menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

11. usnesení RMO 23.8.2012

U S N E S E N Í
č. 265 /12 – 296/12
z 11. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 23. srpna 2012 od 11:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice


265/12
Kontrola usnesení Rady městského  obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    z j i š  u j e ,   ž e
1. usnesení č. - 210/11/B)1/b, 222/12/B/1)c, 223/12/B/1)b, 225/12/B)1b, 226/12/B)1b, 231/12/B/1)c, 234/12/C/1b,  244/12, 245/12, 246/12, 247/12, 248/12, 249/1/B/1)a , 250/12/B/1)a,b, 251/12/B/1)a,b, 252/12/B/1)a,b, 253/12/B/1)a,b, 254/12, 255/12, 256/12/B/1)a,b, 257/12, 260/12, 261/12/B/1)a, c,  263/12, 264/12 – splněno
               
2. usnesení č. - 107/12/B/1)b, 224/12/B)1b, 232/12/C/2a), 236/12 , 243/12/B/1)a, 249/1/B/1)b, 250/12/B/1)c, 2)a, 251/12/B/1)c, 252/12/B/1)c, 253/12/B/1)c, 256/12/B/1)c, 258/12, 259/12, 261/12/B/1)b, 262/12 – trvá


266/12
Souhlas s rozšířeným plněním smlouvy o dílo, veřejné zakázky-oprava
střechy objektu v ul. Čechova čp. 10.a čp. 12 – Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s rozšířeným plněním smlouvy o dílo, veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
„oprava střechy Čechova čp. 10 a čp. 12 – Krásné Březno“ dle doporučení stavebního dozoru


267/12
Vyhlášení výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně na území MO ÚL-Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. vyhlášení výběrového řízení na akci „Údržba veřejné zeleně a související práce na pozemcích ve správě MO ÚL – Neštěmice po jednotlivých lokalitách“
a) KB 01 – Drážďanská – U Cukrovaru – Neštěmická – Vojanova
b) KB 02 – Výstupní/Dvojdomí–Výstupní–Neštěmická–Žežická
c) KB 03 – Neštěmická/Výstupní–U Studánky, Jungmanova–Drážďanská–Na Sklípku
d) KB 04 – Vyhlídka vč. Hřbitovní
e) KB 05 – Zámek Podmokelská, Přístavní–Pekařská, Výstupní od Dvojdomí k Severní Terase
f) Neštěmice I. – centrum, Tři Kříže, Sibiřská
g) Neštěmice II. – Mlýnská, Železná, Skalka
h) Mojžíř

268/12
Směrnice o veřejných zakázkách

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. znění návrhu Směrnice RMO č. 5/2012 o veřejných zakázkách

B)    u k l á d á
1. Ing.Věře Součkové, tajemnici
a) vydat Směrnici RMO č. 5/2012 o veřejných zakázkách v souladu s bodem A)1


269/12
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2012
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání
   
A)    n e s c h v a l u j e
1. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu MO Neštěmice v roce 2012 společnosti Elixír ,o.s. Všebořická 494/347, Ústí nad Labem, IČ 26576112 na akci pro seniory  „Trénování paměti“


270/121
Vyúčtování hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice    
za I. pololetí  2012
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    b e r e   n a   v ě d o m í ,
1. že v hospodaření  Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za  I. pololetí  2012 dosáhly:
a) celkové příjmy  výše  15.119,57   tis. Kč                           
b) celkové výdaje  výše  14.585,25   tis. Kč
c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši  534,32 tis. Kč vyrovnává oblast financování

2. že výsledek hospodaření z vedlejší  hospodářské činnosti městského obvodu po odvodech  MmÚ vykazuje účetní zisk ve výši  1.739,56  tis. Kč , do příjmové části
rozpočtu 2012  bylo zálohově zapojeno 1.220,0 tis. Kč   
    
3. že výsledek hospodaření správce bytového fondu vykazuje účetní zisk ve výši  1.102,14  tis. Kč

4. předložené vyúčtování hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za I. pololetí   2012

B)   u k l á d á         
1. paní Miloslavě Válkové, starostce
a)  předložit vyúčtování hospodaření  Městského obvodu  Ústí nad Labem – Neštěmice za I. pololetí  2012  Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice 
   T: 11. září 2012

 

271/12
Návrh na prominutí nedobytných pohledávek na nájemném a službách s nájmem bytu spojených do 20.000,- Kč
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. prominutí nedobytné pohledávky na nájemném a službách spojených s nájmem bytu do 20.000,- Kč v celkové výši 7 193,61 Kč
          
B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřeného vedením OSÚOM
a) informovat správce bytového fondu TOMMI - SEVER s.r.o. o přijatém usnesení dle bodu A)
 T: 31. srpna 2012


272/12
Zřízení věcného břemene na p.p.č..697/191 v k.ú. Mojžíř, p.p.č. 730, 731,732/1 v k.ú. Neštěmice – doplnění o pozemek p.č. 697/97 v k.ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

 A)   s c h v a l u j e
1. doplnění zřízení věcného břemene o pozemek p. č. 697/97 v k. ú. Mojžíř v rozsahu cca 5 bm za účelem zřízení nové kabelové přípojky NN pro pozemek p. č. 731 v k. ú. Neštěmice v rámci stavby:  „UL, Neštěmice (Skalka) ppč.731 - kNN, č. stavby IV-12-4011114“ za jednorázovou úhradu 100,- Kč/ bm + DPH s tím, že:
a) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření nových inženýrských sítí, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene
b) veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene

2. uzavření dodatku č.1  ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IV-12-4011114/001 UL, Neštěmice (Skalka) ppč.731- kNN, č.3/2012/VBB ze dne 1.8.2012 o pozemek p.č.697/97 v k.ú.Mojžíř

B)   u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi – pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit dodatek č. 1 ke smlouvě dle bodu A) 2    
 T: 3. září 2012
b) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene dle usnesení RMO č.249/12 ze dne 16.července 2012 s doplněním bodu A) 1    
 T: po vyhotovení GP


273/12
Záměr pronájmu/prodeje části p.p.č. 448/1 a p.p.č. 448/3 v k.ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 448/1 o výměře cca 430 m2 a pozemku  p. č. 448/3 o výměře 18 m2 v k. ú. Mojžíř, na jméno: Rostislav a Jana Hruškovi, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců nebo do doby prodeje pozemků
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    s o u h l a s í
1. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 448/1 o výměře cca 430 m2 a pozemku p. č. 448/3 o výměře 18 m2 v k. ú. Mojžíř za těchto podmínek:
a) cena pozemků ve výši min. 500,- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice                       
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku    
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem

C)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1           
 T: 3. září 2012
b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2
 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru
2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit záměr prodeje pozemků na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu B)1                                                                                               
 T: 11. září 2012


274/12
Záměr pronájmu části pozemku p.č.796/1 a pozemků p.č. 796/6 a 796/7,  vše v k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 796/1 o výměře cca 586 m2, pozemku p. č. 796/6 o výměře 11 m2 a pozemku p. č. 796/7 o výměře 14 m2, vše v k. ú. Krásné Březno, na jméno: Petra Nováková, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

2. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)1           
 T: 3. září 2012
b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2
 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


275/12
Pronájem části pozemku p.č. 234 díl 7 v k.ú. Neštěmice - Ptáčníková
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. pronájem části pozemku p. č. 234 díl 7 o výměře 125 m2 v k. ú. Neštěmice paní Jiřině Ptáčníkové, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1
 T: 31. srpna 2012


276/12
Pronájem části pozemku p.č. 783/1 díl 9 v k.ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 783/1 díl 9 o výměře 300 m2 v k. ú. Neštěmice s žadateli v tomto pořadí:
1) Martin a Lenka Hanzlovi,
2) Alice Krejčová,
za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 6,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)1
 T:  3. září 2012


277/12
Žádost na povolení změny v úhradě nájemného z pololetních splátek na měsíční- Vladimír Gregor, autobazar GREGI

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. se změnou ve způsobu úhrady nájemného za pronájem pozemků p. č. 1670 o výměře 262 m2, p. č. 1672 o výměře 248 m2, p. č. 1695/12 o výměře 1046 m2 a p. č. 1714/1 o výměře 1453 m2, vše v k. ú. Krásné Březno, z pololetních splátek na splátky měsíční

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu A)1     
 T: 31. srpna 2012


278/12
Žádost o snížení ceny nájemného za pronájem části p.p.č. 140 díl 3 v k.ú. Mojžíř

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   s c h v a l u j e
1. žádost o snížení nájemného za pronájem části pozemku p. č. 140 díl 3 o výměře 410 m2 v k. ú. Mojžíř

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 140 díl 3 o výměře 410 m2 v k. ú. Mojžíř, na jméno: Andor Peter, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

3. pronájem dle bodu A)1 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1           
 T: 3. září 2012
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2           
 T: 3. září 2012
c) připravit dodatek k nájemní smlouvě dle bodu A)3
 T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


279/12
Žádost o snížení nájemného za pronájem částí p.p.č 623/1 díl 10 a 623/1 díl 12 v k.ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. snížení nájemného za pronájem části pozemku p. č. 623/1 díl 10 o výměře cca 380 m2 a části pozemku p. č. 623/1 díl 12 o výměře cca 224 m2 v k. ú. Neštěmice.

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1     
 T: 31. srpna 2012


280/12
Žádost o snížení nájemného za pronájem částí p.p.č 1007/14, 1007/51
1007/52  a 1007/100 v k.ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)     n e s c h v a l u j e
1. snížení nájemného za pronájem částí pozemků p. č. 1007/14 o výměře cca 65m2,  1007/51 o výměře cca 22 m2, 1007/52 o výměře cca 123 m2 a 1007/100 o výměře cca 490 m2, vše v k. ú. Neštěmice

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1     
 T: 31. srpna 2012


281/12
Výpověď nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č 679/1 díl 10 v k.ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. vypovězení nájemní smlouvy s nájemcem Alexandrou Fečovou, z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemce

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 679/1 díl 10 o výměře cca 810 m2 v k. ú.  Mojžíř za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ
     
B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat nájemce dle bodu A)1     
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2     
 T: 3. září 2012


282/12
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č.422/5  v k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy  na  část pozemku p.č.422/5 o výměře 24 m2 v k. ú. Krásné Březno na vlastní žádost nájemce

2. záměr pronájmu části pozemku p.č.422/5 o výměře 24 m2 v k. ú. Krásné Březno na jméno: Petr Novotný, za podmínek:
a) nájemné ve výši min. 2.400,-- Kč/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců nebo do doby prodeje pozemků
c) účel nájmu: pozemek pod garáží
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u  k  l  á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1
 T: 29. srpna 2012
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2, po uplynutí doby zveřejnění uzavřít nájemní smlouvu s Petrem Novotným,
 T:  7. září 2012


283/12
Ukončení nájemní smlouvy části p.p.č.756/4 v k.ú. Neštěmice a záměr pronájmu části p.p.č.756/4 v k.ú. Neštěmice a části pozemku 697/56 v k.ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e                                   
1. ukončení nájemní smlouvy  na  část pozemku p.č.756/4 o výměře 25m2  v k.ú.  Neštěmice na žádost nájemce

2. záměr pronájmu části pozemku p.č.756/4 o výměře cca 21 m2 v k. ú. Neštěmice a p.č.  697/56 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Mojžíř za podmínek:
a) nájemné ve výši min. 2.400,-- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců nebo do doby prodeje pozemků
c) účel nájmu: pozemek pod prodejním stánkem
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u  k  l  á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) ukončit nájemní smlouvu dle bodu A)1
 T:  29. srpna 2012
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2                                                                                               
 T: 7. září 2012


284/12
Záměr prodeje části pozemku p.č. 887/1 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 887/1 o výměře cca 24 m2 v k. ú. Neštěmice za podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 1.000,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice                            
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy ve výši 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem

B)    u k l á d á
1.  Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit záměr prodeje pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1
 T:  11. září 2012


285/12
Prodej části p.p.č. 965/2 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s prodejem pozemku p. č. 965/2 o výměře 25 m2 v k. ú. Neštěmice manželům René a Luďkovi Vodičkovým, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši. 500,- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1
 T:  11. září 2012


286/12
Prodej  části pozemku p. č. 1481/19 v k. ú. Krásné Březno          

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s prodejem části  pozemku p. č. 1481/19  o výměře dle geometrického plánu v k. ú. Krásné Březno panu Milanu Horákovi, Tisk Horák, a.s., Drážďanská 814/83A,   400 07 Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 1000,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice                            
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1
 T:  11. září 2012 


287/12
Prodej  části pozemku p. č. 119/6 v k.ú. Neštěmice        

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s prodejem části pozemku p. č. 119/6 o výměře 9 m2 v k. ú. Neštěmice manželům Stanislavovi a Ivaně Nápravníkovým, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 500,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice                            
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1
 T:  11. září 2012 


288/12
Prodej p.č. 239/1 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s prodejem pozemku p. č. 239/1 o výměře 909 m2 v k. ú. Krásné Březno manželům Blance a Davidovi Vávrovým, za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši 250,- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem  - Neštěmice
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit prodej pozemku na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1
 T:  11. září 2012


289/12
Žádost o používání části pozemku p.č. 697/132 v k. ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. žádost pana Marka Šutiče, o používání části pozemku p.č. 697/132 v k. ú.  Mojžíř za podmínek:
a) předání dokumentace s pracovním postupem a technologií včetně specifikace materiálu, vzhledu, nájezdu na parkoviště a do bytového domu před zahájením stavby

B)    u  k  l  á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) Informovat žadatele dle bodu A)1
 T: 29. srpna 2012 


290/12
Žádost o snížení ceny prodeje p.p.č. 211/1, 214/1, 215/1 a částí p.p.č. 215/4 a 215/13, vše v k. ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. žádost manželů Váňových o snížení ceny prodeje pozemků p.č. 211/1 o výměře 617 m2, p.č. 214/1 o výměře 87 m2, p.č. 215/1 o výměře 87 m2 a částí pozemků p.č. 215/4 o výměře cca 20 m2 a p.č. 215/13 o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Mojžíř

B)    u  k  l  á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) Informovat žadatele dle bodu A)1
 T:  29. srpna 2012


291/12
Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 470/3, 1065/1, 1477, 1478, 1479, 1480/387 k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:

A)    r e v o k u j e
1. usnesení z jednání  RMO dne 12.7.2012  č. 159/10 v plném znění

B)    s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o věcném břemeni ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou GA Energo technik, s.r.o. se sídlem Plzeň – Bolevec – Na Střílně AB, PSČ 330 11 na p.p.č. 470/3, 1065/1, 1477, 1478, 1479, 1480/387 vše v k.ú. Krásné Březno za jednorázovou úplatu 3.575,--Kč včetně DPH, s právem umístění, vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou technického zařízení na dobu neurčitou na základě geometrického zaměření přípojky, který je součástí smlouvy

C)    u k l á d á
1. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu B)1
 T:  7. září 2012


292/12
Záměr prodeje objektu na Sklípku 36/54 k.ú. Krásné Března a pozemků p.č. 676 a  p.č. 677 k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    r e v o k u j e
1. část usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice  č. 415/11  bod A), písmeno a), ze dne 21. 11. 2011

B)    s o u h l a s í     
1. se snížením celkové ceny na částku min. 2.500.000,-Kč

C)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi     
a) předložit návrh snížení celkové ceny na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí  nad  Labem-Neštěmice dle usnesení B)    T: 11. září 2012


293/12
Soudní spor o určení výše nájemného v obecních bytech

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e          
1. Pokračovat vždy v soudním sporu o určení výše nájemného a to až do stanovení ceny soudem

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřeného vedením OSÚOM
a) informovat AK JUDr. Soňa Rákosová o přijatém usnesení dle bodu A)1.
 T: 31. srpna 2012


294/12
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    r e v o k u j e
1. část usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice č. 263/12, bod B) písmeno  c), ze dne 16. 7. 2012
     
B)    s c h v a l u j e 
1. uzavření nájemní smlouvy  k pronájmu obecního bytu:                
a) Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 5, vel. 1+1, 1. patro s žadateli:
manželé Zdeňka a Vojtěch Markovi,                         
- na dobu určitou do 31. 12. 2013  a bez kauce
b) Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 24, vel. 1+1, 3. patro s žadatelem:
Milan Bouchner,
- na dobu určitou do 31. 12. 2013  
- po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
c) Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 57, vel. 1+1, 8. patro s žadatelkou:
Jiřina Ryšavá,
- na dobu určitou do 31. 12. 2013  
- po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

C)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověř. ved. odboru správy a údržby obecního majetku
a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení B)       
 T:  31. srpna 2012

 

295/12
Přehled dlužníků nájemného a podaných žalob za Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice k 30. 6. 2012
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a    v ě d o m í
1. informativní zprávu, týkající se přehledu dlužníků nájemného a podaných žalob za Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit informativní zprávu dle bodu A) 1 na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
    T: 11. září 2012


296/12
Záměr zřízení sociálního a volnočasového centra v Mojžíři

A)    b e r e    n a    v ě d o m í
1. informaci o záměru zřízení sociálního a volnočasového centra v Mojžíři občanského sdružení JETY98

 

 

.................................................    ...............................................
      Ing. Jaroslav Táborský            Miloslava Válková
             místostarosta                            starostka

 


 Datum vložení: 04.09.2012, datum sejmutí: 04.09.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP