menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

10. Usnesení RMO konané dne 23. září 2013

U S N E S E N Í
č. 232 /13 – č.253/13
z 10. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 23. září 2013 od 13:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice


232/13
Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  z j i š  u j e , ž e 

    1.usnesení  č.- 
                  114/13,  127/13, 142/13, 143/13, 158/13, 159/13,160/13/B/2)a,
                  162/13/B)1)b, 176/13/C/1)b, 179/13/C/1)b, 181/13/B/1)c, 184/13/B1)b  
                  186/13, 188/13,193/13, 194/13, 195/13, 196/13, 197/13,
                  198/13, 199/13, 200/13, 201/13, 202/13, 203/13, 204/13, 205/13,
                  206/13, 207/13, 208/13, 209/13, 210/13/ B, C/1)a, 211/13, 212/13,
                  213/13, 214/13, 215/13, 216/13, 217/13, 218/13, 219/13/ B/1)a, b, 220/13,
                  221/13, 222/13, 223/13/B/1)b, 224/13/b/1)a, b, 225/13/B, C/1)a, b,
                  226/13, 227/13, 228/13, 229/13, 230/13, 231/13 – splněno                    
   2.usnesení č.-
                  178/13/C/1)b , 185/13/B/1)b, 187/13,  210/13/ B, C/1)b, 219/13/B/1)c,  
                  223/13/B/1)c, 224/13/B/1)c, 225/13/C/1)c  – trvá
                                                                                 
233/13
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) n e s ch v a l u j e
   1. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu MO Neštěmice v roce 2013 pro:
      a) COMBIX Ústí nad Labem
   2. poskytnutí dalšího finančního příspěvku z rozpočtu MO Neštěmice v roce 2013 pro:
      a) FK Český Lev Neštěmice, Ústí nad Labem, IČ 692 91 969 na provoz mládežnických
         družstev

234/13
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2013
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
   1. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
      a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části § 3722  o  50,00 tis. Kč na
         odvoz komunálního odpadu        
      b) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části o § 2212 o 30,00 tis. Kč
         na nákup pohonných UV KIA a čištění a úpravy kanálových vpustí o 20,00 tis. Kč


235/13
Návrh na prominutí, nebo částečné snížení poplatků z prodlení  nad 20.000,- Kč
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  n e s c h v a l u j e    
    1. snížení poplatku z prodlení.

B)  u k l á d á
    1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
       a) předložit ZMO Ústí nad Labem – Neštěmice k projednání bod A) 1.

T. 3. 12. 2013

236/13
Návrh na prominutí, nebo částečné snížení poplatků z prodlení  nad 20.000,- Kč
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání


A)  n e s c h v a l u j e    
      1. snížení poplatku z prodlení.

B)  u k l á d á
      1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
          a) předložit ZMO Ústí nad Labem – Neštěmice k projednání bod A) 1.

T. 3. 12. 2013

237/13
Návrh na zastavení exekuce a odpis pohledávek na nájemném a službách s nájmem
bytu spojených do 20.000,- Kč
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e    
      1. doplnění usnesení RMO č. 202/13 o bod č. 2 ve znění:
          prominutí nedobytné pohledávky na nájemném a službách spojených nájmem bytu
          do 20 000,00 Kč v celkové výši 2 198,97 Kč

238/13
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu: 
       a) Studentská 347, k.ú.  Neštěmice, č.b. 8, vel. 3+1,  2. patro  s  žadatelkou:
          Viera Šimková,    
          - dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu
 B)  u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) připravit nájemní smlouvu dle bodu usnesení A)

     T: 30. 9. 2013

239/13
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e 
   1. uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:                  
      a)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 12, vel. 1+1, 2 patro s žadatelkou:
          Eva Bechyňová
          - na dobu určitou do 30. 9. 2014  
          - po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění
            pozdějších předpisů
      b)  Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 76, vel. 1+1, 10. patro s žadateli:
          manželé Oldřich a Emilia Vyšatovi
          - na dobu určitou do 30. 9. 2014  
          - po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění
            pozdějších předpisů

B)   u k l á d á
     1. Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A) 
     
T:  30. 9. 2013

240/13
Prodloužení  nájemní  smlouvy k  obecnímu  bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu, které končí platnost v měsíci
       září  2013 formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě:        
         1.1. Schmiedová Hana, na dobu určitou do 30. 9. 2016
         1.2. Káňová Tajana, na dobu určitou do 30. 9. 2016
         1.3. Lejčková Veronika, na dobu určitou do 30. 9. 2016
         1.4. Fedorovič Antonín, na dobu určitou do 30. 9. 2016
         1.5. Coufal Ludvík, na dobu určitou do 30. 9. 2016
         1.6. manželé Berkyovi Josef a Eva, na dobu určitou do 31. 3. 2014

B)  n e s c h v a l u j e
    1. prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu, které končí platnost v měsíci
       září  2013, formou uzavření dodatku k nájemní  smlouvě:
       1.1. A. České 638/23, Krásné Březno, b.č. 11 o vel. 3+1, nájemce:
             Pilníková Martina  
                      
C)   u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit dodatky nájemních smluv dle usnesení bodu A)
          b) informovat žadatele o přijatém usnesení bodu B) a zajistit vyklizení bytu

T: 30. 9. 2013

241/13
Žádost o povolení k trvalému pobytu do obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s o u h l a s í
     1. s přihlášením trvalého pobytu pro Anahit Halajyan do bytu        
        č.  21, v domě  A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno, na dobu určitou do 5. 8. 2023


B)   u k l á d á
     1. Bc.Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu  A)
        b) zajistit sepsání prohlášení mezi paní Anahit Halajyan  a nájemcem bytu paní Lenkou
           Vodndrákovou o nevedené společné domácnosti

T: 30. 9. 2013
                                                                                                         

242/13
Žádost o uzavření smlouvy o dodávce vody a osazení vodoměru na části
 p.p.č. 294/1 díl 9 v k. ú. Krásné Březno – Kopcová
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s o u h l a s í
    1. s uzavřením smlouvy o dodávce vody na odběrné místo ul. Plavecká 168/23, Krásné
       Březno, Ústí nad Labem, pozemek p. č. 294/1 v k. ú. Krásné Březno, evidenční
       č. 610000974, se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem
       Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
    2. s osazením vodoměru na odběrném místě ul. Plavecká 168/23, Ústí nad Labem,     
       pozemek p. č. 294/1 v k. ú. Krásné Březno, evidenční č. 610000974, na jméno: Lucie
       Kopcová

B)  u k l á d á
       1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
      a)  informovat žadatele dle bodu A)1,2

T: 4. 10. 2013

243/13
Žádost o změnu nájemce v nájemní smlouvě na pronájem části
p.p.č. 727/1 díl 4 v k. ú. Neštěmice – Muchovi
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 727/1 díl 4 o výměře cca 650 m2
         v k. ú. Neštěmice na jméno: Radka Muchová za těchto podmínek:
         a) nájemné ve výši min. 3,- Kč/m2/rok
         b) pronájem na dobu určitou do 31.12. 2017 s výpovědní lhůtou 6 měsíců
         c) účel nájmu: zahrada
         d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ
 
     2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu


B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1
          
T: 4. 10. 2013

       b) připravit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu A)2

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

244/13
Žádost o změnu nájemce v nájemní smlouvě na pronájem části
p.p.č. 995/1 a p.p.č. 995/4 v k. ú. Neštěmice – Derflovi
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 995/1 o výměře cca 291 m2
        a pozemku p. č. 995/4 o výměře 12 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno:
         Václav Derfl a Dušan Derf za těchto podmínek:
                a) nájemné ve výši min. 3,- Kč/m2/rok
                b) pronájem na dobu určitou do 31.12. 2017 s výpovědní lhůtou 6 měsíců
                c) účel nájmu: zahrada
                d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

     2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1
         
T: 4. 10. 2013

       b) připravit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu A)2

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


245/13
Pronájem části pozemku p. č. 234 díl 18 v k. ú. Neštěmice – Stránští        

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   r e v o k u j e
     1. usnesení RMO č. 14/13 ze dne 21. ledna 2013 v bodě A)2

B)   s c h v a l u j e
     1. pronájem části pozemku p. č. 234 díl 18 o výměře 80 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno:
        Jitka a Lukáš Stránští za těchto podmínek:
        a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
        b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c) účel nájmu: zahrada
        d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


 C)  u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) připravit nájemní smlouvu dle bodu B)1

T: 4. 10. 2013

246/13
Pronájem části p.p.č. 1376/1 díl 11 v k. ú. Krásné Březno – Věra a Jana Procházkovy
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)  s c h v a l u j e
    1. pronájem části pozemku p. č. 1376/1 díl 11 o výměře 400 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno:
       Věra Procházková a Jana Procházková za těchto podmínek:
       a) nájemné ve výši 6,- Kč/m2/rok
       b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
       c) účel nájmu: zahrada
       d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1
                                                                                                             
 T: 4. 10. 2013

247/13
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 332 díl 5 v k.ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1. ukončení nájemní smlouvy na vlastní žádost nájemce paní Evy Samové

     2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 332 díl 5 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Mojžíř na jméno:
        Kristina Horvátová za těchto podmínek:
        a) nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok se zahájením splatnosti od 1. 1. 2015 dle usnesení č. 162/13
        b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c) účel nájmu: zahrada
        d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

     3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1
       b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2  
       
T: 4. 10. 2013
       c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

248/13
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 1061/1 díl 18a v k. ú. Krásné Březn

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)  s c h v a l u j e
    1. ukončení nájemní smlouvy na vlastní žádost nájemce Luboše Švarce
    2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1061/1 díl 18a o výměře cca 352 m2 v k. ú. Krásné    
       Březno za těchto podmínek:

      a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
      b) pronájem na dobu určitou do 31. 12. 2017
      c) účel nájmu: zahrada
      d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)   u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1
        b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2
             
T: 4. 10. 2013

249/13
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu částí p.p.č. 313/1, 308/2 díl 15
 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1. ukončení nájemní smlouvy na vlastní žádost nájemce paní Věry Tománkové
     2. záměr pronájmu částí pozemků p. č. 313/1 a 308/2 díl 15 o celkové výměře cca 317 m2
        v k. ú. Krásné Březno na jméno: Monika Lendelová za těchto podmínek:

        a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok se zahájením splatnosti od 1. 1. 2015 dle usnesení č. 162/13
        b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c) účel nájmu: zahrada
        d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

     3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

 B)  u k l á d á
     1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
        a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1
        b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2  
       
T: 4. 10. 2013
        c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3
                                                                         
  T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

250/13
Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 679/1 díl 4 a 88 v k. ú. Mojžíř 
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   r e v o k u j e
     1. usnesení RMO č. 155/13 ze dne 17. června 2013 v bodě A)1.a


B)   s c h v a l u j e
     1. záměr pronájmu pozemku části pozemku p. č. 679/1 díl 4 a části pozemku
        p. č. 88 o celkové výměře cca 471 m2 v k. ú. Mojžíř na jméno: Ilona Březinová za těchto podmínek:
        a) nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
        b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c) účel nájmu: zahrada
        d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

     2. pronájem dle bodu B)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

C)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu B)1   
   
T: 4. 10. 2013
      
       b) připravit nájemní smlouvu dle bodu B)2

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

251/13
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části
p.p.č. 1061/1 díl 12 a v k. ú. Krásné Březno 
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   r e v o k u j e
     1. usnesení RMO č. 185/13 ze dne 15. července 2013 v bodě A)1

B)  s c h v a l u j e
    1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1061/1 díl 12a o výměře cca 464 m2 v k. ú.
       Krásné Březno na jméno: Josef Kmentaza těchto podmínek:

       a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
       b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
       c) účel nájmu: zahrada
       d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

    2. pronájem dle bodu B)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu


C)  u k l á d á
    1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
       a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu B)1  
      
T: 4. 10. 2013
 
       b) připravit nájemní smlouvu dle bodu B)2

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

252/13
Pronájem části pozemku p. č. 140 díl 3 v k. ú. Mojžíř – Řeháčková        

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
     1. pronájem části pozemku p. č. 140 díl 3 o výměře 410 m2 v k. ú. Mojžíř na jméno:
        Kateřina Řeháčková za těchto podmínek:

        a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
        b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
        c) účel nájmu: zahrada
        d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


B)  u k l á d á
      1. Bc. Michalu Vrbíčkovi, vedoucímu OSÚOM
          a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1 
 
T: 4. 10. 2013

253/13
Vyřazení služebního vozidla z evidence majetku Městského obvodu
Ústí n. L. – Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
   1. vyřazení služebního vozidla KIA K2 500 DOUBLE CAB SD-25, rok pořízení 2004
      z majetku Městského obvodu Ústí n. L. – Neštěmice

B) u k l á d á
     1. Ing. Věře Součkové, tajemnici
         a) zajistit administrativní prodej vozidla     

                                                                                    
T. 30. 9. 2013

 


 ........................................             ......................................
Ing. Jaroslav Táborský                 Miloslava Válková
     místostarosta                                starostkaDatum vložení: 30.09.2013, datum sejmutí: 30.09.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 7:00 - 15:30, pátek: 7:00 - 13:00
Matrika, Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
čtvrtek: 13:00 - 15:30, pátek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Neštěmice 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP