/1990 Sb. a Směrnice 1/2006 ÚMO Neštěmice potřebné formuláře: občané potřebné doklady: předloží občané lhůty a termíny pro žadatele: individuálně odpovědná osoba: paní Eva Vaculíková - podání informací: zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím viz. povinné informace   1. ÚSEK ORGANIZAČNÍ 2. ÚSEK MATRIKY A EVIDENCE OBYVATEL 3. ÚSEK PŘESTUPKŮ 4. ÚSEK SOCIÁLNÍCH VĚCÍ    
více informací

Odbor finanční

Finanční odbor - kontaktní informace Místní poplatek za užívání veřejného prostranství právní předpis: zák. 565/1990 Sb. zák. 280/2009Sb. OZV 2/2011 potřebné formuláře: písemné oznámení začátku a ukončení užívání lhůty a termíny pro žadatele: nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti, popř. nejblíže následující pracovní den místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání): ÚMO Nestěmice, proti platebnímu výměru do 30 dnů, písemně nebo ústně do protokolu sankce: * za neoznámení užívání veřej. prostr. až 50.000,-- Kč * za nezaplacení poplatku ve lhůtě nebo ve správné výši zvýšení až na trojnásobek odpovědná osoba: pí Taťána...
více informací

Organizační úsek- kontaktní informace

Organizační úsek- kontaktní informace Zajišťuje, organizuje průběh voleb, referend na území MO Ústí nad Labem-Neštěmice a další povinnosti související s evidencí a územní organizací vymezené Statutem. V souladu se zák. č. 84/1990Sb., o právu shromažďovacím přijímá oznámení o konání shromáždění na území obvodu. Zajišťuje sbírky na území MO ÚL-Neštěmice, ověřuje sběrací listiny právnickým osobám konajícím sbírky na území obvodu, přijímá oznámení o umístění pokladniček při sbírkách konaných na území obvodu. Připravuje podklady k projednávání a rozhodování v RMO a ZMO  ÚL-Neštěmice ve své kompetenci. Zabezpečuje vše, co souvisí s provozem úřadu od nákupu přes poptávkové řízení, zpracovávání nabídek, pomocné dokumentace až po...
více informací

Úsek matriky a evidence obyvatelstva

Úsek Matriky - kontaktní informace Matrika vykonává státní správu na úseku matriky, vede matriční knihy: narození, manželství, úmrtí Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice a pro obec Ryjice vydává matriční doklady nebo povoluje nahlédnout do matričních knih a činit z nich výpisy v přítomnosti matrikáře osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům provádí dodatečné zápisy v matričních knihách na základě veřejných listin vystavuje osvědčení pro uzavření církevního sňatku vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí pro občany mající trvalý pobyt v matričním obvodu, nebo jejich poslední trvalý pobyt před odchodem do ciziny byl v...
více informací

Úsek přestupků

Úsek přestupků - kontaktní informace projednávání přestupků právní předpis: zák. 250/2016 Sb. zák. 251/2016 Sb. zák. 500/2004 Sb. potřebné doklady: OP nebo cestovní pas lhůty a termíny pro úřad: 30 dní; na zahájení řízení max. 60 dnů, na vydání rozhodnutí 30 dnů, v obtížnějších případech 60 dnů místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání): ÚMO Neštěmice; písemně; do 15 dnů od oznámení rozhodnutí sankce: * napomenutí * pokuta * zákaz činnosti * propadnutí věci úhrada úkonu: 1000,- Kč náklady řízení při ústním jednání     odpovědná osoba:     pí Michaela Kaštanová pí...
více informací

Úsek sociálních věcí

Úsek sociálních věcí - kontaktní informace 1. Sociální práce a poradenství Sociální pracovníci obecních úřadů vykonávají od 1.1.2012 v tzv. přenesené působnosti, tedy činnost, kterou stát delegoval na orgány územní veřejné správy, která je občanům nejblíže. Sociální pracovníci budou výsledky své činnosti vést elektronicky v tzv. Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka, který bude součástí připravovaného Jednotného informačního systému. Standardizovaný záznam umožní, aby se s výsledky sociální práce seznámily orgány, které rozhodují o dávce. Podle novely zákona o sociálních službách mají obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávat sociální práci v oblasti „nepříznivé sociální situace“ a „sociálního vyloučení“,...
více informací

Odbor správy a údržby obecního majetku

Odbor správy a údržby obecního majetku - kontaktní informace pronájem obecních bytů právní předpis: zákon č. 89/2012 Sb. občan.zákoník v platném znění Pravidla pro pronájem obecních bytů v MO Neštěmice potřebné formuláře: žádost o pronájem bytů potřebné doklady: OP, dle zveřejněného záměru a žádosti lhůty a termíny pro žadatele: dle zveřejněného záměru lhůty a termíny pro úřad: schválení RMO úhrada úkonu: záloha 363,- Kč odpovědná osoba: Miroslava Lipertová   pronájem nebytových...
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2019 Všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP