menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

8. Usnesení RMO ze dne 15. července 2013

U S N E S E N Í
č. 164 /13 – 191/13
z 8. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 15. července 2013 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

164/13
Kontrola usnesení Rady městského  obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  z j i š  u j e , ž e 

    1.usnesení  č.- 112/13/A,B/1)b, 121/13/A,B/1)b, 122/13/A,B/1)b,124/13/C/1,c,
                                139/13, 140/13, 141/13, 144/13, 145/13, 146/13, 147/13, 148/13,
                                149/13, 150/13, 151/13, 152/13, 153/13, 154/13, 155/13, 156/13,
                                157/13, 160/13/A,B/1)a, 161/13, 162/13/A,B/1)a, 163/13 
                                 – splněno
 
     2.usnesení č.-  114/13, 127/13, 142/13, 143/13, 158/13, 159/13, 160/13/B/2)a,   
                                 162/13/B/1) – trvá

165/13
Povodně červen 2013, poděkování za pomoc
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s o u h l a s í
     1. s finančními dary pro členy SDH Mojžíř dle důvodové zprávy v celkové
         částce 49.500,- Kč

B) v y s l o v u j e
     1. poděkování za poskytnutou pomoc při povodních a při likvidaci následných škod všech
         zúčastněných, včetně vedení radnice a zaměstnanců úřadu

C) u k l á d á
     1. Miloslavě Válkové, starostce
          a) osobním dopisem poděkovat jménem RMO Ústí nad Labem – Neštěmice
              za poskytnutou pomoc
T: 31. července 2013

166/13
Poskytnutí peněžitého daru členům poradních orgánů, komisí a výborů, kteří nejsou
členy Zastupitelstva MO ÚL – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. peněžitý dar pro členy komise RMO, kteří nejsou členy ZMO dle důvodové zprávy

B) u k l á d á
     1.Ing. Věře Součkové, tajemnici
         a) zajistit výplatu pro jednotlivé členy dle bodu A)1.  

T: k nejbližšímu výplatnímu termínu

167/13
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2013
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2013

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
   1. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
      a)  zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části o  21,27 tis. Kč  na opravy a údržbu
          dětských zařízení a hřiš, a to zapojením příjmů položky 2322 - přijaté pojistné
          plnění za  zcizenou skluzavku na dětském hřišti ve výši 21,27 tis. Kč

      2. rozpočtové  opatření  odboru  kanceláře tajemníka takto:
         a)  zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části celkem o  49,50 tis. Kč  na vyplacení
             peněžitých darů členům  JSDH Mojžíř  za pomoc při odstraňování následků
             povodně 2013, a to zapojením příjmů položky 2324 -  přijaté nekapitálové náhrady
             vytvořené nad rámec SR ve výši 49,50 tis. Kč
      
      3. rozpočtová  opatření  odboru  kanceláře tajemníka a odboru správy a údržby
          obecního majetku takto:

          a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části o 3.555,00 tis. Kč na úhradu prvotních
             nákladů spojených s povodní 2013
          b) zvýšení rozpočtu příjmové části pol. 4122 - účelová neinvestiční dotace, UZ 98011
             o částku  3.555,00 tis. Kč

       4. rozpočtové  opatření  odboru  kanceláře tajemníka takto:
          a)  zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 6171 správa , pol.5175 - pohoštění
              o  4,49 tis. Kč,  a to zapojením příjmů položky 2226 – příjmy z finančního
              vypořádání minulých let (volba prezidenta 2012) ve výši 4,49 tis. Kč

B)  u k l á d á         
    1. paní Miloslavě Válkové, starostce
        předložit  Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice 
        a) změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu
             Ústí nad  Labem - Neštěmice na rok 2013

T:  3. září 2013

168/13
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání
   
A) s ch v a l u j e
     1. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu MO Neštěmice v roce 2013
         Občanskému sdružení – „DRUG-OUT  Klub“  Ústí nad Labem, IČ 44554559 ve výši
         5.000,- Kč na nákup zdravotnického materiálu pro potřeby
        Terénního programu, který realizují v obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice


169/13
Zřízení věcného břemene na p. p. č. 857/1, 857/2, 861/2, 861/141, 911,
 912, 913, 914, 936  vše v k.ú. Krásné Březno  “ 
         
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  r e v o k u j e
     1. usnesení RMO č. 82/12 ze dne 13. 2. 2012 v bodě A 1)

B)  s c h v a l u j e
     1. zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 857/1, 857/2, 861/2, 861/141, 911, 912,  
       913, 914, 936, vše v k. ú. Krásné Březno za účelem napojení zařízení mobilní sítě
       firmy Vodafone umístěné na objektu č. p. 723/31 v ulici Neštěmická, optickým 
       kabelem, v rámci stavební akce: „0483/11 Ú.n.L., Neštěmická 723/31, OK“
       za jednorázovou úhradu 100,- Kč/bm + DPH.

 C)   u k l á d á
       1.Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene
                                                                                                        
T: 31. července 2013

170/13
Návrh na úlevu nájmu z obecních bytů zasažených povodněmi

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  schvaluje
     1. prominutí nájemného v bytovém domě Křižíkova č.p. 528/6, k.ú. Krásné Březno
         a) za sklepy od 1. 6. 2013 do 30. 6. 2013
         b) snížení nájemného za byty v přízemí o 1 po dobu od 1. 6. 2013 do 30. 6. 2013.
    2. prominutí nájemného v plné výši v bytových domech Veslařská č.p. 134 a č.p. 135,
        k.ú. Neštěmice
        a) přízemní byty od 1. 6. 2013 do ukončení celkových oprav těchto bytů
        b) ostatní byty v patrech po dobu od 1. 6. 2013 do 30. 6. 2013.
          
B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) informovat f. TOMMI-SEVER s.r.o. a zajistit potřebné podle bodu A) 1. a A) 2.       
                                                                                                         
T: okamžitě

171/13
Asistované bydlení – prostupné byty
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   d o p o r u č u j e   
       1. podpis smlouvy o nájmu obecního bytu s Člověkem v tísni              
            a)  J. Plachty 179, k.ú.  Mojžíř, č.b. 5, vel. 1+1, 2. patro s žadatelem:
                 Člověk v tísni, o.p.s. se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ 25755277              
            - na dobu určitou do 31. 7. 2014
            - po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění
              pozdějších předpisů

B)   u k l á d á
       1.  Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
            a) jednat s Člověkem v tísni o pronájmu vhodného obecního bytu o velikosti 1+1
  
T:  31. července 2013

172/13
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:       
           a) Opletalova 170, k.ú.  Krásné Březno, č.b. 4, vel. 3+1,  3. patro  s  žadateli:
                manželé Gabriela a Dušan Lahovských, Mlýnská 360, Ústí nad Labem,    
            - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM 
           a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)

T: 30. července 2013

173/13
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e 
     1. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu obecního bytu:                  
          a)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 84, vel. 1+1, 11. patro s žadatelkou:
                Věra Vorlíčková
                - na dobu určitou do 30. 9. 2014  
                - po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění
                   pozdějších předpisů
        
          b)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 86, vel. 1+1, 11. patro s žadatelkou:
                Dagmar Popová
                - na dobu určitou do 30. 9. 2014  
          - po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění
            pozdějších předpisů
           
B)  u k l á d á
       1. Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
            a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)
  
T: 31. července 2013

174/13
Žádost o povolení užívání bytu další osobou
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) n e s c h v a l u j e    
     1. užívání bytu č. 5, v domě  A. České 629/3, k.ú. Krásné Březno, další spolubydlící
         osobou:   Hana Luptáková
    
B) u k l á d á
     1.  Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu A)

T: 30. července 2013

175/13
Návrh na podání výpovědi z nájmu obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) schvaluje
     1. podání výpovědi nájemcům Markéta Uhlířová a Josef Uhlíř z nájmu obecního bytu
          č. 24, Přemyslovců č.p. 615/4, Ústí nad Labem – Krásné Březno.
         
B) u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit výpověď z nájmu dle bodu A) 1.   

T: okamžitě    
                                                                                                                                                                                                       

176/13
Žádost o ukončení nájemních smluv
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) r u š í
     1. část usnesení  Rady městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice č. 146/13, v bodě 
           A) 1, odst. 1.9

B) s c h v a l u j e    
     1. uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k pronájmu obecního bytu:
         a) Veslařská 134, k.ú.  Neštěmice, č.b. 1, přízemí, s nájemcem:
              FOKUS  LABE, Pražská 166/47, Ústí nad Labem, ke dni 30.6.2013
         b) Veslařská 134, k.ú.  Neštěmice, č.b. 2, přízemí, s nájemcem:
              FOKUS  LABE, Pražská 166/47, Ústí nad Labem, ke dni 30.6.2013          
         c) Veslařská 134, k.ú.  Neštěmice, č.b. 4, 1. patro, s nájemcem:
              FOKUS  LABE, Pražská 166/47, Ústí nad Labem, ke dni 31.7.2013     

      
C) u k l á d á
     1. Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit dohody o ukončení nájemní smlouvy dle usnesení bod A)

T: 30. července 2013

      b) zveřejnit záměry o pronájmu obecních bytů po ukončených opravách domu

177/13
Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem části p.p.č. 472/68 v k. ú. Krásné Březno – Veselka     

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. vypuštění podmínky provádění údržby zeleně na části p.p.č. 763/1 v k. ú.
          Krásné  Březno sjednané s nájemcem Marcelem Veselkou

B) u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) připravit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu A)1
  
T: 31. července 2013

178/13
Žádost o snížení ceny nájemného za pronájem p.p.č. 11 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) r e v o k u j e
     1. usnesení RMO č. 40/11 ze dne 14. února 2011 v bodě  B)1.b)

     2. usnesení RMO č. 200/11 ze dne 27. června 2011 v plném znění

B) s c h v a l u j e
     1. záměr pronájmu pozemku p. č. 11 o výměře 549 m2 v k. ú. Krásné Březno
          na jméno: Karla Masnicová,za těchto podmínek:

      a) nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
      b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
      c) účel nájmu: zahrada
      d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

   2. pronájem dle bodu B)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

 C) u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu B)1

                   
T: 29. července 2013

       b) připravit nájemní smlouvu dle bodu B)2

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

179/13
Žádost o snížení ceny nájemného za pronájem p.p.č. 63 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) r e v o k u j e
     1. usnesení RMO č. 114/13 ze dne 20. května 2013 v bodě A)2.a)

B) s c h v a l u j e
     1. záměr pronájmu pozemku p. č. 63 o výměře 441 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno:
          Marek Pros,za těchto podmínek:

      a)  nájemné ve výši min. 3,- Kč/m2/rok
      b)  pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
      c)  účel nájmu: zahrada
      d)  možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

   2. pronájem dle bodu B)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

C) u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu B)1

 T:  31. července 2013

       b) připravit nájemní smlouvu dle bodu B)2

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

180/13
Odstoupení od nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 216 díl 3 v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A) s c h v a l u j e
     1. odstoupení od nájemní smlouvy s nájemcem Bohuslavem Vaníčkem,
          z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemce

      2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 216 díl 3 o výměře cca 260 m2 v k. ú.
          Neštěmice za těchto podmínek:

      a)  nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
      b)  pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
      c)  účel nájmu: zahrada
      d)  možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


B) u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) informovat nájemce dle bodu A)1
         b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2
                   
T: 29. července 2013


181/13
Odstoupení od nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 234 díl 17b
v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. odstoupení od nájemní smlouvy s nájemcem Jakubem Čechem, bytem Seifertova
          464, 403 31 Ústí nad Labem, z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy
           ze strany nájemce

            
    2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 234 díl 17b o výměře cca 125 m2 v k. ú.  Neštěmice
        na jméno: Jitka Stránská a Lukáš Stránský,za těchto podmínek:

       a)  nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
       b)  pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
       c)  účel nájmu: zahrada
       d)  možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

    3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu


B) u k l á d á
   1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
      a) informovat nájemce dle bodu A)1
      b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

 T: 29. července 2013

      c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


182/13
Ukončení nájemní smlouvy, žádost o prominutí nájemného včetně smluvní pokuty
a záměr pronájmu části p.p.č. 451 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. ukončení nájemní smlouvy na vlastní žádost nájemce Teodora Fridricha

     2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 451 o výměře cca 100 m2 v k. ú.
         Krásné Březno za těchto podmínek:

      a)  nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
      b)  pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
      c)  účel nájmu: zahrada
      d)  možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B) n e s c h v a l u j e
     1. žádost o prominutí úhrady nájemného za pronájem části pozemku p. č. 451 o výměře
         100 m2 v k. ú. Krásné Březno


     2. žádost o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem části
         pozemku p. č. 451 o výměře 100 m2 v k. ú. Krásné Březno

 C) u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1
          b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2
                   
T:  31. července 2013
                 
        c) informovat žadatele dle bodu B)1,2

T: 31. července 2013

183/13
Pronájem části pozemku p. č. 234 díl 17a v k. ú. Neštěmice – Kropáčkovi 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. pronájem části pozemku p. č. 234 díl 17a o výměře 125 m2 v k. ú. Neštěmice
       na jméno: Petr a Miluše Kropáčkovi, za těchto podmínek:

        a)  nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
        b)  pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c)  účel nájmu: zahrada
        d)  možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1

T:  31. července 2013

184/13
Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 728 díl 6 a 732/1 v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A) s c h v a l u j e
     1. záměr pronájmu částí pozemků p. č. 728 díl 6 a 732/1 o celkové výměře cca 560
          m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Jaroslava a Jiří Horváthovi, za těchto podmínek:

      a) nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
      b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
      c) účel nájmu: zahrada
      d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


   2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B) u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1
                   
T: 29. července 2013

       b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

185/13
Záměr pronájmu části p.p.č. 1061/1 díl 12a v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1061/1 díl 12a o výměře cca 464 m2 v k. ú.
           Krásné Březno na jméno: René Bieganowski,za těchto podmínek:

       a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
       b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
       c) účel nájmu: zahrada
       d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

    2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu
 
B)  u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1
                   
 T: 29. července 2013

       b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2

 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

186/13
Záměr prodeje části pozemku p.č. 777/1, k.ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s o u h l a s í       
     1. se záměrem prodeje části pozemku p.č. 777/1, k.ú. Krásné Březno o výměře cca 155 m2
          na jméno: Martin a Světlana Matrasovi, za těchto podmínek:
          a) cena pozemku ve výši min. 250,- Kč/m2
          b) zájemce zaplatí 10% z prodejní ceny pozemků jako kauci před projednáním prodeje
              Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice
          c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
          d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
          e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1%
               z ceny pozemku, min. 1.000,-Kč
           f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
          g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
          h) daň z prodeje nemovitostí hradí prodávající
           i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labe

B) u k l á d á
     1.Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi     
         a) předložit záměr prodeje na zasedání Zastupitelstva městského obvodu
              Ústí nad Labem - Neštěmice dle usnesení A)                                                                                    
                                
 T: 3. září 2013


187/13
Přidělení veřejné zakázky: „Oprava střechy objektu ul. Rozcestí čp. 722/3
Ústí nad Labem – Krásné Březno“
Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
    1) Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
          „ Oprava střechy objektu ul. Rozcestí čp. 722/3 Ústí nad Labem
              – Krásné Březno “
             dle  doporučení komise pro hodnocení nabídek firmám v následujícím pořadí:
             1. Stavební sdružení s.r.o. Chabařovice 701, Chabařovice
             2. Jiří Grupač - IZOLACE, Ústí nad Labem        
             3. Pila Union s.r.o., Chabařovice

B) u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) zajistit uzavření smlouvy o dílo v souladu s bodem A T: do 31. července 2013


188/13
Přidělení veřejné zakázky: „Výměna stávajících výtahů,
bytové domy Anežky České 19, 21, 23 a 25, Ústí nad Labem - Krásné Březno“
Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
         „Výměna stávajících výtahů, bytové domy Anežky České 19, 21, 23 a 25,
           Ústí nad Labem - Krásné Březno“
           dle  doporučení komise pro hodnocení nabídek firmě :
           Helgos, s.r.o, Revoluční 206/8, 400 01 Ústí nad Labem


B)  u k l á d á
      1. Bc .Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
            a) zajistit uzavření smlouvy o dílo v souladu s bodem A) 1


T:  do 31. července 2013


189/13
Návrh na podání výpovědi z nájmu obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) schvaluje
      1. podání výpovědi nájemci Petru Kanalošovi z nájmu obecního bytu č. 7, Železná 226,
           Ústí nad Labem – Neštěmice.
         
B) u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit výpověď z nájmu dle bodu A) 1.
                                                                                           T:okamžitě                                                                                                                                                                                                                        

190/13
Svěření pozemku p.č 861/159, k.)ú. Krásné Březno do správy ÚMO Ústí nad Labem-Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) n e s o u h l a s í
     1. se svěřením pozemku p.č. 861/159 v k..ú. Krásné Březno do správy Úřadu městského
          obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

B) u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) informovat navrhovatele o přijatém usnesení dle bodu A1)

 T:  22. července 2013

191/13
Návrh Statutárního města Ústí n. L. ve věci NAŘÍZENÍ o záměru,
zadat zpracování lesních hospodářských osnov na území lesního hospodářského celku Ústí nad Labem

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
     1. předložený návrh Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem i záměru zadat
         zpracování lesních hospodářských osnov na území lesního hospodářského celku
         Ústí nad Labem bez dalších připomínek a doplnění

B) u k l á d á
     1. Ing. Věře Součkové, tajemnici
          a) prověřit způsob projednávání městského obvodu

T: 31. července2013

                                        

.............................................                             .............................................
 Ing. Jaroslav Táborský                                   Miloslava Válková
  místostarosta                                                         starostkaDatum vložení: 22.07.2013, datum sejmutí: 22.07.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP