menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

6. Usnesení RMO konané dne 20. května 2013

 U S N E S E N Í č. 100/13 - č.135/13
z 6. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 20. května 2013 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

100/13
Kontrola usnesení Rady městského  obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  z j i š  u j e , ž e
 
      1.usnesení  č.-  78/13, 79/13, 83/13, 84/13, 85/13, 86/13, 88/13, 89/13, 90/13,
                               91/13, 92/13, 93/13/A, B/1a), 94/13
                               95/13, 96/13, 97/13/A/1,2B1)a, 98/13, 99/13 – splněno
 
       2. usnesení č.- 56/13, 58/13/B/1)b,  66/13/C/2)a, 70/13/B/2)a, 76/13, 80/13,
                               81/13, 82/13, 87/13, 93/13/B/1)b,  97/A/3,B/1)b  – trvá

101/13
Opravy objektů v majetku města
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s ch v a l u j e
     realizaci stavebních úprav v roce 2013
     (alternativa v roce 2014)

     1. výměnu 2 ks vchodových dveří u objektu Zdravotního střediska dětí, Hluboká 33,
         v alternativě č. 2
     2. výměnu vstupního schodiště včetně úpravy podesty a části přístupového chodníku
         u bytových domů A. České 19 a 21

102/13
Investiční akce v roce 2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. realizaci akcí pro rok 2013 v tomto pořadí:
          a)  chodník u Zdravotního střediska dětí, Hluboká 33, Neštěmice
          b)  kontejnerové stání, ulice Seifertova
          c)  parkoviště ulice Žežická, stavba A a B
          d) dětské hřiště, ulice Dubová, sídliště Tři Kříže
       2. zásobník akcí:
           a) dětské koutky, ulice Rozcestí (2x)
           b) dětské hřiště, ulice Seifertova
           c) dětské hřiště, ulice Železná
           d) venkovní FITTNES prvky

103/13
Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě číslo 772 043662 9, Kooperativa pojišovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, agentura Severní Čechy, Liberec
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
    1. uzavření Dodatku č. 13 v věci úpravy pojistného k pojistné smlouvě č. 772 043662 9 
        s Kooperativa pojišovna, a.s. Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha,
        agentura Severní Čechy, nám. Dr. E. Beneše 25, Liberec, IČ: 47116617,
        dle předloženého návrhu

B) u k l á d á
     1. Miloslavě Válkové, starostce
          a) zajistit podpis Dodatku č. 13 dle bodu A1)

104/13
Vyřazení výplatního stroje Minipost SARA z evidence majetku ÚMO Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. vyřazení výplatního stroje Minipost SARA v hodnotě  62 098 Kč /r. 1999/ z majetku        
          ÚMO  Neštěmice.
     
B) u k l á d á
     1. Ing. Věře Součkové, tajemnici
         a) zajistit fyzickou ekologickou likvidaci výplatního stroje Minipost SARA


 T: 31.5.2013

105/13
Úprava termínu a změna v počtu pracovních míst- obslužných profesí
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. úpravu termínu a změnu v počtu pracovníků pro Odbor kanceláře tajemnice, obslužné
         profese, mimo rámec zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících v platném znění a to
         do 31. 3. 2014
b) u k l á d á
     1. Ing. Věře Součkové, tajemnici
          a) zajistit veškeré administrativní úkony s tím spojené


T. do 30. 6. 2013

106/13
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2013
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2013

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A. s c h v a l u j e
     1. rozpočtové  opatření  odboru  kanceláře tajemníka takto:
         a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části o  40,00  tis. Kč  na  částečnou úhradu
             nákladů spojených s pořádáním akce „Hurá prázdniny“, a to  zapojením účelové 
             neinvestiční dotace  MmÚ pol 4121 ve výši  40,00 tis. Kč
       
     2. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
          a) zvýšení rozpočtu výdajové investiční části o  63,20  tis. Kč na vybudování
             nájezdu pro kočárky u schodiště ul. Hluboká – zdravotní středisko
          b) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části o  63,20  tis. Kč na opravy chodníků 
       
     3. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
          a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 3639 o  50,00 tis. Kč
              na nákup sáčků na psí exkrementy
          b) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 3412 o  40,00 tis. Kč
              na opravy a údržbu dětských zařízení a hřiš
          c) snížení  rozpočtu výdajové neinvestiční části o § 2212 o  90,00 tis. Kč
               na nákup materiálu, opravu a údržbu UV KIA
           
B)  u k l á d á         
     1. paní Miloslavě Válkové, starostce
          předložit  Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice 
          a) změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu
              Ústí nad  Labem - Neštěmice na rok  2013

T:  4. 6. 2013

107/13
Rozpočtový výhled  Městského obvodu
Ústí nad Labem  -  Neštěmice  na období  2014- 2016
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e 
     1.rozpočtový výhled Městského obvodu Ústí nad Labem na období  2014 - 2016
       dle důvodové zprávy


108/13
Bezúplatný převod pozemků p.č. 1480/376, 1480/377, 1480/378, 1480/379, 1480/380,
1480/382, 1480/391, 1480/395, 1480/409, 1480/457 a 1480/460 v k.ú. Krásné Březno do vlastnictví
Statutárního města Ústí nad Labem – uzavření smlouvy
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A  s o u h l a s í
   1) s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1480/376, 1480/377,
      1480/378, 1480/379, 1480/380, 1480/382, 1480/391, 1480/395, 1480/409, 1480/457 a 1480/460,
      vše v k. ú. Krásné Březno, do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, převodce:
      Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

B)  u k l á d á
    1)  Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
     a) předložit návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu
         Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

T:  4. 6. 2013

109/13
Vyjádření k projektové dokumentaci a pro stavební řízení –
rozšíření obchodního domu Květ na p.p.č.49/2 a 49/4 k.ú.v Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. vydání souhlasného stanoviska k plánované stavbě:“Rozšíření obchodního domu 
          Květ na p.p.č.49/2 a 49/4 k.ú.v Neštěmice“ k budoucímu stavebnímu povolení
          za podmínek:

           a) dle usnesení RMO č.262/12 ze dne 16. července 2012
           b) projektová dokumentace musí řešit chodník pro pěší podél objektu s návazností
               na rampu do II. nadzemního podlaží


B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM
          a) připravit vyjádření ke stavbě se souhlasným stanoviskem dle bodu A)1
                                                                                                                   
T: 31. 5. 2013


110/13
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání
     
A) r e v o k u j e
   1. usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice č. 36/13, část A), 1.,
      písm. b)
B) s c h v a l u j e 
   1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:                  
       a)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 62, vel. 1+1, 8. patro s žadatelkou:
                 Roswitha Latislavová
                - na dobu určitou do 30. 6. 2014  
                - po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění
                  pozdějších předpis
        b)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 10, vel. 0+1, 2. patro s žadatelem:
                   Jiří Sudek
                    - na dobu určitou do 30. 6. 2014  
                    - po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve 
                      znění pozdějších předpisů
        c)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 60, vel. 1+1, 8. patro s žadatelkou:
                   Jana Langová
                    - na dobu určitou do 30. 6. 2014  
                    - po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku
                       ve znění  pozdějších předpisů
C)   u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení B)  
    
T:  31. 5. 2013

111/13
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:
      
        a)  A. České 636/19, k.ú.  Krásné Březno, č.b. 1, vel. 1+1,  přízemí  s žadatelkou:
            Markéta Korová     
        b)  A. České 638/23, k.ú.  Krásné Březno, č.b. 21, vel. 4+1,  6. patro s žadateli:
            manželé Kateřina a Radek Jaklovi    
        c)  Čechova 777/12, k.ú. Krásné Březno, č.b. 10, vel. 1+1, 3.parto s žadateli v tomto
            pořadí:
            1. manželé Marie a Miroslav Trekovalovi
            2. Josef Chaloupka
        d) Opletalova 220, k.ú. Neštěmice, č.b. 4, vel. 4+1, 2. patro s žadatelkou:
                   Jana Kisová
        - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu
B)  n e s c h v a l u j e
    1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:       
        a) Dr. Horákové 625/5, k.ú.  Krásné Březno, č.b. 15, vel. 3+1,  2. patro  s žadatelkou:
           Božena Ferencová
           - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu
C)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) informovat žadatele o přijetém usnesení dle bodu A), B)  
       b) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)

T:  31. 5. 2013

112/13
Žádost o přechod nájmu bytu č. 5, Čechova 772/2, k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:
            a) Čechova 772/2, k.ú. Krásné Březno, č.b. 5, vel. 3+1, 3.parto s nájemci:
                manželé Jaroslava  a Jaromír Kolískovi
       2. Záměr  pronájmu obecního bytu na jméno: 
           a) Čechova 772/2, k.ú. Krásné Březno, č.b. 5, vel. 3+1, 3.patro s žadateli:
                manželé Zuzana  Jancurová, Čechova 772/2 a Jaroslav Jancura

B)   u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu usnesení A) 1.
  
T:   15. 6. 2013

b) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)2;

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru 

113/13
Prodloužení  nájemní  smlouvy k  obecnímu  bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu formou uzavření dodatku k nájemní
         smlouvě:        
         1.1. Veslařská 135, k.ú. Neštěmice, b.č. 1 o vel. 1+1, nájemce:
                Zdeněk Vymislický, na dobu určitou do 30. 9. 2013

B)   u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit dodatek nájemní smlouvy dle usnesení bodu A)
         
T: 31. 5. 2013

114/13
Odstoupení od nájemní smlouvy a záměr pronájmu p.p.č. 63 v k. ú. Krásné Březno     
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)  s c h v a l u j e
    1. odstoupení od nájemní smlouvy s paní Miroslavou Makovičkovouz důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy
       ze strany nájemce

    2. záměr pronájmu pozemku p. č. 63 o výměře 441 m2 v k. ú. Krásné Březno
       na jméno: Marek Pros za těchto podmínek:

       a)  nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
       b)  pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
       c)  účel nájmu: zahrada
       d)  možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

    3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu
 
 B)   u k l á d á
         1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
                 a) informovat nájemce dle bodu A)1
                 b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2    
 T: 31. 5. 2013
                c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3

 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

115/13
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 234 díl 17a v k. ú. Neštěmice 
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1. ukončení nájemní smlouvy na vlastní žádost nájemce pana Maria Steinera
     2. pronájem části pozemku p. č. 234 díl 17a o výměře cca 125 m2 v k. ú. Neštěmice
        za těchto podmínek:
           a)  nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
           b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
           c) účel nájmu: zahrada
           d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

  B)  u k l á d á
        1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
            a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1
            b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2

T: 31. 5. 2013

116/13
Žádost o snížení ceny nájemného za pronájem p.p.č. 839 v k. ú. Neštěmice
 Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   n e s c h v a l u j e
     1. žádost o snížení ceny nájemného za pronájem pozemku p. č. 839 o výměře 639 m2
        v k. ú. Neštěmice
B)  u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
        a) informovat žadatele dle bodu A)1

T: 31. 5. 2013

117/13
Pronájem části pozemku p. č. 623/1 díl 12 v k. ú. Neštěmice – Mleinic
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)  r e v o k u j e
    1. usnesení RMO č. 196/12 ze dne 14. května 2012 v plném znění
 
B)  s c h v a l u j e
    1. pronájem části pozemku p. č. 623/1 díl 12 o výměře 224 m2 v k. ú. Neštěmice paní
       Ecaterině Mleinic za těchto podmínek:
       a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
       b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
       c) účel nájmu: zahrada
       d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

 C)  u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) připravit nájemní smlouvu dle bodu B)1

 T: 31. 5. 2013

118/13
Pronájem části pozemku p. č. 1061/1 díl 12b v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   s c h v a l u j e
     1. pronájem části pozemku p. č. 1061/1 díl 12b o výměře 396 m2 v k. ú.
        Krásné Březno s žadateli v tomto pořadí:
         1) Jan Černý
         2) Michael Zdeňka
         3) Lukáš Coufal
            za těchto podmínek:
             a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
             b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
             c) účel nájmu: zahrada
             d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

 B)  u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1

T: 31. 5. 2013

119/13
Pronájem části pozemku p. č. 1061/1 díl 17 v k. ú. Krásné Březno – Knauer
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   s c h v a l u j e
     1. pronájem části pozemku p. č. 1061/1 díl 17 o výměře 450 m2 v k. ú. Krásné
        Březno panu Jiřímu Knauerovi za těchto podmínek:
        a)   nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
        b)  pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c)  účel nájmu: zahrada
        d)  možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
       a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1

T: 31. 5. 2013

120/13
Pronájem pozemku p. č. 208 v k. ú. Neštěmice – Tokár    
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   s c h v a l u j e
     1. pronájem pozemku p. č. 208 o výměře 348 m2 v k. ú. Neštěmice panu Tomáši
        Tokárovi za těchto podmínek:

        a)  nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
        b)  pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c)  účel nájmu: zahrada
        d)  možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
          a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1

T: 31. 5. 2013

121/13
Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 726/1, 727/2 díl 17 v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   s c h v a l u j e
     1. záměr pronájmu části pozemků p. č. 726/1 a 727/2 díl 17 o celkové výměře
        cca 518 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Ilona Olachová za těchto podmínek:

           a)  nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
           b)  pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
           c)  účel nájmu: zahrada
           d)  možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

     2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1

T: 31. 5. 2013

        b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

122/13
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 306 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   s c h v a l u j e
     1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 306 o výměře cca 547 m2 v k. ú.
        Krásné Březno na jméno: Karel Čermák za těchto podmínek:
          a)  nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
          b)  pronájem na dobu určitou s lhůtou do 31.12.2017
          c)  účel nájmu: zahrada
          d)  možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

       2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1
                   
T: 31. 5. 2013

          b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

123/13
Záměr prodeje pozemku p.č. 472/214, k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s o u h l a s í       
    1) se záměrem prodeje pozemku p.č. 472/214, k.ú. Krásné Březno o výměře 17 m2
       na jméno: Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2,
       140 22 Praha 4, Michle

B)  u k l á d á
      1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi     
          a) předložit záměr prodeje na zasedání Zastupitelstva městského obvodu
              Ústí nad    Labem - Neštěmice dle usnesení A)1
                                                                                    
T:  4. 6. 2013

124/13
Záměr prodeje pozemku p.č. 1007/17, k.ú. Neštěmice a části pozemku p.č. 215/8, k.ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e  
   1)  se záměrem pronájmu  pozemku p.č. 1007/17, k.ú. Neštěmice o výměře 574 m2 a části
            pozemku p.č. 215/8, k.ú. Mojžíř o výměře cca 600 m2 na jméno: JEDNOTA
            Ústí nad Labem – spotřební družstvo, se sídlem U Vlečky 1757/1, Ústí nad Labem,
            za těchto podmínek:

                a)  nájemné ve výši min. 50,-Kč/m2/rok
                b)  pronájem na dobu určitou do doby prodeje
                c)  účel nájmu: pozemek pod objektem občanské vybavenosti
                d)  možnost zvýšení nájmu o míru inflace dle ČSÚ

B) s o u h l a s í
   1) se záměrem prodeje pozemku p.č. 1007/17, k.ú. Neštěmice o výměře 574 m2 a části
      pozemku p.č. 215/8, k.ú. Mojžíř o výměře cca 600 m2 na jméno: JEDNOTA
      Ústí nad Labem – spotřební družstvo, se sídlem U Vlečky 1757/1, Ústí nad Labem,
      za těchto podmínek:

     a) cena pozemku ve výši min. 1.000,- Kč/m2
     b) zájemce zaplatí 10% z prodejní ceny pozemků jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského   obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice
     c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
     d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
     e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-Kč
     f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
     g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
     h) daň z prodeje nemovitostí hradí prodávající
     i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem

   2)  pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

C) u k l á d á
   1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) informovat žadatele dle bodu A)1
        b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1

T:   31. 5. 2013

        c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru 

   2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi     
      a) předložit záměr prodeje na zasedání Zastupitelstva městského obvodu
         Ústí nad    Labem - Neštěmice dle usnesení B)1 
                                                                                   
T: 4. 6. 2013

125/13
Záměr prodeje pozemku p.č. 861/142 a části pozemků p.č. 861/162 a 861/145, vše k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s o u h l a s í       
   1) se záměrem prodeje části pozemku p.č. 861/142, k.ú. Krásné Březno o výměře 12 m2
      za těchto podmínek:
      a) cena pozemku ve výši min. 1.000,- Kč/m2
      b) zájemce zaplatí 10% z prodejní ceny pozemků jako kauci před projednáním prodeje
         Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
      c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
      d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
      e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1%
         z ceny pozemku, min. 1.000,-Kč
      f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
      g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
      h) daň z prodeje nemovitostí hradí prodávající
      i) využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem

B) u k l á d á
   1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
      a) informovat žadatele dle bodu A) 1)

T:  31. 5. 2013

    2. Ing.Jaroslavu Táborskému, místostarostovi     
       a) předložit záměr prodeje na zasedání Zastupitelstva městského obvodu
          Ústí nad Labem -  Neštěmice dle usnesení A)  
                                                                                  
T:  4. 6. 2013

126/13
Návrh na podání výpovědi z nájmu obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s o u h la s í
    1. s podáním výpovědi nájemci Jana Janová z nájmu obecního bytu č. 18, J. Plachty 178,
       Ústí nad Labem – Mojžíř.


B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) připravit výpověď z nájmu dle bodu A) 1.       
                                                                                                         
T: okamžitě


127/13
Přehled dlužníků nájemného a podaných žalob za Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice k 31. 12. 2012
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  b e r e  n  a  v ě d o m í
    1. informativní zprávu, týkající se přehledu dlužníků nájemného a podaných žalob
       za Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice
   
B)  u k l á d á
    1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
       a) předložit informativní zprávu ke dni 30. 6. 2013 dle bodu A) 1 na jednání
          Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice

T:  3. 9. 2013
 
128/13
Přidělení veřejných zakázek:
 1) „Oprava chodníků na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice“
 2) „Oprava nebytového domu v ul. Horní, č. p. 194 – v k. ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
   1.Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
     „Oprava chodníků na území Městského obvodu Ústí nad Labem“
     dle doporučení komise pro hodnocení nabídek firmě:
     NOMISTAV, s.r.o., Jizerská 2923/39, Ústí nad Labem

   2. Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
      „Oprava nebytového domu v ul. Horní, č.p. 194 - v k.ú. Mojžíř“
       dle doporučení komise pro hodnocení nabídek firmě:
       INT-EX, s.r.o., Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem

B)  ukládá
    1. Miloslavě Válkové, starostce
       a) zajistit uzavření smluv o dílo v souladu s bodem A) 1., 2.

 T: do 31. 5. 2013

129/13
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 861/48, 861/53,
861/57, 861/58, 861/62, 861/63, 861/64, 861/70, 861/75, 861/77, 861/80,
861/81, 861/83, 861/85, 861/87, 861/95, 861/99, 861/100, 861/101, 861/102,
861/106, 861/107, 861/111, 861/113, 861/114, 861/115, 861/122, 861/126, 861/131,
861/140, 861/141, 861/142, 861/162, 861/166, 861/169, 861/170, 861/178, 861/189,
861/190, 861/191, 861/193, 861/194, 861/200, 861/206, 861/242, 861/243, 861/250,
861/254, 861/256, 861/258, 861/259, 861/267, 861/270, 861/274, 861/276, 861/278,
861/283, 861/284, 861/349, 861/351 v k.ú. Krásné Březno a 366/1 v k.ú.Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1.uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku na p.p.č. 861/48, 861/53, 861/57, 861/58, 861/62,
       861/63, 861/64, 861/70, 861/75, 861/77, 861/80, 861/81, 861/83, 861/85, 861/87, 861/95, 861/99, 861/100,
       861/101, 861/102, 861/106, 861/107, 861/111, 861/113, 861/114, 861/115, 861/122, 861/126, 861/131, 861/140,
       861/141, 861/142, 861/162, 861/166, 861/169, 861/170, 861/178, 861/189, 861/190, 861/191, 861/193, 861/194,
       861/200, 861/206, 861/242, 861/243, 861/250, 861/254, 861/256, 861/258, 861/259, 861/267, 861/270, 861/274,
       861/276, 861/278, 861/283, 861/284, 861/349, 861/351 v k.ú. Krásné Březno a 366/1 v k.ú. Neštěmice související
       se stavbou „TKR Vyhlídka “ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností Teta s.r.o.,
       se sídlem Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená Ing. Zdeňkem Smržem, IČ: 47785781
       v celkovém rozsahu 1076,79 m dle GP č. 1573-82/2013, GP č. 1574-82/2013, GP č. 1575-82/2013,
       GP č. 967-82/2013 za jednorázovou úhradu 90,-Kč/bm bez DPH na dobu neurčitou s tím, že:

      a) veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene 

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu A)1
 
T: 31. 5. 2013


130/13
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1735, 1725/3, 1210/19, 1395/194, 1395/184 v k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1735, 1725/3,
       1210/19, 1395/194, 1395/184  v k. ú. Krásné Březno související se stavbou
       „OK TKR Velká Hradební – Dobětice – Krásné Březno “ mezi Statutárním
        městem Ústí nad Labem a společností Teta s.r.o., se sídlem Klíšská 977/77,
        400 01 Ústí nad Labem, zastoupená Ing. Zdeňkem Smržem, IČ: 47785781
        v rozsahu 995,85 m dle GP č. 1576-88/2013 za jednorázovou úhradu 60,-Kč/bm
        včetně DPH na dobu neurčitou s tím, že:

        a)  veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene 

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu A)1

T: 31. 5. 2013


131/13
Pronájem části pozemku p. č. 234 díl 19 v k. ú. Neštěmice – manželé Tóthovi
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. pronájem části pozemku p. č. 234 díl 19 o výměře 250 m2 v k. ú. Neštěmice
       manželům Petře Tóth Sikorové a Štěpánu Tóthovi za těchto podmínek:

            a)  nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
            b)  pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
            c)  účel nájmu: zahrada
            d)  možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

 B)  u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1
                   
T: 31. 5. 2013


132/13
Pronájem částí p.p.č. 1445/1, 1446/2 a p.p.č. 1445/3 v k. ú. Krásné Březno – Horváthová
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1.  pronájem částí pozemků p. č. 1445/1 o výměře 690 m2, 1446/2 o výměře 90 m2
            a pozemku p. č. 1445/3 o výměře 28 m2, vše v k. ú. Krásné Březno, paní Martině
            Horváthové za těchto podmínek:

            a)  nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
            b)  pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
            c)  účel nájmu: zahrada
            d)  možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

  B)  u k l á d á
        1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
            a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1  
     
T: 31. 5. 2013

133/13
Prodej části pozemku p. č. 1481/1 v k. ú. Krásné Březno – Horákovi  
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s o u h l a s í
     1. s prodejem části pozemku p. č. 1481/1 o výměře 25 m2 v k. ú. Krásné Březno
        manželům Milanu Horákovi a Šárce Horákovéza těchto podmínek:
           a) cena pozemku ve výši 1.000,- Kč/m2
           b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje               
               Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
           c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
           d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
           e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny  
              pozemku, min. 1.000,- Kč
           f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
           g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
           h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
           i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem

 B)  u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) informovat žadatele dle bodu A)1                                                                          T:  31. 5. 2013
     2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
        a) předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu
           Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

T:  4. 6. 2013

134/13
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:       
        a)  Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 22, vel. 2+1, 4. patro s žadatelkou:
            Veronika Šestáková     
            - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu
B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) informovat žadatele o přijetém usnesení dle bodu A),   
       b) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)


T:  31. 5. 2013

135/13
Návrh obsahu zápisu do kroniky městského obvodu za rok 2012
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  b e r e  n a  v ě d o m í
    1. návrh obsahu zápisu do kroniky MO v souladu s ustanoveními zák. 132/2006 Sb.
       o  kronikách obcí za rok 2012
B) u k l á d á
   1. Miloslavě Válkové, starostce
      a) předložit materiál dle bodu A) 1. na ZMO Ústí n. L. – Neštěmice

                                                
T: 4. 6. 2013

136/13
Nařízení Statutárního města Ústí nad Lbem , kterým se mění a doplňuje nařízení Statutárního města ústí n. L.
č. 3/2007 ve znění nařízení Statutárního města Ústí n. L., č. 1/2011 ve věci tržního řádu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í
    1. s návrhem Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem, kterým se mění a doplňuje
       Nařízení Statutárního města Ústí n. L. č. 3/2007 ve znění Nařízení Statutárního města
       Ústí n. L. č. 1/2011 ve věci tržního řádu po doplnění těchto marketů do přílohy
       nařízení: JYSK, KIK, ROSSMANN

137/13
Změny v přidělení veřejné zakázky-údržba zeleně a související práce na pozemcích ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice 
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání


A)   s c h v a l u j e
     1.Změny v přidělení  nadlimitní zakázky v otevřeném řízení na akci:
       „ Údržba veřejné zeleně a související práce na pozemcích ve správě Městského
         obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice“ v jednotlivých lokalitách takto:


         a) LOKALITA KB 01
            M + M servis, s.r.o., Hůlkova 896/31, 197 00 Praha 9-Kbely

         b) LOKALITA KB 02
            CF sociální firma, s.r.o., Koněvova 18, 400 01 Ústí nad Labem

         c) LOKALITA KB 03
            CF sociální firma, s.r.o, Koněvova 18, 400 01 Ústí nad Labem

         d) LOKALITA KB 04
             Martin Kopp, Ostrčilova 433/2, 400 01 Ústí nad Labem

         e) LOKALITA KB 05
              M + M servis, s.r.o., Hůlkova 896/31, 197 00 Praha 9-Kbel100y

         f) LOKALITA Neštěmice I.
             Martin Kopp, Ostrčilova 433/2, 400 01 Ústí nad Labem

          g) LOKALITA Neštěmice II.
              M + M servis, s.r.o., Hůlkova 896/31, 197 00 Praha 9-Kbely

          h) LOKALITA Mojžíř
              Martin Kopp, Ostrčilova 433/2, 400 01 Ústí nad Labem

 

B)  u k l á d á
    1. Miloslavě Válkové -starostce
       a)  uzavřít jednotlivé smlouvy o dílo v souladu s bodem A) 1, písm. a) - h).
        
   T: do 31. 5. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


...........................................                                                .......................................
 Ing. Jaroslav Táborský                                                  Miloslava Válková
  místostarosta                                                                     starostkaDatum vložení: 29.05.2013, datum sejmutí: 29.05.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP