menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

5. Usnesení RMO ze dne 19. 5. 2014

 U S N E S E N Í
 č. 102/14 – 140/14
z 5. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 19. května 2014 od 11:30 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

102/14
Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

   A)  z j i š  u j e , ž e 

      1.usnesení  č.- 63/14/1/1)a, b, 66/14/B/1)b, 67/14/B/1)b, 68/14/ B/1)b,
                              69/14/B/1)b, 72/14, 76/14, 78/14, 79/14, 81/14, 83/14, 84/14, 85/14,
                              86/14, 87/14, 88/14/B/1)a, 89/14, 90/14, 91/14/B/1)a, 92/14/B/1a, b,
                              93/14, 94/14/B/1)a, 95/14, 96/14/B/1)a, 97/14/B/1)a, 99/14, 100/14,
        101/14 -  splněno
                         
        2.usnesení č.- 318/13, 70/14/B/2)a, 73/14, 74/14, 75/14, 77/14,  80/14, 82/14,
                             88/14/B/2)a, 91/14/B/2)a, 92/14/B/1c, 94/14/B/1)b, 96/14/B/1)a,
                             97/14/B/1)a, 98/14  - trvá
 
103/14
Zakoupení osobního automobilu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  b e r e  n a v ě d o m í
      1. stávající technický stav a stáří dopravních prostředků

B)  s o u h l a s í
      1. se zakoupením nového osobního automobilu

C)  u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi , vedoucímu OSÚOM
           a) provést poptávkové řízení k nákupu automobilu

104/14
Informace o plnění rozpočtu  Městského obvodu
Ústí nad Labem –  Neštěmice  za I. čtvrtletí  2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)   b e r e  na   v ě d o m í,
       1. informaci o plnění rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
            za  I. čtvrtletí  2014 dle důvodové zprávy s tím, že dosáhly:
           a) celkové příjmy  výše         8.603,64    tis. Kč, tzn. 23,52 % upraveného rozpočtu                          

                           
           b) celkové výdaje  výše         5.997,87    tis. Kč, tzn. 15,71 % upraveného rozpočtu    
 
                     
           c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši  2.605,77 tis. Kč vyrovnává oblast
               financování

     
       2. že výsledek hospodaření z vedlejší  hospodářské činnosti městského obvodu po   
            odvodech  MmÚ vykazuje účetní zisk ve výši  2.609,24  tis. Kč, z toho do příjmové
            části rozpočtu 2014  bylo zálohově zapojeno 851,50   tis. Kč        
      
       3. že výsledek hospodaření správce bytového fondu vykazuje účetní zisk  
            ve výši  891,47  tis. Kč

105/14
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2014
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
         a) zvýšení rozpočtu výdajové investiční části § 22 19 o 65,00 tis. Kč na výrobu a
             zabudování nového zábradlí u Základní školy, Hluboká, Neštěmice         
          b) snížení rozpočtu výdajové investiční části  § 22 19  o  65,00 tis. Kč akce
              „ Parkování v ul. Keplerova, KB“

      2. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
        a)  zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části  § 3745 o  26,00 tis. Kč  na opravu
             zábradlí v ul. Sibiřská a Mlýnská , a to zapojením příjmů položky 2322 - přijaté
             pojistné náhrady ve výši 26,00 tis. Kč
 

B)  u k l á d á         
      1. paní Miloslavě Válkové, starostce
          předložit  Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice 
          a) změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu
              Ústí nad  Labem - Neštěmice na rok  2014

T:  3. 6. 2014

106/14
Prodej objektu Na Sklípku 36/54 a pozemků p.č. 676 a  p.č. 677, vše  k.ú.Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   b e r e  n a  v ě d o m í  
       1. žádost pana Dušana Horvátha o odkoupení objektu č.p. 36 a pozemků  p.č.  676 o výměře 423 m2, zastavěná
          plocha a nádvoří a p.č. 677 o výměře 649m2, zahrada, vše v k.ú. Krásné Březno, ul.
          Na Sklípku za těchto podmínek:

             a) celková cena  1.500.000,-Kč
            b) zájemce zaplatí 10% z prodejní ceny objektu a pozemků jako kauci před
                 projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-
                 Neštěmice
             c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
             d) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy ve výši 1%
                 z  ceny max. 1.000,-Kč
             e) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
             f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena objektu a
                 pozemků
             g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
             h) daň z prodeje nemovitostí hradí prodávající

B)  d o p o r u č u j e
      1. doplnění podmínky přednostního zpětného odkupu

C)   u k l á d á
       1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi     
           a) předložit prodej objektu  a pozemků na zasedání Zastupitelstva městského
               obvodu Ústí  nad  Labem-Neštěmice dle usnesení A)       
T: 3. 6. 2014

107/14
Regulace reklamních ploch v obvodě Ústí nad Labem – Neštěmice
- p.p.č. v k.ú. Krásné Březno     

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
      1. redukci pronájmu reklamních ploch společnosti DAROTHORE a.s., se sídlem:
         Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, takto:
 
      a) odstranění 1 ks oboustranného reklamního zařízení na části p.p.č. 1725/3)
         v k.ú. Krásné Březno (část B1
      b) odstranění 1 ks jednostranného reklamního zařízení na části p.p.č. 82/1 v
          k.ú. Krásné Březno (část D)
      c) odstranění 1 ks oboustranného reklamního zařízení na části p.p.č. 463/6 v k.ú.    
         Krásné Březno (část F)

      2. výpověď nájemních smluv společnosti outdoor akzent s.r.o., se sídlem Štětkova
         1638/18, 140 00 Praha 4, takto:
          a) nájemní smlouva ze dne 10.4.2007  na pronájem pozemků p. č. 82/1 a  758/27              
             v k. ú. Krásné Březno, s výpovědní lhůtou 6 měsíců
          b) nájemní smlouva ze dne 8.2.2007 na pronájem pozemku p.č. 578 v k.ú. Krásné 
              Březno, s výpovědní lhůtou 6 měsíců

      3. redukci pronájmu reklamních ploch společnosti outdoor akzent s.r.o., se sídlem Štětkova  1638/18, 140 00 Praha     4,  takto:
          a) odstranění 1 ks oboustranného reklamního panelu umístěného  na části p.p.č. 763/3 
             v k.ú. Krásné Březno na základě nájemní smlouva ze dne 1.9. 2003

 B)  u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) informovat nájemce dle bodu A)1, A)2, A)3
           b) připravit dodatky/výpovědi k nájemním smlouvám dle bodu A)1, A)2, A)3
        
T:  30. 5. 2014

108/14
Žádost o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkůmp. č. 472/114, 472/116, 700, 472/115, 703, 719/3, 713/1, 656/2, 832/2, 656/3,656/4, 854, 855/1 vše  k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A )   r e v o k u j e
        1.  usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice č.80/14 ze dne
             14. 4. 2014.

B)    s ch v a l u j e
         1. žádost o zřízení věcného břemene a žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
             zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č. 472/114, 472/116, 700, 472/115,
             703, 719/3, 713/1, 656/2, 832/2, 656/3,656/4, 854, 855/1 vše k. ú. Krásné Březno na
             dobu neurčitou ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.,
             Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 v souvislosti se stavbou:  „Ústí nad
             Labem, Hřbitovní-rekonstrukce vodovodu, č.st.UL 038 296“ za jednorázovou úhradu
             200,- Kč/ bm + DPH  s tím, že:
            a) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření
                nových     inženýrských sítí, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene
            b)  veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene
 
C)    u k l á d á
        1.  Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM
              a) informovat žadatele dle bodu B) 1    
                                                                                       
T: 5. 6. 2014
        
              b) připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu B) 1

T: 5. 6. 2014

              c) připravit smlouvu o smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu B)

T: po vyhotovení GP


109/14
Metodika pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen při umístění inženýrských sítí a zatížení pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem dané do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice v souvislosti s novým Občanským zákoníkem

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

    1. Metodiku pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen při umístění inženýrských sítí a zatížení pozemků
        ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem dané do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) připravit Metodiku pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen při umístění
               inženýrských sítí a zatížení pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad
               Labem dané do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

T: do 5. 6. 2014

            b) aplikovat změny podmínek do příslušných smluv týkajících se zřizování
                věcných břemen
                   
T: trvale

110/14
Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p. č. 1061/1,
1067 a 1068 vše  k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   s c h v a l u j e
        1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě na pozemku
             p. č. 1061/1, 1067 a 1068  v k. ú. Krásné Březno související se stavbou
           „Rekonstrukce VTL plynovodu Chuderov – Krásné Březno“– přemístění
            trasových uzávěrů: TU 2149 Krásné Březno II. a TU 2150 Krásné Březno I. mezi
            Statutárním městem Ústí nad Labem a obchodní společností RWE GasNet, s.r.o., se
           sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ:27295567, DIČ: CZ27295567, zapsaná
           v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C,
           vložce 23 083, zastoupená: Markétou Kaňkovou, specialistou správy nemovitého 
           majetku a Mgr. Pavlínou Duškovou, technikem správy nemovitého majetku na
           základě plných mocí, o rozloze  121 m2 dle GP č. 1612-110/2013  ze dne 6.12.2013, za
           jednorázovou úhradu 600,-Kč/bm bez DPH na dobu neurčitou s tím, že:
           a) veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene

B)  u k l á d á
           1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
               a) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě dle bodu A)1

T: 20. 6. 2014

111/14
Informace o zahájení dluhové amnestie

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  b e r e  n a  v ě d o m í
      1. informativní zprávu, týkající se stavu po zahájení dluhové amnestie v Městském
          obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

B)  u k l á d á
      1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
          a) předložit informativní zprávu dle bodu A) 1 na jednání Zastupitelstva městského
              obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

T: 3. 6. 2014

112/14
Návrh na zastavení exekuce dluhu nad 20.000,- Kč

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání


A)  souhlasí
      1. Se zastavením exekuce nedobytné pohledávky společnosti DAVID-P s.r.o.
          nad 20 000,00 Kč v celkové výši 665 817,00 Kč.
      2. S prominutím nedobytné pohledávky nad 20 000,00 Kč v celkové výši 665 817,00 Kč.
B)  ukládá
      1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
          a) předložit ZMO Ústí nad Labem – Neštěmice k projednání bod A) 1., 2.

T: 3. 6. 2014
 
113/14
Návrh na zastavení exekuce dluhu nad 20.000,- Kč

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání


A)  souhlasí
      1. Se zastavením exekuce nedobytné pohledávky společnosti ALPARI s.r.o. 
          nad 20 000,00 Kč v celkové výši 720 000,00 Kč.
      2. S prominutím nedobytné pohledávky nad 20 000,00 Kč v celkové výši 720 000,00 Kč.
                
B)  ukládá
      1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
          a) předložit ZMO Ústí nad Labem – Neštěmice k projednání bod A) 1., 2.

T: 3. 6. 2014

114/14
Návrh na odpis pohledávky do 20 000,00 Kč

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  schvaluje
      1. prominutí nedobytné pohledávky do 20 000,00 Kč ve výši 7 622,40 Kč Alence
          Pankrázové.
     
         
B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) informovat společnost TOMMI-SEVER s.r.o. dle bodu A) 1.        
                                                                                                        

T: okamžitě

115/14
Návrh na podání výpovědi z nájmu obecního bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  souhlasí
      1. s podáním výpovědi nájemci paní Blaženě Gorolové z nájmu obecního bytu č. 3,
          A. České 639/25, Ústí nad Labem – Krásné Březno.
         
B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit výpověď z nájmu dle bodu A) 1.        
                                                                                                          
T: okamžitě

116/14
Návrh na podání výpovědi z nájmu obecního bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  souhlasí
      1. s podáním výpovědi nájemci manželé Popelkovi z nájmu obecního bytu č. 23,
          A. České 639, Ústí nad Labem – Krásné Březno.
        

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit výpověď z nájmu dle bodu A) 1.        
                                                                                                         

T: okamžitě

117/14
Návrh na podání výpovědi z nájmu obecního bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  souhlasí
      1. s podáním výpovědi nájemci manželé Divišovi z nájmu obecního bytu č. 18,
          A. České 636/19, Ústí nad Labem – Krásné Březno.
         
B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit výpověď z nájmu dle bodu A) 1.        
                                                                                                         

T: okamžitě

118/14
Návrh na podání výpovědi z nájmu obecního bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  souhlasí
      1. s podáním výpovědi nájemci manželé Uhlířovi z nájmu obecního bytu č. 24,
          Přemyslovců 615/4, Ústí nad Labem – Krásné Březno.
         
B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit výpověď z nájmu dle bodu A) 1.        
                                                                                                         

T: okamžitě

119/14
Pronájem obecního bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:       
           a) Přemyslovců 618/10, k.ú. Krásné Březno, č.b. 4, 1+1, 2. patro s žadatelkou:
              Petra Máčková     
           b) A. České 639/25, k.ú. Krásné Březno, č.b. 20, 4+1, 6. patro s žadateli:
              manželé Jana Talaváňová a Luboš Talaváňa
           c) J. Plachty 179, k.ú. Mojžíř, č.b. 5, 1+1, 2. patro s žadatelkou:
              Anna Rempová     
             
       - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v MO Ústí nad Labem-Neštěmice

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) informovat žadatele dle bodu usnesení A)
          b) připravit nájemní smlouvy dle bodu A)

T:  31. 5. 2014

120/14
Pronájem obecního bytu – Rozcestí 722/3

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání
     
A)   s c h v a l u j e 
       1. uzavření dohody o ukončení nájmu k obecnímu bytu na žádost nájemců:
            a) Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 85, vel. 1+1, 11. patro s nájemci:
                manželé Miluška a Vladimír Kendrovi
       2.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:                  
            a)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 49, vel. 1+1, 7. patro s žadateli:
                 manželé Miluška a Vladimír Kendrovi
                - na dobu určitou do 30. 6. 2017  
                - s převodem peněžní jistoty  z bytu č. 85 na byt č. 49
B)   u k l á d á
       1. Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A) 
           b) připravit dohodu o ukončení nájmu a zajistit předání bytu dle bodu usnesení A)1.       
           c) připravit nájemní smlouvu dle bodu usnesení A)2.       
T:  31. 5. 2014

121/14
Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. uzavření dohody o ukončení nájmu k obecnímu bytu na žádost nájemce:
          a) J. Plachty 182, k.ú. Mojžíř, č.b. 13, nájemci:
              manželé Renata a Pavel Ferencovi
         
B)   u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A) 
           b) připravit dohodu o ukončení nájmu a zajistit předání bytu

T:   31. 5.  2014

122/14
Žádost o povolení přihlášení a užívání bytu č. 5, v domě A. České 629/3,k.ú. Krásné Březno  další spolubydlící osobou

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   n e s c h v a l u j e    
       1. přihlášení a užívání bytu č. 5, v domě  A. České 629/3, k.ú. Krásné Březno, další
           spolubydlící osobou:   Hana Luptáková

B)   u k l á d á
          1.  Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu  A)

T:   31. 5.  2014

123/14
Návrh na prodloužení prominutí nájemného za sklepy Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e   
      1. prodloužení období prominutí nájemného za sklepy v domě Křižíkova 528/6,
          k.ú. Krásné Březno do 31. 5. 2014   
   
B)  ukládá
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) informovat správce bytového fondu TOMMI - SEVER s.r.o. o přijatém usnesení
              dle bodu A)

T: 31. 5. 2014

124/14
Pronájem části p.p.č. 195 a p.p.č. 228 v k. ú. Neštěmice – Petra a Věra Vodičkovy
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. pronájem části p.p.č. 195 o výměře 220 m2 a p.p.č. 228 o výměře 389 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno:
        Petra Vodičková a Věra Vodičková  za těchto podmínek:

        a) cena pozemků ve výši 9,- Kč/m2/rok
        b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c) účel nájmu: zahrada
        d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


 B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a)  připravit nájemní smlouvu dle bodu B)1
                   
T: 30. 5. 2014

125/14
Pronájem části p.p.č. 1061/1 díl 18b v k. ú. Krásné Březno – Vidličková 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
            1. pronájem části pozemku p. č. 1061/1 díl 18b o výměře 450 m2 v k. ú. Krásné Březno
            na jméno: Milada Vidličková za těchto podmínek:

           a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
           b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
           c) účel nájmu: zahrada
           d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


B)   u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) připravit nájemní smlouvu dle bodu B)1
                  

T: 30. 5. 2014

126/14
Žádost o snížení nájemného za pronájem části p.p.č. 82/1 o výměře 3841 m2, 398/1 o výměře 3 m2, 578 o výměře
547 m2, 758/27 o výměře  315 m2, 763/3           o výměře 1793 m2, 1481/1 o výměře 27184 m2, 1708/2
o výměře 678 m2 v k. ú.   Krásné Březno – outdoor akzent s.r.o.

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   n e s c h v a l u j e
       1. žádost o snížení nájemného za pronájem části p.p.č. 82/1 o výměře 3841 m2, 398/1
           o výměře 3 m2, 578 o výměře 547 m2, 758/27 o výměře 315 m2, 763/3 o výměře
           1793m2, 1481/1 o výměře 27184 m2, 1708/2 o výměře 678 m2 v k. ú.   Krásné Březno


B)  u k l á d á
        1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
            a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 30. 5. 2014

127/14
Žádost o snížení nájmu za pronájem části p.p.č. 1019/1 díl 4 v k. ú.
Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  r e v o k u j e
    1. část usnesení č. 286/11 z jednání RMO dne 12. 9. 2011 v bodě A) 2a)

B)  s c h v a l u j e
    1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1019/1 díl 4 o výměře cca 460 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

                 a) nájemné ve výši min. 3,- Kč/m2/rok
                 b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíce
                 c) účel nájmu: zahrada
                 d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

C)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu B)1

T: 30. 5. 2014

128/14
Žádost o rozdělení části p.p.č. 1061/1 díl 5 a p.p.č. 1061/6 v k. ú. Krásné Březno – Rousová, Novák

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
     1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1061/1 díl 5a o výměře cca 482 m2 a pozemku p. č. 1061/6
        o výměře 18 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno: Magdalena Rousová za těchto podmínek:

        a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
        b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c) účel nájmu: zahrada
        d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


      2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1061/1 díl 5b o výměře cca 500 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno:
         Jindřich Novák za těchto podmínek:

          a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
          b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
          c) účel nájmu: zahrada
          d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ
          e) nájemce zřídí na vlastní náklady vstupní branku k části p.p.č. 1061/1 díl 5b v k. ú. Krásné Březno


       3. pronájem dle bodu A)1, A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu


B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1, A)2

T: 30. 5. 2014


       b) připravit nájemní smlouvy dle bodu A)3

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

129/14
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 783/1 díl 9 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   s c h v a l u j e
     1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 783/1 díl 9 o výměře 300 m2
        v k. ú. Neštěmice na vlastní žádost nájemců Martina a Lenky Hanzlových
     2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 783/1 díl 9 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

     a) nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
     b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
     c) účel nájmu: zahrada
     d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)   u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu  OSÚOM
        a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1   
        b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

T:  30. 5. 2014

130/14
Odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 9 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)  s c h v a l u j e
    1. odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 9 o výměře 255 m2 v k. ú. Krásné Březno
        s nájemcem Zdeňkou Vaňurovou ke dni 31. 10. 2014

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) informovat nájemce dle bodu A)1    
 
T: 30. 5. 2014


131/14
Výpověď nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 12/3 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   s c h v a l u j e
     1. výpověď nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 12/3 o výměře 377 m2 v k. ú. Krásné Březno
         s nájemcem Zdeňkou Němečkovou 

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) informovat nájemce dle bodu A)1    
 
T: 31. 5. 2014

132/14
Prodej pozemku p. č. 1007/109 v k. ú. Neštěmice – Bérovi, Marčišinová

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

 A)   s o u h l a s í
      1.s prodejem pozemku p. č. 1007/109 o výměře 988 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno:
          Karolína Marčišinová, Václav a Květa Bérovi za těchto podmínek:

                 a) cena pozemku ve výši 200,- Kč/m2
                 b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
                     Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                          
                 c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
                 d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
                 e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku,
                    min. 1.000,- Kč
                 f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
                 g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
                 h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
                  i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
       a) informovat žadatele dle bodu A)1


T: 30. 5. 2014

    2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
       a) předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
          dle bodu A)1

T:  3. 6. 2014

133/14
Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 140 v k. ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)  s c h v a l u j e
    1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 140 díl 3a o výměře cca 205 m2 v k. ú. Mojžíř na jméno:
       Růžena Peterová za těchto podmínek:

        a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
        b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíce
        c) účel nájmu: zahrada
        d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ
        e) nájemce vybuduje na vlastní náklady dělící oplocení 


    2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 140 díl 3b o výměře cca 205 m2 v k. ú. Mojžíř na jméno:
       Kristýna Kristofová za těchto podmínek:

        a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
        b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c) účel nájmu: zahrada
        d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


     3. pronájem dle bodu A)1, A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1, A)2  
 T: 30. 5. 2014


       b) připravit nájemní smlouvy dle bodu A)3
 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


134/14
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 623/1 díl 3 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání
 
A)  s c h v a l u j e
    1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 623/1 díl 3 o výměře cca 224 m2v k. ú. Neštěmice na jméno:
       Stanislav a Libuše Slukovi za těchto podmínek:
 
       a) nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
       b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
       c) účel nájmu: zahrada
       d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


     2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu


B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1   
T: 30. 5. 2014    

       b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


135/14
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1253 díl 3 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání
 
A)  s c h v a l u j e
    1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1253 díl 3 o výměře cca 261 m2 v k. ú.Neštěmice na jméno:
        Vladimír a Helena Mayovi za těchto podmínek:

       a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
       b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
       c) účel nájmu: zahrada
       d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


     2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1   
T: 30. 5. 2014


       b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


136/14
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1253 díl 4 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání
 
A)  s c h v a l u j e
      1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1253 díl 4 o výměře cca 263 m2 v k. ú. Neštěmice
           na jméno: Klára Mayová za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíce
         c) účel nájmu: zahrada
         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


      2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1

    T: 30. 5. 2014

        b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2

     T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


137/14
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1645/1 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s o u h l a s í
    1. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1645/1 o výměře cca 306 m2 v k. ú. Krásné  
         Březno

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
       a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 30. 5. 2014


    2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
       a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem
          – Neštěmice dle bodu A)1

T:  3. 6. 2014

138/14
Prodej části p.p.č. 76/1 v k. ú. Neštěmice – Klecknerovi 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s o u h l a s í
     1. s prodejem části pozemku p. č. 76/1 o výměře 104 m2 v k. ú. Neštěmice manželům
           Josefu a Heleně Klecknerovým za těchto podmínek:

           a)  cena pozemku ve výši 500,- Kč/m2
           b)  zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
                Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice
           c)  kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
           d)  k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
           e)  kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše
                1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
           f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
           g)  kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
           h)  daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
           i)  využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
       a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 30. 5. 2014


     2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
        a) předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem –
           Neštěmice dle bodu A)1

T:  3. 6. 2014

139/14
Novelizace obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2010, o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. Novelizaci obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem č.1/2010, o zákazu požívání  alkoholických  nápojů na veřejném prostranství v Městském obvodě Ústí nad Labem – Neštěmice v rozsahu dle mapy č. 5, 7 a 8.

 B)  u k l á d á
        1. Miloslavě Válkové, starostce
             a) informovat Městskou policii Ústí nad Labem dle bodu A) 1.                                                 

T: do 23. 5. 014

140/14
Žádost o výmaz předkupního práva k pozemkům p. č. 383 a 384 v k. ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s výmazem předkupního práva Statutárního města Ústí nad Labem k pozemkům
          p. č. 383 o výměře 292 m2 a p. č. 384 o výměře 160 m2 v k. ú. Mojžíř


B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
          a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 30. 5. 2014
 

      2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
         a) předložit výmaz předkupního práva na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem
            – Neštěmice dle bodu A)1

T:  3. 6. 2014

 

 

  

...............................................                                .....................Datum vložení: 26.05.2014, datum sejmutí: 26.05.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP