menu
MENU
Úřední deska
Úřední deska
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Rada
Rada
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš obvod
Náš obvod
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Ostatní
Ostatní
VR procházka
VR procházka
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

10. usnesení RMO 16.7.2012

U S N E S E N Í
č. 242/12 – 264 /12
z 10. jednání Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice,
které se konalo dne 16. července 2012 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

242/12
Kontrola usnesení Rady městského  obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    z j i š  u j e ,   ž e
1. usnesení č. - 152/12/B/1/b), 194/12/B/1)b, 196/12/C/1)h 214/12, 215/12, 216/12, 217/12, 218/12, 219/12, 220/12, 221/12, 222/12/B/1)a,b, 223/12/B/1)a, 224/12/B)1a, 225/12/B)1a, 226/12/B)1a, 227/12, 228/12, 229/12, 230/12, 231/12/B/1)a,b, 232/12/B/C/1)a, 233/12, 234/12/B/C/1a, 235/12, 237/12, 238/12, 239/12, 240/12, 241/12  – splněno

2. usnesení č. - 210/11/B)1/b,107/12/B/1)b, 222/12/B/1)c, 223/12/B/1)b, 224/12/B)1b, 225/12/B)1b, 226/12/B)1b, 231/12/B/1)c, 232/12/C/2a), 234/12/C/1b, 236/12  – trvá

243/12
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2012
Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2012
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e 
1. rozpočtové opatření odboru správy a údržby obecního majetku takto:
a) zvýšení rozpočtu výdajové investiční části o 35,00 tis. Kč na dokončení realizace dětských koutů v Krásném Březně, a to zapojením příjmů položky 1351(odvod z výtěžku provozování VHP  na veřejně prospěšné účely), vytvořených nad rámec schváleného rozpočtu ve výši 35,00 tis. Kč

B)  u k l á d á         
1. paní Miloslavě Válkové, starostce
předložit  Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice 
a) změnu schválených příjmů  a výdajů v rozpočtu Městského obvodu Ústí nad  Labem - Neštěmice na rok  2012
T:  11. září 2012


244/12
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2012

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu MO Neštěmice v roce 2012Občanskému sdružení DRUG-OUT Ústí nad Labem, IČ 44554559, ve výši 5.000,- Kč  na nákup zdravotnického materiálu pro potřeby Terénního  programu, který realizují v obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

B)    r e v o k u j e
1. část usnesení RMO č. 133/12 ze dne 16.4.2012  v bodě 6. přílohy usnesení – YMCA Ústí nad Labem, MC Broučci 5,00 tis. Kč


245/12
Přechod nájmu bytu dle § 707 ve spojení s § 708  občanského zákoníku
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    b e r e   n a   v ě d o m í
1. přechod nájmu bytu  č. 22 o vel. 1+1, v ulici  A. České 638/23, k.ú. Krásné Březno v Ústí  nad  Labem na paní Janu Donátovou

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A) 1.      
T:   31. července 2012


246/12
Prodloužení  nájemní  smlouvy k  obecnímu  bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu, které končí platnost v měsíci červenci  2012, formou uzavření dodatku k nájemní  smlouvě:
1.1. A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno, b.č. 10 o vel. 1+1, nájemci:manželé Naďa a  Jiří Novákovi

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověř. ved. odboru správy a údržby obecního majetku
a) informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu A)
 T: 31. července 2012


247/12
Výpověď z nájemní smlouvy
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    b e r e   n a   v ě d o m í
1. výpověď z nájemní smlouvy č. 254/93/11 uzavřené dne 30. 5. 2011 na pronájem bytu č. 2 o vel. 2+1, v ulici  Křižíkova 528/6, k.ú. Krásné Březno s paní Mgr. Ivanou  Hetešovou, na vlastní žádost nájemce

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) informovat žadatele o usnesení dle bodu A) 1.      
T:   31. července 2012


248/12
Náhrada vynaložených nákladů za vlastní výměnu oken A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. náhradu vynaložených nákladů za vlastní výměnu oken žadatelům:       
a) Josefu Wopatovi, nájemci bytu č. 7, A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno, ve výši 24 635,00 Kč
b) Haně Černé, nájemci bytu č. 11, A. České 636/19, k.ú.  Krásné Březno, ve výši 10 833,00 Kč
c) Barbaře Bartuškové, nájemci bytu č. 23, A. České 636/19, k.ú. Krásné Březno, ve výši 42 051,00 Kč
         
B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením odboru správy a údržby obecního majetku
a) připravit dohody o finančním vypořádání dle bodu A)
T:  31. července 2012


249/12
Zřízení věcného břemene na p.p.č..697/191 v k.ú. Mojžíř a p.p.č. 730, 731,732/1 v k.ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 697/191 v k. ú. Mojžíř a p. č. 730, 731, 732/1 v k. ú. Neštěmice za účelem zřízení nové kabelové přípojky NN pro pozemek p. č. 731 v k. ú. Neštěmice v rámci stavby:„UL, Neštěmice (Skalka) ppč.731 - knn, č. stavby IV-12-4011114“ za jednorázovou úhradu 100,- Kč/bm + DPH s tím, že:
a) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření nových inženýrských sítí, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene
b) veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 697/191 v k. ú. Mojžíř a  na pozemcích p.č.730, 731, 732/1 vše v k.ú. Neštěmice

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi – pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu A) 2    
T: 3. srpna 2012
b) připravit smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu A) 1    
T: po vyhotovení GP


250/12
Ukončení pronájmu a záměr pronájmu/prodeje pozemků p.č. 655/2 a 472/117, vše v k.ú. Krásné Březno 
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy s nájemci Danielem a Kateřinou Přibylovými,
2. záměr pronájmu pozemků p.č. 655/2 o výměře 338m2 a p.č. 472/117 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Krásné Březno na jméno: SOLEDPRO s.r.o., se sídlem Na Sklípku 373/37, 400 07 Ústí nad Labem, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců nebo do doby prodeje pozemků
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ
3. pronájem dle bodu A) po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu
4. záměr prodeje pozemků p.č. 655/2 o výměře 338m2 a p.č. 472/117 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Krásné Březno za podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 1 000,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice                            
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat nájemce o výpovědi z nájemní smlouvy dle bodu A)1
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2
T: 31. července 2012
c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru

2. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A)4
T:  11. září 2012


251/12
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 304/1 díl 10 a p.p.č. 304/2 v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy na žádost nájemce Jiřího Standery,

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 304/1 díl 10 o výměře cca 397 m2 a pozemku p. č. 304/2 o výměře 16 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Lenka Kopejsková, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat nájemce dle bodu A)1     
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2     
T: 27. července 2012
c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


252/12
Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu pozemku p.č. 836 v k. ú. Neštěmice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání
 
A)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy s nájemcem panem Tomášem Zeckem, na žádost nájemce

2. záměr pronájmu pozemku p. č. 836 o výměře 411 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno:  Jan Rouček, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

3. pronájem dle bodu A2) po uplynutí zákonné lhůty po zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2     
T: 31. července 2012
c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


253/12
Výpověď nájemní smlouvy a záměr pronájmu části p.p.č. 783/1 díl 10 a p.p.č. 784 v k. ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. vypovězení nájemní smlouvy s nájemcem Petrem Urbanem, z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemce

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 783/1 díl 10 o výměře cca 214 m2 a pozemku p. č. 784 o výměře 146 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Jana Tesárková, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 6,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

3. pronájem dle bodu A)2 po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat nájemce dle bodu A)1     
b) zveřejnit záměr pronájmu dle bodu A)2     
T: 27. července 2012
c) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)3
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


254/12
Žádost o snížení ceny nájemného za pronájem části p.p.č. 1061/1 díl 10b v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    n e s c h v a l u j e
1. snížení nájemného za pronájem části pozemku p. č. 1061/1 díl 10b o výměře cca 350 m2 v k. ú. Krásné Březno

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřeného vedením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1     
T: 27. července 2012


255/12
Snížení nájemného za pronájem pozemků p. č. 211/1, 214/1, 215/1 a částí pozemků p. č. 215/4 a 215/13, vše v k. ú. Mojžíř
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)   n e s c h v a l u j e
1. snížení nájemného za pronájem p.p.č. 211/1 o výměře 617 m2, p.p.č. 214/1 o výměře 87 m2, p.p.č. 215/1 o výměře 87 m2, části p.p.č. 215/4 o výměře cca 20 m2 a části p.p.č. 215/13 o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Mojžíř

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) informovat žadatele dle bodu A)1     
T: 27. července 2012


256/12
Záměr pronájmu části pozemku p.č.835 k.ú.Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 835 o výměře 383 m2 v k. ú. Neštěmice na jméno: Jana Vopěnková, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 9,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

2. pronájem dle bodu A) 1 po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi  - pověřenému vedením OSÚOM
a) zveřejnit záměr pronájmu podle bodu A) 1    
T: 31. července 2012
b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A) 2
T: po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru


257/12
Pronájem části pozemku p. č. 912 v k. ú. Krásné Březno

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. ukončení nájemní smlouvy na vlastní žádost nájemců Dany Urbanové a Dany Urbanové

2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 912 o výměře 1100 m2 v k. ú. Krásné Březno s žadateli v tomto pořadí:
1) Dagmar Ováryová,
2) Ivana Strapcová,
3) Petr a Kateřina Prajkovi, ,
za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu určitou do 31. 12. 2017
c) účel nájmu: zahrada
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle bodu A)1
b) připravit nájemní smlouvu dle bodu A)2
T:  27. července 2012


258/12
Záměr prodeje pozemku p.č. 1037/40, k.ú. Krásné Březno 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s c h v a l u j e
1. záměr prodeje pozemku p. č. 1037/40 o výměře 18 m2 v k. ú. Krásné Březno za podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 1 000,-- Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice                            
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit záměr prodeje na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dle bodu A)1
T:  11. září 2012


259/12
Záměr prodeje pozemku p. č. 1137  o výměře 227 m2 v k.ú. Neštěmice

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. se záměrem prodeje pozemku p. č. 1137 o výměře 227 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:
a) cena pozemku ve výši min. 500,--Kč/m2
b) zájemce zaplatí 10 % z ceny pozemku jako kauci před projednáním prodeje Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice                            
c) kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí
d) k ceně se připočítají náklady spojené s prodejem
e) kupující uhradí poplatek za zpracování podkladů kupní smlouvy do výše 1% z ceny pozemku, min. 1.000,-- Kč
f) ke dni podpisu kupní smlouvy musí být zaplacena celá prodejní cena pozemku
g) kupující podepíše kupní smlouvu do 30 dnů po obdržení výzvy
h) daň z prodeje nemovitosti hradí prodávající
i) využití pozemku bude v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem
                                                                                                             
B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) předložit záměr prodeje pozemků na jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dle bodu A)1
T:  11. září 2012


260/12
Převod nádražních budov železniční stanice Ústí nad Labem sever
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a   v ě d o m í
1. nabídku společnosti České dráhy a.s. k převodu nádražních budov a k nim náležících pozemků železniční stanice Ústí nad Labem sever do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, do správy Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice.

B)    u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Táborskému, místostarostovi
a) informovat společnost České dráhy a.s., že Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice nemá o nabízené nemovitosti zájem
T: 31. července 2012


261/12
Stav bytového domu Dr. Horákové 624/1
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    b e r e    n a   v ě d o m í
1. informativní zprávu o řešení stavu bytového domu Dr. Horákové 624/1 a okolního prostranství

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřeného vedením OSÚOM
a) požádat dotčený orgán veřejného zdraví o vydání závazného stanoviska
T: 31. 7. 2012
b)  stanovisko dle výsledku předat příslušnému stavebnímu úřadu
T: po obdržení stanoviska
c)  vyzvat  majitele nemovitosti k odstranění závad narušující vzhled obce v termínu do 30 dnů po obdržení výzvy
T: 20. 7. 2012

262/12
Doplnění podmínek ke stanoviskům vydávaných Městským obvodem
Ústí nad Labem-Neštěmice k udělení souhlasu ke stavbám, projektové dokumentaci či záboru veřejného prostranství

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    s o u h l a s í
1. s doplněním podmínek ke stanoviskům Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice při udělování souhlasu ke stavbám, projektové dokumentaci či záboru veřejného prostranství, a to v případě regulace hlučných činností se stavbami souvisejících zvláště v obytných zónách:
a) veškeré práce spojené s užíváním technického zařízení, přístrojů a pomůcek způsobující hluk nad 65 dB (motorové pily, stavební stroje, sbíječky atd.) se omezují pouze na všední dny
b) práce se stroji a nástroji způsobující hluk z důvodu obtěžování okolí hlukem je zakázána v neděli a o svátcích s výjimkou neodkladných havárií či pracích při zhotovení veřejně prospěšných staveb, apod.

B)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověřenému vedením OSÚOM
a) aplikovat změny podmínek do příslušných vyjádření
T: trvale


263/12
Pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    r e v o k u j e
1. usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice č. 183/12, bod A) písmeno b), ze dne 14. 5. 2012
     
2. usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice č. 218/12 ze dne 18. 6. 2012 v celém znění

B)    s c h v a l u j e 
1. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu obecního bytu:                
a) Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 5, vel. 1+1, 1. patro s žadatelem:Emilem Hekou,
- na dobu určitou do 30. 9. 2013  
- po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
b) Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 50, vel. 0+1, 7. patro s žadatelem: Antonínem Fedorovičem, 
- na dobu určitou do 30. 9. 2013  
- po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů                               
c) Rozcestí 722/3, k.ú. Krásné Březno, č.b. 24, vel. 1+1, 3. patro s žadatelkou: Kristinou Illešovou,
- na dobu určitou do 30. 9. 2013  
- po uhrazení kauce dle § 686a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

C)    u k l á d á
1. Bc. Petru Hlávkovi, pověř. ved. odboru správy a údržby obecního majetku
a) připravit nájemní smlouvy dle bodu usnesení B)       
T:  31. července 2012


264/12
Stanovení kompetencí v samostatné působnosti-změna

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání

A)    r e v o k u j e
1. usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice č. 32a/10 ze dne 22. 11. 2010 v části a), b), a c)
     
B)    s c h v a l u j e 
1. změnu vymezení samosprávných kompetencí p. starostky, p. místostarosty a p. místostarostky a to takto:
a) Miloslava Válková, starostka
finance, investice, zeleň v části obvodu Neštěmice a Mojžíř
b) Ing. Miroslav Táborský, místostarosta
majetek, zeleň v části obvodu - Krásné Březno
c) Bc. Lenka Jaremová, místostarostka
sociální politika

 


.................................................    ...............................................
      Ing. Jaroslav Táborský               Miloslava Válková
             místostarosta                              starostka

 Datum vložení: 26.07.2012, datum sejmutí: 26.07.2023

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice
U Radnice 229
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
DIČ: CZ 000 815 31

tel.: 475 275 111, 475 275 112
identifikátor datové schránky: 3qxbasv
emailová adresa: podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny

Provozní hodiny, pokladna
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Matrika, ověřování - CZECH POINT
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

ctvrtek :       - - - -             13:00 -15:30

pátek :    8:00 - 12:00

Evidence obyvatel
pondělí : 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

úterý :     8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

středa :   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

čtvrtek :     –

pátek :    8:00 - 12:00

 
 
© MO Neštěmice 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP