menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

7. usnesení RMO ze dne 21. 7. 2014

U S N E S E N Í
č. 166/14 – 190/14
ze 7. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 21. července 2014 od 13:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

166/14
Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  z j i š  u j e , ž e 

      1.usnesení  č.- 77/14, 108/14/C/1)c, 128/14/B/1)b, 133/14/B/1)b, 134/14/B/1)b,
                              135/14/B/1)b, 136/14/B/1)b, 141/14, 142/14, 144/14, 145/14, 
                              146/14/14/B/1)a, 147/14/B/1)a, 148/14, 149/14, 150/14, 151/14,
                              152/14, 153/14, 154/14, 155/14, 156/14, 157/14, 158/14, 159/14,   
                              160/14/B/1)a, 161/14, 163/14/B/1)a, 164/14, 165/14  -  splněno                         


     2.usnesení č.-   110/14, 143/14, 146/14/14/B/1)b,c, 147/14/B/1)b, 160/14/B/1)b,
                              162/14, 163/14/B/2)a – trvá

167/14
Fórum „Zdravé město“

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
     1. informaci o konání akce Fórum „Zdravé město“, ZŠ A. České  ze dne 4. 6. 2014
   

168/14
Zpráva kontrolního výboru ze dne 30. 6. 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
     1. závěry kontrolního výboru k projednání provedené rekonstrukce zeleně „Nad MŠ
         Skalka“ firmou M+M

B) u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) v následujícím čísle Obvodního zpravodaje podat doplňující informaci
         b) zpracovávat podrobnou fotodokumentaci u všech akcí tak, aby bylo zajištěno
             porovnání původního stavu, průběh prací a stav po dokončení prací

169/14
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2014
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
    
     1. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
         a) zvýšení rozpočtu výdajové investiční části § 34 12 o 200,00 tis. Kč na realizaci hřiště
            s umělým povrchem v Mojžíři, a to zapojením účelové investiční dotace z MmÚ
            pol. 4221 ve výši 200,00 tis. Kč 
     2. rozpočtové opatření odboru kanceláře tajemníka takto:
         a) zvýšení rozpočtu výdajové investiční části § 6171 o 223,89 tis. Kč
             na nákup vozu HYUNDAI I20 1,2 L
         b) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 6171 o 89,56 tis. Kč
             na položce služby telekomunikací
         c) zvýšení oblasti financování pol. 8123 – dlouhodobě přijaté půjčené prostředky
             ve výši 134,33 tis. Kč

 B)  u k l á d á         
      1. paní Miloslavě Válkové, starostce
          předložit  Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice 
          a) změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu
              Ústí nad  Labem - Neštěmice na rok 2014

T:  2. září  2014

170/14
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání
   
A) n e s ch v a l u j e
     1. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu MO Neštěmice v roce 2014 pro
        Svaz tělesně postižených  v ČR, o.s., okresní organizace Ústí n/Labem, IČ44225466 


171/14
Pronájem obecního bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:
            a) Čechova 773/4, k.ú. Krásné Březno, č.b. 8, vel. 4+1, 2.patro s nájemci:
                manželé Kateřina Stuchlíková, Čechova 772/2, Ústí nad Labem a Pavel Stuchlík,
                Na Zemské stezce 1891, Lysá nad Labem

       2. záměr pronájmu obecního bytu:
           a) Čechova 773/4, k.ú. Krásné Březno, č.b. 8, vel. 4+1, 2.patro s žadatelkou:
               Ing. Martinou Korychovou, Francouzská 467/68, Praha
                - dle Pravidel pronájmu obecních bytů v MO Ústí nad Labem-Neštěmice

B)   u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu usnesení A) 1.

T: 15. 8. 2014


         b) připravit nájemní smlouvu dle bodu usnesení A) 2.  

                                                                                                   
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


172/14
Pronájem obecního bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:       
           a) Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 23, 1+1, 4. patro s žadatelem:
              Zdeněk Michel
              - na dobu určitou do 30. 9. 2015  
            b) Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 12, 0+1, 2. patro s žadateli v pořadí:
                1. Petr Filip
                2. Milan Češpiva
                - na dobu určitou do 30. 9. 2015            
          - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v MO Ústí nad Labem-Neštěmice

B)  n e s c h v a l u j e
       1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:       
            a) A. České 638/23, k.ú. Krásné Březno, č.b. 2, 3+1, přízemí s žadateli:
                1. Libuše Pšeničková
                2. Jaroslav Bubnár
            b)  A. České 639/25, k.ú. Krásné Březno, č.b. 9, 3+1, 2. patro s žadateli:
                manželé Markéta Dávidová
            c) Přemyslovců 616/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 22, 1+1, 7. patro s žadatelkou:
                 Šárka Vetchá
                - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v MO Ústí nad Labem-Neštěmice

C)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) informovat žadatele dle bodu usnesení A)1., B)1.
          b) připravit nájemní smlouvy dle bodu A)1.

T:  31. 7. 2014

173/14
Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. uzavření dohody o ukončení nájmu k obecnímu bytu na žádost nájemce:
          a) Opletalova 466, k.ú. Neštěmice, č.b. 11, nájemce: 
              Radomír Barta 
     
B)   u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A) 
           b) připravit dohodu o ukončení nájmu a zajistit předání bytu

T:   31. 7. 2014

174/14
Účast na kontrolních prohlídkách objektův MO – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
     1. zprávu o přehledu účastí pracovníků OSÚOM na kontrolních prohlídkách objektů
         za měsíc červen 2014

175/14
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v k.ú. Krásné Březno pro stavbu
Místní komunikační sí Dozimont – Ústí nad Labem, Krásné Březno, I. etapa

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 472/1, 472/50, 472/55, 472/62, 472/63, 472/69, 472/70,  472/72, 472/77, 472/81, 472/89, 472/92, 472/97, 472/100,472/104,  472/110, 472/120, 472/121,  472/122, 472/123, 472/124, 472/125,  472/132, 472/138, 472/139, 472/188,  472/189, 472/191, 472/194, 472/195, 472/208, 512/8, 524/8, 525/40, 525/73, 525/74, 656/1, 763/3, 1395/49, 1395/50, 1395/51, 1395/57, 1395/58, 1395/61, 1395/64,  1395/66, 1395/70, 1395/78, 1395/82, 1395/84, 1395/97, 1395/98,  1395/103,  1395/107, 1395/118, 1395/122, 1395/124, 1395/125, 1395/126, 1395/132, 1395/136, 1395/137, 1395/139, 1395/148, 1395/149, 1395/151, 1395/152, 1395/154, 1395/155, 1395/158, 1395/160,  1395/167, 1395/168, 1395/169, 1395/170, 1395/172, 1395/184, 1395/198, 1480/102, 1480/103, 1480/104, 1480/105, 1480/113, 1480/114, 1480/117, 1480/128, 1480/133, 1480/138, 1480/139, 1480/142, 1480/145, 1480/185, 1480/190, 1480/195, 1480/196, 1480/200, 1480/209, 1480/222, 1480/233, 1480/245, 1480/253, 1480/259, 1480/267, 1480/290, 1480/292, 1480/293, 1480/296, 1480/297, 1480/298, 1480/299, 1480/300, 1480/303, 1480/304, 1480/308, 1480/309, 1480/312, 1480/315, 1480/326, 1480/330, 1480/339, 1480/345, 1480/350, 1480/351, 1480/354, 1480/355, 1480/357, 1480/358, 1480/360, 1480/368, 1480/369, 1480/372, 1480/378, 1480/390, 1480/391, 1480/392, 1480/395, 1480/402, 1480/408, 1480/409, 1480/439, 1480/455 v k. ú. Krásné Březno související se stavbou „Místní komunikační sí Dozimont – Ústí nad Labem, Krásné Březno, I.etapa“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností Dozimont, s.r.o, se sídlem Hlavní 200, 403 31 Ústí nad Labem, IČ 49903373, zastoupená jednatelem společnosti panem Petrem Dotlačilem v rozsahu 1576 bm dle GP č. 1618-15/2014, GP č.1625-74/2014 a GP č.1628-88/2014 ze dne  za jednorázovou úhradu 60,- Kč/ bm bez DPH na dobu neurčitou s tím, že:

a) veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene 
b) smlouva bude obsahovat podmínky dle Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení  věcných břemen při umístění inženýrských
   sítí a zatížení pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem dané do správy Městského obvodu Ústí nad Labem
   – Neštěmice s účinností od   1. 6. 2014, která byla schválena RMO dne 19. 5. 2014 Usnesením  č. 109/14


B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu A)1

T: 31. 7. 2014

176/14
Žádost o souhlas se svěřením p.p.č. 472/154 v k. ú. Krásné Březno do správy městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se svěřením pozemku p. č. 472/154 o výměře 689 m2 k. ú. Krásné Březno do  správy městského obvodu

        Ústí  nad   Labem  – Neštěmice


B)  u k l á d á

    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 31. 7. 2014

      2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
          a) předložit žádost o souhlas se svěřením pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem 

               –  Neštěmice dle bodu A)1

T: 2. 9. 2014

177/14
Žádost o umístění zahradního domku a plochy k sezení na části p.p.č. 294/1 díl 4 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s umístěním zahradního plechového domku o rozměrech 251 x 238 cm na pronajaté části pozemku p. č. 294/1 díl 4
         v k. ú. Krásné Březno na žádost nájemce Arpáda Slepčíka za těchto podmínek:

           a) zahradní domek nebude určen k bydlení
           b) zahradní domek bude mít dočasný charakter umístění na dobu 10 let
 

       2. s vydlážděním plochy k sezení o rozměrech 3 x 3 m na pronajaté části pozemku   p. č. 294/1 díl 4 v k. ú.
          Krásné Březno na žádost nájemce Arpáda Slepčíka


B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) informovat žadatele dle bodu A)1,2

T:  31. 7. 2014

178/14
Žádost o povolení užívání vodného na části p.p.č. 195 a p.p.č. 228 v k. ú. Neštěmice 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. užívání vodného na části p.p.č. 195 o výměře 220 m2 a p.p.č. 228 o výměře 389 m2 v k. ú. Neštěmice nájemcům
         Věře Vodičkové a Petře Vodičkové


B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu A)1

T:  31. 7. 2014

179/14
Převod pozemků p.č. 472/141, 472/147 a 472/149 v k.ú. Krásné Březno do vybraného majetku Statutárního
města Ústí nad Labem

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s převodem pozemků p.č. 472/141 o výměře 1261 m2, p.č. 472/147 o výměře 271 m2, p.č. 472/149
         o výměře 266 m2, vše v k. ú. Krásné Březno, do vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem

B)  u k l á d á
        1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
          a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 1. 8. 2014

        2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
           a) předložit převod předmětných pozemků na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad  Labem
               - Neštěmice dle bodu A)1
T: 2. 9. 2014

180/14
Pronájem části pozemku p. č. 783/1 díl 9 v k. ú. Neštěmice – Gertnerová

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
     1. pronájem části pozemku p. č. 783/1 díl 9 o výměře 300 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Iveta Gertnerová
        za těchto podmínek:

       a) nájemné ve výši 6,- Kč/m2/rok
       b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
       c) účel nájmu: zahrada
       d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu  OSÚOM
         a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1  

T:  1. 8. 2014


181/14
Pronájem části pozemku p. č. 1019/1 díl 4 v k. ú. Neštěmice – Heřman

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. pronájem části pozemku p. č. 1019/1 díl 4 o výměře 460 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno:
         Antonín Heřman za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok
         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
         c) účel nájmu: zahrada
         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)

T: 1. 8. 2014

182/14
Pronájem p.p.č. 319/1 a části p.p.č. 319/7 v k. ú. Krásné Březno – Buda 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. pronájem pozemku p. č. 319/1 o výměře 124 m2 a části pozemku p. č. 319/7 o výměře 276 m2 v k. ú. Krásné Březno
         na jméno: František Buda za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši 6,- Kč/m2/rok
         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
         c) účel nájmu: zahrada
         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1
                   
T: 1. 8. 2014


183/14
Odstoupení od nájemní smlouvy a záměr pronájmu budovy bez čp/če včetně p.p.č. 310 v k. ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. odstoupení od nájemní smlouvy s nájemcem Michalem Šimůnkem, bytem J. Plachty 160, 403 31 Ústí nad Labem,
            z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemce

       2. záměr pronájmu budovy bez čp/če včetně pozemku p. č. 310 o výměře 156 m2 v k. ú.   Mojžíř za těchto podmínek:

          a) nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok
          b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
          c) účel nájmu: dle platného Územního plánu Ústí nad Labem
          d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


 B)  u k l á d á
        1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
            a) informovat nájemce dle bodu A)1
             b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2
      
T: 31. 7. 2014

184/14
Záměr pronájmu části p. p. č. 49/1 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   n e s c h v a l u j e
       1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 49/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Neštěmice.

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) informovat žadatele dle bodu A)1


185/14
Záměr pronájmu části p.p.č. 1354 v k.ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
      1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1354 o výměře 15 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno Martina Jedličková
         za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 100,- Kč/m2/rok
         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
         c) účel nájmu: zřízení přístřešku
         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ
        
  B)  u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1

T: 22. 8. 2014

186/14
Záměr prodeje pozemku p. č. 193 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s o u h l a s í

      1.se záměrem prodeje pozemku p. č. 193 o výměře 138 m2 v k. ú. Neštěmice z důvodu rozporu s platným

         územním plánem města Ústí nad Labem

               
B)  u k l á d á

     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
         a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 31. 7. 2014


     2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
          a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

T:  2. 9. 2014

187/14
Záměr prodeje pozemků p. č. 478 a 479 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í

    1. se záměrem prodeje pozemků p. č. 478 o výměře 305 m2 a 479 o výměře 162 m2  v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

        a) cena pozemků ve výši min. 250,- Kč/m2
        b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemků jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu  Ústí nad Labem - Neštěmice
        c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
        d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
        e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1 % z ceny pozemků, min. 1.000,- Kč
        f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
        g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
        h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
        i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

            
B)  u k l á d á

     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
         a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 31. 7. 2014


     2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
          a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

T:  2. 9. 2014

188/14
Záměr prodeje částí p.p.č. 733/1, 734 a 735 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í

     1.se záměrem prodeje částí pozemků p. č. 733/1, 734 a 735 o celkové výměře cca 389 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto
       podmínek:

       a) cena pozemků ve výši min. 500,- Kč/m2
       b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemků jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu
          Ústí nad Labem - Neštěmice
       c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
       d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
       e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1 % z ceny pozemků, min. 1.000,- Kč
       f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
       g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
       h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
       i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

               
B)  u k l á d á

     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
         a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 31. 7. 2014

     2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
          a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

T:  2. 9. 2014

189/14
Záměr prodeje části p.p.č. 707/63 v k. ú. Neštěmice – Společenství Železná 225, 221, 222

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s o u h l a s í
      1. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 707/63 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Neštěmice


B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
         a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 1. 8. 2014

      2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
         a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad    
            Labem   - Neštěmice dle bodu A)1

T: 2. 9. 2014

190/14
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1013/1 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s o u h l a s í

      1. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1013/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú.
         Neštěmice z důvodu rozporu s platným územním plánem města Ústí nad Labem


               
B)  u k l á d á

     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
         a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 31. 7. 2014


     2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
          a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

T:  2. 9. 2014

 

 

 

 


   ...................................................                       ............................................ 

      Ing. Jaroslav Táborský                                    Miloslava Válková
         místostarosta                                                       starostkaDatum vložení: 24.07.2014, datum sejmutí: 24.07.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP