menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

7. usnesení RMO 14.5.2012

U S N E S E N Í
č. 169/12 – 207/12
ze 7. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 14. května 2012 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice


170/12
Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    z j i š  u j e ,   ž e
1. usnesení č. - 61/12/C/1/c), 62/12/B/1/b), 63/12/C/1/b), 64/12/B/1/b), 65/12/B/1/b), 71/12/C/1/b), 74/12/B/1/c), 110/12/B/1/1b, 111/12/B/1/b), 112/12/C/1)b, 113/12/B1/b), 114/12/B/1)b, 124/12/C1/b), 126/12, 127/12, 128/12, 129/12, 133/12, 134/12, 136/12, 137/12, 138/12, 139/12, 140/12, 141/12, 142/12, 143/12, 145/12, 146/12/B1/a, b), 147/12/B/C/1/a), 148/12/B/C/1/a), 149/12, 150/12, 151/12, 152/12/B/1/a), 153/12/B/1/a), 154/12/B/1/a), 155/12, 156/12, 157/12, 162/12, 163/12, 164/12, 165/12, 167/12, 168/12 - splněno
 
2. usnesení č. -  210/11/B)1/b, 94/12, 98/12, 103/12, 105/12/B/2)a, 106/12, 107/12/B/1)b, 108/12/B/1c, 109/12/B/1)b, 130/12,131/12,132/12,135/12,144/12,146/12/B/1/c) 147/C/1/b), 148/12/C/1/b), 151/12/B/1/b), 152/12/B/1/b, 153/12/B/1/b), 154/12/B/1/b), 158/12/B/2/a), 159/12, 160/12, 161/12/B/C/1/a), 166/12 - trvá                 


171/12
Přidělení veřejné zakázky – oprava střechy Čechova čp. 10 a čp. 12 – Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „oprava střechy Čechova čp. 10 a čp. 12 – Krásné Březno“ dle doporučení komise pro hodnocení nabídek firmě: J. Grupač – izolace, Chlumec

B)    u k l á d á
1. paní Miloslavě Válkové starostce
a) zajistit uzavření smlouvy o dílo v souladu s bodem A)1
T: do 20. května 2012


172/12
Přidělení veřejné zakázky – opravy bytových domů v ul. A. České čp. 19 a čp. 21 – Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „oprava bytových domů v ul. A. České čp. 19 a čp. 21 – Krásné Březno“ dle doporučení komise pro hodnocení nabídek firmě: INT-EX, s. r. o., ul. Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem

B)    u k l á d á
1. paní Miloslavě Válkové starostce
a) zajistit uzavření smlouvy o dílo v souladu s bodem A)1
T: do 20. května 2012


173/12
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ústí nad Labem – STATUT Statutárního města Ústí nad Labem

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í
1. Návrh Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem – STATUT Statutárního města Ústí nad Labem, bez dalších připomínek


174/12
Zahraniční služební cesta pí starostky

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. v souladu s vnitřním předpisem č. 3/2007 a dodatku č. 1/2007 o poskytování náhrad výdajů při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, služební cestu paní Miloslavě Válkové, starostce, do Spolkové republiky Německo, město Tirschenreuth, dne 19.5.2012


175/12
Objekt Studentská čp. 571, k.ú. Neštěmice, uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s realizací návrhu na uzavření nájemní smlouvy nebytového prostoru, objektu v ul. Studentská čp. 571, k.ú. Neštěmice, MVDr. Vladimíru Špinarovi pro vybudování veterinární ordinace pro malá zvířata
- platba nájemného se stanovuje takto:
I. od 1.6.2012 100,-- Kč
II. od 1.9.2012 500,-- Kč

B)    r e v o k u j e
1. usnesení RMO č. 121/12 ze dne 19.3.2012 v plném znění

C)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené s Úřadem práce ČR na objekt detašovaného pracoviště v ul. Studentská čp. 571, Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice k datu 31.5.2012

D)    u k l á d á
1. paní Miloslavě Válkové, starostce
a) zajistit podpis nájemní smlouvy v souladu s bodem A)1.
 T: do 31. května 2012

 

176/12
Nájemní smlouva – objekt čp. 795, k.ú. Krásné Březno, bývalá taneční škola – připomínky městského obvodu pro Statutární město Ústí nad Labem
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s uzavřením upravené nájemní smlouvy pro objekt čp. 795, k.ú. Krásné Březno (bývalá taneční škola) s platností od 1.6.2012, za podmínek stanovených v upraveném návrhu nájemní smlouvy

B)    u k l á d á
1. paní Miloslavě Válkové, starostce
a) přeložit připomínky v nájemní smlouvě kanceláři primátora v souladu s bodem A)1.
T: do 31. května 2012


177/12
Žádost o změnu poskytnutého finančního příspěvku v roce 2012 z MC Broučci Neštěmice do MC Baby club v lokalitě Klíše
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. žádost ředitele společnosti YMCA Ústí nad Labem o přesun finančního příspěvku schváleného pro MC Broučci Neštěmice ve výši 5.000,-- Kč do MC Baby club v lokalitě Klíše 


178/12
Vyúčtování hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice    
za I. čtvrtletí  2012

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e   n a    v ě d o m í ,
1. že v hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za I. čtvrtletí 2012 dosáhly:
a) celkové příjmy výše                                                                     6.732,27   tis. Kč                           
b) celkové výdaje výše                                                                     4.764,71   tis. Kč
c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 1.967,56   tis. Kč vyrovnává oblast financování

2. že výsledek hospodaření z vedlejší  hospodářské činnosti městského obvodu po odvodech  MmÚ vykazuje účetní zisk ve výši  1.254,37  tis. Kč , do příjmové části
rozpočtu 2012 nebyly finanční prostředky zálohově zapojeny
        
3. že výsledek hospodaření správce bytového fondu vykazuje účetní zisk ve výši 1.337,23 tis. Kč

4. předložené vyúčtování hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za I. čtvrtletí  2012


179/12

Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2012 Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2012

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e 
1. rozpočtové  opatření odboru  správy a údržby obecního majetku takto:
a) zvýšení  rozpočtu výdajové investiční části o  90,00 tis. Kč  na vybudování spojovacího chodníku v ul. Neštěmická č.p. 29 (Vyhlídka)
b) snížení výdajové neinvestiční části na opravy chodníků o 90,00 tis. Kč

B)    u k l á d á         
1. paní Miloslavě Válkové, starostce
předložit Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice 
a) změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu Ústí nad  Labem - Neštěmice na rok 2012 
 T: 12. června 2012


180/12
Prodloužení uzavřených nájemních smluv k obecním bytům v MO Ústí nad Labem - Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
1. prodlužování uzavřených nájemních smluv k obecním bytům v MO Ústí nad Labem – Neštěmice na dobu určitou při splnění podmínek užívání:
a) opakovaně na tři roky


181/12
Návrh Smlouvy o sběru, odstranění a využití odpadu – sběrné dvory

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e 
1. uzavření Smlouvy o zajištění sběru, odstranění a využití odpadu se společností AVE Ústí nad Labem s. r. o., Neštěmická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem s účinností od 1.6.2012

B)    u k l á d á
1. Bc. Petrovi Hlávkovi, pověřenému řízením odboru správy obecního majetku
a) informovat smluvního partnera o přijatém usnesení
T: 25. května 2012


182/12
Informace  o aktuálním stavu neuzavřených dohod ve věci zvýšení ceny nájemného

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a   v ě d o m í
1. aktuální stav neuzavřených dohod ve věci zvýšení ceny nájemného v obecních bytechv MO Ústí nad Labem-Neštěmice


183/12
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e 
1. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu obecního bytu:       
a) Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 85, vel. 1+1, 11. patro s žadateli
v tomto pořadí: 1. Kendrová Miluška a Vladimír Kendr,                                         
2. Václav Brandner a Miluše Keithová,
3. Bohumil Kapinus a Helena Rambousková,                                        
4. František Slanec,
- na dobu určitou do 31. 3. 2013  
- po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
b) Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 5, vel. 1+1, 1. patro s žadateli v tomto pořadí:  1. Antonín Fedorovič,
2. Jiřina Chalupová,
3. Jiřinka Šišková,                                          
4. František Slanec,
- na dobu určitou do 31. 3. 2013  
- po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů         
                     
B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověř. ved. odboru správy a údržby obecního majetku
a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení A)       
  T:  31. května 2012


184/12
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e 
1. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu obecního bytu:       
a) Opletalova 220, k.ú. Neštěmice, č.b. 3, vel. 4+1, 2. patro s žadatelkou: Lucií Motyčkovou,
                                                   
B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu A)       
T:  31. května 2012


185/12
Prodloužení  nájemní  smlouvy k  obecnímu  bytu

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě:        
1.1. Železná 381,  k.ú. Krásné Březno, b.č. 16 o vel. 1+1, nájemce:Anna Ladičová, na dobu určitou do 30.6.2015
1.2. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 40 o vel. 1+1, nájemce: Marie Cziborová, na dobu určitou do 30.6.2015
1.3. Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, b.č. 22 o vel. 1+1, nájemce:Květa Mašková, na dobu určitou do 31.12.2012

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověř. ved. odboru správy a údržby obecního majetku
a) připravit dodatky nájemních smluv dle usnesení bodu A)
 T: 31. května 2012


186/12
Žádost o povolení k instalaci fotovoltaických panelů na obecní dům
Opletalova 220 , k.ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. žádost pana Františka Cesara o povolení k instalaci fotovoltaických panelů na obecní bytový  dům č.p. 220 v ul. Opletalova, k.ú. Neštěmice

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému  vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu A)     
T:   31. květen 2012


187/12
Žádost o povolení  k  umístění odkládací schrány na budově Hluboká 33, k.ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. žádost  České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983,o povolení k umístěni odkládací schrány v počtu 1 ks na  budovu  č.p. 33 v ul. Hluboká, k.ú. Neštěmice za těchto podmínek: 
a) na dobu neurčitou
b) cena pronájmu 1.200,-- Kč/rok

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému  vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) připravit smlouvu o nájmu dle bodu A)     
T:   31. květen 2012


188/12
Žádost o snížení prodejní ceny pozemku p.č. 239/1 v k.ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. se snížením prodejní ceny pozemku p. č. 239/1 o výměře 909 m2 v k.ú. Krásné Březno na 250,-- Kč/m2

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřeného vedením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1
  T: 25. května 2012
2. Ing. Jaroslavu Táborském, místostarostovi
a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A)1
 T: 12. června 2012


189/12
Snížení nájemného za pronájem části p.p.č. 1513/1 v k.ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. snížení nájemného za pronájem části pozemku p. č. 1513/1 o výměře 160 m2 v k.ú. Neštěmice

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřeného vedením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1     
   T: 25. května 2012


190/12
Snížení nájemného za pronájem části p.p.č. 679/1 díl 10 v k.ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. snížení nájemného za pronájem části pozemku p. č. 679/1 díl 10 o výměře 810 m2 v k.ú. Mojžíř

2. snížení výměry pronajaté části pozemku p. č. 679/1 díl 10 o výměře 810 m2 v k. ú. Mojžíř

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřeného vedením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1,2     
 T: 25. května 2012


191/12
Výpověď nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 912 v k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 912 o výměře cca 1100 m2 v k. ú. Krásné Březno za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 3,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu určitou do 31. 12. 2017
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1     
 T: 25. května 2012


192/12
Výpověď nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 783/1 díl 3a v k.ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy s nájemcem Helenou Sauerovou, bytem Církvice 9347, 403 02 Ústí nad Labem

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 783/1, díl 3a o výměře cca 175 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Eva Netymachová, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1     
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2     
T: 25. května 2012
c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3
 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


193/12
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu pozemků p.č. 783/3 a 783/4 v k.ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy s nájemci Romanem a Alenou Procházkovými, oba bytem Levín - Hradec 16, 411 45 Úštěk

2. záměr pronájmu pozemku p. č. 783/3 o výměře 504 m2 a pozemku p. č. 783/4 o výměře 56 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno: Zdeněk Chmela, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1     
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2     
T: 25. května 2012
c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3
 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


194/12
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1061/1 díl 10b v k.ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1061/1 díl 10b o výměře cca 350 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno: Ing. Jiří Křivánek, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ
 
2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1     
T: 25. května 2012
b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2
 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


195/12
Záměr pronájmu pozemků p.č. 1027/1 a 1027/2 v k.ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   r e v o k u j e
1. usnesení RMO č. 120/12 ze dne 19. 3. 2012 v plném znění
 
B)    s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu pozemku p. č. 1027/1 o výměře 503 m2 a pozemku p. č. 1027/2  o výměře 15 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Jiří a Květuše Musilovi, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

2. pronájem dle bodu B)1 po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu

C)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu B)1     
T:  25. května 2012
b) připravit nájemní smlouvu dle bodu B)2
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


196/12
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 623/1 díl 10 a 12, k.ú. Neštěmice a  záměr pronájmu/prodeje pozemku p. č. 154, 155 a156 v k. ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    schvaluje
1.1 ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 623/1 díl 10 o  výměře 355 m2 v k.ú. Neštěmice s manželi Jaroslavem a Alenou Heltovými,
1.2 uhrazení poměrné části nájemného za rok 2012

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 623/1 díl 10 o výměře 380 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Karel Holub a Karla Holubová, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel pronájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

3. záměr pronájmu části pozemku p. č. 623/1 díl 12 o výměře 224 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Karel Holub a Karla Holubová, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel pronájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

4.1 ukončení části nájemní smlouvy na pozemek p. č. 156 o výměře v 405 m2 a část p.p.č. 155 o výměře 110m2 v k. ú. Mojžíř s panem Karlem Holubem, z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemce
       
4.2 uhrazení poměrné části nájemného za rok 2012

5. záměr pronájmu pozemku p. č. 156 o výměře 405 m2 a části pozemku p. č.155 o výměře 110 m2 v k. ú. Mojžíř na jméno: Vlasta Benešová, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel pronájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

6. dodatek k nájemní smlouvě z důvodu změny výměry užívané části pozemku p. č. 623/1 díl 11 z výměry 207 m2 na výměru 324 m2 v k. ú. Neštěmice pro pana Karla Holuba,
7. pronájem dle bodu A)2,3 a 5 po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu

B)    n e s o u h l a s í
1. se záměrem pronájmu pozemku p. č. 154 o výměře 172 m2 v k. ú. Mojžíř
2. se záměrem prodeje pozemků p. č. 155 o výměře 623 m2 a 156 o výměře 405 m2 v k.ú. Mojžíř
     
C)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi – pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle A)1
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2,3,5
c) informovat žadatele dle A)4
d) připravit dodatek k nájemní smlouvě dle A)5
e) připravit dodatek k nájemní smlouvě dle A)6
f) informovat žadatele dle bodu B)1
g) informovat žadatele dle bodu B)2
T: 30. května 2012
h) připravit nájemní smlouvy dle bodu A)7
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

 

197/12
Pronájem části p.p.č. 1061/1 díl 6 a p.p.č. 1061/7 v k.ú. Krásné Březno – Janků

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    r e v o k u j e
1. usnesení RMO č. 109/12 ze dne 19. 3. 2012 v plném znění
 
1. pronájem části pozemku p. č. 1061/1 díl 6 o výměře cca 977 m2 a pozemku p. č. 1061/7 o výměře 23 m2 v k. ú. Krásné Březno manželům Milanu a Vladimíře Janků, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

C)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvu dle bodu B)1     
 T: 25. května 2012


198/12
Pronájem části pozemku p.č. 234 díl 7 v k.ú. Neštěmice – Frydrychová

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. pronájem části pozemku p. č. 234, díl 7 o výměře 125 m2 v k. ú. Neštěmice paní Michaele Frydrychové, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1
 T: 25. května 2012


199/12
Pronájem části p.p.č. 786/1 a st.p.č. 786/3 v k.ú. Neštěmice – Bartošová

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    r e v o k u j e
1. usnesení RMO č. 108/12 ze dne 19. 3. 2012, bod A)2 v plném znění

B)    s c h v a l u j e
1. pronájem části pozemku p. č. 786/1 o výměře 260 m2 a stavební parcely č. 786/3  o výměře 15 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Hana Bartoňová, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 6,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

C)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvu dle bodu B)1     
T:  25. května 2012


200/12
Pronájem části pozemku p.č. 534 díl 2 v k.ú. Mojžíř – Dolejšová

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    r e v o k u j e
1. usnesení RMO č. 224/11 ze dne 18. 7. 2011 v plném znění

B)    s c h v a l u j e
1. pronájem části pozemku p.č. 534 díl 2 o výměře 340 m2 v k. ú. Mojžíř paní Miladě Dolejšové, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši  9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

C)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřeného vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvu dle bodu B)1
 T:  25. května 2012


201/12
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části  pozemků p. č. 761/12, 761/13, 761/14, 767/1 v k. ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků p. č. 761/12, 761/13, 761/14, 767/1 v k. ú. Krásné Březno, které budou trvale zastavěné stavbou „PPO – Pekelský potok II.etapa“

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému,  místostarostovi
a) předložit návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A)1 
  T: 12. června 2012


202/12
Záměr prodeje – snížení prodejní ceny  části pozemku p.č. 447, díl 10 v k. ú. Mojžíř – Stachovi       

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s o u h l a s í
1. se snížením prodejní ceny  části pozemku p. č. 447 díl 10 o výměře cca 600 m2 v k. ú. Mojžíř

B)    u k l á d á 
1. Ing. Jaroslavu Táborském, místostarostovi
a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A)1
 T: 12. června 2012


203/12
Prodej pozemku p. č. 245 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s prodejem pozemku p. č. 245 o výměře 135 m2 v k. ú. Krásné Březno, paní Evě  Daňsové, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 250,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A)1                                                                                               
  T: 12. června 2012


204/12
Prodej pozemku p.č. 1013 v k.ú. Krásné Březno - Podracký          

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s prodejem pozemku p. č. 1013 o výměře 3608 m2 v  k. ú. Krásné Březno panu Martinu Podrackému, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 80,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1
T: 12. června 2012


205/12
Prodej části pozemku p. č. 635 v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)    s o u h l a s í
1. s prodejem části pozemku p. č. 635 o výměře 7 m2 v k. ú. Neštěmice, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 1.000,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A)1                                                                                               
T: 12. června 2012


206/12
Prodej pozemku p.č. 448/12  v k. ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s prodejem pozemku p. č. 448/12 o výměře 77 m2 v k. ú. Mojžíř pro manžele Radka a Radku Kesslerovi, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 500,- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit prodej na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí  nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1
T:  12. června 2012


207/12
Bezúplatný převod pozemku p.č. 759/2 v k.ú. Neštěmice do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem – uzavření smlouvy
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s uzavřením smlouvy o bezplatném převodu pozemku p.č. 759/2 v k.ú. Neštěmice do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, převodce: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1
T: 12. června 2012


.................................................    ...............................................
      Ing. Jaroslav Táborský                                    Miloslava Válková
             místostarosta                                   starostka


 Datum vložení: 13.06.2012, datum sejmutí: 13.06.2023

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP