menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

1.a Usnesení RMO konané dne 24. 11. 2014

U S N E S E N Í

č.1a/14 – 50a/14

z 1a. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,

které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 14:00 hodin

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

1a/14

Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

   A)  z j i š ť u j e , ž e 

 

      1.usnesení  č.- 240/14, 244/14, 245/14, 246/14, 247/14, 248/14, 249/14, 252/14,

                              253/14, 254/14, 255/14, 256/14, 257/14, 258/14, 259/14/B/1)a,

                              260/14/B/1)a, 261/14, 262/14, 263/14, 264/14/B/1)a, 265/14/B/1)a,

                              266/14/B/1)a, 267/14, 268/14 -  splněno

     2.usnesení č.- 146/14/B/1)b, c, 147/14/B/1)b, 223/14, 226/14/B/2)a, 227/14/B/2)a,

                            228/14/B/2)a, 229/14/B/2)a, 230/14/B/2)a, 235/14/B/2)a,241/14,

                            242/14, 243/14, 251/14, 254/14/B/1)d, 259/14/B/2)a,

                            260/14/B/2)a, 264/14/B/2)a, 265/B/2)a, 266/14/B/2)a – trvá

2a/14

Termíny svatebních obřadů v roce 2015

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e

      1. stanovené termíny svatebních obřadů v průběhu roku 2015

B)  u k l á d á

      1. Ing.Věře Součkové-tajemnici

            a) zabezpečit zveřejnění  termínů v souladu s  bodem A)1.

                                                                                              T:  do 20. 12. 2014

3a/14

Zrušení pracovního místa na OSÚOM

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A)    r u š í

        1. Jedno pracovní místo na odboru správy a údržby obecního majetku k datu 30.11.2014

B)  u k l á d á

       1.  Ing.Věře Součkové-tajemnici

            a)  zabezpečit všechny související administrativní úkony k bodu A)1

                                                                                             T:  do 30. 11. 2014

4a/14

Zrušení odboru sociálních věcí

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A)  r u š í

      1. Odbor  sociálních věcí k datu 30.11.2014

      2. Funkci vedoucí odboru sociálních věcí k datu 30.11.2014

      3. Jedno pracovní místo na odboru sociálních věcí k datu 30.11.2014

B)   o d v o l á v á

      1. vedoucí stávajícího  OSV, Bc. P. Morávkovou z funkce k datu 30.11.2014

C)   z ř i z u j e

      1.  V rámci Odboru kanceláře tajemnice nový samostatný úsek sociálních věcí

            s platností od 1.12.2014

D)   u k l á d á

       1. Ing.Věře Součkové-tajemnici

            a) zabezpečit všechny související administrativní úkony k bodu A)1,2, B),C)

                                                                                              T:  do 30. 11.2014

5a/14

Zřízení Komise majetkové a bytové jako  poradního orgánu RMO ÚL-Neštěmice,

jmenování předsedy a členů této komise

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A)   z ř i z u j e

      1. komisi majetkovou a bytovou pro volební období 2014-2018

B)   j m e n u j e

      1.  předsedou této komise

           MUDr. Karlu JANKOVSKOU

      2.  členy této komise:

           p. Gabrielu Noskovou

           p.Rozálii Černohorskou

           p. Pavla Dítě

           p. Jiřího Škodu

C)   u k l á d á

       1. Ing. Věře Součkové-tajemnici

           Zpracovat potřebné administrativní úkony s tímto spojené

 T: do 30. 11. 2014

6a/14

Termíny jednání orgánů Městského obvodu-ÚL-Neštěmice v roce 2015

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e

      1. stanovené termíny jednání orgánů Městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice

          v průběhu roku 2015

          a) Jednání Rady MO  v pondělí  od 14.00 hod.

               19.01.2015

               16.02.2015

               16.03.2015

               20.04.2015

               18.05.2015

               15.06.2015

               13.07.2015

               17.08.2015

               14.09.2015

               12.10.2015

               16.11.2015

               14.12.2015

 

B)    d o p o r u č u j e

b) Jednání Zastupitelstva MO  v pondělí od 15.00 hod.

                 09.03.2015

                 08.06.2015

                 07.09.2015

                 07.12.2015

C)  u k l á d á

      1. Yvetě Tomkové-starostce

            a) předložit návrhy jednání Zastupitelstvu MO  v souladu

                s bodem A)1,b)

                                                                                                    T:   15. 12. 2014

7a/14

Pověření oddávajících

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A)    p o v ě ř u j e

      1. výkonem oddávajících v souladu s ust. § 11a zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu

          a příjmení a o změněn některých souvisejících zákonů v platném znění:

          p. Yvetu TOMKOVOU

          p. Ivanu FIŠEROVOU

          Bc. Romana FIKARA

          Mgr. Ivetu HEJDUKOVOU

B)   s t a n o v í

      1. v souladu s ust. § 108, odst. 2 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v planém

          znění oprávnění užívat velký závěsný odznak se státním znakem České republiky

          při občanských obřadech pro:

          p. Yvetu Tomkovou

          p. Ivanu Fišerovou

          Bc. Romana Fikara

          Mgr. Ivetu Hejdukovou

 

8a/14

Informace o plnění rozpočtu Městského obvodu

Ústí nad Labem –  Neštěmice  za I. – III. čtvrtletí  2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

 

A)   b e r e  na   v ě d o m í,

       1. informaci o plnění rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

            za  I. – III.  čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy s tím, že dosáhly:

           a) celkové příjmy  výše        28.872,79    tis. Kč, tzn. 75,37 % upraveného rozpočtu                                                 

           b) celkové výdaje  výše        26.621,79    tis. Kč, tzn. 65,97 % upraveného rozpočtu                    

           c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši  2.251,00  tis. Kč vyrovnává oblast

               financování

       2. že výsledek hospodaření z vedlejší  hospodářské činnosti městského obvodu po

            odvodech  MmÚ vykazuje účetní zisk ve výši  4.010,23  tis. Kč, z toho do příjmové

            části rozpočtu 2014  bylo zálohově zapojeno 2.750,06    tis. Kč 

 

       3. že výsledek hospodaření správce bytového fondu vykazuje účetní zisk

            ve výši  4.147,63  tis. Kč

9a/14

Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2014

Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e

     1. rozpočtové opatření odboru kanceláře tajemníka takto:

          a) zvýšení výdajové neinvestiční části  § 6115 o 719,00 tis. Kč na úhradu výdajů       

             souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí, a to zapojením  účelové

             neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  pol. 4111, UZ 98187 ve výši  719,00 tis. Kč

 

 2. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:

         a) zvýšení rozpočtu výdajové investiční části §  3613 o  107,20 tis. Kč na akci

            „ Zateplení objektu Horní 194, Mojžíř“       

         b) snížení rozpočtu výdajové investiční části § 2219 o 107,20 tis. Kč na akci

             „ Parkování v ul. Keplerova, KB“

     3. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:

         a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 3612 o 63,22 tis. Kč na vrácení

             příspěvku poskytnutého na rekonstrukci obj. Národní 200 na základě uzavřené

             smlouvy o sdružení finančních prostředků z důvodu ukončení nájmu a vrácení

              bytu č. 3.

         b) zvýšení příjmové části rozpočtu položky 2322 - přijaté pojistné plnění za záplavu

             sklepa radnice ve výši 63,22 tis. Kč

B)  u k l á d á         

      1. Yvetě Tomkové, starostce

          předložit  Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

          a) změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu

              Ústí nad  Labem - Neštěmice na rok 2014

 

                                                                               T:   15. 12. 2014

10a/14

Vyhlášení rozpočtového provizoria  Městského obvodu

Ústí nad Labem – Neštěmice v roce 2015

Rada  městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  d o p o r u č u j e

       Zastupitelstvu  městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice :

        1. vyhlásit v souladu s ust. § 13  odst. 2 písm. b) zákona  č.250/00 Sb., o rozpočtových

          pravidlech,  rozpočtové provizorium  do doby schválení rozpočtu Městského obvodu

          Ústí nad Labem – Neštěmice  na rok 2015

      2. schválit měsíční limit výdajové neinvestiční části rozpočtu ve výši   2.982,08  tis. Kč 

      3 . schválit čerpání výdajové investiční části rozpočtu v období trvání rozpočtového

           provizoria na akce rozestavěné z roku 2014, a to do výše upraveného rozpočtu roku

           2014

B)  u k l á d á         

      1. Yvetě Opavské, starostce

          a)  předložit  návrh na vyhlášení rozpočtového provizoria v roce 2015 Zastupitelstvu

               městského  obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

                                                                                             T:   15. 12. 201

11a/14

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům

Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

 

A)  r e v o k u j e    

       1. usnesení č. 242/14 ze dne 13. 10. 2014

 

 

12a/14

Pronájem obecního bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

       1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:

           a)   A. České 638/23, k.ú. Krásné Březno, č.b. 8, 3+1, 2. patro s žadatelem:

                  Jana Chaloupková, Šumbarská 468, Petřvald

                 - na dobu určitou do 31. 12. 2015

            b) A. České 638/23, k.ú. Krásné Březno, č.b. 2, 3+1, přízemí s žadateli:

                 manželé Marie a Arkadiusz Gackovi, Neštěmická 723/31, Ústí nad Labem

                 - na dobu určitou do 31. 12. 2015

                 - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v MO Ústí nad Labem-Neštěmice

 

B)  n e s c h v a l u j e

       1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:

            a) A. České 638/23, k.ú. Krásné Březno, č.b. 18, 4+1, 5. patro s žadateli:

                manželé Bauyrzhan Amankulov a Moldirkhan Duisenova, Pionýrů 48, Poděbrady

    

           - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v MO Ústí nad Labem-Neštěmice

 

C)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele dle bodu usnesení A), B)

          b) připravit nájemní smlouvy dle bodu A)

 

                                                                                                 T:  30. 11. 2014

13a/14

Prodloužení  nájemní  smlouvy k  obecnímu  bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. prodloužení nájemního vztahu k obecnímu bytu, kterému končí platnost, formou

          uzavření nové  nájemní smlouvy: 

          1.1. Studentská 347, k.ú.Neštěmice, b.č. 8 o vel. 3+1, nájemce:

                  Šimková Viera, na dobu určitou do 31. 12. 2017

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) připravit nájemní smlouvu dle usnesení bodu A)

        

                                                                                                 T: 30. 11. 2014

14a/14

Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)   s c h v a l u j e

       1. uzavření dohody o ukončení nájmu k obecnímu bytu na žádost nájemce:

          a) A. České 638/23, k.ú. Krásné Březno, č.b. 1, nájemce:

              Miloslava Katzenbeisserová, A. České 638/23, Ústí nad Labem

         

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A)

           b) připravit dohodu o ukončení nájmu a zajistit předání bytu

 

                                                                                                T:   30. 11. 2014

15a/14

Nesouhlas s  rozhodnutím RMO Ústí nad Labem-Neštěmice ve věci neprodloužení  nájemní  smlouvy k  obecnímu  bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  r u š í

      1. usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem č. 249/14 v celém znění

B)  s c h v a l u j e

      1. prodloužení nájemního vztahu k obecnímu bytu, kterému končí platnost, formou

          uzavření dodatku k nájemní smlouvě:           

          1.1.  A. České 635/15, k.ú. Krásné Březno, b.č. 10 o vel. 1+1, nájemce:

                  Horváthová Martina, na dobu určitou do 31. 12. 2015

C)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) připravit dodatek k nájemní smlouvě dle usnesení bodu B)

        

                                                                                                 T: 30. 11. 2014

16a/14

Návrh na snížení  nájmu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)  n e s c h v a l u j e

      1. návrh na snížení stávajícího nájemného o 35 % za pronájem části střechy na bytovém

          domě Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, který byl předložen nájemcem T-MOBILE

          Czech Republic a.s.

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) informovat nájemce o přijatém usnesení dle bodu A)

        

                                                                                                 T: 30. 11. 2014

17a/14

Žádost o souhlasné stanovisko s podnájmem obchodní plochy

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. žádost o podnájem obchodní plochy před objektem Seifertova 570, k.ú. Neštěmice

          formou krátkodobých pronájmů, nájemci společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. se

          sídlem Radlická 117, Praha 5, IČ 440 12 373

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) informovat nájemce o přijatém usnesení dle bodu A)

        

                                                                                                 T: 30. 11. 2014

18a/14

Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Krásném Březně

za I., II. a III. čtvrtletí 2014 a rozvaha finančních prostředků na rok 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

 

A)   b e r e  n a  v ě d o m í

       1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrát města Ústí nad

           Labem na údržbu zeleně v Krásném Březně za I., II. a III. čtvrtletí 2014

           a rozvaha finančních prostředků na celý rok 2014

 

19a/14

Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Neštěmicích a Mojžíři za I., II., III čtvrtletí 2014

a rozvaha finančních prostředků na ror 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   bere na vědomí

        1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrátu města Ústí nad

            Labem  na údržbu zeleně v Neštěmicích a Mojžíři za I., II. a III. čtvrtletí roku

           2014 a rozvaha finančních prostředků pro rok 2014.

20a/14

Ukončení Rámcové smlouvy o poskytování komunálních služeb-

Správa a údržba veřejné zeleně – lokalita Krásné Březno 01

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A) n e s ch v a l u j e

      1. stornování Dohody o ukončení Rámcové smlouvy o poskytování komunálních služeb,

           správa a údržba veřejné zeleně pro lokalitu Krásné Březno 01 po dohodě  ke dni

           31. 12. 2014

B) u k l á d á

     1.Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM

         a) informovat žadatele dle bodu A 1)

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                    T: 30. 11. 2014

21a/14

Ukončení Rámcové smlouvy o poskytování komunálních služeb- Správa a údržba veřejné zeleně – lokalita Krásné Březno 05

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) neschvaluje

      1. stornování Dohody o ukončení Rámcové smlouvy o poskytování komunálních služeb,

           správa a údržba veřejné zeleně pro lokalitu Krásné Březno 05 po dohodě  ke dni

           31. 12. 2014

B) u k l á d á

    1.Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM

        a) informovat žadatele dle bodu A 1)

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                         T: 30. 11. 2014

 

 22a/14

Ukončení Rámcové smlouvy o poskytování komunálních služeb-

Správa a údržba veřejné zeleně – lokalita Neštěmice II

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) neschvaluje

      1. stornování Dohody o ukončení Rámcové smlouvy o poskytování komunálních

          služeb, správa a údržba veřejné zeleně pro lokalitu Neštěmice II po dohodě  ke dni

          31. 12. 2014

 

B) u k l á d á

     1.Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM

         a) informovat žadatele dle bodu A 1)

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                      T: 30. 11. 2014

 

23a/14

Žádost o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

k pozemku p. č. 861/351 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   s c h v a l u j e

     1 . projednání žádost o zřízení věcného břemene a žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č. 861/351

        k. ú. Krásné Březno na dobu neurčitou ve prospěch Vladislava Adamce, bytem Větrná 2725/28, 400 11 Ústí nad Labem za jednorázovou  úhradu 200,- Kč/ bm + DPH  s tím, že:

 a) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření   nových inženýrských sítí, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene

     b)  veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č.. 861/351 v  k. ú. Krásné Březno.

 

B)   u k l á d á

        1.  Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM

            a) připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu A) 2

                                                                                

                                                                                            T: 4. 12. 2014

 

            b) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu A) 1

 

                                                                                               T: po vyhotovení GP

 

24a/14

Žádost o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům

p.č. 697/107, 697/1, 697/116, 697/114, 697/115, 697/159, 697/161, 697/168, 697/155, 697/89, 697/88, 697/87, 697/86, 697/90, 697/83,

697/77, 697/78, 697/79, 697/160, 697/67, 697/68, 697/69, 697/62, 697/66, 697/61, 697/136, 697/137, 697/132, 697/128, 697/125, 697/129

vše  k. ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) r e v o k u  j e

    1. usnesení č. 146/14 ze dne 23. června 2014 v bodě A) 1

B) s o u h l a s í

      1. se zřízením věcného břemene, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

          služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p.č. 697/107, 697/1, 697/116, 697/114,

          697/115, 697/159, 697/161, 697/168, 697/155, 697/89, 697/88, 697/87, 697/86, 697/90,

          697/83, 697/77, 697/78, 697/79, 697/160, 697/67, 697/68, 697/69, 697/62, 697/66,

          697/61, 697/136, 697/137, 697/132, 697/128, 697/125, 697/129 vše  k. ú. Mojžíř na

          dobu neurčitou ve prospěch společnosti Dozimont s.r.o. se sídlem Hlavní 200, 403 31

          Ústí nad Labem, IČ: 49903373, jednatelem společnosti panem Petrem Dotlačilem

          v souvislosti se stavbou:„Místní komunikační síť Dozimont - IV.etapa, Ústí nad

          Labem – Neštěmice - Skalka“ na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu:

          600,-Kč/bm v zelených plochách + DPH v zákonné sazbě -  předpokládaný rozsah

          1922 m - viz bod a)

          150,-Kč/bm v chodníkách a zpevněných plochách – podélné uložení +  DPH

           v zákonné sazbě – předpokládaný rozsah 128 m – viz bod a)

           s tím, že:

            a) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření

                 nových inženýrských sítí, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene

            b) veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene

            c) smlouva bude obsahovat podmínky dle Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení

                věcných břemen při umístění inženýrských sítí a zatížení pozemků ve vlastnictví

                Statutárního města Ústí nad Labem dané do správy Městského obvodu Ústí nad

                Labem – Neštěmice s účinností od   1. 6. 2014, která byla schválena RMO dne

                19. 5. 2014 Usnesením č. 109/14

             d) smlouva bude obsahovat podmínku zpětné úpravy travnatého pozemku včetně

                 chemického ošetření proti plevelům a osetí travním semenem tak, aby nedošlo

                 ke zhoršení kvality trávníku vůči okolí

C) u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM

           a) připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu

               B) 1

 

                                                                       T:: 3. 12. 2014

25a/14

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 861/359, 861/361 a 861/366 v k.ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě na pozemku

          p. č. 861/359, 861/361 a 861/366  v k. ú. Krásné Březno ve prospěch manželů Veroniky

          a Romana Pazdrijových, bytem Čechova 18, 400 07 Ústí nad Labem v rozsahu 26,75 m

         dle GP č. 1636-322/2014 za jednorázovou úhradu 200,-Kč/bm + DPH na dobu neurčitou

         s tím, že:

 

               a) veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene

               b) smlouva bude obsahovat podmínky dle Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení

                   věcných břemen při umístění inženýrských sítí a zatížení pozemků ve vlastnictví

                   Statutárního města Ústí nad Labem dané do správy Městského obvodu Ústí nad

                   Labem – Neštěmice s účinností od 1. 6. 2014, která byla schválena RMO dne

                   19. 5. 2014 Usnesením č. 109/14

               c) smlouva bude obsahovat podmínku zpětné úpravy travnatého pozemku včetně

                   chemického ošetření proti plevelům a osetí travním semenem tak, aby nedošlo

                    ke zhoršení kvality trávníku vůči okolí

 

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

    a) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě

        dle bodu A)1

                                                                                               

                                                                                                         T: 3. 12. 2014

26a/14

Žádost o snížení nájemného za pronájem části p.p.č. 1513/1 v k. ú. Neštěmice - Dubovský

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

  

A)  s c h v a l u j e

     1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1513/1 o výměře cca 160 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Ladislav Dubovský, bytem Sibiřská 335, 403 31 Ústí nad Labem,

         za těchto podmínek:

  1. nájemné ve výši min. 3,- Kč/m2/rok
  2. pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
  3. účel nájmu: zahrada
  4. možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

      2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

 

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

         a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1

                                                                                           T: 30. 11. 2014

          b) připravit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu A)2

                                                                          T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

 

27a/14

Žádost o snížení nájemného za pronájem části p.p.č. 1376/1 díl 1 a p.p.č. 1376/2 v k. ú. Krásné Březno – Hončík 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 A)  n e s c h v a l u j e

       1. snížení nájemného za pronájem části p. p. č. 1376/1 díl 1 a p. p. č. 1376/2 o celkové výměře 400 m2 v k. ú. Krásné Březno v roce 2015

 

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

 

                                                                        T: 30. 11. 2014

28a/14

Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 164 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 164 o výměře 80 m2 v k. ú. Neštěmice na vlastní žádost nájemce

       2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 164 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Martin Šmitberský,

         bytem Kmochova 3163/18, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací adresa Májová 341, 403 31 Ústí nad Labem, za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

     3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) připravit dohodu o ukončení dle bodu A)1

          b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

                                                                                              T:  30. 11. 2014

         c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3

 

                                                                        T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

29a/14

Odkoupení objektu na p. p. č. 767/7 v k. ú. Krásné Březno do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s o u h l a s í

  1. s odkoupením rozestavěné budovy na pozemku p. č. 767/7 o výměře 462 m2 v k. ú. Krásné Březno do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem

 

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                              T: 30. 11. 2014

     2. Ivaně Fišerové, místostarostce

        a) předložit odkup nemovitosti na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

 

                                                                                                 T: 15. 12. 2014

30a/14

Prodej pozemků p. č. 478 a 479 v k. ú. Neštěmice – Klausovi 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   r e v o k u j e

  1. usnesení RMO č. 187/14 ze dne 21. 7. 2014 v celém znění

B) n e s o u h l a s í

       1. s prodejem pozemků p. č. 478 o výměře 305 m2 a 479 o výměře 162 m2 v k. ú.

           Neštěmice manželům Aloisi a Marii Klausovým, bytem Veslařská 76, 403 31 Ústí

           nad Labem, za těchto podmínek:

a) cena pozemků ve výši 100,- Kč/m2

b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemků jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1 % z ceny pozemků, min. 1.000,- Kč

f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemků

g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

 i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

C)  u k l á d á

     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    

         a) informovat žadatele dle bodu B)1

                                                                                               T: 30. 11. 2014

     2. Ivaně Fišerové, místostarostce

       a) předložit prodej pozemků na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu B)1

 

                                                                                                 T: 15. 12. 2014

 

31a/14

Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu p.p.č. 1006/66 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1.  ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1006/66 o výměře 931 m2 v k. ú. Neštěmice na vlastní žádost nájemce

       2. záměr pronájmu pozemku p. č. 1006/66 o výměře 931 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

          a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

          b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

          c) účel nájmu: zahrada

          d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

 

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1

           b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

                                                                                                                T:  30. 11. 2014

32a/14

Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 1360 díl 1 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1360 díl 1 o výměře 627 m2 v k. ú. Krásné Březno na vlastní žádost nájemce

      2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1360 díl 1 o výměře cca 627 m2 v k. ú. Krásné Březno za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

         c) účel nájmu: zahrada

         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á

      1.  Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) připravit dohodu o ukončení dle bodu A)1

          b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

                                                                                                 T:  30. 11. 2014

33a/14

Odstoupení od nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 1181 a p.p.č. 1187v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1181 o výměře 96 m2 a pozemku p. č. 1187

          o výměře 129 m2 v k. ú. Neštěmice z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemce

       2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1181 o výměře cca 96 m2 a pozemku p. č. 1187 o výměře 129 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

          a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

          b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

          c) účel nájmu: zahrada

          d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

 

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

         a) informovat nájemce dle bodu A)1

         b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

 

                                                                                 T:  30. 11. 2014

34a/14

Záměr odkoupení  části p.p.č. 1129 v k. ú. Neštěmice do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í

  1. se záměrem odkoupení části pozemku  p. č. 1129 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Neštěmice do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, za těchto podmínek:

a) cena pozemku ve výši min. 1,- Kč/m2

b) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

c) kupující uhradí náklady spojené s prodejem

d) do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena  pozemku

e) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

f) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

B)  u k l á d á

     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    

         a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                T: 30. 11. 2014

     2. Ivaně Fišerové, místostarostce

         a) předložit záměr odkoupení na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

 

                                                                                                  T: 15. 12. 2014

35a/14

Záměr pronájmu p.p.č. 1169/1 a části p.p.č. 1188 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

     1. záměr pronájmu pozemku p. č. 1169/1 o výměře 157 m2 a části pozemku p. č. 1188 o výměře cca 51 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:

          a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok

          b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců

          c) účel nájmu: zahrada

          d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

 

B)  u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1

                                                                                           T:  30. 11. 2014

36a/14

Záměr prodeje pozemků p. č. 1663/1, 1663/3, 1663/4 v k. ú. Krásné Březno

     Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) n e s o u h l a s í

      1. se záměrem prodeje pozemků p. č. 1663/1 o výměře 1288 m2, 1663/3 o výměře 692 m2 a 1663/4 o výměře 38 m2,

          vše v k. ú. Krásné Březno, za těchto podmínek:

           a)  cena pozemku ve výši min. 500,- Kč/m2

                b)  zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje

                     Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                

                c)  kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

                d)  k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

                e)  kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1%

                     z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč

                f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku

                g)  kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

                h)  daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

                i)  využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

    B)  u k l á d á

             1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

                 a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                                    T: 30. 11. 2014

              2. Ivaně Fišerové, místostarostce

  a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad

  Labem – Neštěmice dle bodu A)1

                                                                                                T: 15. 12. 2014

37a/14

Záměr prodeje části pozemků p. č. 1007/103 a 1007/104 v k. ú. Neštěmice

 Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í

     1. se záměrem prodeje části pozemků p. č. 1007/103 o výměře cca 45 m2 a 1007/104 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Neštěmice

         na jméno manželé Pavlína a Pavel Jiráčkovi, bytem Akátová 606, 403 31 Ústí nad Labem, za těchto podmínek:

          a) cena pozemku ve výši 500,- Kč/m2

          b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje

              Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                

          c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

          d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem

          e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč

          f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku

          g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy

          h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

          i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

          j) věcné břemeno spočívající ve strpění zařízení a vedení kabelů veřejného osvětlení a v právu vstupu z důvodu oprav a údržby

 

 B)  u k l á d á

     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele dle bodu A)1

                                                                                                            T: 30. 11. 201

 

     2.  Ivaně Fišerové,  místostarostce

a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem -  Neštěmice dle bodu A)1

                                                                                                   T: 15. 12. 2014

 

 38a/14

Žádost o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení služebnosti inženýrské sítě

k pozemkům p. č. 1019/1 a 1020/1 vše k. ú. Neštěmice – nesouhlas s usnesením RMO ze dne 13.10.2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  r e v o k u j e

      1. Usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice č. 250/14 ze dne   13.10.2014 bod A) 1

                    

B)   s o u h l a s í

       1. s jednorázovou úhradou 200,- Kč/bm + DPH za zřízení věcného břemene a uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě                  

          k pozemku p. č. 1019/1 a 1020/1 vše k. ú. Neštěmice.na dobu neurčitou ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,

         IČ: 49099469 v souvislosti se stavbou: „UL 038 345 Ústí nad Labem, Turistická-rekonstrukce vodovodu“

C)   u k l á d á

      1.  Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM

              a) informovat žadatele dle bodu A)1 a B)1

                                                                                                  T: 1. 12. 2014

              b) připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu

                  B)1

                                                                                                  T: 3. 12. 2014

               c) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu B) 1

                                                                                              

                                                                                                   T: po vyhotovení GP

 

39a/14

Žádost o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

k pozemkům p. č. 1480/402, 1480/392, 1480/458, 1480/382, 1480/381, 1480/514, 1480/374, 1480/372, 1480/455 a 1480/383

vše  k. ú. Krásné Březno – nesouhlas s usnesením RMO ze dne 13.10.2014

  Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  r e v o k u j e

      1. Usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice č. 251/14 ze dne 13.10.2014 bod A) 1

B)   s o u h l a s  í

      1. s jednorázovou úhradou 200,- Kč/bm + DPH za zřízení věcného břemene a uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

        k pozemku p.č. 1480/402, 1480/392, 1480/458, 1480/382, 1480/381, 1480/514, 1480/374, 1480/372, 1480/455 a 1480/383 vše k. ú. Krásné Březno

        na dobu neurčitou ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 v souvislosti se stavbou:

         „UL 038 337 Ústí nad Labem, Žežická-rekonstrukce vodovodu“,  schválené RMO dne 13.10.2014, usnesením 251/14

C)   u k l á d á

        1.  Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM

              a) informovat žadatele dle bodu A)1 a B)1

                                                                                                T: 1. 12. 2014

            b) připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu B)1

 

                                                                                                 T: 3. 12. 2014

 

            c) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu B) 1

 

                                                                                                T: po vyhotovení GP

40a/14   

Odkoupení p.p.č. 1003/3, 1003/4 a části p.p.č. 1000, vše v k.ú. Neštěmice, do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   r u š í

       1. usnesení RMO č. 209/14 ze dne 18. 8. 2014 v celém rozsahu

 

B)   s o u h l a s í

      1. s odkoupením pozemků p. č. 1003/3 o výměře 347 m2, 1003/4 o výměře 3 m2 a části  pozemku p. č. 1000 o výměře 200 m2,

        vše v k. ú. Neštěmice, do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem za těchto podmínek:

           a) cena pozemků ve výši max. 200,- Kč/m2

           b) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

           c) prodávající uhradí náklady spojené s prodejem

          d) do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku

           e) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

           f) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

       g) prodávající zajistí dodání notářského zápisu o vzdání se nároku na společné jmění manželů

          paní Šárkou Pelcovou před vyhotovením kupní smlouvy

C)  u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) informovat žadatele dle bodu B)1

                                                                                                  T: 3. 12. 2014

 2. Ivaně Fišerové, místostarostce

         a) předložit odkoupení pozemků na jednání Zastupitelstva městského obvodu

            Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu B)1                                                                                                     

                                                                                                   T: 15. 12. 2014

 

41a/14

Žádost o povolení přihlášení a užívání bytu č. 3, v domě A. České 637/21,k.ú. Krásné Březno  další spolubydlící osobou

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

 

A)   s c h v a l u j e    

       1. přihlášení a užívání bytu č. 3, v domě  A. České 637/21, k.ú. Krásné Březno, další

           spolubydlící osobou:   Pavel Malík, Labská stráň 64, Děčín

B)   u k l á d á

          1.  Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu  A)

 

                                                                                                    T:   30. 11. 2014

42a/14

Žádost o umístění stánku na pozemku p.č. 463/3 k.ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e

    1. umístění stánku a přístřešku pro rychlé občerstvení na p.p.č. 463/3 k.ú. Krásné Březno

             pro pana Volodya Manukyana, bytem Moskevská 26, 400 01 Ústí nad Labem

 

B) u k l á d á        

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM

           a) připravit souhlasné vyjádření k žádosti o umístění stánku s rychlým

              občerstvením

 

                                                         T: do 30. 11. 2014

43a/14

Ukončení mandátní smlouvy

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. ukončení mandátní smlouvy uzavřené dne 15. 11. 2002 s TOMMI-SEVER, spol. s r.o.,

          se sídlem Podmokelská 6/18, Ústí nad Labem. IČ 646 51 754, formou výpovědi

          s výpovědní lhůtou jednoho roku.

B)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) informovat TOMMI-SEVER, spol. s r.o. o přijatém usnesení dle bodu A)

           b) připravit výpověď mandátní smlouvy dle usnesení bodu A)

        

                                                                                                 T: 30. 11. 2014

44a/14

Stav nájemného bytového fondu MO Ústí nad Labem-Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. stav nájemného bytového fondu MO Ústí nad Labem-Neštěmice

 

45a/14

Pronájem obecního bytu – Rozcestí 722/3

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e 

       1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:            

            a)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 79, vel. 0+1, 10. patro s žadatelkou:

                  Monika Davidová, Lesní cesta 5, Ústí nad Labem

                - na dobu určitou do 31. 12. 2015

                - po uhrazení peněžní jistoty  dle § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

                  zákoníku ve znění pozdějších předpisů    

 

B)   u k l á d á

       1. Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) připravit nájemní smlouvu dle bodu usnesení A)

                                                                                      T:  30. 11. 2014

46a/14

Návrh na odpis pohledávky do 20 000,00 Kč

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  schvaluje

      1. prominutí nedobytné pohledávky do 20 000,00 Kč ve výši 3 946,96 Kč Jindřichu

          Fichtnerovi.

 

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat společnost TOMMI-SEVER s.r.o. dle bodu A) 1.

                                                                                                

                                                                                       T: okamžitě

47a/14

Pronájem obecního bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

       1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:

            a) A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno, č.b. 1, 1+1, přízemí s žadatelkou:

                   Radka Forejtová,  Obvodová 745/3, Ústí nad Labem

                 - na dobu určitou do 31. 12. 2015

            b)  Veslařská 134, k.ú. Neštěmice, č.b. 1, 1+1, přízemí s žadatelem:

                 Václav Černý,  Malečov 56, Ústí nad Labem

                 - na dobu určitou do 31. 12. 2015

            c)  Veslařská 135, k.ú. Neštěmice, č.b. 1, 1+1, přízemí s žadatelem:

                  František Bezouška,  Jizerská 2936/47, Ústí nad Labem

                 - na dobu určitou do 31. 12. 2015

                 - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v MO Ústí nad Labem-Neštěmice

 

B) n e s c h v a l u j e

    1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:

         a) A. České 637/21, k.ú. Krásné Březno, č.b. 17, 4+1, 5. patro s žadatelkou:

             Lenka Halušková, Příkopy 440/2, Ústí nad Labem

              - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v MO Ústí nad Labem-Neštěmice

 

C)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu A), B)

          b) připravit nájemní smlouvy dle bodu A)

 

                                                                                    T:  30. 11. 2014

48a/14

Prodloužení  nájemní  smlouvy k  obecnímu  bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. prodloužení nájemního vztahu k obecnímu bytu, kterému končí platnost, formou

          uzavření nové  nájemní smlouvy nebo dodatku k nájemní smlouvě: 

          1.1. Rozcestí 722, k.ú. Krásné Březno, b.č. 39 o vel. 0+1, nájemce:

                  Petr Bosák, na dobu určitou do 31. 12. 2017

          1.2. Rozcestí 722, k.ú. Krásné Březno, b.č. 72 o vel. 1+1, nájemce:

                  Josef Valterová, na dobu určitou do 31. 12. 2017

          1.3. A. České 637/21, k.ú. Krásné Březno, b.č. 23 o vel. 4+1, nájemce:

                  Dana Englová, na dobu určitou do 31. 12. 2017

          1.4. Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, b.č. 3 o vel. 3+1, nájemce:

                  manželé Jan a Marie Capouchovi, na dobu určitou do 31. 12. 2017

          1.5. Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, b.č. 8 o vel. 1+1, nájemce:

                  Miloslav Třeštík, na dobu určitou do 31. 12. 2017

          1.6. Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, b.č. 19 o vel. 1+1, nájemce:

                  Milan Mráček, na dobu určitou do 31. 12. 2017

          1.7. Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, b.č. 19 o vel. 1+1, nájemce:

                  Šestáková Veronika, na dobu určitou do 30. 6. 2015

          1.8. Opletalova 220, k.ú. Neštěmice, b.č. 3 o vel. 4+1, nájemce:

                  Radka Malá, na dobu určitou do 31. 12. 2017

 

B)  n e s c h v a l u j e

      1. prodloužení nájemního vztahu k obecnímu bytu, kterému končí platnost, formou

          uzavření nové  nájemní smlouvy

          1.1. Čechova 773/4, k.ú. Krásné Březno, b.č. 11 o vel. 4+1, nájemce:

                  Prekulová Margita

C)   u k l á d á

       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

           a) připravit nájemní smlouvu dle usnesení bodu A)

           b) informovat nájemce dle usnesení bodu A), B)

                                                                                                 T: 15. 12. 2014

49a/14

Návrh na podání výpovědi z nájmu obecního bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  souhlasí

      1. s podáním výpovědi nájemci Jitce Polákové z nájmu obecního bytu č. 17,

          J. Plachty 185, Ústí nad Labem – Mojžíř.  

B)  u k l á d á

      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM

          a) připravit výpověď z nájmu dle bodu A) 1.

                                                                                                   

                                                                                   T: okamžitě                                                                                              

50a/14                                                                                                                                                                                                                                 

Změna složení komise pro řešení mimořádných situací a jmenování členů

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A)      o d v o l á v á

      1.  stávající členy povodňové komise

            p.M.Válkovou,  Ing.J.Táborského, Bc.P.Morávkovou

B)   j m e n u j e

      1. nově:

         p.Yvetu TOMKOVOU - starostku - předsedkyní

         p.Ivanu FIŠEROVOU - místostarostku

         p.Bc. Taťánu BARTOVOU – odd. soc. věcí

C)   p o t v r z u j e

       1. stávající členy

           p.Ottu Liperta - velitele MěP,

           p.Josefa Daška - velitele JDH Mojžíš,

           Bc. Michala Vrbíčka – vedoucího odboru správy a údržby obecního majetku

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                            

 

.................................................                                             ...............................................

           Ivana Fišerová                                                                      Yveta Tomková

           místostarostka                                                                       starostkaDatum vložení: 28.11.2014, datum sejmutí: 28.11.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP