menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

9. usnesení RMO 18.6.2012

U S N E S E N Í
č. 213/12 – 241/12
z 9. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 18. června 2012 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice


213/12
Kontrola usnesení Rady městského  obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    z j i š  u j e , ž e
1. usnesení č. -  94/12, 98/12, 103/12, 105/12, 106/12, 108/12/B/1c, 109/12/B/1)b, 113/12/B/1)b, 130/12, 131/12, 132/12,135/12,144/12, 146/12/B/1/c), 147/C/1/b), 148/12/C/1/b, 151/12/B/1/b), 153/12/B/1/b), 154/12/B/1/b), 158/12/B/2/a), 159/12, 160/12, 161/12/B/C/1/a), 166/12, 171/12, 172/12,173/12, 174/12, 175/12, 176/12, 177/12, 178/12, 179/12, 180/12, 181/12, 182/12, 183/12, 184/12, 185/12, 186/12, 187/12, 188/12/A/B/1)a, 188/12/B/2)a,189/12, 190/12, 191/12, 192/12, 193/12, 194/12/A/B/1)a, 195/12, 196/12/A/B/C/1)a,b,c,d,e,f,g, 197/12, 198/12, 199/12, 200/12, 201/12, 202/12, 203/12, 204/12, 205/12, 206/12, 207/12 – splněno
 
2. usnesení č. - 210/11/B)1/b, 107/12/B/1)b, 152/12/B/1/b), 194/12/B/1)b, 196/12/C/1)h,  –  trvá


214/12
Poskytnutí peněžitého daru členům poradních orgánů, komisím a výborům, kteří nejsou členy Zastupitelstva MO ÚL – Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. peněžní dar pro členy komisí RMO, kteří nejsou členy ZMO dle důvodové zprávy

B)    u k l á d á
1. Ing. Věře Součkové, tajemnice
a) zajistit výplatu pro jednotlivé členy dle bodu A)1.
T: k 9. červenci 2012


215/12
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2012
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2012
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e 
1. rozpočtové  opatření odboru  správy a údržby obecního majetku takto:
a) zvýšení rozpočtu výdajové investiční části o  100,00 tis. Kč  na realizaci dětských koutů
b) snížení výdajové investiční části (schválené rezervy) o 100,00  tis. Kč         

2. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
a) zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části o  20,00 tis. Kč  na opravu pomníku v parku před radnicí
b) snížení výdajové neinvestiční části (schválené rezervy) o  20,00  tis. Kč         


216/12
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2012

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu MO Neštěmice v roce 2012 TJ Spartak Ústí nad Labem, IČ44226110 pro:
a) oddíl HSK Tygři ÚL - chlapci na Házenkářské soustředění s Tygry ve výši 3,0 tis Kč
b) oddíl Házené – dívky na Letní házenkářské soustředění ve výši 2,0 tis. Kč


217/12
Prodloužení nájemní  smlouvy k  obecnímu  bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě:        
1.1. Křižíkova 528/6,  k.ú. Krásné Březno, b.č. 7 o vel. 0+1, nájemce:Gaňová Edita, na dobu určitou 30. 6. 2015
1.2. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 34 o vel. 0+1, nájemce: Pešek Josef, na dobu určitou do 30. 6. 2015
1.3. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 47 o vel. 0+1, nájemce: Severová Dana, na dobu určitou 30. 6. 2015
1.4. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 52 o vel. 1+1, nájemce: Kůlová Hana, na dobu určitou 30. 6. 2015
1.5. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 68 o vel. 1+1, nájemce: Macasová Anna, na dobu určitou 30. 6. 2015
1.6. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 7 o vel. 0+1, nájemce: Cestrová Jiřina, na dobu určitou 30. 6. 2015
1.7. A. České 639/25, k.ú. Krásné Březno, b.č. 6 o vel. 3+1, nájemce: Pokorný Josef, na dobu určitou do 30.9.2015
1.8. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 10 o vel. 0+1, nájemce: Rusová Marie, na dobu určitou 30. 9. 2015
1.9. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 58 o vel. 0+1, nájemce: Kusovská Erika, na dobu určitou 30. 9. 2015
1.10. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 80 o vel. 1+1, nájemce: Blábolilová Marie, na dobu určitou 30. 9. 2015
     
B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověř. ved. odboru správy a údržby obecního majetku
a) připravit dodatky nájemních smluv dle usnesení bodu A)
 T: 30. června 2012


218/12
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e 
1. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu obecního bytu:       
a) Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 94, vel. 1+1, 12. patro s žadateli v tomto pořadí: 
1. Václav Brandner a Miluše Keithová,                                          
2. Bohumil Kapinus a Helena Rambousková,
3. Jiřinka Šišková,
4. Jiřina Chalupová,
- na dobu určitou do 30. 9. 2013  
- po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
b) Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 50, vel. 0+1, 1. patro s žadatelkou Jaroslavou Khimlovou,
- na dobu určitou do 30. 9. 2013  
- po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů     
                         
B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověř. ved. odboru správy a údržby obecního majetku
a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)       
T:  30. června 2012


219/12
Výměna obecních bytů
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e 
1. výměnu obecních bytů na základě uzavřené dohody o výměně bytů
     
2. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu obecního bytu:       
a) A. Česká 638/23, k.ú. Krásné Březno, č.b.  7, vel. 1+1 ,  2. patro s Janem Jeřábkem a Libuší Jeřábkovou
- na dobu určitou do 30. 9. 2015 a bez kauce
b) A. Česká 637/21, k.ú. Krásné Březno, č.b.  9 vel. 3+1 ,  2. patro s Renátou Jeřábkovou
- na dobu určitou do 30. 9. 2015 a převedení kauce ve výši 15.000,- Kč

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)       
 T:  30. června 2012


220/12
Snížení ceny pronájmu částí pozemků p. č. 1007/14, 1007/51, 1007/52 a 1007/100 v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. snížení ceny pronájmu částí pozemků p. č. 1007/14 o výměře 30 m2, 1007/51 o výměře 23 m2, 1007/52 o výměře 190 m2 a 1007/100 o výměře 5 m2, vše v k. ú. Neštěmice, na jméno: Ladislav a Marta Šanovští,

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřeného vedením OSÚOM
a) informovat žadatele  dle bodu A)1
T:  25. června 2012


221/12
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části pozemku p. č. 234 díl 5 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy na žádost nájemce Lucie Valtové,
   
2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 234 díl 5 o výměře cca 125 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2     
 T: 27. června 2012


222/12
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části pozemku p.č. 1253 díl 1 v k. ú. Neště
mice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy na žádost nájemců Antonie a Miroslava Landových,

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1253 díl 1 o výměře cca 295 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Miloslav Milfait, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2     
T: 27. června 2012
c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3
 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


223/12
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1454/1 díl 8 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1454/1 díl 8 o výměře cca 518 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno: Žaneta Bímová, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1     
 T: 27. června 2012
b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2
 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


224/12
Záměr pronájmu pozemků p. č. 237/1 a 237/2 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu pozemků p. č. 237/1 o výměře 571 m2 a 237/2 o výměře 31 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno: Rudolf Slepčík, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1     
 T: 27. června 2012
b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2
 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


225/12
Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Krásné Březno – ČZS V Háji
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu částí pozemkových parcel-zahrada:
č. 1241    o výměře cca 190 m2 z celkové výměry 214 m2
č. 1327    o výměře        207 m2
č. 1334    o výměře cca  360 m2 z celkové výměry 1880 m2
č. 1725/3 o výměře cca  267 m2 z celkové výměry 74230 m2
a pronájem částí pozemkových parcel-zastavěná plocha:
č. 1212/1 o výměře 12 m2
č. 1212/5 o výměře 20 m2
č. 1233/1 o výměře 72 m2
č. 1234    o výměře 13 m2
č. 1235/4 o výměře 23 m2
č. 1242/6 o výměře 25 m2
č. 1339    o výměře 49 m2
vše v k. ú. Krásné Březno, pro Český zahrádkářský svaz V Háji, základní organizace č. 410004, zastoupená předsedou p. Václavem Cynybulkem, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 5,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu určitou 10 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

2. změnu celkové výměry pronajatých částí pozemků z výměry 29406 m2 na 33370 m2, tzn. o 3964 m2.

3. vyjmutí pozemku p.č.1335 o výměře 84 m2, k.ú. Krásné Březno z nájemní smlouvy.

4. pronájem dle bodu A) 1 po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi  - pověřenému vedením OSÚOM
a) zveřejnit záměr pronájmu podle bodu A) 1    
T: 25. června 2012
b) připravit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu A) 2,3,4
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


226/12
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 332 díl 2a v k. ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 332 díl 2a o výměře cca 515 m2 v k. ú. Mojžíř na jméno: Antonín Moucha, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1     
T: 27. června 2012
b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


227/12
Pronájem částí pozemků p.č. 656/1, 463/18, 463/6, 1725/3, 84/1 a 82/1,82/12 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. pronájem částí pozemků p. č. 656/1, 463/18 a 463/6 , 1725/3, 84/1 a 82/1, 82/12 v k. ú. Krásné Březno společnosti DAROTHORE a.s., Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 27.100,- Kč/rok za pronájem 1 ks oboustranné reklamní tabule
b) nájemné ve výši min. 13.500,- Kč/rok za pronájem 1 ks jednostranné reklamní tabule
c) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
d) účel nájmu: umístění reklamních zařízení o rozměrech 5,1 x 2,4 m
e) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ
f) úhrada platby nájemného za pronájem pozemků p. č. 656/1, 463/6 a 84/1, v k.ú. Krásné Březno, bude hrazena od prvého dne třetího měsíce následujícího měsíc podpisu nájemní smlouvy

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1
 T:  30. června 2012


228/12
Pronájem pozemku p. č. 208 v k. ú. Neštěmice – Chudin
a
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. pronájem pozemku p. č. 208 o výměře 348 m2 v k. ú. Neštěmice panu Janu Chudinovi, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1
T:  29. června 2012


229/12
Záměr prodeje pozemku p.č. 43/1  o výměře 265 m2 v k.ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s o u h l a s í
1. se záměrem prodeje pozemku p. č. 43/1 o výměře 265 m2 v k. ú. Neštěmice z důvodu platného územního plánu města Ústí nad Labem, funkční využití pozemku ZO – plocha zeleně ochranná a izolační
                                                                                                              
B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu A)1
 T:  30. června 2012


230/12
Žádost o souhlas s převodem nemovitosti na pozemku p.č. 1645/1 v k.ú Krásné Březno z dočasné stavby na stavbu trvalou
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s převodem nemovitosti na pozemku p. č. 1645/1 v k.ú. Krásné Březno z dočasné stavby na stavbu trvalou
                                                                                     
B)    u k l á d á
1. Bc. Petrovi Hlávkovi, pověřenému řízením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1
T:  30. června 2012


231/12
Výpověď nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 1061/1 díl 5 a p.p.č. 1061/6 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. výpověď nájemní smlouvy s nájemcem Martou Hroudovou, ke dni 30. 6. 2012, z důvodu porušení podmínek ze smlouvy vyplývajících

2. záměr pronájmu části p.p.č. 1061/1 díl 5 a p.p.č. 1061/6 o celkové výměře 1.000 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno: Magdaléna Rousová, a Jindřich Novák, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2     
 T: 27. června 2012
c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


232/12
Snížení výměry pronajatých částí p.p.č. 5, 6 v k. ú. Mojžíř, záměr pronájmu částí p.p.č. 5, 6 a p.p.č. 7 v k. ú. Mojžíř a záměr prodeje částí p.p.č. 5, 6 v k. ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. snížení výměry pronajatých částí pozemků p. č. 5 a 6 v k. ú. Mojžíř na výměru 140 m2 nájemcům Evě a Pavlu Čapkovi,

2. záměr pronájmu částí p.p.č. 5, 6 a p.p.č. 7 o celkové výměře cca 635 m2 v k. ú. Mojžíř

B)    s o u h l a s í
1. se záměrem prodeje pozemků p. č. 5 o výměře 480 m2, p. č. 6 o výměře 158 m2, p. č. 7 o výměře  137 m2, vše v  k. ú. Mojžíř, za těchto podmínek:
a) cena pozemků ve výši min. 300,- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku musí být v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem

C)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1 a B)1
T: 27. června 2012
2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit záměr prodeje pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu B)1                                                                                                
T: 11. září 2012


233/12
Záměr prodeje pozemku p. č. 708 v k. ú. Neštěmice 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. záměr prodeje pozemku p. č. 708 o výměře 629 m2 v k. ú. Neštěmice

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1
T:  29. června 2012


234/12
Záměr pronájmu pozemku p. č. 357 v k. ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    r e v o k u j e
1. usnesení RMO č. 34/12 ze dne 16. 1. 2012 v plném znění
 
B)    s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu pozemku p. č. 357 o výměře 220 m2 v k. ú. Mojžíř na jméno: Renáta Štemberová, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ
 
2. pronájem dle bodu B)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

C)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu B)1     
 T: 27. června 2012
b) připravit nájemní smlouvu dle bodu B)2
 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


235/12
Pronájem části p.p.č. 1376/1 díl 15, 16 v k. ú. Krásné Březno – Kratochvíl, Heřmanová

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e 
1. pronájem části pozemku p. č. 1376/1 díl 15, 16 o výměře cca 800 m2 v k. ú. Krásné Březno panu Jakubu Kratochvílovi, a paní Karolíně Heřmanové, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1    
T: 29. června 2012


236/12
Projektová dokumentace „ÚL-KRÁSNÉ BŘEZNO ul. Dvojdomí – příjezdová komunikace

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    souhlasí
1. s předáním projektové dokumentace příslušným orgánům Magistrátu města ÚL s žádostí o zajištění realizace akce a zahrnutí do rozpočtu na rok 2013

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému,  místostarostovi
a) předložit návrh na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A)1 
T: 11. září 2012


237/12
Žádost o prominutí úhrady nájemného
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e 
1. Fondu ohrožených dětí, o.s. , Na Poříčí 6, 110 00 Praha, IČ 004 99 277 prominutí dlužného nájmu  za  objekt Rozcestí 788/4, k.ú. Krásné Březno ve výši 4.296,-- Kč,
a uhrazení zbytku dlužného nájmu ve výši 30.000,-- Kč ze složené kauce 

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu A)       
  T:  30. června 2012

238/12
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu obecního bytu:       
a) A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno, č.b. 15, vel. 4+1,  4. patro s žadateli v tomto pořadí:
1. Jan Černý, Malečov 56, Ústí nad Labem
2. Veronika Lejčková,
3. Jaroslava Říhová,
4. Irena Čonková,
- dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu
b) Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 16, vel. 1+1, 3. patro s žadatelkou Andreou Ferencovou,
- dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu
c) Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 11, vel. 1+1,  2. patro, s žadatelem Richardem Machačem,
- dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu
d) Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno, č.b. 23, vel. 1+1,  4. patro, s žadatelkou Pavlou Alexou Hauserovou,
- dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu
e) Mlýnská 363,  k.ú. Neštěmice, č.b. 5, vel. 1+1, 2. patro, s žadateli v tomto pořadí:
1. Hana Schmiedová,
2. Jaroslava Simonová,
3. Miroslav Pida,
- dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu      
f) Mlýnská 23,  k.ú. Neštěmice, č.b. 12, vel. 1+1,  4. patro s žadateli v tomto pořadí:
1. Miroslav Pida,
2. Tajana Kaňová,
3. Emil Heka,
- dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu      

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)       
T:  30. června 2012


239/12
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části pozemku p. č. 783/1 díl 9 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy na žádost nájemce Jiřiny Zeckové,

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 783/1 díl 9 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Neštěmice za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2     
 T: 27. června 2012


240/12
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu obecního bytu:
a) A. České 638/23, k.ú. Krásné Březno, č.b. 11, vel. 3+1, 3 patro s žadateli v tomto pořadí:
1. Martina Pilníková,
2. Kateřina Papoušková,
- dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)       
T:  30. června 2012


241/12
Záměr pronájmu pozemku p.č. 1480/323 v k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu pozemku p.č. 1480/323 o výměře 1751 m2 v k.ú. Krásné Březno

B)    k o n s t a t u j e ,    ž e
1. v současné době nesouhlasí s pronajímáním stávajících parkovacích ploch ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice jiným subjektům za účelem provozování placeného parkoviště

C)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1
T: 25. června 2012

 

.................................................    ...............................................
      Ing. Jaroslav Táborský               Miloslava Válková
             místostarosta                              starostka

 

 Datum vložení: 09.07.2012, datum sejmutí: 09.07.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP