menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

14. Usnesení RMO konané dne 16. prosince 2013

U S N E S E N Í
č. 315/13 – 336/13
z 14. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 16. prosince 2013 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

315/13
Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  z j i š  u j e , ž e 

      1.usnesení  č.- 235/13, 236/13, 243/13/B/1)b, 263/13/B/2)a, 264/13/B/2)a,                    
                              266/13/B/1)b, 267/13/B/1)b, 273/13, 274/13, 275/13, 276/13
                              277/13, 278/13, 279/13, 280/13, 281/13, 282/13, 283/13, 284/13,
                              285/13, 286/13, 287/13, 288/13, 289/13, 290/13, 291/13, 292/13,
                              293/13, 294/13, 295/13, 296/13, 297/13, 298/13, 299/13, 300/13,
                              301/13, 302/13, 304/13, 305/13/B/1)a, 306/13, 307/13, 308/13,
                              309/13, 310/13, 311/13, 312/13, 313/13, 314/13 – splněno
                            
      2.usnesení č.-  303/13, 305/13/B/1)b, – trvá

316/13
Externí kontroly
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A ) b e r e  n a  v ě d o m í
    1. Přehled provedených externích kontrol na jednotlivých odborech a úsecích v roce 2013

B) u k l á d á
   1. Miloslavě Válkové, starostce
      a) předložit zprávu o provedených externích kontrolách v roce 2013
         na jednání ZMO dle bodu A)1.

T: 4. 3. 2014

317/13
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2013
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
        a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 3722  o  45,00 tis. Kč na
            odvoz komunálního odpadu        
         b) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části o § 2212 o 40,00 tis. Kč
            na nákup pohonných hmot, materiálu a opravy UV KIA a materiálu UV FIAT
            DUCATO ve výši 5,00 tis. Kč

     2. rozpočtové  opatření  odboru  kanceláře tajemníka takto:
         a) zvýšení  rozpočtu výdajové neinvestiční části § 5512 o 6,33  tis. Kč na pokrytí části
            výdajů na odbornou přípravu členů JSDH Mojžíř, dále za uskutečněný zásah
             a věcné vybavení, a to zapojením  účelové neinvestiční dotace z Krajského úřadu
            Ústeckého kraje  pol. 4122, UZ 14004  ve výši 6,33 tis. Kč

     3. rozpočtové  opatření odboru  kanceláře tajemníka takto:
        a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 5299 a  § 5512 celkem o 729,00 tis. Kč
           na úhradu mimořádných výdajů, spojených s činností a zásahy JSDH Mojžíř
           při provádění povodňových prací a na pořízení a obnovu požární techniky
           v roce 2013, a to zapojením účelové neinvestiční dotace z Krajského úřadu
           Ústeckého kraje  pol. 4122, UZ 14022  ve výši  729,00 tis. Kč

     4. rozpočtová  opatření  odboru  kanceláře tajemníka a odboru správy a údržby
          obecního majetku takto:
          a) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části  § 5299 a § 5212 celkem o  2.301,46 tis.
              Kč na úhradu prvotních nákladů spojených s povodní 2013 dle závěrečného
              vyúčtování předloženého Krajskému úřadu Ústeckého kraje
          b) snížení rozpočtu příjmové části pol. 4122 - účelová neinvestiční dotace, UZ 98011
              o částku  2.301,46  tis. Kč

     5. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
         a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 5269  o  990,00 tis. Kč na úhradu
             mimořádných výdajů spojených s povodněmi 2013 - opravy bytů v rámci
             podprogramu „Podpora bydlení 2013 – krizový stav“, a to zapojením účelové
              neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  (MMR ČR)  pol. 4116, UZ 17046
              ve výši  990,00 tis. Kč

318/13
Přemístění horolezecké stěny z ul. Studentská
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s o u h l a s í
   1. s přemístěním horolezecké stěny v ul. Studentská na p.p.č. 230/1 v k.ú. Neštěmice
      do areálu Základní školy Mojžíř, Hlavní 193

B) u k l á d á
   1.  Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM
       a) zajistit přemístění horolezecké stěny dle bodu A) 1

T: 30. 4. 2014

319/13
Změna Pravidel pronájmu obecních bytů v MO Ústí nad Labem-Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) b e r e   n a  v ě d o m í
   1. Informaci o platnosti nového Občanského zákoníku od 1.1.2014

B)  s c h v a l u j e    
    1. změnu Pravidel pronájmu obecních bytů v MO Ústí nad Labem-Neštěmice s účinností
       od 1. 1. 2014:
       a)  čl. 1. odst. 5. bude znít:
           prokáže svou bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů a svolí, aby MO prověřil, že
                  se opakovaně nedopouští přestupků proti občanskému soužití nebo majetku
           
       b)  čl. 7. bude znít:
           Vybraný a schválený zájemce o pronájem obecního bytu je povinen po nabídce 
           k uzavření nájemní smlouvy a nejpozději před podpisem nájemní smlouvy složit         
           na účet městského obvodu peněžitou jistotu ve výši stanovené § 2254 zákona     
           č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a předložit o 
           platbě  při podpisu nájemní smlouvy doklad. Jistota činí trojnásobek měsíčního 
           nájemného. Při  skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si při
           tom, co mu nájemce případně z nájmu dluží.

C)   u k l á d á
     1.  Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) zveřejnit upravená pravidla dle usnesení bodu B) 1. na úředních deskách obvodu a
            na internetových stránkách
             b) zajistit další náležitosti tak, aby byly v souladu s novým Občanským zákoníkem

 T: 1. 1. 2014

320/13
Nájemné za zařizovací předměty v obecních domech

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e    
       1. nájemné za zařizovací předměty ve výši 200,-Kč u nově uzavíraných nájemních smluv
          od 1. 1. 2014 v obecních bytech v domech:
          a)  Křižíkova, Rozcestí, Národní, Opletalova

       2. nájemné za zařizovací předměty ve výši 250,-Kč u nově uzavíraných nájemních smluv
           od 1. 1. 2014 v obecních bytech v domech:
          a) A. České, Čechova, Dr. Horákové, Příkopy, Přemyslovců, U Pivovarské zahrady, 
              V Oblouku, J. Plachty, Mlýnská, Sibiřská, Studentská, Železná 

       3. nájemné za zařizovací předměty ve výši 400,-Kč u nově uzavíraných nájemních smluv
           od 1. 1. 2014 v obecních bytech v domech:
          a) Veslařská

B)   u k l á d á
          1.  Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
            a) upravit nájemné při zveřejňování záměrů pronájmu volných bytových jednotek  dle
                usnesení  bodu A) 

T: 1. 1. 2014

321/13
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:       
            a) Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 8, 1+1, 1. patro s žadatelem:
                Miloslav  Třeštík,  Vojanova 603/52,  Ústí nad Labem, na dobu 
                určitou do 31. 12. 2014
            b) Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 16, 1+1, 3. patro s žadatelkou:
                 Angelika Alblová,  Keplerova 693/2,  Ústí nad Labem, na dobu
                 určitou do 31. 12. 2014
             c) A. České 637/21, k.ú. Krásné Březno, č.b. 23, vel. 4+1, 7. patro s žadatelkou:
                 Dana Englová, U Piv. zahrady 24, Ústí nad Labem, na dobu
                 určitou do 31. 12. 2014
             - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A) 1.

T:  20. 12. 2013

322/13
Prodloužení  nájemní  smlouvy k  obecnímu  bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu, které končí platnost v měsíci
          prosinci  2013 formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě:
        
          1.1. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 89 o vel. 1+1, nájemce:
                 Prošek Atonín, na dobu určitou do 31. 12. 2016
          1.2. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 24 o vel.1+1, nájemce:
                Bouchner Milan, na dobu určitou do 31. 12. 2016
          1.3. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 57 o vel. 1+1, nájemce:
                 Ryšavá Jiřina, na dobu určitou do 31. 12. 2016
          1.4. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 5 o vel. 1+1, nájemce:
                 Marková Zdeňka, na dobu určitou do 31. 12. 2016
          1.5. Čechova 777/12, k.ú. Krásné Březno, b.č. 2 o vel. 3+1, nájemce:
                 Třešňák Zdeněk, na dobu určitou do 31. 12. 2016
          1.6. Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, b.č. 5 o vel. 1+1, nájemce:
                 Kadlec Miroslav, na dobu určitou do 31. 12. 2016
          1.7. Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, b.č. 11 o vel. 1+1, nájemce:
                 Pekárek Tomáš, na dobu určitou do 31. 12. 2016
          1.8. Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, b.č. 23 o vel. 1+1, nájemce:
                 Ryšavý Karel, na dobu určitou do 30. 4. 2014
          1.9. A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno, b.č. 16 o vel. 1+1, nájemce:
                 Papoušková Kateřina, na dobu určitou do 31. 12. 2016
          1.10.A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno, b.č. 10 o vel. 1+1, nájemce:
                 Mráz Zdeněk, na dobu určitou do 31. 12. 2016
          1.11.Mlýnská 21, k.ú. Neštěmice, b.č.1 o vel. 2+1, , nájemce:
                  Nechvátalová Martina, na dobu určitou do 31. 12. 2014

B)  n e s c h v a l u j e
      1. prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu, které končí platnost v měsíci
          prosinci  2013 formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě:   
          1.1. Příkopy 440/2, k.ú. Krásné Březno, b.č. 11 o vel. 4+1, nájemce:
                 Váša Radek

C)   u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit dodatky nájemních smluv dle usnesení bodu A)
          b) informovat nájemce o přijatém usnesení bodu B) a zajistit vyklizení bytu

T: 31. 12. 2013

323/13
Návrh na prominutí pronájmu sklepů Křižíkova 528/6
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  schvaluje
      1. prominutí pronájmu sklepů v domě Křižíkova 528/6 za období od 1. 7. 2013
          do 31. 3. 2014
          
B)  ukládá
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) informovat správce bytového fondu TOMMI - SEVER s.r.o. a nájemce o přijatém
               usnesení dle bodu A)

T: 31. 12. 2013

324/13
Žádost o povolení umístění zahradního domku a plotu na části p.p.č. 234 díl 17a v k. ú. Neštěmice – Kropáčkovi 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s o u h l a s í
       1. s žádostí o povolení umístění zahradního domku a oplocení na části pozemku
           p. č. 234 díl 17a v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:
                 a) zahradní domek nebude určen k bydlení
                   b) zahradní domek má dočasný charakter umístění na dobu 10 let
B)  u k l á d á
         1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
                a) informovat žadatele dle bodu A)1          
T: 27. 12. 2013

325/13
Žádost o povolení umístění zahradního domku, pergoly a plotu na částech p.p.č. 234 díl 17b
a díl 18 v k. ú. Neštěmice – Stránští 
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s žádostí o povolení umístění zahradního domku, pergoly a plotu na částech pozemků
          p. č. 234 díl 17b a 234 díl 18 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:
                 a) zahradní domek nebude určen k bydlení
                 b) zahradní domek má dočasný charakter umístění na dobu 10 let
 B)  u k l á d á
        1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
             a) informovat žadatele dle bodu A)1  
       
T: 27. 12. 2013

326/13
Žádost o snížení prodejní ceny části p.p.č. 1645/1 a p.p.č. 1651 v k. ú. Krásné Březno – Červinkovi

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1645/1 o výměře cca 473 m2 a pozemku p. č. 1651
         o výměře 910 m2 v k. ú. Krásné Březno za těchto podmínek:
              a) cena pozemků ve výši min. 520. 000,- Kč celkem
              b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
                  Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
              c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
              d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
              e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše
                  1%  z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
              f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
              g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
              h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
              i)  využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem

B)  u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM    
           a) informovat žadatele dle bodu A)1
           b) informovat o zpracovaném znaleckém posudku

T: 3. 1. 2014

        2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
             a) předložit snížení prodejní ceny na jednání Zastupitelstva městského obvodu
                 Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

T:  4. 3. 2014

327/13
Odstoupení od nájemní smlouvy a záměr pronájmu části pozemku p. č. 534 díl 2 v k. ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1. odstoupení od nájemní smlouvy s nájemcem Miladou Dolejšovou z důvodu porušení podmínek nájemní
        smlouvy ze strany nájemce
     2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 534 díl 2 o výměře cca 340 m2 v k. ú.  Mojžíř
        za těchto podmínek:

         a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
         b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
         c) účel nájmu: zahrada
         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) informovat nájemce dle bodu A)1
       b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2  

T: 3. 1. 2014

328/13
Odstoupení od nájemní smlouvy a záměr pronájmu p.p.č. 839/1, 839/2 a 840      
v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. odstoupení od nájemní smlouvy s nájemcem Lucií Markovou z důvodu porušení podmínek smlouvy ze strany        nájemce
      2. záměr pronájmu pozemků p. č. 839/1 o výměře 121 m2, 839/2 o výměře 21 m2 a 840
          o výměře 142 m2, vše v k. ú. Krásné Březno, na jméno: Věra Širovská, bytem
          Keplerova 48/728, 400 07 Ústí nad Labem, za těchto podmínek:

          a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
          b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
          c) účel nájmu: zahrada
          d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

      3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) informovat nájemce dle bodu A)1
         b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2
   
   T: 3. 1. 2014

         c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3

   T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


329/13
Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 115/11 v k. ú. Mojžíř – Polášková
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 115/11 o výměře 60 m2
           v k. ú. Mojžíř s nájemcem Růženou Poláškovou ke dni 31. 12. 2013

B)  u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
           a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1          

T:  3. 1. 2014

330/13
Pronájem p.p.č. 211/1, 214/1, 215/1 a částí p.p.č. 215/4, 215/13 v k. ú. Mojžíř – Váňovi
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1. pronájem pozemků p. č. 211/1 o výměře 617 m2, 214/1 o výměře 87 m2, 215/1 o   
           výměře 87 m2 a částí pozemků p. č. 215/4 o výměře cca 20 m2, 215/13 o výměře
           cca 4  m2, vše v k. ú. Mojžíř, na jméno: Jan a Marie Váňovi, bytem Hlavní 158 za těchto podmínek:

             a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
             b) pronájem do doby prodeje s výpovědní lhůtou 3 měsíce
             c) účel nájmu: zahrada a chov domácího zvířectva
             d) chov domácího zvířectva nebude rozšiřován
             e) prostor pro chov domácího zvířectva bude v minimální vzdálenosti 5 m
                 od hranice oploceného areálu mateřské školy
             f) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1    

T: 3. 1. 2014

331/13
Záměr pronájmu nebytového prostoru v bytovém domě Čechova 772/2, k.ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1.  záměr pronájmu nebytového prostoru v suterénu (v místnosti bývalé kočárkárny) o
            výměře 10,24m2, v bytovém domě Čechova 772/2, k.ú. Krásné Březno pro:
            Lucii Endrštovou za těchto podmínek:   


            a) za účelem: využití  pro soukromé účely
            b) doba pronájmu: na dobu určitou do 30. 9. 2015
            c) za cenu: 200,-Kč/měsíc

       2. pronájem dle bodu A) 1. po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro zveřejnění záměru
          pronájmu

B)   u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi,  vedocímu OSÚOM
           a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A) 1.  
       
T: 31. 12. 2013
           b) připravit nájemní smlouvu dle usnesení bodu A) 2.
                    
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

332/13
Záměr pronájmu části p.p.č. 1061/1 díl 8 a p.p.č. 1061/12 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1061/1 díl 8 o výměře cca 983 m2 a pozemku
           p. č. 1061/12 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Krásné Březno, za těchto podmínek:

      a) nájemné ve výši min. 3,- Kč/m2/rok
      b) pronájem na dobu určitou do 19. 11. 2017
      c) účel nájmu: zahrada
      d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

 B)  u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
            a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1
    
T: 3. 1. 2014

333/13
Návrh dluhové amnestie na poplatky z prodlení
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  bere na vědomí
      1. zprávu o možném prominutí poplatků z prodlení u dlužníků nájemného
          
B)  ukládá
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, ved. OSÚOM
          a) projednat v KMB

      T: 7. 1. 2014

          b)  projednat v RMO Ústí nad Labem – Neštěmice

      T: 20. 1. 2014
    
 2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
     1. projednat v ZMO Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A)
  
      T: 4. 3. 2014


334/13
Územní studie Tři Kříže, k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
     1. stav rozpracované Územní studie tři Kříže, k. ú. Neštěmice

B) u k l á d á
     1.Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) řešit ve spolupráci se zpracovatelem územní studii s nižšími náklady na pořízení
            infrastruktury

T: 31. 12. 2013

335/13
Záměr rekonstrukce zámeckého parku v Krásném Březně
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.   Záměr rekonstrukce zámeckého parku v Krásném Březně.
           a) při rekonstrukci zeleně bude postupováno dle rozhodnutí odboru životního prostředí
               Magistrátu města Ústí nad Labem (podkladem je závazného stanovisko k obnově
               kulturní památky vydané OŠKSSS, památkové péče Magistrátu města Ústí nad
               Labem  a dendrologický posudek firmy Juros, s.r.o. ze dne 30.7.2013
           b) při opravě vstupních bran a zdí bude postupováno podle závazného stanovisko
               k obnově kulturní památky vydané OŠSKSS,památkové péče Magistrátu města
               Ústí nad Labem

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi – vedoucímu OSÚOM
          a) připravit podklady pro realizaci rekonstrukce zámeckého parku dle bodu A)

   T:  do 31. 1. 2014


          b) připravit podklady pro podání žádosti o dotaci z Programu na záchranu a
              obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 poskytované
              Krajským úřadem
                                                                                   
   T:  do 15. 1 2014

336/13
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  uzavření dohody o ukončení nájmu k obecnímu bytu:
           a) J. Plachty 185, k.ú. Mojžíř, č.b. 17  s nájemcem: 
                Mansfeld Josef

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit dohodu o ukončení nájmu a zajistit předání bytu dle bodu usnesení A)1.
      
T:  31. 12. 2013

 

 

 

 


………………………………                                 ………………………...
 Ing. Jaroslav Táborský                                           Miloslava Válková
      místostarosta                                                            starostkaDatum vložení: 02.01.2014, datum sejmutí: 02.01.2024

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP