menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

9. usnesení RMO ze dne 8. 9. 2014

U S N E S E N Í

č. 222/14 – 237/14

z 9. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,

které se konalo dne 8. září 2014 od 12:00 hodin

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

222/14

Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  z j i š ť u j e , ž e 

      1.usnesení  č.- 143/14, 162/14, 163/14/B/2)a, 169/14, 171/14, 176/14/B/2)a,

                              179/14/B/2)a, 186/14/B/2)a, 187/14/2)a, 188/14/2)a, 189/14/2)a,

                              190/14/2)a, 191/14, 192/14, 194/14, 195/14, 196/14, 197/14,

                               199/14, 200/14, 201/14, 202/14, 203/14, 204/14, 205/14, 206/14,

                               207/14, 208/14, 209/14, 210/14/B/1)a, b, 211/14/B/1)a, b, 212/14,

                               213/14, 214/14, 215/14/B/1)a, b, 216/14, 217/14, 218/14, 219/14,

                               220/14,   221/14 -  splněno                       

     2.usnesení č.- 146/14/B/1)b, c, 147/14/B/1)b, 193/14, 198/14, 210/14/B/1)c,

                             211/14/B/1)c, 215/14/B/1)c – trvá

223/14

Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2014

Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e

     1. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:

         a) zvýšení rozpočtu výdajové investiční části § 22 19 o 49,70 tis. Kč

             na vybudování nového stání pro kontejnery v ul. Mlýnská

          b) snížení výdajové investiční části (schválené rezervy) § 6409 o 49,70 tis. Kč

     2. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:

          a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části o  500,00 tis. Kč na opravy chodníků

          b) zvýšení příjmové části rozpočtu položky 4131 -  převod z fondu hospodářské

              činnosti správy bytového fondu o  500,00 tis. Kč 

     3. rozpočtové opatření finančního odboru  takto:

         a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 3429 o 50,00 tis. Kč

              (dotace na zprovoznění přívozu Neštěmice – Svádov), a to zapojením příjmů

              položky  1343 -  poplatek za užívání veřejného prostranství vytvořených

              nad rámec SR ve výši 50,00 tis. Kč

B)  u k l á d á         

      1. paní Miloslavě Válkové, starostce

          předložit  Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

          a) změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu

              Ústí nad  Labem - Neštěmice na rok 2014

                                                                                                               T:  prosinec 2014

224/14

Žádost  Josefa Třešňáka, Ústí nad Labem, IČ 13331167 o poskytnutí

dotace na zprovoznění přívozu  Neštěmice – Svádov 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s ch v a l u j e

     1. poskytnutí dotace panu Josefu Třešňákovi, Turistická 373, 403 31 Ústí nad Labem, IČ

           13331167 na zprovoznění přívozu Neštěmice – Svádov (úpravy terénu pro nájezdy

          přívozu) ve výši  50.00 tis.Kč

     2. upravené znění smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy

225/14

Žádost  DRUG –OUT Klubu, Ústí nad Labem o poskytnutí

finančního příspěvku v roce 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s ch v a l u j e

     1. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu MO Neštěmice v roce 2014 pro:

          a)  DRUG-OUT Klub Ústí nad Labem, IČ 44554559  ve výši 5.000,- Kč na nákup

               zdravotnického  materiálu pro potřeby Terénního programu, který realizují v obvodu

               Ústí nad Labem - Neštěmice 

226/14

Záměr prodeje pozemku p. č. 1395/195 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í

     1. se záměrem prodeje pozemku p. č. 1395/195 o výměře 40 m2 v k. ú. Krásné Březno, na firmu IMMOTEL a.s., se sídlem Švédská

         635/8, 150 00 Praha - Smíchov, za těchto podmínek:

                        a) cena pozemku ve výši 1.000,- Kč/m2

          b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje

               Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                     

          c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

          d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

          e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč

          f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku  

          g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

          h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

           i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem371, 403 31 Ústí nad Labem, za těchto

              podmínek:      

 B)  u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM  

           a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                                    T: 25. 9. 2014

        2.  Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

       a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad

      Labem – Neštěmice dle bodu A)1

                                                                                                              T: prosinec 2014

227/14

Záměr prodeje části pozemku p. č. 929 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a sí

      1. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 929 o výměře cca 92 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno Jitka Pospíšilová za těchto podmínek:

          a) cena pozemku ve výši 500,- Kč/m2

          b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje

              Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                     

          c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

          d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

      e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč

          f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku  

          g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

          h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

           i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labe

 B)  u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM  

           a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                            T: 25. 9. 2014

               2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

          a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem -  Neštěmice dle bodu A)1

                                                                                                   T: prosinec 2014

228/14

Záměr prodeje části pozemku p. č. 76/1 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)  n e s o u h l a s í

     1. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 76/1 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Neštěmice z důvodu rozporu s platným Územním plánem

         Ústí nad Labem

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                      T: 22. 9. 2014

      2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

        a)  předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

                                                                                       T: prosinec 2014

229/14

Záměr prodeje části pozemku p. č. 398/18 a 422/5 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í

     1. se záměrem prodeje části pozemků p. č. 398/18 o výměře cca 20 m2 a p. č. 422/5 o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Krásné Březno

          na jméno Hans Krejza za těchto podmínek:

           a) cena pozemku ve výši 1.000,- Kč/m2

           b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje

              Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                     

           c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

           d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

            e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny

               pozemku, min. 1.000,- Kč

            f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku  

            g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

            h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

            i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

 B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM  

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                            T: 25. 9. 2014

              2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

         a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem -  Neštěmice dle bodu A)1

                                                                                                   T: prosince 2014

230/14

Záměr prodeje části pozemků p. č. 854 a 887/1 v k. ú. Neštěmice

         Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s o u h l a s í

   1. se záměrem prodeje části pozemků p. č. 854 o výměře cca 13 m2  a p. č. 887/1 o výměře cca 17 m2, vše v k. ú. Neštěmice

       z důvodu rozporu s územním plánem

 B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM  

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                            T: 25. 9. 2014

    2.  Ing. Jaroslavu Táborskému , místostarostovia) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad

                        Labem -  Neštěmice dle bodu A)1

                                                                                                   T: prosince 2014

231/14

Záměr pronájmu části p.p.č. 140 díl 1 v k. ú. Mojžíř a části p.p.č. 623/1 díl 1  v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u je

 1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 140 díl 1 o výměře cca 202 m2 v k. ú. Mojžíř za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 623/1 díl 1 o výměře cca 229 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

         a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1 a A)2

                                                                                                                T:  22. 9. 2014

232/14

Pronájem obecního bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

     1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:     

           a) A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno, č.b. 2, 3+1, přízemí s žadatelem:

             Markéta Korová

                 - na dobu určitou do 30. 9. 2015

            b) A. České 637/21, k.ú. Krásné Březno, č.b. 2, 3+1, přízemí s žadatelem:

                 Radka Kracíková

                 - na dobu určitou do 30. 9. 2015

            c) A. České 638/23, k.ú. Krásné Březno, č.b. 18, 4+1, 5. patro  s žadatelem:

                 Eduard Břeň

                 - na dobu určitou do 30. 9. 2015

            d) A. České 639/25, k.ú. Krásné Březno, č.b. 9, 3+1, 2. patro s žadatelem:

                 Linda Břeňová

                 - na dobu určitou do 30. 9. 2015

            e)  Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 15, 1+1, 3. patro s žadatelem:

                 Vladimír Váňa

                 - na dobu určitou do 30. 9. 2015

            f) Čechova 777/12,Krásné Březno, č.b. 9, 3+1, 2. patro s žadateli v tomto pořadí:

                1. manželé Monika a Jiří Konášovi

                2. Pavel Mihalík

                   - na dobu určitou do 30. 9. 2015

             g) Železná 226, k.ú. Neštěmice, č.b. 7, 1+1, 2. patro s žadatelem:

                  Martina  Vaňkátová

                  - na dobu určitou do 30. 9. 2015

             h) Mlýnská 22, k.ú. Neštěmice, č.b. 12, 1+1, 3 patro s žadateli v tomto pořadí:

                 1. Renata Fatková

                 2. Hana Müllerová

                 - na dobu určitou do 30. 9. 2015

           ch) Veslařská 134, k.ú. Neštěmice, č.b. 8, 0+1, 4. patro s žadatelem:

                 Tomáš Krejčí

                 - na dobu určitou do 30. 9. 2015

             i) A. České 638/23, k.ú. Krásné Březno, č.b. 11, 3+1, 3. patro s žadateli:

                 manželé Josef a Marika Kunrtovi

                - na dobu určitou do 30. 9. 2015

 

          - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v MO Ústí nad Labem-Neštěmice

 

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu odboru správy a údržby obecního majetku

          a) informovat žadatele dle bodu usnesení A)

          b) připravit nájemní smlouvy dle bodu A)

 

                                                                                                 T:  30. 9. 2014

233/14

Prodloužení  nájemní  smlouvy k  obecnímu  bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. prodloužení nájemního vztahu k obecnímu bytu, kterému končí platnost v měsíci

          září  2014 formou uzavření nové nájemní smlouvy:      

          1.1.    Popová Dagmar, na dobu určitou do 30. 9. 2017

          1.2.    Bechyňová Eva, na dobu určitou do 30. 9. 2017

          1.3.   Vorlíčková Věra, na dobu určitou do 30. 9. 2017

          1.4.  manželé Vyšatovi Oldřich a Emilia, na dobu určitou do 30. 9. 2017  

          1.5. manželé Hajasovi Tomáš a Kateřina, na dobu určitou do 30. 9. 2017       

          1.6.  manželé Jancurovi Zuzana a Jaroslav, na dobu určitou do 30. 9. 2017       

          1.7.  manželé Lahovských Gabriela a Dušan, na dobu určitou do 30. 9. 2017

          1.8.  Kvášová Martina, na dobu určitou do 30. 9. 2017

          1.9.   Prokešová Naděžda, na dobu určitou do 30. 9. 2017

          1.10.  Horváthová Martina, na dobu určitou do 31. 10. 2014

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) připravit nájemní smlouvy dle usnesení bodu A)

          b) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu A)

                                                                                                 T: 30. 9. 2014

234/14

Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu částí p.p.č. 727/1 a 728 díl 14     

 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

     1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 727/1 a 728 díl 14 o celkové výměře cca 500 m2 v k. ú. Neštěmice

         na vlastní žádost nájemce

      2. záměr pronájmu částí pozemků p. č. 727/1 a 728 díl 14 o celkové výměře cca 500 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

     

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

         a) informovat nájemce dle bodu A)1 

          b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

                                                                                                                T:  22. 9. 2014

235/14

Záměr prodeje pozemků p. č. 783/3 a 783/4 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s o u h l a s í

     1. se záměrem prodeje pozemků p. č. 783/3 o výměře 504 m2 a 783/4 o výměře 56 m2 v k. ú. Krásné Březno

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                      T: 22. 9. 2014

       2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

         a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

 

                                                                                       T: prosinec 2014

236/14

Přidělení veřejné zakázky – „Opravy pojízdného chodníku ul. A.České 19 -33, část Krásné Březno“

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci:

          „Opravy pojízdného chodníku ul. A.České 19 -33, část Krásné Březno“

            dle doporučení komise pro hodnocení nabídek firmě:

  1. JAPIS s.r.o. Chabařovice
  2. KOMASTAV DS s.r.o. Ústí nad Labem
  3. GARNI s.r.o., Ústí nad Labem
  4. Jan Škopek, Ústí nad Labem

B) u k l á d á

     1. Miloslavě Válkové – starostce

          a) zajistit uzavření smlouvy o dílo v souladu s bodem A) 1

237/14

Návrh zápisu do kroniky

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e

     1. zápis kroniky MO v souladu s ustanoveními zák. č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

.................................................                                             ...............................................

      Ing. Jaroslav Táborský                                                              Miloslava Válková

             místostarosta                                                                        starostkaDatum vložení: 15.09.2014, datum sejmutí: 15.09.2025

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP