menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

13.Usnesení RMO 15.10.2012

U S N E S E N Í
Č. 315/12 – 338/12
z 13. Jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 15. října 2012 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice

__________________________________________________________________________________  


315/12
Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem  -  Neštěmice po projednání

A) z j i š  u j e, ž e
1.usnesení č. – 183/12, 262/12, 273/12, 274/12, 278/12, 283/12, 298/12, 299/12, 300/12, 301/12, 302/12, 303/12, 304/12, 305/12/B/1 a, b, 306/12/B/1a, 307/12/B/1a, 308/12, 309/12/B/1 a, b, 310/12/B/1 a, b, 312/12, 313/12 – splněno

2.usnesení č.  -  107/12B/1)b, 249/1/B/1)b, 261/12/B/1)b, 272/12/B/1)b, 305/12/B/1c, 306/12/B/1b, 307/12/B/1b, 309/12/B/1c, 310/12/B/1c, 311/12, 314/12 – trvá


316/12
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2012
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2012
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření ke snížení příjmů městského obvodu a neinvestičních výdajů v celkové výši 777,00 tis. Kč takto:
a) snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části o částku 777,00 tis. Kč dle přílohy usnesení č.1
b) snížení rozpočtu příjmové části v oblasti daňových příjmů položky 1355 – odvod z výherních hracích přístrojů o částku 5. 440,00 tis. Kč
c)zvýšení rozpočtu příjmové části v oblasti neinvestiční dotace položky 4121 o částku 4.278,00 tis. Kč
d)zvýšení rozpočtu příjmové části v oblasti převodu z VHČ položky 4131 o částku 385,00 tis. Kč

2.rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
a)zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části o 100,00 tis Kč na opravy dětských prvků na základě provedené revize
b)snížení rozpočtu výdajové investiční části o 100,00 tis. Kč na opravy zařízení v zeleni

3.rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
a)zvýšení rozpočtu výdajové investiční části o 90,50 tis Kč na nákup dvou ks vysavačů psích exkrementů, a to zapojením příjmů položky 2322 – přijaté pojistné plnění za poničenou zeleň ve výši 83,50 tis. Kč a část příjmů položky 1341 – poplatek ze psů vytvořených nad rámec schváleného rozpočtu ve výši 7.00 tis. Kč
4.rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
a)zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části o 200,00 tis Kč na opravy laviček v obvodu, a to zapojením příjmů položek 4131 – převody z vlastních fondů ( zisku z VHČ správy bytového fondu) ve výši 200,00 tis. Kč
5.rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
a)zvýšení rozpočtu výdajové neinvestiční části o 116,00 tis. Kč na opravy uličních vpustí v ul. Keplerova před č. p. 38, 40, 52, a to zapojením příjmů položky 2322 – přijaté pojistné plnění za odcizení kabelových přípojek k vánočním dekorům ve výši 21,00 tis. Kč
b)snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části o 65,00 tis Kč na světelnou vánoční výzdobu
c)snížení rozpočtu výdajové neinvestiční části o 30,00 tis Kč na čištění kanálových vpustí

B) u k l á d á
1.paní Miloslavě Válkové, starostce
předložit Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
a)změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice na rok 2012
T: 11. prosince 2012

317/12
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2012

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1.poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu MO Neštěmice v roce 2012 pro MUSICA SEMPER VIVA, Bc Martin Říhovský, Zvonkova 14, Ústí nad Labem, IČ 72752823 na kulturní projekt „ Tradiční adventní koncert v Mojžíři“ ve výši 4. 000 tis. Kč

2.  poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu MO Neštěmice v roce 2012 ZŠ, Hluboká 150, Neštěmice, IČ 44226241 na bruslení žáků 6. Ročníků ve výši 7.000 tis. Kč

318/12
Odstranění dětského hřiště – ul. Peškova č.p. 533 – č. p. 534, k.ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) n e s c h v a l u j e
1.odstranění dětského hřiště v ul. Peškova č.p. 533 – č.p. 534, k.ú. Mojžíř

B) u k l á d á
1.panu Bc. Petru Hlávkovi pověřenému vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a)informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu A)1
  T: 30. října 2012

319/12
Žádost o schválení dodatku k nájemní smlouvě ze dne 9. 7. 2012 – firma DAROTHORE a. s.
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) n e s c h v a l u j e
1.uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 9. 7. 2012 na části pozemků p.p.č. 463/18, 1725/3, 82/1, 82/12, 656/1, 463/6, 84/1 k.ú. Krásné Březno

B) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)informovat žadatele o usnesení rady dle bodu A)1
T: 26. října 2012

320/12
Stav bytového domu Dr. Horákové č. p. 624/1, k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
1.Informativní zprávu o řešení stavu bytového domu Dr. Horákové č. p. 624/1 a okolního prostranství

B) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)vyzvat hasičský záchranný sbor ke kontrole objektu
b)opakovaně vyzvat vlastníka objektu k odstranění závad narušujících vzhled obce, v termínu do 15 dnů  po obdržení výzvy

321/12
Záměr pronájmu části p.p.č. 1480/259 v k.ú. Krásné Březno – pískoviště
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1.záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1480/259 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Krásné Březno na jméno paní Soňa Vargová, za těchto podmínek:
a)nájemné ve výši min. 100,- Kč/rok
b)pronájem na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 6 měsíců
c)účel nájmu: užívání, správa a údržba dětského pískoviště na vlastní náklady

B) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)zveřejnit záměr pronájmu na jméno dle bodu A)1
T: 24. října 2012

322/12
Pronájem pískoviště na části p.p.č. 861/256 v k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1.pronájem části pozemku p.p.č. 861/256 o výměře 16 m2 v k.ú. Krásné Březno paní Márii Benešové za těchto podmínek:
a)nájemné ve výši 100,- Kč/rok
b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel nájmu: užívání, správa a údržba dětského pískoviště na vlastní náklady

B) u k l á d á
1. Bc Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit smlouvu o pronájmu dle bodu A)1 bez oplocení
T: 31. října 2012

323/12
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1027 v k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1.záměr pronájmu pozemku p.č. 1027 o výměře 266 m2 v k.ú. Krásné Březno na jméno Vladimír Semotán, za těchto podmínek:
a)nájemné ve výši min. 3,- Kč /m2/rok
b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: sekání trávy
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

2. pronájem dle bodu A) 1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1
T: 24. října 2012

b)připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru
                                                                                                                       

324/12
Pronájem pozemků p. č. 162/1, 162/2 v k. ú. Krásné Březno – Beranová
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1.pronájem pozemků p.č. 162/1 o výměře 328 m2 a 162/2 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Krásné Březno, paní Lucii Beranové, za těchto podmínek:
a)nájemné ve výši 6,- Kč/m2/rok
b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c)účel nájmu: rekreační účely
d)možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)připravit nájemní smlouvy dle bodu A)1
T: 26. října 2012

325/12
Pronájem části p.p.č. 756/4 v k.ú. Neštěmice a části pozemku 697/56 v k.ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) n e s c h v a l u j e
1.Pronájem části pozemku p.č. 756/4 o výměře 21 m2 v k.ú.  Neštěmice a p.č. 697/56 o výměře 9 m2 v k.ú. Mojžíř společnosti Runoven s.r.o.. Plzeňská 157/98, 150 00 Praha

B) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)informovat žadatele o usnesení RMO dle bodu A)1
T: 31. října 2012

 


326/12
Pronájem části pozemku p.č. 679/1 díl 10 v k.ú. Mojžíř  - Lucie a Marie Zemančíkovy
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1.pronájem části pozemku p.č. 679/1 díl 10 o výměře 810 m2 v k.ú. Mojžíř  paní Lucii Zemančíkové, a paní Marii Zemančíkové, za těchto podmínek:
a)nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c)účel nájmu: zahrada
d)možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1
T: 26. září 2012


327/12
Pronájem části pozemku p.č. 783/1 díl 3a, v k.ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) r e v o k u j e 
1.usnesení RMO č. 192/12 ze dne 14. května 2012 v bodě A)3

B) s c h v a l u j e
1.pronájem části pozemku p.č. 783/1 díl 3A o výměře 175 m2 v k.ú. Neštěmice s žadatelkou Blankou Blažkovou,  za těchto podmínek:
a)nájemné ve výši 9,-Kč/m2/rok
b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c)účel nájmu: zahrada
d)možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

C) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)připravit nájemní smlouvu dle bodu B)1
T: 26. října 2012

328/12
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 717 v k.ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1.ukončení nájemní smlouvy na žádost nájemce Anny Šindelářové, záměr pronájmu části pozemku p.č. 717 o výměře cca 79 m2 v k.ú. Neštěmice  za těchto podmínek:
a)nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c)účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1
b)zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2
T: 26. října 2012


329/12
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 294 díl 4 v k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1.ukončení nájemní smlouvy na žádost nájemce Lucie Beranové, záměr pronájmu části pozemku p.č. 294 díl 4  o výměře cca 429 m2 v k.ú. Krásné Březno za těchto podmínek:
a)nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c)účel nájmu: zahrada
d)možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ


B) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1
b)zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2
T: 26. října 2012

330/12
Žádost o snížení nájemného za pronájem části p.p.č. 1061 díl 1 a p.p.č. 1061/2 v k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1.žádost o snížení nájemného za pronájem části pozemku p.č. 1061/1 díl 1 a pozemku p.č. 1061/2 o celkové výměře 600 m2 v k.ú. Krásné Březno

2.záměr pronájmu části pozemku p.č. 1061/1 díl 1 a pozemku p.č. 1061/2  o výměře
 600 m2 v k.ú. Krásné Březno na jméno Štěpánka Rambová,  za těchto podmínek:

a)nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c)účel nájmu: zahrada
d)možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

3.pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)informovat žadatele  dle bodu A) 1
T: 24. října 2012
b)zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A) 2
T: 24. října 2012
c)připravit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu A) 3

 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

331/12
Žádost o snížení výměry a snížení nájemného za pronájem části p.p.č. 138 v k.ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) n e s c h v a l u j e  
1. žádost o snížení nájemného za pronájem části pozemku p.č. 138 o výměře cca 860 m2 v k.ú. Mojžíř

B) s c h v a l u j e
1.žádost o snížení výměry za pronájem části pozemku p.č. 138 v k.ú. Mojžíř na výměru cca 718 m2
2.záměr pronájmu části pozemku p.č. 138 o výměře cca 1718 m2 v k.ú. Mojžíř na jméno Ladislav a Hana Šanovští, za těchto podmínek: 
a)nájemné ve výši 3,-Kč/m2/rok
b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c)účel nájmu: zahrada
d)možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ
3.pronájem dle bodu B) 2po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

C) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)informovat žadatele dle bodu A) 1, B) 1
T: 24. října 2012

b)zveřejnit záměr pronájmu dle bodu B) 2
T: 24. října 2012

c)připravit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu B) 3

T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

 

332/12
Žádost o snížení nájemného za pronájem části p.p.č. 679/1 díl 6 v k.ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání


A) s c h v a l u j e
1.žádost o snížení nájemného za pronájem části pozemku p.č. 679/1 díl 6 o výměře 471 m2 v k.ú. Mojžíř, a to dočasně na období 2013 a 2014 ve výši 3,-Kč/m2/rok
 
B) u k l á d á
2.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)připravit dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  dle bodu A)1
T: 30. října 2012

333/12
Snížení prodejní ceny pozemku p.č. 1007/109 v k.ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) r e v o k u j e   
1.Část usnesení č. 106/12z jednání RMO dne 19.3. 2012, bod B)1. písm.a)

B) s o u h l a s í
1.se záměrem prodeje pozemku p.č. 1007/109 o výměře 988 m2 v k.ú. Neštěmice  za těchto podmínek:
a)cena pozemku ve výši min. 400,- Kč/m2
b)zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci pře projednáním  prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
c)kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d)kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1 % z ceny pozemku min. 1000,- Kč
e)k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
f)ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g)kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h)daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i)využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem

C) u k l á d á
1.Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi 
a)předložit záměr prodeje  - snížení ceny pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu B) 1
T: 11. prosince 2012

 

334/12
Prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1.prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě 
a)Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, byt č. 46 o vel. 1+1, nájemce Hölzl Václav, na dobu určitou do 31.12.2015

B) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)připravit dodatek nájemní smlouvy dle usnesení bodu A)
T: 31. října 2012

335/12
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1.uzavření nájemní smlouvy k pronájmu obecního bytu  
a)Příkopy 440/2, k.ú. Krásné Březno, byt č. 11, vel. 4+1, 3. patro s žadatelem: Radek Váša,
- dle zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů v našem městském obvodu

B) u k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)připravit nájemní smlouvu dle usnesení bodu A)
T: 31. října 2012

336/12
Žádost o pronájem nebytového prostoru
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) s c h v a l u j e
1.uzavření nájemní smlouvy k pronájmu nebytového prostoru v suterénu   (v místnosti bývalé kočárkárny ) o výměře 10,24 m2, v bytovém domě Čechova 772/2, v k.ú. Krásné Březno za těchto podmínek:
a)využití- posilovna pro soukromé účely
b) na dobu určitou jednoho roku
c) za cenu 200,- Kč/měsíc
d) zřízení podružného elektroměru

 

B) U k l á d á
1.Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a)připravit nájemní smlouvu dle usnesení bodu A)
T: 31. října 2012

 

337/12
Zvýšení nájemného obecních bytů

Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
1.zprávu o stavu nájemních smluv ve věci zvýšení nájemného v obecních bytech

338/12
Ukončení soudního sporu – manželé Křížovi
Rada městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
1.ukončení soudního sporu o určení výše nájemného – manželé Laura a Tomáš Křížovi, byt č. 22 o velikosti 2+1 v ulici Křižíkova 528/6, v k.ú Krásné Březno


Oprava usnesení
Rada městského obvod Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

Usnesení č. 311/12/A) z 12. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dne 13. září 2012

A) s c h v a l u j e
1.uzavření nové nájemní smlouvy z důvodu neplatné dohody o dočasném užívání pozemku na pronájem části pozemku p. č. 140 díl 7 o výměře 132 m2 a části pozemku p. č. 155 o výměře 513 m2, vše v k.ú. Mojžíř, s nájemcem Karlem Holubem, za těchto podmínek:

a)nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok
b)pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c)účel nájmu: zahrada
d)možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

 

Výdajová neinvestiční část rozpočtu  roku 2012 - úsporná opatření
( v tis. Kč )   Příloha k Usnesení  č.  316/12
     
Druh výdajů SR UR SK Návrh Návrh UR
  2012 2012 k 31.8.2012 krácení po krácení
22  Doprava 1 900,00 1 810,00 1 455,66 0,00 1 810,00
      Údržba městského mobiliáře, PHM 300,00 300,00 125,56   300,00
      Opravy chodníků, opěrných zdí 1 600,00 1 510,00 1 330,10   1 510,00
23  Vodní hospodářství 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00
      Úpravy drobných vodních toků 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00
33  Kultura 180,00 200,00 129,14 0,00 200,00
      Zajištění občanských obřadů 30,00 30,00 10,56   30,00
      Sdělovací prostředky 100,00 100,00 48,68   100,00
      Obnova hodnot místních památek 50,00 70,00 69,90   70,00
34  Tělovýchova a zájmová činnost 381,00 381,00 252,59 0,00 381,00
      Sportovní zařízení v majetku obce 381,00 381,00 252,59   381,00
36  Bydlení,komunální služby, ÚR 804,00 804,00 145,03 85,00 719,00
      Bytové hospodářství         
      Nebytové hospodářství 30,00 30,00 0,00   30,00
      Veřejné osvětlení-vánoční výzdoba 340,00 340,00 0,00   340,00
      Komunální služby a územní rozvoj 434,00 434,00 145,03 85,00 349,00
37  Ochrana životního prostředí 7 425,00 7 425,00 3 548,09 40,00 7 385,00
      Sběr a svoz komunál. odpadů 200,00 200,00 119,63 30,00 170,00
      Ostatní nakládání s odpady 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00
      Péče o vzhled obce a zeleň 7 215,00 7 215,00 3 428,46   7 215,00
55  Požární ochrana 290,00 290,00 187,61 0,00 290,00
      Běžné výdaje 290,00 290,00 187,61   290,00
61  Stát.správa,územní samospráva 22 527,00 22 527,00 12 291,12 582,00 21 945,00
      Zastupitelstva obcí 2 814,00 2 814,00 1 576,11 44,00 2 770,00
      Činnost místní správy  19 713,00 19 713,00 10 715,01 538,00 19 175,00
      -  provozní výdaje odborů 3 920,00 3 920,00 2 425,53 270,00 3 650,00
      -  mzdové prostředky, vč. OOV  8 109,00 8 109,00 4 646,86 40,00 8 069,00
      -  mzdové prostředky VPP, D 3 090,00 3 090,00 1 206,78 160,00 2 930,00
      -  povinné pojistné, náhrady 3 995,00 3 995,00 2 103,02 68,00 3 927,00
      -  sociální fond 599,00 599,00 332,82   599,00
          
Příspěvky organizacím,stipendium 160,00 160,00 130,00 0,00 160,00
64  Stipendium starosty 10,00 10,00 0,00   10,00
      Příspěvky,dotace, dar organizacím 150,00 150,00 130,00   150,00
64  Ostatní činnost 0,00 807,97 767,97 40,00 767,97
  Rezerva   40,00 0,00 40,00 0,00
  Vratka do StR dle FV    767,97 767,97   767,97
C E L K E M  neinvestiční  33 697,00 34 434,97 18 907,21 777,00 33 657,97

 


……………………………………………….                                 ….………………………………………..
       Ing. Jaroslav Táborský             Miloslava Válková
  Místostarosta                    starostka

 

 

 

 

 

 Datum vložení: 22.10.2012, datum sejmutí: 22.10.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP