menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

11. usnesení RMO ze dne 13. 10. 2014

U S N E S E N Í

č. 239/14 – č. 266/14

z 11. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,

které se konalo dne 13. října 2014 od 13:00 hodin

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

 239/14

Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

 

A)  z j i š ť u j e , ž e 

      1.usnesení  č.- 193/14, 198/14, 210/14/B/1)c, 211/14/B/1)c, 215/14/B/1)c,

                              224/14, 225/14, 226/14/B/1)a, 227/14/B/1)a, 228/14/B/1)a,

                              229/14/B/1)a, 230/14/B/1)a, 231/14, 232/14, 233/14, 234/14,

                              235/14/B/1)a, 236/14, 237/14, 238/14 -  splněno                        

    

     2.usnesení č.- 146/14/B/1)b, c, 147/14/B/1)b, 223/14, 226/14/B/2)a, 227/14/B/2)a,

                            228/14/B/2)a, 229/14/B/2)a, 230/14/B/2)a, 235/14/B/2)a, - trvá

 

240/14

Poskytnutí peněžitého daru členům poradních orgánů, komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva MO ÚL – Neštěmice za 2. pololetí roku 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e

      1. peněžní dar pro členy komise RMO, kteří nejsou členy ZMO dle důvodové zprávy

B) u k l á d á

      1. Olze Sazečkové, vedoucí finančního odboru

           a) zajistit výplatu pro jednotlivé členy dle bodu A)1.

                                                                    T: k nejbližšímu výplatnímu termínu

241/14

Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2014

Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e

     1. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:

         a) zvýšení rozpočtu výdajové investiční části § 34 12 o 300,00 tis. Kč na realizaci akce

             projektu  „Tréninkové hřiště pro děti – TJ Mojžíř, a to zapojením účelové investiční

             dotace z Fondu Ústeckého kraje pol. 4222 ve výši 300,00 tis. Kč

     2. rozpočtové opatření odboru kanceláře tajemníka takto:

         a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části §  3349- sdělovací prostředky

             (Obvodní zpravodaj)  o 16,15 tis. Kč

          b) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 6171 o  16,15  tis. Kč

              na položce služby telekomunikací 5162

B)  u k l á d á         

      1. paní Miloslavě Válkové, starostce

          předložit  Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

          a) změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu

              Ústí nad  Labem - Neštěmice na rok 2014

                                                                                                               T:  prosinec 2014

242/14

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům

Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í 

       1.s  předloženým návrhem „Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům

          Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice“

B)  u k l á d á         

      1. paní Miloslave Válkové  starostce

          a)   předložit návrh pod bodem A) Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad

                Labem -  Neštěmice                                                  

                                                                                                        T:  prosinec 2014

243/14

Zajištění dokončení financování akce „Tréninkové hřiště pro děti

Mojžíř“ v roce 2015

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s o u h l a s í

 1. s předloženým návrhem na zajištění financování  investiční akce „Tréninkové hřiště pro děti  Mojžíř“  v roce 2015 ve výši  722.118,00 Kč takto:
 1. přechodné zapojení finančních prostředků na depozitním účtu na  úhradu

výše uvedené investiční akce – v lednu 2015 ve výši 432.500,00 Kč

a v únoru 2015 ve výši 289.618,00 Kč

     b.   po zařazení výše uvedené investiční akce do návrhu rozpočtu a po jeho schválení

vrácení částky 722.118,00 Kč zpět na depozitní účet

B)  u k l á d á         

      1.  paní Miloslavě Válkové, starostce

           a)  předložit  návrh  dle bodu A)

                Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

                                                                                                               T:  prosinec 2014

244/14

Pokuta uložená odborem životního prostředí  ÚMO

Neštěmice za neprovedenou seč v roce 2003 ve výši 40.000,00 Kč,

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání:

A)  b e r e  n a  v ě d o m í   

       1. zjištěné nové skutečnosti týkající se pokuty uložené odborem životního prostředí

           ÚMO  Neštěmice za neprovedenou seč v roce 2003 ve výši 40.000,00 Kč

       2. informaci o storno předpisu pokuty  dle důvodové zprávy

 

245/14

Pronájem obecního bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

       1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:

         a) Příkopy 440/2, k.ú. Krásné Březno, č.b. 1, 3+1, přízemí s žadatelem:

                   Matouš Polák

                 - na dobu určitou do 31. 12. 2015

         b) Opletalova 466, k.ú. Neštěmice, č.b. 11, 1+1, 3. patro s žadateli v tomto pořadí:

               1. Gabriela Schellenbergerová

               2. Šárka Stejskalová

               - na dobu určitou do 31. 12. 2015 

                - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v MO Ústí nad Labem-Neštěmice

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele dle bodu usnesení A)

          b) připravit nájemní smlouvy dle bodu A)

                                                                                                T:  31. 10. 2014

246/14

Pronájem obecního bytu – Rozcestí 722/3

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e 

       1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:           

            a)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 85, vel. 1+1, 11. patro s žadatelem:

                 Vladimír Šťastný

                - na dobu určitou do 31. 12. 2015

                 - po uhrazení peněžní jistoty  dle § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

                    zákoníku ve znění pozdějších předpisů

B)   u k l á d á

       1. Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)

                                                                                           T:  31. 10. 2014

247/14

Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e

       1. uzavření dohody o ukončení nájmu k obecnímu bytu na žádost nájemce:

          a) Železná 167, k.ú. Neštěmice, č.b. 6, nájemce:

              Jana Mládková, Železná 167, Ústí nad Labem

          b) Národní 200, k.ú.Neštěmice, č.b. 3, nájemce:

              Petra Tesařová, Národní 200, Ústí nad Labem 

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu  OSÚOM

           a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A)

           b) připravit dohody o ukončení nájmu a zajistit předání bytu

                                                                                        T:   31. 10. 2014

248/14

Odstoupení od nájemní  smlouvy k  obecnímu  bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  b e r e   n a  v ě d o m í

      1. odstoupení od nájemní smlouvy č. 254/62/14 uzavřené v souvislosti s pronájmem

          obecního bytu č. 18 v domě A. České 638/23,  k.ú. Krásné Březno, panem Eduardem

          Břeněm

B)   r u š í

       1. část usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice č. 232/14 bod A),

           1., c)

C) u k l á d á

 1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

     a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu A)   

                                                                                                 T: 31. 10. 2014

249/14

Prodloužení  nájemní  smlouvy k  obecnímu  bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s c h v a l u j e

      1. prodloužení nájemního vztahu k obecnímu bytu, kterému končí platnost v měsíci

          říjnu  2014 formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě: 

          1.1. A. České 635/15, k.ú. Krásné Březno, b.č. 10 o vel. 1+1, nájemce:

                 Horváthová Martina

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat nájemce o přijatém usnesení dle bodu A)   

                                                                                                 T: 31. 10. 2014

250/14

Žádost o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

k pozemkům p. č. 1019/1 a 1020/1 vše k. ú. Neštěmice.

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e

      1. projednání žádosti o zřízení věcného břemene a žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské

          sítě k pozemku p. č. 1019/1 a 1020/1 vše k. ú. Neštěmice na dobu neurčitou ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská       

            společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 v souvislosti se stavbou:

            „UL 038 345 Ústí nad Labem, Turistická-rekonstrukce vodovodu“ za jednorázovou  úhradu 600,- Kč/ bm + DPH  s tím, že:

               a) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření nových inženýrských sítí, čímž bude přesně

                    vyznačen rozsah věcného břemene

               b) veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene

  2.uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1019/1 a 1020/1 vše k. ú. Neštěmice

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM

           a) připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu A) 2

                                                                                                       T: 3. 11. 2014                                                                             

           b) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu A) 1

                                                                                                               T: po vyhotovení GP

251/14

Žádost o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům

p. č. 1480/402, 1480/392, 1480/458, 1480/382, 1480/381, 1480/514, 1480/374, 1480/372, 1480/455 a 1480/383 vše  k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 A)   s c h v a l u j e

       1. projednání žádosti o zřízení věcného břemene a žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

            k pozemku p. č. 1480/402, 1480/392, 1480/458, 1480/382, 1480/381, 1480/514, 1480/374, 1480/372, 1480/455 a 1480/383 vše

             k. ú. Krásné Březno na dobu neurčitou ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.,Přítkovská 1689, 415 50

              Teplice, IČ: 49099469 v souvislosti se stavbou:  „UL 038 337 Ústí nad Labem, Žežická-rekonstrukce vodovodu“ za

              jednorázovou  úhradu 600,- Kč/ bm + DPH  s tím, že

            a) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření   nových inženýrských sítí, čímž bude přesně

                 vyznačen rozsah věcného břemene

b)  veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1480/402, 1480/392, 1480/458, 1480/382, 1480/381, 1480/514, 1480/374, 1480/372, 1480/455 a 1480/383 vše  k. ú. Krásné Březno

B)   u k l á d á

             1.  Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM

                  a) připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu A) 2

                                                                                

                                                                                                                        T: 3. 11. 2014

            b) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu A) 1

                                                                                                              T: po vyhotovení GP

252/14

Souhlas s vybudováním oplocení na části p. p. č. 534 díl 2 v k. ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a sí

      1. s vybudováním oplocení na části pozemku p. č. 534 díl 2 v k. ú. Mojžíř za těchto podmínek:

 1. plot bude z pletiva
 2. plot bude natažen na dřevěných sloupcích
 3. výška plotu 150 cm, délka plotu 50 m
 4. plot bude bez podezdívky

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele dle bodu A)1         

                                                                                      T: 22. 10. 2014

253/14

Žádost o umístění zahradní chaty a pergoly na části p.p.č. 294/1 díl 4 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 1. r e v o k u j e
 2. část usnesení RMO č. 177/14 v bodě A)1 ze dne 21. 7. 2014 

B)  s o u h l a sí

       1.  s umístěním zahradního plechového domku o rozměrech 311 x 351 cm na části pozemku p. č. 294/1 díl 4 v k. ú. Krásné Březno

           za těchto podmínek:

              a) zahradní domek nebude určen k bydlení

     b) zahradní domek bude mít dočasný charakter umístění na dobu 10 let

2. s umístěním dřevěné pergoly na části pozemku p. č. 294/1 díl 4 v k. ú. Krásné Březno za podmínek:

               a) pergola bude umístěna na základové desce z betonových dlaždic

      b) pergola bude mít rozměry 400 x 400 cm

C)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele dle bodu B)1,2

                                                                                                     T:  22. 10. 2014

254/14

Žádost o připsání spolunájemce do nájemní smlouvy na pronájem části  p.p.č. 1376/1 díl 5 a p.p.č. 1376/4 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 A) s c h v a l u je

       1. ukončení dohody o dočasném užívání pozemků na pronájem části pozemku p. č. 1376/1 díl 5 o výměře 400 m2 v k. ú. Krásné Březno

        2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1376/1 díl 5 o výměře cca 384 m2 a pozemku p. č. 1376/4 o výměře 16 m2 v k. ú. Krásné

            Březno na jméno: Miloslav Kalinič, a Darina Kaliničová za těchto podmínek:

           a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

           b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

           c) účel nájmu: zahrada

           d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

       3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

  B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele dle bodu A)1,2

          b) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1

          c) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

                                                                                                                     T: 23. 10. 2014

          d) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3

                                                                          T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

255/14

Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 623/1 díl 7 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 623/1 díl 7 o výměře 500 m2 v k. ú. Neštěmice na vlastní žádost nájemce

       2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 623/1 díl 7 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat nájemce dle bodu A)1

          b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

                                                                                             T:  22. 10. 2014

256/14

Pronájem částí p. p. č. 1376/1 díl 15, 16 v k. ú. Krásné Březno – Charousek

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

       1. pronájem částí pozemku p. č. 1376/1 díl 15, 16 o celkové výměře 800 m2 v k. ú.  Krásné Březno na jméno: Miroslav Charousek

          za těchto podmínek:

           a) nájemné ve výši 6,- Kč/m2/rok

           b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

           c) účel nájmu: zahrada

           d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1

                                                                                                             T:  22. 10. 2014

257/14

Pronájem částí p.p.č. 727/1 a 728 díl 14 v k. ú. Neštěmice – Kimová

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

    1. pronájem částí pozemků p. č. 727/1 a 728 díl 14 o celkové výměře 500 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Monika Kimová těchto

        podmínek:

          a) nájemné ve výši 6,- Kč/m2/rok

          b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

          c) účel nájmu: zahrada

          d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1

                                                                                                      T:  22. 10. 2014

258/14

Pronájem části pozemku p. č. 234 díl 16 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

     1. pronájem části pozemku p. č. 234 díl 16 o výměře 125 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno v pořadí: 1) Jana Kropáčková2) Kristýna

         Hanzlová za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1

                                                                                                                  T:  22. 10. 2014

259/14

Záměr prodeje části pozemku p. č. 26 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s o u h l a s í

 1. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 26 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Krásné Březno z důvodu rozporu s platným Územním plánem Ústí nad Labem        

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                                    T: 22. 10. 2014

   2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

         a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

                                                                                                                    T: prosinec 2014

260/14

Záměr prodeje pozemku p. č. 205 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s o u h l a s í

 1. se záměrem prodeje pozemku p. č. 205 o výměře 196 m2 v k. ú. Neštěmice

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                                    T: 22. 10. 2014

     2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

        a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

 

                                                                                                                    T: prosinec 2014

261/14

Záměr prodeje části  pozemku p. č. 451 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í

 1. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 451 o výměře cca 287m2 v k. ú. Krásné Březno za těchto podmínek:

a) cena pozemku ve výši min. 500,- Kč/m2

b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1 % z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč

f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku

g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem 

B)  u k l á d á

     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    

         a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                                  T: 22. 10. 2014

     2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi

        a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

                                                                                                                  T: prosinec 2014

262/14

Záměr pronájmu části p.p.č. 140 díl 2 v k. ú. Mojžíř a části p.p.č. 623/1 díl 2 v k.ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

       1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 140 díl 2 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Mojžíř a části pozemku p. č. 623/1 díl 2 o výměře

            cca 200 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

          a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

          b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

          c) účel nájmu: zahrada

          d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1

                                                                                                                  T:  22. 10. 2014

263/14

Pronájem budovy bez čp/če včetně p.p.č. 310 v k. ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e

        1. pronájem budovy bez čp/če včetně pozemku p. č. 310 o výměře 156 m2 v k. ú.  Mojžíř

            na jméno: manželé Dana a Tomáš Härtelovi za těchto podmínek:

     a) nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok

      b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

      c) účel nájmu: dle platného Územního plánu Ústí nad Labem

      d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1   

                                                                                                              T: 30. 10. 2014        

264/14

Ukončení Rámcové smlouvy o poskytování komunálních služeb-

Správa a údržba veřejné zeleně – lokalita Krásné Březno 01

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

 1. ukončení Rámcové smlouvy o poskytování komunálních služeb, správa a údržba veřejné zeleně pro lokalitu Krásné Březno 01 po dohodě  ke dni 31. 12. 2014
 2. vyhlášení výběrového řízení o poskytování komunálních služeb, správa a údržba veřejné zeleně pro lokalitu Krásné Březno 01

B)  u k l á d á

      1. Miloslavě Válkové – starostce

            a) podepsat dohodu o ukončení poskytování komunálních služeb, údržba veřejné

                zeleně pro lokalitu Krásné Březno 01 ke dni 31. 12. 2014

                                                                                                                       T: 31. 10. 2014              

2. Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM

a) připravit výběrové řízení o poskytování komunálních služeb, správa a údržba veřejné zeleně pro lokalitu Krásné Březno      01                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                    T: 30. 11. 2014

265/14

Ukončení Rámcové smlouvy o poskytování komunálních služeb-

Správa a údržba veřejné zeleně – lokalita Krásné Březno 05

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. ukončení Rámcové smlouvy o poskytování komunálních služeb, správa a údržba

          veřejné zeleně pro lokalitu Krásné Březno 05 po dohodě  ke dni 31. 12. 2014

      2. vyhlášení výběrového řízení o poskytování komunálních služeb, správa a údržba

          veřejné zeleně pro lokalitu Krásné Březno 05

B)  u k l á d á

      1. Miloslavě Válkové – starostce

            a) připravit dohodu o ukončení poskytování komunálních služeb, údržba veřejné

              zeleně pro lokalitu Krásné Březno 05 ke dni 31. 12. 2014

 

                                                                                                       T: 31. 10. 2014              

       2.  Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM

  a) připravit výběrové řízení o poskytování komunálních služeb, správa a údržba veřejné zeleně pro lokalitu Krásné Březno 05

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                     T: 30. 11. 2014

266/14

Ukončení Rámcové smlouvy o poskytování komunálních služeb-

Správa a údržba veřejné zeleně – lokalita Neštěmice II

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

 1. ukončení Rámcové smlouvy o poskytování komunálních služeb, správa a údržba veřejné zeleně pro lokalitu Neštěmice II po dohodě  ke dni 31. 12. 2014
 2. vyhlášení výběrového řízení o poskytování komunálních služeb, správa a údržba veřejné zeleně pro lokalitu Neštěmice II

B)  u k l á d á

      1. Miloslavě Válkové – starostce

           a) podepsat dohodu o ukončení poskytování komunálních služeb, údržba veřejné

              zeleně pro lokalitu Neštěmice II ke dni 31. 12. 2014

                                                                                                                  T: 31. 10. 2014              

       2. Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM

a) připravit výběrové řízení o poskytování komunálních služeb, správa a údržba veřejné zeleně pro lokalitu Neštěmice II

 

                                                                                                                                                         T: 30. 11. 2014              

 

 

    

 

 

    

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                        

.................................................                                             ...............................................

      Ing. Jaroslav Táborský                                                              Miloslava Válková

             místostarosta                                                                         starostkaDatum vložení: 16.10.2014, datum sejmutí: 16.10.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP