menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

12. Usnesení RMO ze dne 19. listopadu 2013

U S N E S E N Í
č. 272 /13 – 309/13
z 12. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 19. listopadu 2013 od 13:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

272/13
Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání
 A)  z j i š  u j e , ž e 
      1.usnesení  č.- 185/13/B/1)b, 244/13/B/1)b, 247/13/B/1)b, 249/13/B/1)c, 250/13 C/1)b,
                      251/13/C,/1)b, 255/13, 256/13, 257/13, 258/13, 259/13, 260/13, 261/13, 
                      262/13, 263/13/B/1)a, 264/13/B/1)a, 265/13, 266/13/,267/13,
                      268/13, 269/13, 270/13, 271/13 – splněno
       2.usnesení č.- 235/13, 236/13, 243/13/B/1)b, 263/13/B/2)a, 264/13/B/2)a,                    
                      – trvá

273/13
Organizační zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 25. a 26. 10. 2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
   1. organizační zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
      ve dnech 25. a 26. 10. 2013 dle důvodové zprávy

B) v y s l o v u j e
   1. poděkování členům okrskových volebních komisí a pracovníkům Úřadu městského
      obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za kvalitně odvedenou práci při přípravě
      a zajištění voleb


274/13
Petice - „Nesouhlas s rozhodnutím pronájmu pozemku v ulici
K Haldě v Ústí nad Labem – Mojžíř.“
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
    1. oznámení o přijetí „Petice – Nesouhlas s rozhodnutím pronájmu pozemku v ulici 
       K Haldě v Ústí nad Labem – Mojžíř.“  
    2. výsledky šetření dle důvodové zprávy
    3. odpověď odboru autorům Petice
  
B)   u k l á d á
     1. paní Miloslavě Válkové, starostce MO Ústí nad Labem – Neštěmice
          a) předložit „Petici – Nesouhlas rozhodnutí pronájmu pozemku v ulici 
           K Haldě v Ústí nad Labem – Mojžíř“ Zastupitelstvu městského obvodu
           Ústí nad Labem –  Neštěmice
 T:  3. 12. 2013

275/13
Termíny jednání orgánů Městského obvodu-ÚL-Neštěmice v roce 2014

Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
   1. stanovené termíny jednání orgánů Městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice
      v průběhu roku 2014
        a) Jednání Rady MO od 13.00 hod.
           20.01.2014
           17.02.2014   
           17.03.2014
           14.04.2014
           19.05.2014
           16.06.2014
           14.07.2014
           18.08.2014
           15.09.2014
           13.10.2014
           10.11.2014
           15.12.2014

     b) Jednání Zastupitelstva MO od 15.00 hod
           04.03.2014
           03.06.2014
           01.09.2014
                  
B)  u k l á d á
    1. Miloslavě Válkové-starostce
       a) předložit návrhy jednání orgánů MO Neštěmice na jednání zastupitelstva
          MO Neštěmice
    
T:   3. 12. 2013

276/13
Termíny svatebních obřadů v roce 2014
Rada městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. stanovené termíny svatebních obřadů v průběhu roku 2014

B)  u k l á d á
    1. Ing.Věře Součkové-tajemnici
       a) zabezpečit zveřejnění termínů v souladu s  bodem A)1.

T:  do 20. 12. 2013

277/13
Informace o plnění rozpočtu  Městského obvodu
Ústí nad Labem –  Neštěmice  za I. – III. čtvrtletí  2013

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  b e r e  na   v ě d o m í,
    1. informaci o plnění rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
       za  I.- III. čtvrtletí  2013 dle důvodové zprávy s tím, že dosáhly:

           a) celkové příjmy  výše        26.595,21   tis. Kč, tzn. 71,92 % upraveného rozpočtu                            
           b) celkové výdaje  výše        23.907,07   tis. Kč, tzn. 64,09 % upraveného rozpočtu                           
           c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši  2.688,14 tis. Kč vyrovnává oblast
               financování
    2. že výsledek hospodaření z vedlejší  hospodářské činnosti městského obvodu po   
       odvodech  MmÚ vykazuje účetní zisk ve výši  2.343,24  tis. Kč, z toho do příjmové
       části rozpočtu 2013  bylo zálohově zapojeno 2.143,50  tis. Kč        
      
    3. že výsledek hospodaření správce bytového fondu vykazuje účetní zisk  
       ve výši  5.169,51 tis. Kč


278/13
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2013
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
   1. rozpočtové  opatření  odboru  kanceláře tajemníka  a odboru správy a údržby
      obecního majetku takto: 
      a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 3349  - sdělovací prostředky
         (Obvodní zpravodaj) o 20,00 tis. Kč
      b) snížení rozpočtu výdajové investiční části § 3326  - obnova místních památek
         o 20,00 tis. K

    2. rozpočtové  opatření  odboru  kanceláře tajemníka takto:
       a) zvýšení výdajové neinvestiční části  § 6114 o  731,57  tis. Kč na úhradu výdajů
          souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  v roce 2013,
          a to zapojením účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  pol. 4111, UZ 98071
          ve výši  731,57 tis. Kč     

     3. rozpočtové  opatření  odboru  kanceláře tajemníka takto:
        a) zvýšení výdajové neinvestiční části  § 6171 o  806,00  tis. Kč na mzdy
           a odvody zaměstnanců VPP dle uzavřené dohody s Úřadem práce na 26 zaměstnanců 
           na odstraňování povodňových škod, a to zapojením účelové neinvestiční dotace ze
           státního rozpočtu  pol. 4116, UZ  13101  ve výši  806,00 tis. Kč     

B) u k l á d á         
   1. paní Miloslavě Válkové, starostce
      předložit  Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice 
      a) změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu
         Ústí nad  Labem - Neštěmice na rok  2013

T:  3. 12. 2013

279/13
Návrh na prominutí nedobytných  pohledávek
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. prominutí nedobytných pohledávek takto:
       a)  pokuty za přestupky (6 dlužníků ) v celkové výši  18.300,00 Kč
       b)  faktury celkem ve výši 10.630,00 Kč, z toho
           faktura HČ ve výši 8.400,00 Kč za odstranění lepidla po polepu trolejbusu
           z bezpečnostní akce „Nedávejte kapsářům šanci“ a  faktura VHČ ve výši
           2.230,00 Kč za inzerci v Obvodním zpravodaji

280/13
Žádost Sportovního klubu policie Sever Ústí nad Labem
o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání
   
A)  n e s ch v a l u j e
    1. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu MO Neštěmice v roce 2013 pro:
       a) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem  IČ 44226306  na činnost klubu
             
 
281/13
Dodatek č. 1  Směrnice ZMO č. 4/2007 – Statut sociálního fondu
zaměstnanců  Statutárního města Ústí nad Labem – Městský obvod Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
   1. Dodatek č. 1  Směrnice ZMO č. 4/2007- Statut sociálního fondu zaměstnanců  
      Statutárního Města Ústí nad Labem – Městský obvod Neštěmice
          
B) u k l á d á  
   1.  paní Miloslavě Válkové, starostce
       a) předložit  Dodatek č. 1 Směrnice  ZMO č. 4/2007  Zastupitelstvu městského
          obvodu Ústí nad Labem –  Neštěmice 

T:   3. 12. 2013
        
282/13
Vyhlášení rozpočtového provizoria  Městského obvodu
Ústí nad Labem – Neštěmice v roce 2014
Rada  městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  d o p o r u č u j e
    Zastupitelstvu  městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice :

      1. vyhlásit v souladu s ust. § 13  odst. 2 písm. b) zákona  č.250/00 Sb., o rozpočtových  
          pravidlech,  rozpočtové provizorium  do doby schválení rozpočtu Městského obvodu
          Ústí nad Labem – Neštěmice  na rok 2014

      2. schválit měsíční limit výdajové neinvestiční části rozpočtu ve výši   2.658,65  tis. Kč    
     
B)  u k l á d á         
    1. paní Miloslavě Válkové, starostce
       a)  předložit  návrh na vyhlášení rozpočtového provizoria v roce 2014 Zastupitelstvu
           městského  obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice 

T:  3. prosince 2013

283/13
Opravy komunikací v Městském obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice v roce 2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) bere na vědomí     
   1. informativní zprávu o opravě chodníků v Městském obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice
       v roce 2013.

B)  u k l á d á
    1. Miloslavě Válkové, starostce
       a)předložit informativní zprávu na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem
          - Neštěmice dle usnesení A1)                                                                                    
T: 3. 12. 2013

284/13
Návrh na prominutí nedobytných pohledávek na nájemném a službách s nájmem bytu spojených do 20.000,- Kč
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. prominutí nedobytné pohledávky na nájemném a službách spojených s nájmem bytu
       do 20.000,- Kč v celkové výši 4 832,05 Kč

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) informovat správce bytového fondu TOMMI - SEVER s.r.o. o přijatém usnesení
          dle bodu A)

T: 30. 11. 2013

285/13
Návrh na zastavení exekuce pohledávky a následný odpis dluhu za pronájem nebytových prostor nad 20.000,- Kč

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s c h a l u j e
    1. zastavení exekuce nedobytné pohledávky na nájemném za nájem nebytových prostor
      nad 20 000,00 Kč v celkové výši 130 150,20 Kč.
B)  u k l á d á
    1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
       a) předložit ZMO Ústí nad Labem – Neštěmice k projednání bod A) 1.

T: 3. 12. 2013  

286/13
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:       
        a) Opletalova  220, k.ú.  Neštěmice, č.b. 3, vel. 4+1,  2. patro  s  žadatelkou:
           Radka Malá na dobu určitou do 31.12.2014
        b) Křižíkova  528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 3, 3+1, přízemí s žadateli:
           manželé Jan a Marie Capouchovi na dobu  určitou do 31.12.2014
        c) Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 6, 1+1, 1. patro s žadatelkou:
           Eva Ferencová na dobu určitou do 31.12.2016        
           - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu
    2. uzavření dohody o ukončení nájmu k obecnímu bytu:
       a) A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno, č.b. 5  s nájemcem: 
          Eva Ferencová

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A) 1.
       b) připravit dohodu o ukončení nájmu a zajistit předání bytu dle bodu usnesení A) 2.

T:  30. 11. 2013

287/13
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e 
   1.  uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:                  
       a)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 45, vel. 1+1, 6. patro s žadatelkou:
           Kristina Illešová,
           - na dobu určitou do 31. 12. 2014  
           - po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění
             pozdějších předpisů
       b)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 72, vel. 1+1, 9. patro s žadatelkou:
           Josefa Valterová
           - na dobu určitou do 31. 12. 2014  
           - po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění
                   pozdějších předpisů
  B)   u k l á d á
       1. Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)   
   
T:  30. 11. 2013


288/13
Prodloužení  nájmu   obecního  bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. prodloužení nájmu  obecního bytu, kterému končí platnost v měsíci listopadu 2013
       formou uzavření nájemní smlouvy k pronájmu obecního bytu:       
       a)  Železná 222, k.ú.  Neštěmice, č.b. 3, vel. 2+1,  2. patro  s  žadatelem:
           Bohumil Vorlíček na dobu určitou do 31. 12. 2016

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A) 1.
      
T:  30. 11. 2013

289/13
Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1. ukončení nájemní smlouvy dohodou k obecnímu bytu:
        a) J. Plachty 178, k.ú. Mojžíř, č.b. 17  s nájemcem: 
           Božena Ferencová
        b) Mlýnská 23, k. ú. Neštěmice, č. b. 10 s nájemcem :
           Klára Nováková

 B)   u k l á d á
      1. Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
         a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A) 
         b) připravit dohody o ukončení nájmu a zajistit předání bytů

T:   30. 11. 2013

290/13
Kupní smlouva na bytovou jednotku č. 22/07, Mlýnská 22, k.ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
    1. informaci o stavu věci prodeje bytové jednotky č. 22/07, Mlýnská 22, k.ú. Neštěmice   
    2. stanovisko advokátní kanceláře

 

291/13
Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Neštěmicích a Mojžíři za období září až prosinec 2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   b e r e n a v ě d o m í
     1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrátu města
        Ústí nad Labem na údržbu zeleně v Neštěmicích a Mojžíři od září do prosince
        2013.

B)  u k l á d á
    1.  Miloslavě Válkové, starostce
        a) předložit zprávu o Přehledu čerpání z dotace Magistrátu města Ústí nad Labem
           na údržbu zeleně v Neštěmicích a Mojžíři za období září až prosinec 2013 na jednání
           Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A)1                                                                                       
            
T:  3. 12. 2013

292/13
Přehled čerpání dotací na údržbu zeleně v Krásném Březně
za období září až prosinec 2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   b e r e n a v ě d o m í
     1. informativní zprávu o přehledu čerpání z dotace Magistrát města Ústí nad
        Labem na údržbu zeleně v Krásném Březně za období září až prosinec 2013.

B)  u k l á d á
    1.  Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
        a) předložit zprávu o Přehledu čerpání z dotace Magistrátu města Ústí nad Labem
           údržbu zeleně v Krásném Březně za období září až prosinec 2013 na jednání
           Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A)1                                                                                       
T:  3. 12. 2013

293/13
Ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem částí p.p.č. 216, 230/1, 231 v k. ú. Neštěmice
– Speciální ZŠ, Praktická škola
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. ukončení nájemní smlouvy  na  pronájem částí pozemků p. č.  216, 230/1 a 231
       o celkové výměře 1650 m2  v k. ú. Neštěmice, na žádost nájemce dohodou
        ke dni 1. 12. 2013

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) informovat žadatele dle bodu A)1 
        
T: 29. 11. 2013

294/13
Odvolání proti usnesení RMO č. 243/13 a žádost o pronájem části p.p.č. 727/1   díl 4
v k. ú. Neštěmice na dobu neurčitou – Muchová
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   n e s o u h l a s í
     1. s námitkou pí Radky Muchové proti usnesení RMO č. 243/13 ze dne 23. 9. 2013

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) informovat žadatele dle bodu A)1    
   
T: 29. 11. 2013

295/13
Žádost o povolení vybudování zahradní chaty na části p.p.č. 234 díl 19 v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s o u h l a s í
     1. s žádostí o povolení vybudování zahradní chaty na části pozemku p. č. 234 díl  
        19 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:
        -chatka nebude určena k bydlení
        -chatka má dočasný charakter umístění v délce 10ti let

 B)  u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) informovat žadatele dle bodu A)1 
        
T: 29. 11. 2013

296/13
Žádost o povolení zbudování plotu na části p.p.č. 332 díl 1 v k. ú. Mojžíř – Makula
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s o u h l a s í
     1. s žádostí o povolení zbudování plotu na části pozemku p. č. 332 díl 1 o výměře
        570 m2 v k. ú. Mojžíř

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) informovat žadatele dle bodu A)1  
       
T: 29. 11. 2013

297/13
Pronájem části pozemku p. č. 679/1 díl 10 v k. ú. Mojžíř – Šiklová 
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1. pronájem části pozemku p. č. 679/1 díl 10 o výměře 810 m2 v k. ú. Mojžíř na jméno:
        Klára Šiklová za těchto podmínek:

        a) nájemné ve výši 6,- Kč/m2/rok
        b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c) účel nájmu: zahrada
        d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1 
           
T: 2. 12. 2013

298/13
Odstoupení od nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 1682 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1. výpověď z nájemní smlouvy s nájemcem Baránek s.r.o. / I. MB – TRANS s.r.o.,
         IČO: 287 22 035, se sídlem Drážďanská 830/72, 400 07 Ústí nad Labem, z důvodu
         porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemce

     2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1682 o výměře cca 6000 m2 v k. ú. Krásné    
        Březno za těchto podmínek:

        a)nájemné ve výši min. 50,- Kč/m2/rok
        b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c)účel nájmu: sklad stavebního materiálu
        d)možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) informovat nájemce dle bodu A)1
          b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2    

T: 29. 11. 2013

299/13
Záměr pronájmu p.p.č. 154, 155, 167 a části p.p.č. 164 v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1. záměr pronájmu pozemku p. č. 154 o výměře 180 m2, pozemku p. č. 155 o výměře
        181 m2, pozemku p. č. 167 o výměře 483 m2 a části pozemku p. č. 164 o výměře
        cca 299 m2, vše v k. ú. Neštěmice, za těchto podmínek:

        a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
        b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c) účel nájmu: zahrada
        d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1                                                                                    b) informovat vlastníky sousedících bytových domů dle bodu A)1
         
T: 2. 12. 2013

300/13
Záměr pronájmu/prodeje části pozemku p. č. 76/1 v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  n e s c h v a l u j e
    1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 76/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Neštěmice
       za   účelem umístění propan-butanových lahví

B)  n e s o u h l a s í
    1. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 76/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú.
       Neštěmice

C)   u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) informovat žadatele dle bodu A)1, B)1                                                                                                               
                       
T: 2. 12. 2013

      2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
         a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu
            Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu B)1
T:  3. 12. 2013


301/13
Metodika pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen při umístění inženýrských sítí
a zatížení pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem dané do správy
Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1.Metodiku pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen při umístění inženýrských sítí
      a zatížení pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem dané do správy
      Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) aplikovat změny podmínek do příslušných smluv týkajících se zřizování věcných
           břemen

T: trvale

302/13
Vydržení  pozemků p. č. 145 a 146/2 v k. ú. Mojžíř      
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   n e s o u h l a s í
     1. s vydržením pozemku p. č. 145 o výměře 126 m2 a pozemku p. č. 146/2 o výměře
        12 m2, oba v k. ú. Mojžíř, ve prospěch: Jaroslav Kiml, bytem Poláčkova 3243/16,
        400 11 Ústí nad Labem.

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) informovat žadatele dle bodu A)1  
 
T:  29. 11. 2013

    2.  Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
        a) předložit vydržení pozemků na jednání Zastupitelstva městského obvodu
           Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

T:  3. 12. 2013

303/13
Zpráva o stavu reklamních ploch v obvodě Ústí nad Labem - Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   b e r e   n a  v ě d o m í
     1. souhrnnou informativní zprávu o stavu reklamních ploch v obvodě Ústí nad Labem –  
        Neštěmice

B)  u k l á d á   
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi , vedoucímu OSÚOM
       a) dopracovat přehled reklamních ploch včetně fotodokumentace
       b) připravit návrh na snížení počtu reklamních ploch

T: 31. 12. 2013

304/13
Zpráva o stavu stavebních prací na bytových a nebytových domech v obvodě Ústí nad Labem - Neštěmice     
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)   b e r e   n a  v ě d o m í
     1. souhrnnou informativní zprávu o stavu stavebních prací v bytových a nebytových   
        domech v obvodě Ústí nad Labem - Neštěmice 
         
B)  u k l á d á
    1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
       a) předložit informativní zprávu o stavu stavebních prací v bytových a nebytových 
          domech na jednání Zastupitelstva MO Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1
                   

T: 3. 12. 2013

305/13
Záměr pronájmu  nebytových prostor v objektu Horní 194, k.ú. Mojžíř.
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e  
    1. záměr pronájmu části nebytových prostor o výměře 155,406 m2 v objektu Horní 194,
       k.ú. Mojžíř, postaveném na pozemku p.č. 82/4 v k.ú. Mojžíř pro: 
       Jaroslava Křemenová za těchto podmínek:

       a) doba pronájmu: na dobu neurčitou
       b) nájemné: 800,-Kč/m2/rok                                  
       c) výpovědní lhůta: 6 měsíců
       d) účel: provozovna výroby jídla

     2. pronájem dle bodu A) 1. po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro zveřejnění záměru
        pronájmu

B)   u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi,  vedoucímu OSÚOM
        a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A) 2.
         
T: 30. 11. 2013

        b) připravit nájemní smlouvu dle usnesení bodu A) 1.
                   
T: uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


306/13
Odprodej bytového domu Opletalova čp. 293,  k.ú. Neštěmice – veřejná dražební vyhláška
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e  
     1. účast v elektronické dražbě bytového domu čp. 293, ul. Opletalova, k.ú. Neštěmice

B)  u k l á d á
    1.  Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) podniknout veškeré kroky vedoucí k uhrazení dražební jistoty ve výši 50.000,- Kč
   
T: 20. 11. 2013

 b) zúčastnit se elektronické dražby za účelem vydražení dražených nemovitostí dle
                 bodu A) 1
T: 25. 11. 2013

     2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
 a) informovat zastupitele MO Neštěmice

T: 22  11. 2013

307/13
Záměr prodeje p.p.č. 319/8, 319/10, 320 a části p.p.č. 319/7 v k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)  s o u h l a s í
    1. se záměrem prodeje pozemků p. č. 319/8 o výměře 1728 m2, 319/10 o výměře 379 m2,  
       320 o výměře 31 m2 a části pozemku p. č. 319/7 o výměře cca 1385 m2, vše v k. ú.  
       Krásné Březno, za těchto podmínek:

              a) cena pozemků ve výši min. 800.000,- Kč, celkem
              b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje
                  Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
              c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
              d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
              e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny
                 pozemku,min. 1.000,- Kč
              f)  ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
              g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
              h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
              i)  využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem


B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) informovat žadatele dle bodu A)1                                                                                                                   
T: 2. 12. 2013

     2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
        a)předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1

T:  3. 12. 2013

308/13
Zakoupení tzv. fotopastí
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1. nákup dvou kusů tzv. fotopastí model Acorn 6210
        
B)  u k l á d á
    1. Ing.Věře Součkové,  tajemnici
       a) zabezpečit nákup dvou kusů fotopastí dle bodu

T: do 31. 12. 2013

309/13
Poskytnutí peněžitého daru členům poradních orgánů, komisí a výborů,
kteří nejsou členy Zastupitelstva MO ÚL – Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice  po projednání

A) s c h v a l u j e
   1. peněžní dar pro členy komise RMO, kteří nejsou členy ZMO dle důvodové zprávy

B) u k l á d á
   1. Ing. Věře Součkové
      a) zajistit výplatu pro jednotlivé členy dle bodu A)1
 
T: v nejbližším výplatním termínu

 


...........................................         .......................................
Ing. Jaroslav Táborský             Miloslava Válková
   místostarosta                               starostkaDatum vložení: 03.12.2013, datum sejmutí: 03.12.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP