menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

2a. usnesení RMO ze dne 12. 12. 2014

U S N E S E N Í

č.51a/14 –  č.66a/14

z 2a. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,

které se konalo dne 12. prosince 2014 od 13:00 hodin

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

51a/14

Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

 A)  z j i š ť u j e , ž e 

      1.usnesení  č.- 242/14, 264/14/B/2)a, 265/B/2)a, 266/14/B/2)a,

                              2a/14, 3a/14, 4a/14, 5a/14, 7a/14, 8a/14, 11a/14, 12a/14,

                              13a/14, 14a/14, 15a/14, 16a/14, 17a/14, 18a/14, 19a/14,

                              20a/14, 21a/14, 22a/14, 26a/14/B/1)a, 27a/14, 28a/14/B/1)a, b

                              29a/14/B/1)a, 30a/14/B/C/1)a, 31a/14, 32a/14, 33a/14, 34a/14/B/1)a

                              35a/14, 36a/14/B/1)a, 37a/14/ab/1)a, 38a/14/B,C/1)a, b,

                              40a/14/B,C/1)a, 41a/14, 42a/14, 43a/14, 44a/14, 45a/14, 46a/14

                              47a/14,49a/14, 50a/14  -  splněno                    

     2.usnesení č.- 146/14/B/1)b, c, 147/14/B/1)b, 223/14, 226/14/B/2)a, 227/14/B/2)a,

                            228/14/B/2)a, 229/14/B/2)a, 230/14/B/2)a, 235/14/B/2)a,

                            243/14, 250/14, 251/14, 260/14/B/2)a, 261/14/B/2)a,

                            6a/14, 9a/14, 10a/14, 23a/14, 24a/14, 25a/14, 26a/14/B/1)b,

                            28a/14/B/1)c, 29a/14/B/2)a, 30a/14/C/2)a, 34a/14/B/2)a,

                            36a/14/B/2)a- 37a/14/ab/2)a, 38a/14/C/1)c, 39a/14, 40a/14/C2)a

                            48a/14 - trvá

52a/14

Organizační řád -Směrnice Rady MO ÚL-Neštěmice  č.2/2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e

      1. Organizační řád – Směrnici Rady městského obvodu Ústí n. Labem-Neštěmice-

          č. 2/2014

 B)  u k l á d á

      1. Ing.Věře Součkové-tajemnici

            a) vydat organizační řád MO Neštěmice v souladu s bodem A)1.

 

                                                                            T:  31. 12. 2014

53a/14

Navýšení dvou pracovních míst

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e

     1. změnu v celkovém počtu stanovených pracovníků navýšením o 2. pracovní pozice:

         a) jedno na Odboru správy a údržby obecního majetku – pohledávky od 15. 12. 2014

         b) jedno na Odbor kanceláře tajemníka – projektový manažer od 15. 12. 2014

B) u k l á d á 

     1. Ing. Věře Součkové, tajemnici

        a) zpracovat potřebné administrativní úkony související se zřízením dvou pracovních

            míst, dle bodu A)1, a) b).

T: do 31. 12. 2014

54a/14

Jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek veřejných zakázek

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A)   j m e n u j e

        Komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek ve složení:

      Členové komisí                                                                Náhradníci

      Yveta Tomková                                                                Ivana Fišerová

      Ivana Fišerová                                                                  Bc. Michelle Skřivanová

      Bc. Roman Fikar                                                              Mgr. Iveta Hejduková

      Bc. Michal Vrbíček                                                          Lenka Škarabelová

      Zástupce OHK                                                                  Zástupce OHK

      Josef Balvín ČOI                                                              Zástupce ČOI

55a/14

Pověření oddávající

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A)    p o v ě ř u j e

      1. výkonem oddávající v souladu s ust. § 97 zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu

          a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění pro volební

          období 2014-2018:

          Bc. Michelle Skřivanovou

B)   s t a n o v í

      1. v souladu s ust. § 108, odst. 2 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v planém

          znění oprávnění užívat velký závěsný odznak se státním znakem České republiky

          při občanských obřadech pro roky 2014 - 2018:

          Bc. Michelle Skřivanovou

56a/14

Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2014

Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e

     1. rozpočtové opatření odboru kanceláře tajemníka takto:

         a) zvýšení výdajové neinvestiční části  § 6173 o 256,00  tis. Kč na úhradu výdajů          

             souvisejících s konáním  místního referenda , a to zapojením  účelové

             neinvestiční dotace z rozpočtu města  pol.4121,UZ  _01_0555  ve výši  256,00 tis. Kč

     2. rozpočtové  opatření  odboru  kanceláře tajemníka takto:

         a) zvýšení  rozpočtu výdajové neinvestiční části § 5512 o 11,85  tis. Kč na pokrytí části

             výdajů na odbornou přípravu členů JSDH Mojžíř, dále za uskutečněný zásah jednotky

             mimo její územní obvod, a to zapojením  účelové neinvestiční dotace z Krajského

             úřadu  Ústeckého kraje  pol. 4122, UZ 14004  ve výši 11,85  tis. Kč

     3. rozpočtové  opatření  odboru  kanceláře tajemníka takto:

         a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 6171 o 51,00  tis. Kč na úseku

             ostatních  osobních výdajů  dle důvodové zprávy

         b) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části  § 6171 na úseku platů pracovníků

             obslužných profesí o 51,00 tis. Kč dle důvodové zprávy

     4. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:

        a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 3729 o  294,00 tis. Kč  na likvidaci

             bioodpadu z pozemku č.1682, k.ú.KB, za bývalým areálem Kovošrotu ul. Na Skládce

        b) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 2333 úpravy drobných vodních toků

            o 20,00 tis. Kč

        c) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 3722 sběr a svoz komunálního

            odpadu o 72,00 tis. Kč

        d) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 3412 na úpravu povrchu hřiště

             hřiště v Neštěmicích 202,00 tis. Kč.

      

 B)  u k l á d á         

      1. Yvetě Tomkové, starostce

          předložit Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

          a) změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu

              Ústí nad  Labem - Neštěmice na rok 2014

                                                                                         T:   15. 12. 2014

57a/14

Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e

       1. uzavření dohody o ukončení nájmu k obecnímu bytu na žádost nájemce:

          a) Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 55, nájemce:

              Gerta Šmídová, Rozcestí 722/3, Ústí nad Labem            

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A)

           b) připravit dohodu o ukončení nájmu a zajistit předání bytu

 

                                                                                     T:   31. 12.  2014

 

58a/14

Pronájem části p.p.č. 623/1 díl 7 v k. ú. Neštěmice – Minnichovi

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)  s c h v a l u j e

      1. pronájem části pozemku p. č. 623/1 díl 7 o výměře 500 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno:

         Roman a Martina Minnichovi, oba bytem K Haldě 32, 403 31 Ústí nad Labem, za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

         a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1

                                                                                       T:  19. 12. 2014

59a/14

Záměr prodeje pozemku p. č. 1395/195 v k. ú. Krásné Březno –  nesouhlas s usnesením RMO ze dne 8.9.2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s o u      A) s o u h l a s í

                             1. se snížením ceny pozemku 1.000,- Kč/m2, tj. kupní ceny v celkové výši 40 000,- Kč, u záměru prodeje pozemku p. č. 1395/195

                                 o výměře 40 m2 v k. ú. Krásné Březno, na firmu IMMOTEL a.s., se sídlem Švédská 635/8, 150 00 Praha - Smíchov, schválené RMO dne 8.

                                  usnesením 226/14

 

B)  u k l á d á

        1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                                 T: 13. 12. 2014

         2. Ivaně Fišerové, místostarostce

           a) předložit záměr prodeje pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu

               A)1                                                                                                        

                                                                                                                 T: 15.12 2014

60a/14

Záměr pronájmu části p.p.č. 294/1 díl 5 a p.p.č. 294/4 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 294/1 díl 5 o výměře cca 256 m2 a pozemku p. č. 294/4 o výměře 9 m2 v k. ú. Krásné Březno

          za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

         a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1

                                                                                              T:  18. 12. 2014

61a/14

Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 234 díl 5 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

       1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 234 díl 5 o výměře 125 m2 v k. ú. Neštěmice na vlastní žádost nájemce

        2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 234 díl 5 o výměře cca 125 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1

          b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

                                                                                             T:  18. 12. 2014

 62a/14

Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu p.p.č. 261 a 262 v k. ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

       1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. 261 o výměře 257 m2 a 262 o výměře 149 m2 v k. ú. Mojžíř na vlastní

          žádost nájemce

       2. záměr pronájmu pozemků p. č. 261 o výměře 257 m2 a 262 o výměře 149 m2 v k. ú. Mojžíř na jméno: Jarmil a Renata Jirešovi, bytem Hlavní 2, 403 31 Ústí nad Labem,

           za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

     3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) připravit dohodu o ukončení dle bodu A)1

          b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

                                                                                                  T:  18. 12. 2014

         c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3

 

                                                                            T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

63a/14

Přehled účasti na kontrolních prohlídkách staveb

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  b e r e  n a  v ě d o m í 

      1. zprávu o přehledu účastí na místních šetřeních spojených s prohlídkami staveb

 

64a/14

Informace k návrhu koncepce „Strategii rozvoje města Ústí nad Labem

2015 – 2020“

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  b e r e  n a  v ě d o m í

      1. Zprávu o návrhu koncepce „Strategii rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020“

 

65a/14

Pronájem části p.p.č. 140 díl 2 v k. ú. Mojžíř a části p.p.č. 623/1 díl 2 v k.ú. Neštěmice – Hercíková

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. pronájem části pozemku p. č. 140 díl 2 o výměře 150 m2 v k. ú. Mojžíř a části pozemku p. č. 623/1 díl 2 o výměře 200 m2

          v k. ú. Neštěmice na jméno: Jana Hercíková, bytem K Haldě 45, 403 31 Ústí nad Labem, za těchto podmínek:

          a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok

          b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

          c) účel nájmu: zahrada

          d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1

                                                                                             T:  22. 12. 2014

66a/14

Síť sociálních obchodů v lokalitě obvodu ÚL – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) n e s o u h l a s í

     1. se záměrem Magistrátu města Ústí nad Labem zřídit v Městském obvodu ÚL Neštěmice

          tzv. sociální obchody

B) u k l á d á

     1. Yvetě Tomkové, starostce

         a)  předložit stanovisko RMO ÚL – Neštěmice do jednání ZMO ÚL – Neštěmice

              k projednání dle bodu A)1.

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

.................................................                                             ...............................................

           Ivana Fišerová                                                                      Yveta Tomková

           místostarostka                                                                         starostkaDatum vložení: 17.12.2014, datum sejmutí: 17.12.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP