menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

4. Usnesení RMO ze dne 14. 4. 2014

U S N E S E N Í
č. 71/14 – 101/14
ze 4. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 14. dubna 2014 od 13:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

71/14
Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  z j i š  u j e , ž e 
      1.usnesení  č.-  40/14, 41/14, 55/14,56/14, 57/14, 58/14, 59/14, 60/14,
                               61/14, 62/14, 63/14/1/1)a, b, 64/14, 65/14, 66/14/B/)a, 67/14/B/1)a,
                               68/14/B/1)a, 69/14/B/1)a, 70/14B/1)a -  splněno

                                                 
     2.usnesení č.- 318/13, 63/14/1/1)a, b, 66/14/B/1)b, 67/14/B/1)b, 68/14/ B/1)b,
                            69/14/B/1)b, 70/14/B/2)a – trvá

72/14
Změna termínu sňatečních obřadů – květen 2014
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. změnu svatebního termínu v květnu: z 24. 05. 2014 na 17. 05.2014


73/14
Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu
Ústí nad Labem – Neštěmice   za rok  2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)   z j i š  u j e ,  ž e
       1. v hospodaření  Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za rok 2013 
           dosáhly:
           a) celkové příjmy  výše                                     38.012,02  tis. Kč                           
           b) celkové výdaje  výše                                     36.411,92  tis. Kč
           c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši                 1.600,10  tis. Kč
               vyrovnává svými zdroji oblast financování                          

        2. výsledek hospodaření z hlavní činnosti  za rok 2013 činí po celkovém finančním 
            vypořádání  +  1.586,64  tis. Kč, z toho ve schváleném rozpočtu na rok 2014
            je zapojeno celkem 1.586,00  tis. Kč

        3. výsledek hospodaření  z vedlejší hospodářské činnosti  za rok 2013 po odvodech 
            MmÚ  činí +  2.968,42   tis.  Kč,  z toho do příjmu  rozpočtu roku 2013 bylo
            zálohově zapojeno 2.881,46 tis. Kč, zůstatek  činí + 86,96  tis. Kč


        4. výsledek hospodaření  z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2013 na úseku  správy
            bytového fondu činí   + 3.329,30  tis. Kč
 
B)   b e r e  na  v ě d o m í
       1. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městského odvodu
           za rok 2013
       2. informaci o hospodaření městského obvodu za rok 2013 dle důvodové zprávy 
       3. přehled o celkovém zisku z vedlejší hospodářské činnosti městského obvodu
           a z hospodaření s bytovým fondem

C)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice schválit:
          a) celoroční hospodaření městského obvodu a závěrečný účet Městského obvodu
              Ústí nad Labem – Neštěmice za rok 2013  bez výhrad
          b) finanční vypořádání za rok 2013 dle důvodové zprávy

 D)  u k l á d á         
       1. paní Miloslavě Válkové, starostce
          a) předložit Závěrečný účet hospodaření městského obvodu za rok 2013
              Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

T:  3. 6. 2014

74/14
Stav pohledávek Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
k  31. 12. 2012
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)   b e r e   n a  v ě d o m í
       1. informaci o pohledávkách Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice    
           a stavu vymáhání pohledávek  k datu  31. 12. 2013

B)   u k l á d á
       1. paní Miloslavě Válková, starostce
           a)  předložit  zprávu o stavu pohledávek  k 31. 12. 2013  Zastupitelstvu městského
                obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

T:  3. 6. 2014

75/14
Vyúčtování rozpočtového provizoria v rozpočtu  Městského obvodu
 Ústí nad Labem – Neštěmice za  leden  - únor  2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  z j i š  u j e, že
      1. v   hospodaření  městského  obvodu za  leden  - únor 2014  byla  dodržena pravidla
          schváleného rozpočtového provizoria, stanovený limit výdajů nebyl překročen

B)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice schválit
          vyúčtování   rozpočtového provizoria  za  leden  - únor 2014

C)  u k l á d á         
      1. paní Miloslavě Válkové, starostce
          a)  předložit  vyúčtování rozpočtového provizoria za  leden  - únor  2014
               Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

T:  3. 6. 2014


76/14
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2014
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání
   
A) s ch v a l u j e
   1. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu MO Neštěmice v roce 2014
      pro organizace dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení v celkové výši  128.100,- Kč


77/14
Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Neštěmice do rozpočtu Odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem – projekt Revitalizace zeleně v zámeckém parku v Krásném Březně
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
1. Řešení financování Revitalizace zeleně v zámeckém parku v Krásném Březně“ v rámci Programu
        na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014:

                a) převod prostředků v celé výši 206.063,-Kč (dle objednávky Z411140022 ze 
                dne
                 31.1.2014 na základě položkového rozpočtu firmy Juros s.r.o., která práce
                 v zámeckém parku provádí) z rozpočtu MO Ústí nad Labem-Neštěmice
                 do rozpočtu odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
                  po rozhodnutí o přidělení dotace z Programu na záchranu a obnovu kulturních
                  památek Ústeckého kraje pro rok 2014.
              b) po vyúčtování budou dotační prostředky vyplaceny ODM MmÚL a ten vrátí
                  částku dotace městskému obvodu
                  předpokládané celkové náklady dle vystavené objednávky: 206.063,-Kč
                  dotace (max. 70%):             144.244,10 Kč   
                  spolufinancování (min. 30%):    61.818,90 Kč

B)  u k l á d á
       1. Olze Sazečkové  – vedoucí FO
            a) připravit podklady pro převod finančních prostředků z rozpočtu MO Ústí 
              nad Labem – Neštěmice do rozpočtu ODM Magistrátu města Ústí nad Labem  
              dle bodu A)
T:po rozhodnutí přidělení dotace

       2. Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM
           a) zajistit realizaci akce
                                                                                                        
T: po vrácení částky dotace
 
78/14
Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Neštěmicích a Mojžíři
za I. čtvrtletí 2014 a rozvaha finančních prostředků na rok 2014 
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   b e r e  n a v ě d o m í
        1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrátu města Ústí nad
             Labem na údržbu zeleně v Neštěmicích a Mojžíři za I. čtvrtletí roku 2014
             a rozvaha finančních prostředků pro rok 2014.

79/14
Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Krásném Březně
za I. čtvrtletí 2014 a rozvaha finančních prostředků na rok 2014
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   b e re  n a  v ě d o m í
       1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrát města Ústí nad
           Labem na údržbu zeleně v Krásném Březně za I. čtvrtletí 2014 a rozvaha
           finančních prostředků na celý rok 2014


80/14
Žádost o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě k pozemkům p. č. 472/114, 472/116, 700, 472/115, 703, 719/3, 713/1, 656/2, 832/2, 656/3,656/4, 854,
855/1 vše  k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. projednání žádost o zřízení věcného břemene a žádost o uzavření smlouvy o  
         smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č.472/114,
         472/116, 700, 472/115, 703, 719/3, 713/1, 656/2, 832/2, 656/3,656/4, 854,
         855/1 vše  k. ú. Krásné Březno na dobu neurčitou ve prospěch společnosti   
         Severočeská  vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
         IČ: 49099469  v souvislosti se stavbou:  „Ústí nad Labem, Hřbitovní-
         rekonstrukce vodovodu,   č.st.UL 038 296“ za jednorázovou úhradu 600,- Kč/ 
         bm + DPH  s tím, že:
 
         a) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření nových inženýrských
            sítí, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene
         b)  veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene

       2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích
            p. č. 472/114, 472/116, 700, 472/115, 703, 719/3, 713/1, 656/2, 832/2, 656/3,
            656/4, 854, 855/1 vše  k. ú. Krásné Březno.

B)   u k l á d á
        1.  Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM
            a) připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu
            A) 2    
                                                                               
 T: 5. 5. 2014
    
            b) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu A) 1   

T: po vyhotovení GP

81/14
Žádost o zřízení věcného břemenek pozemku p. č. 1187  k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) r e v o k u j e
     1. Usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice č.236/10 ze 
         dne 11.10.2010 bod 1)

B) s c h v a l u j e
     1. projednání žádosti o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č.1187
         k.ú.Krásné Březno ve prospěch pana Svatopluka Friedla a pana Petra Kočího
         za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč vč. DPH s tím, že:
          a) veškeré náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí včetně poplatku
               za sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene uhradí oprávněný z věcného 
               břemene, a to každý jednou polovinou.

C)   u k l á d á
       1.  Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM
            a) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu A) 2    
                                                                                      

T: 30.4 2014

82/14
Přehled pasportů bytových domů v Městském obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice k 31.12. 2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání


A)  b e r e  n a  v ě d o m í
      1. informativní zprávu, týkající se přehledu pasportů bytových domů v Městském
          obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
   
B)  u k l á d á
      1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
          a) předložit informativní zprávu dle bodu A) 1 na jednání Zastupitelstva městského
              obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

T: 3. 6. 2014

83/14
Pronájem obecního bytu – Rozcestí 722/3
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání
     
A)   s c h v a l u j e 
       1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:                  
            a)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 51, vel. 1+1, 7. patro s žadatelem:
                 Bohumil Kapinus
                - na dobu určitou do 30. 6. 2015  
                - po uhrazení peněžní jistoty  dle § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
                  zákoníku ve znění pozdějších předpisů
            b)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 28, vel. 1+1, 4. patro s žadatelem:
                 Josef Langer
                - na dobu určitou do 30. 6. 2015  
                - po uhrazení peněžní jistoty  dle § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
                  zákoníku ve znění pozdějších předpisů

B)   u k l á d á
       1. Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)
       
T:  30. 4. 2014

84/14
Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. uzavření dohody o ukončení nájmu k obecnímu bytu na žádost nájemce:
          a) A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno, č.b. 2, nájemci: 
              manželé Ivana a Václav Illkovi
 
          b) J. Plachty 178, k.ú. Mojžíř, č.b. 24, nájemci:
              manželé Darina a Ladislav Červeňakovi
         
B)   u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A) 
           b) připravit dohody o ukončení nájmu a zajistit předání bytu

T:   30. 4. 2014

85/14
Prodloužení  nájemní  smlouvy k  obecnímu  bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s c h v a l u j e
      1. prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu, které končí platnost v měsíci
          dubnu  2014:        
          1.1. Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, b.č. 23 o vel. 1+1, nájemce:
                 Karel Ryšavý

B)   u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) informovat nájemce o přijatém usnesení dle bodu A) a zajistit vyklizení bytu
         
 
T: 30. 4. 2014

86/14
Bezúplatný převod pozemků p.č. 1480/428, 1480/433, 1480/436, 1480/437, 1480/438 v k.ú.
Krásné Březno do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
   1. bezúplatný převod pozemků p.č. 1480/428 o výměře 8 m2, p.č. 1480/433
        o výměře 1295 m2, p.č. 1480/436 o výměře 39 m2, p.č. 1480/437 o výměře 624 
        m2, p.č.  1480/438 o výměře 939 m2, vše v k. ú. Krásné Březno, do vlastnictví 
        Statutárního   města Ústí nad Labem.

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
           a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 25. 4. 2014


87/14
Žádost o snížení nájemného za pronájem části p.p.č. 1239/1 v k. ú. Neštěmice –
SVJD Hluboká 194, Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   n e s c h v a l u j e
        1. žádost o snížení nájemného za pronájem části pozemku p. č. 1239/1 o výměře
            270 m2   v k. ú. Neštěmice

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
          a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 25. 4. 2014

88/14
Žádost o snížení prodejní ceny části pozemku p. č. 447 v k. ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání


A)  n e s o u h l a s í
      1. se snížením prodejní ceny části pozemku p. č. 447 o výměře cca 500 m2 v k. ú.
          Mojžíř


B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
          a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 22. 4. 2014

       2.  Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
            a) předložit snížení prodejní ceny na jednání Zastupitelstva městského 
                obvodu  Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

T:  3. 6. 2014


89/14
Žádost o snížení ceny za pronájem části p.p.č. 1645/1 a p.p.č. 1651 v k. ú.   KrásnéBřezno
- Červinkovi  
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)  n e s c h v a l u j e
      1. žádost o snížení ceny nájemného za pronájem části pozemku p. č. 1645/1 o výměře cca 306 m2 a pozemku
      p. č. 1651 o výměře 910 m2 v k. ú. Krásné Březno

B)  u k l á d á
            1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
          a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 22. 4. 2014

90/14
Pronájem částí  p.p.č. 727/1, 728, 731 díl 13 v k. ú. Neštěmice – Stránská
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
        1. pronájem částí pozemků p. č. 727/1, 728 a 731 díl 13 o celkové výměře 710 m2
           v k. ú. Neštěmice na jméno: Jitka Stránská za těchto podmínek:

        a)nájemné ve výši 6,- Kč/m2/rok
        b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců 
        c)účel nájmu: zahrada
        d)možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


B)  u k l á d á
        1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
           a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1

T: 25. 4. 2014

91/14
Prodej pozemku p. č. 1042/3 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í
          1. s prodejem pozemku p. č. 1042/3 o výměře 21 m2 v k. ú. Krásné Březno
          na jméno: Roman Sluka za těchto podmínek:

              a) cena pozemku ve výši 1.000,- Kč/m2
              b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním 
               prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
              c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
              d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
              e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku,
                 min. 1.000,- Kč
              f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní
               cena pozemku    
              g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
              h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
               i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

B)  u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) informovat žadatele dle bodu A)1
T: 28. 4. 2014

    2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
        a) předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu 
            Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1                                                                         T: 29. 4. 2014

92/14
Odstoupení od nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 294/1 díl 4 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1. odstoupení od nájemní smlouvy s nájemcem Igorem Mirgou z důvodu porušení podmínek nájemní
          smlouvy ze strany nájemce
  
       2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 294/1 díl 4 o výměře cca 429 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno v pořadí:
          1) Arpád Slepčík
          2) Michael Zdeňka, Rozcestí 721/1, 400 07 Ústí nad Labem za těchto podmínek:

          a)nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
          b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
          c)účel nájmu: zahrada
          d)možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


       3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu


B)   u k l á d á
         1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
            a) informovat nájemce dle bodu A)1   
            b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

T:  22. 4. 2014

            c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

 

93/14
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu částí p.p.č. 1376/1 díl 15, 16 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
        1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem částí pozemku p. č. 1376/1 díl 15, 16   o celkové
           výměře 800 m2 v k. ú. Krásné Březno na vlastní žádost nájemců Karolíny Heřmanové a Jakuba
         

        2. záměr pronájmu částí pozemku p. č. 1376/1 díl 15, 16 o celkové výměře cca 800 m2 v k. ú.
            Krásné Březno za těchto podmínek:

            a)nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
            b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
            c)účel nájmu: zahrada
            d)možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)   u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1   
           b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

T:  22. 4. 2014


94/14
Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 946/1 v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
        1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 946/1 o výměře cca 170 m2 v k. ú. Neštěmice
           na jméno: Luděk Vodička za těchto podmínek:

          a)nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
          b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
          c)účel nájmu: zahrada
          d)možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 946/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Neštěmice
   na jméno: Luděk Vodička za těchto podmínek:

     a) nájemné ve výši min. 1,- Kč/m2/rok
     b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
     c) účel nájmu: sekání trávy
     d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

3. pronájem dle bodu A)1, A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu


     B)  u k l á d á
           1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
              a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1, A)2
  
T: 22. 4. 2014

              b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

95/14
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 9 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   n e s c h v a l u j e
       1.záměr pronájmu části pozemku p. č. 9 o výměře cca 320 m2 v k. ú. Krásné Březno


B)   u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) informovat žadatele dle bodu A)1    
 
T: 22. 4. 2014


96/14
Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 925/1 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání
 

A)   s c h v a l u j e
         1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 925/1 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Krásné Březno
            na jméno: Antonia Trosil za těchto podmínek:

            a) nájemné ve výši min. 3,- Kč/m2/rok
            b) pronájem na dobu určitou do 31. 12. 2017
            c) účel nájmu: zahrada
            d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

         2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru  
             pronájmu

 

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1   
T: 22. 4. 2014


          b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

97/14
Záměr prodeje pozemku p. č. 1225/1 v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)  s o u h l a s í
          1. se záměrem prodeje pozemku p. č. 1225/1 o výměře 67 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

              a) cena pozemku ve výši min. 500,- Kč/m2
              b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním
                prodeje  Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
              c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
              d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
              e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku,
                 min. 1.000,- Kč
              f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
              g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
              h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
              i)  využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem


B)  u k l á d á
        1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
           a) informovat žadatele dle bodu A)1
 T: 22. 4. 2014

       2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
           a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí
               nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

T:  3. 6. 2014

98/14
Informace o zahájení dluhové amnestie
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání


A)  bere na vědomí
      1. informativní zprávu, týkající se stavu po zahájení dluhové amnestie v Městském
          obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
 

B)  u k l á d á
      1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
          a) předložit informativní zprávu dle bodu A) 1 na jednání Zastupitelstva městského
              obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

T:  3.  6. 2014

99/14
Oprava obecního  bytu č. 7, Železná 226, k.ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. opravu bytu č. 7, Železná 226, k.ú. Neštěmice, v rozsahu předloženého rozpočtu,
           příloha č. 1
      2. smluvní nájemné v bytě č. 7, Železná 226, k.ú. Neštěmice ve výši 85,-  Kč/m2/měs.
         
B)   u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) informovat správce bytového fondu TOMMI-SEVER s.r.o. o usnesení bodu A)
         
 T: 30. 4.  2014


100/14
Přidělení veřejné zakázky – „Zateplení objektu Horní 194, k.ú. Mojžíř,Ústnad Labem“
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
          „Zateplení objektu Horní 194, k.ú. Mojžíř, Ústí nad Labem“
           dle doporučení komise pro hodnocení nabídek firmě:

         1. Bytostav Ústí s.r.o., Ústí nad Labem
         2. Termocon s r.o., Novosedlice
         3. JKN stavby s.r.o., Ústí nad Labem


B)  u k l á d á
      1. Miloslavě Válkové – starostce
            a) zajistit uzavření smlouvy o dílo v souladu s bodem A) 1.

 

101/14
Přidělení veřejné zakázky – „Opravy chodníků na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
část Krásné Březno“
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
          „Opravy chodníků na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, část Krásné Březno“
           dle doporučení komise pro hodnocení nabídek firmě:

         1. Nomistav s.r.o., Ústí nad Labem
         2. Istar spol. s r.o., Ústí nad Labem


B)  u k l á d á
      1. Miloslavě Válkové – starostce
            a) zajistit uzavření smlouvy o dílo v souladu s bodem A) 1.

 

 


      ...........................................                            ......................................  
      Ing. Jaroslav Táborský                                Miloslava Válková
             místostarosta                                            starostka

 


                                                                                       Příloha č. 1 k usnesení č.76/2014
Příspěvky organizacím v roce 2014 
    Název organizace 

      
1.  34 19  Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, IČ 69291969 10 000,00
  Na provoz mládežnických mužstev a zabezpečení mládežnických mistrovských soutěží 
2.  34 19  Tělovýchovná jednota Mojžíř, IČ 44552521 7 000,00
  Mistrovské soutěže mládežnických mužstev TJ Mojžíř v roce 2014 
3  34 19  Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ44226110 
  a) Materiálně technické vybavení TJ Spartak Ústí n(Labem 20 000,00
  b) Oddíl házené, dívky-letní házenkářské soustředění  9. - 16.8.2014 TJ Sokol Žel.Brod 2 000,00
  c) Oddíl HSK Tygři ÚL, chlapci - házenkářské soustředění s Tygry 9. - 23. 8. 2014 RS  
  Městys Peruc u Loun 5 000,00
4.  34 21 JUNÁK ,svaz skautů a skautek ČR, 2.stř.Neštěmice, IČ 44227892 10 000,00
   Obnova a nákup táborového vybavení a vybavení kluboven oddílů 
5.  32 31 Giovani virtuosi musicali,o.s. při ZUŠ Neštěmice 20 000,00
  Mezinárodní klavírní soutěž v Itálii v červnu 2014 
6. 31 13  Základní škola, Hluboká 150, Neštěmice, IČ 44226241 5 000,00
  Soutěž" Nejsportovnější třída," každý měsíc 1 disciplína, vyhodnocení v závěru školního roku 
7.  35 41 YMCA Ústí n/Labem, nízkoprahový klub ORION, Krásné Březno, IČ26533839 3 000,00
  Fotbalem ku zdraví - volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí 
8.  33 12 Jan Beneš, umělecká činnost, Ústí nad Labem 10 000,00
  Uspořádání dvou koncertů v kostele Sv. Šimona a Judy v Mojžíři s orchestrem 
   jarní  nebo letní (květen - červen), adventní (prosinec)  
9.  35 43  Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 5, Ústí n/L - Krásné Březno, IČ 72755296 5 000,00
  Kulturní a poznávací zájezdy Třebenice, Libochovice - polodenní,  Mělník - celodenní 
10.  35 43  Svaz tělesně postižených v ČR, MO  č.7,  Ústí n/L - Neštěmice, IČ 72744031 5 000,00
  SD Ústí n/L 2x představení, rekondiční pobyt Maxov - příspěvek pro 3 členy, zájezdy  
  Vlčí Hora, Doubice 
11.  43 79  Svaz důchodců ČR, městská organizace Ústí n/Labem, IČ 00408182 3 000,00
  Zájezd - Vánoční trhy v Drážďanech 
12.  34 21 Hravé Ústí, o. s. Ústí n/Labem - KB, IČ 22748016 
  a) Dětský letní tábor "Bramberendo" 5. - 13. 7. 2014, Lužany nad Nisou 3 000,00
  b) Oddíl Saně - zakoupení sportovního vybavení 3 000,00
13.  55 12 Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice, IČ 63153262 7 000,00
  Kuličkyiáda pro děti a dospělé, Mikulášská nadílka pro MŠ a veřejnost,PHM na odvoz na soutěže 
  materiál (barva na plot, údržba zeleně), nájem pozemku, STK-EMISE Transportér 
14.  33 99  Sdružená obec baráčníků "MLADÁ - Neštěmice", IČ  750518885 2 000,00
   Nájemné při konání schůzí, celoroční činnost  
15.  33 12 Martin Říhovský, Musica semper viva, Ústí nad Labem, IČ 72752823 6 000,00
  Projekt "Koncerty komorní hudby v Mojžíři - 2014" 
16.  64 09 Sdružení Linka bezpečí, Praha 8, IČ 61383198 2 100,00
  Finanční podpora krizové telefonické pomoci dětem, požadovaná částka symbolizuje 
  hodinu provozu 
      
  Celkem 128 100,00

 

 Datum vložení: 28.04.2014, datum sejmutí: 28.04.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP