menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

8. usnesení RMO ze dne 18. 8. 2014

č. 191/14 – 221/14

z 8. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,

které se konalo dne 18. srpna 2014 od 13:00 hodin

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

 191/14

Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  z j i š ť u j e , ž e 

      1.usnesení  č.- 110/14, 160/14/B/1)b, 167/14, 168/14,170/14,172/14,

                              173/14, 174/14, 175/14, 176/14/B/1)a, 177/14, 178/14, 179/14/B/1)a

                              180/14, 181/14, 182/14, 183/14, 184/14, 185/14, 186/14/B/1)a,

                              187/14/B/1)a, 188/14/B/1)a, 189/14/B/1)a, 190/14/B/1)a -  splněno                          

     2.usnesení č.-   143/14, 146/14/14/B/1)b,c, 147/14/B/1)b,

                              162/14, 163/14/B/2)a, 169/14, 171/14, 176/14/B/2)a

                              179/14/B/2)a, 186/14/B/2)a, 187/14/B/2)a, 188/14/B/2)a,

                              189/14/B/2)a, 190/14/B/2)a – trvá

192/14

Informace o plnění rozpočtu  Městského obvodu Ústí nad Labem –  Neštěmice  za I.  pololetí  2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)   b e r e  na   v ě d o m í,

       1. informaci o plnění rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

            za  I. pololetí  2014 dle důvodové zprávy s tím, že dosáhly:

           a) celkové příjmy  výše        18.687,32   tis. Kč, tzn. 49,75 % upraveného rozpočtu                                                    

           b) celkové výdaje  výše        17.959,84    tis. Kč, tzn. 45,48 % upraveného rozpočtu                       

           c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši  727,48 tis. Kč vyrovnává oblast

               financování

       2. že výsledek hospodaření z vedlejší  hospodářské činnosti městského obvodu po

            odvodech  MmÚ vykazuje účetní zisk ve výši  2.996,78  tis. Kč, z toho do příjmové

            části rozpočtu 2014  bylo zálohově zapojeno 1.703,00   tis. Kč     

       3. že výsledek hospodaření správce bytového fondu vykazuje účetní zisk

            ve výši  4.381,18  tis. Kč

B)   u k l á d á         

       1. paní Miloslavě Válkové, starostce

           a)  předložit informaci o plnění rozpočtu Městského obvodu  Ústí nad Labem –

                Neštěmice za I. pololetí  2014  Zastupitelstvu městského obvodu

                Ústí nad Labem - Neštěmice

                                                                                                                      T:  2. 9. 2014

193/14

Návrh na prominutí nedobytné  pohledávky

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) n e s o u h l a s í 

       1. s  prominutím nedobytné  pohledávky  takto:

               a) pokuta uložená odborem životního prostředí  ÚMO Neštěmice za neprovedenou seč v roce 2003 ve výši 40.000,00 Kč

B)  u k l á d á         

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a)  dohledat dokumenty týkající se pohledávky dle bodu A)1 na příslušných odborech

               MmÚ

                                                            

194/14

Návrh na vyřazení   nedokončeného dlouhodobého majetku

(projektových  dokumentací) z účetní  evidence účtu 042

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A   s o u h l a s í

  1. s návrhem na vyřazení  nedokončeného dlouhodobého hmotného  majetku  (projektových  dokumentací) v celkové  výši  281.846,50  Kč z účetní evidence

      účtu  042  dle důvodové zprávy

B)   u k l á d á         

       1.  Miloslavě Válkové, starostce

            a) předložit návrh pod bodem A) Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad

               Labem -  Neštěmice

                                                                                                                    T: 2. 9. 2014

195/14

Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2014

Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e

     1. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:

         a) zvýšení rozpočtu výdajové investiční části § 22 19 o

             62,60 tis. Kč na vybudování kontejnerového stání v ul. Přemyslovců 2-4, KB,

             62,60 tis. Kč na vybudování kontejnerového stání v ul. Peškova 535, Nš 1.část

             70,40 tis. Kč na vybudování kontejnerového stání v ul. Peškova 535, Nš 2.část

         b) snížení rozpočtu výdajové investiční části § 22 19 o 195,60 tis. Kč na akci

             „ Parkování v ul. Keplerova, KB“

     2. rozpočtové opatření odboru kanceláře tajemníka takto:

         a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 6171   položka 5141

             (úroky z poskytnutého úvěru) ve výši dle splátkového kalendáře

          b) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 6171 o  20,72  tis. Kč

              na položce služby telekomunikací 5162

          c) snížení oblasti financování pol. 8124 – uhrazené splátky dlouhodobě přijatých

              půjčených prostředků ve výši dle splátkového kalendáře

     3. rozpočtové opatření odboru kanceláře tajemníka takto:

          a) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 6171 o  8,80 tis. Kč

              na položce elektrická energie 5154

          b) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 55 12  o  8,80 tis. Kč

              na položce služby 5169

      4. rozpočtové opatření odboru kanceláře tajemníka takto:

         a) zvýšení rozpočtu výdajové investiční části § 6171 o  5,50 tis. Kč na nákup

            a montáž centrálního odmykání nového vozu HYUNDAI  I20

          b) snížení výdajové investiční části ( schválené rezervy) § 6409 o 5,50 tis. Kč

B)  u k l á d á         

      1. paní Miloslavě Válkové, starostce

          předložit  Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

          a) změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu

              Ústí nad  Labem - Neštěmice na rok 2014

                                                                                                 T:  2. 9. 2014                                                                                                                                               

196/14

Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Neštěmicích a Mojžíři

za I. a II. čtvrtletí 2014 a rozvaha finančních prostředků na rok 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   b e r e  n a  v ě d o m í

        1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrátu města Ústí nad Labem

            na údržbu zeleně v Neštěmicích a Mojžíři za I. a II. čtvrtletí roku 2014 a rozvaha

           finančních prostředků pro rok 2014.

 

197/14

Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Krásném Březně

za I. a II. čtvrtletí 2014 a rozvaha finančních prostředků na rok 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   b e r e  n a  v ě d o m í

        1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrát města Ústí nad Labem

            údržbu zeleně v Krásném Březně za I. a II. čtvrtletí 2014 a rozvaha finančních

            prostředků na celý rok 2014

198/14

Udělení pokuty z důvodu narušení vzhledu obce

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s o u h l a s í

      1. s informativní zprávou o připravovaném řízení ve věci udělení pokuty fyzickým a

          právnickým osobám z důvodu narušení vzhledu obce

          a)  vlastníci rodinného domu Vojanova 449, Krásné Březno

          b) Palace Labe s.r.o.

B) u k l á d á

     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

         a) vyzvat vlastníky rodinného domu Vojanova 449, Krásné Březno k nápravě

             stavu ve lhůtě 30 dní

         b) ve věci pozemků společnosti Palace Labe s.r.o. zahájit správní řízení

 

199/14

Soudní spor o určení výše nájemného

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  n e s o u h l a s í

      1. s argumenty přednesenými žalovanou stranou

B) t r v á

     1. na pokračování soudního sporu na určení výše nájemného

C)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM     

          a) informovat advokátní kancelář dle bodu A) 1 a B) 1.                              

                                                                                                                T: 31. 8. 2014

200/14

Informace o výsledku dluhové amnestie

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  b e r e  n a v ě d o m í

      1. informativní zprávu, týkající se výsledku dluhové amnestie v Městském

          obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

B)  u k l á d á

      1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

          a) předložit informativní zprávu dle bodu A) 1 na jednání Zastupitelstva městského

              obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

                                                                                                            T: 1. 9. 2014

201/14

Informace o stavu bytů J. Plachty – k.ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  bere na vědomí

      1. informaci o stavu bytů v ulici J. Plachty – k.ú. Mojžíř

                 

202/14

Pronájem obecního bytu – Rozcestí 722/3

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e 

       1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:              

            a)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 55, vel. 0+1, 7. patro s žadatelkou:

                 Marie Šťastná

                - na dobu určitou do 30. 9. 2015

               - po uhrazení peněžní jistoty  dle § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

      zákoníku ve znění pozdějších předpisů

            b)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 75, vel. 1+1, 10. patro s žadatelkou:

                 Ludmila Vrúblová

                - na dobu určitou do 30. 9. 2015

                 - po uhrazení peněžní jistoty  dle § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

                    zákoníku ve znění pozdějších předpisů

B)   u k l á d á

       1. Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)   

                                                                                                 T:  31. 8. 2014

 203/14

Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e

       1. uzavření dohody o ukončení nájmu k obecnímu bytu na žádost nájemce:

          a) A. České 630/5, k.ú. Krásné Březno, č.b. 10, nájemce:

              Marta Kalousová

          b) Čechova 777/12, k.ú. Krásné Březno, č.b. 5, nájemci:

               manželé Pavla a Karel Bolkovi     

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A)

           b) připravit dohody o ukončení nájmu a zajistit předání bytu

                                                                                      T:   31. 8. 2014

204/14

Žádost o přenechání části nebytových prostor v objektu Peškova 543, k.ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e

       1. žádost o přenechání části nebytových prostor v II. NP v objektu Peškova 543, k.ú.

           Mojžíř do podnájmu:

           a) Sportovně střeleckému klubu Ústí nad Labem, se sídlem Pod Školou 2253/2, Ústí

             nad Labem, IČ 445 54 931

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A)

                                                                                      T:   31. 8. 2014

205/14

Žádost o povolení přihlášení a užívání bytu č. 22, v domě Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno  další spolubydlící osobou

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   n e s c h v a l u j e    

       1. žádost o povolení přihlášení a užívání bytu č. 22, v domě  Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné

           Březno, další spolubydlící osobou:   Radim Litterbach

B)   u k l á d á

       1.  Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

            a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu  A)

                                                                                                    T:   31. 8. 2014

206/14

Žádost o postavení nájezdové plošiny k přednímu vchodu domu A.České 637/21, k.ú.Krásné Březno.

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání 

A)   s c h v a l u j e 

       1.  žádost o postavení nájezdové plošiny k přednímu vchodu domu A. České 637/21,

            k.ú. Krásné Březno nájemcům Zdeňce a Karlovi Švihovým za podmínky:

            a) veškeré náklady na vybudování nájezdové plošiny hradí žadatelé

            b) žadatelé se zavazují, že v případě ukončení nájemní smlouvy uvedou vše na vlastní

                náklady do původního stavu

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A)

                                                                                                 T:  31. 8. 2014

207/14

Žádost o povolení postavení plotu na pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Mojžíř - Mudrovi

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í

      1. s žádostí o povolení vybudování plotu na pronajatém pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Mojžíř za těchto podmínek:

         a) plot bude z pletiva

         b) plot bude natažen na sloupcích o průměru 60 mm

         c) výška plotu max. 1,75 m, délka plotu 43 m

         b) plot bude bez podezdívky

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                                     T:  29. 8. 2014

208/14

Převod pozemku p.č. 73 v k.ú. Krásné Březno do vlastnictví BYTOSTAVU ÚSTÍ s.r.o., Ústí nad Labem

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í

      1. s bezúplatným převodem pozemku p. č. 73 o výměře 325 m2 v k. ú. Krásné Březno, do vlastnictví  BYTOSTAVU ÚSTÍ s.r.o.,

           Ústí nad Labem z důvodu narovnání administrativní chyby z roku 2006

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

        a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                            T: 28. 8. 2014

        2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

            a) předložit převod pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad    Labem -  Neštěmice dle bodu A)1

                                                                                                             T: 2.  9. 2014

 209/14

Odkoupení p.p.č. 1003/3, 1003/4 a části p.p.č. 1000, vše v k.ú. Neštěmice, do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   r e v o k u j e

1. usnesení RMO č. 39/14 ze dne 17. 2. 2014 v bodě A) 1,.c), d)

B)   s o u h l a s 

      1. s odkoupením pozemků p. č. 1003/3 o výměře 347 m2, 1003/4 o výměře 3 m2 a části  pozemku p. č. 1000 o výměře 200 m2, vše v k. ú. Neštěmice,

          do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem za těchto podmínek:

         a) prodávající uhradí náklady spojené s prodejem

      b) do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena  pozemku

C)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                               T: 28. 8. 2014

     2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

         a) předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu

            Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1                                                                                                         

                                                                                                                T: 2. 9. 2014

210/14

Odstoupení od nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 234 díl 7 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. odstoupení od nájemní smlouvy s nájemcem Jiřinou Ptáčníkovou, bytem Bělehradská 2253/59, 400 01 Ústí nad Labem,

           z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemce

       2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 234 díl 7 o výměře cca 112 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno v pořadí:

1) Petr Lahovský a Jana Sádecká

2) Kristýna Hanzlová

    za těchto podmínek:

  a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

  b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

  c) účel nájmu: zahrada

  d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

        3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚ

          a) informovat nájemce dle bodu A)1

          b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

                                                                                                          T:  29. 8. 2014

         c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3

                                                                            T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

211/14

Odstoupení od nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 234 díl 9 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 A)  s c h v a l u j e

      1. odstoupení od nájemní smlouvy s nájemcem Jiřinou Ptáčníkovou z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemce

       2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 234 díl 9 o výměře cca 125 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Václav a Jindra Dvořákovi

            za těchto podmínek:

          a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

          b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

          c) účel nájmu: zahrada

          d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

      3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat nájemce dle bodu A)1

          b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

                                                                                                              T:  29. 8. 2014

         c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3

                                                                            T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

212/14

Odstoupení od nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 234 díl 16 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)  s c h v a l u j e

     1. odstoupení od nájemní smlouvy s nájemcem Jiřinou Ptáčníkovou z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemce

     2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 234 díl 16 o výměře cca 125 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

  

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat nájemce dle bodu A)1

          b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

                                                                                                                T:  29. 8. 2014

213/14

Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu p.p.č. 203/2 a části p.p.č. 210/13   v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j  e

     1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 203/2 o výměře 31 m2 a části pozemku p. č. 210/13 o výměře 71 m2 v k. ú. Neštěmice na žádost nájemců Petra Lahovského a Jany Sádecké

      2. záměr pronájmu pozemku p. č. 203/2 o výměře 31 m2 a části pozemku p. č. 210/13 o výměře cca 71 m2, vše v k. ú. Neštěmice, za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat nájemce dle bodu A)1

          b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2                                                                                                         

                                                                                                         T:  29. 8. 2014

214/14

Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 211 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   s c h v a l u j e

  1. ukončení nájemní smlouvy s  panem Ladislavem Kačmárem na vlastní žádost nájemce k 31. 12. 2014.

  2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 211 o výměře 64 m2 v k.ú. Krásné Březno za těchto podmínek:

       a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

       b) pronájem do doby prodeje pozemku

       c) účel nájmu: ostatní plocha

       d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚČSÚ

B)  u k l á d á

 1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

   a) informovat žadatele dle bodu A)1                                     

   b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)

                                                                                                                  T: 28. 8. 2014

215/14

Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 294/1 díl 7 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

 

A)  s c h v a l u j e

      1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 294/1 díl 7 o výměře 453 m2 v k. ú. Krásné Březno na žádost nájemce Ivety Srolové

       2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 294/1 díl 7 o výměře cca 453 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno: Jaroslava Kittnerová za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

      3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat nájemce dle bodu A)1

          b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

                                                                                                              T:  29. 8. 2014

         c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3

                                                                            T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

216/14

Prodej pozemku p. č. 1225/1 v k. ú. Neštěmice – Pekařová 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í

       1. s prodejem pozemku p. č. 1225/1 o výměře 67 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Věra Pekařová za těchto podmínek:

         a) cena pozemku ve výši 500,- Kč/m2

         b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje

             Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice                   

         c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

         d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

         e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1 % z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč

         f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku

         g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

         h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

          i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                      T: 28. 8. 2014

     2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

  1. předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

                                                                                   T:  2. 9. 2014

217/14

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 811 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j  e

      1. pronájem části pozemku p. č. 811 o výměře cca 733 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno: Hana Bělová za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 3,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu určitou do 31. 12. 2017

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2

                                                                        T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

218/14

Pronájem pozemků p. č 162/1 a 162/2 v k. ú. Krásné Březno – Kimová   

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

 A)  s c h v a l u j  e

     1. pronájem pozemků p. č. 162/1 o výměře 328 m2 a 162/2 o výměře 15 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno: Monika Kimováza těchto podmínek:

     a) nájemné ve výši 6,- Kč/m2/rok

     b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

     c) účel nájmu: zahrada

     d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1

                                                                                                        T: 1. 9. 2014

219/14

Pronájem části pozemku p. č. 534 díl 2 v k. ú. Mojžíř – Kindermannová 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)  s c h v a l u j e

     1. pronájem části pozemku p. č. 534 díl 2 o výměře 340 m2 v k. ú. Mojžíř na jméno: Jana Kindermannová za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

         a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1               

                                                                                                       T: 25. 8. 2014

220/14

Vzdání se předkupního práva města k podílu na nemovitosti č.e. 8227 na pozemku p. č. 1227/2 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í

      1. se vzdáním se předkupního práva Statutárního města Ústí nad Labem k ¼ podílu na nemovitosti č.e. 8227 na pozemku p. č. 1227/2

          o výměře 17 m2 v k. ú. Krásné Březno

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                 T: 29. 8. 2014

       2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

a) předložit vzdání se předkupního práva města k předmětné nemovitosti na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

                                                                                               T:  2. 9. 2014

221/14

Poskytnutí peněžitého daru členům poradních orgánů, komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva MO ÚL – Neštěmice za 1. pololetí roku 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e

      1. peněžní dar pro členy komise RMO, kteří nejsou členy ZMO dle důvodové zprávy

B) u k l á d á

      1. Olze Sazečkové, vedoucí finančního odboru

           a) zajistit výplatu pro jednotlivé členy dle bodu A)1.

 

                                                                    T: k nejbližšímu výplatnímu termínu

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

.................................................                                             ...............................................

      Ing. Jaroslav Táborský                                                              Miloslava Válková

             místostarosta                                                                              starostkaDatum vložení: 22.08.2014, datum sejmutí: 22.08.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP