ikona 

Agendy úřadu

Organizační úsek- kontaktní informace

Úsek organizační Organizační úsek- kontaktní informace Zajišťuje, organizuje průběh voleb, referend na území MO Ústí nad Labem-Neštěmice a další povinnosti související s evidencí a územní organizací vymezené Statutem. V souladu se zák. č. 84/1990Sb., o právu shromažďovacím přijímá oznámení o konání shromáždění na území obvodu. Zajišťuje sbírky na území MO ÚL-Neštěmice, ověřuje sběrací l...
více informací

Odbor kanceláře tajemníka

Odbor kanceláře tajemníka - kontaktní informace A.) stížnosti právní předpis: Směrnice 1/2006 ÚMO Neštěmice potřebné formuláře: volná forma odpovědná osoba: paní Eva Vaculíková   B.) petice právní předpis: zák. 85/1990 Sb. a Směrnice 1/2006 ÚMO Neštěmice potřebné formuláře: občané potřebné doklady: předloží občané lhůty a termíny pro žadatele: individuálně odpovědná osoba: paní Eva Vaculíková - podá...
více informací

Úsek matriky

Úsek Matriky - kontaktní informace Matrika - vykonává státní správu na úseku matriky   vede matriční knihy: narození, manželství, úmrtí Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice a pro obec Ryjice vydává matriční doklady nebo povoluje nahlédnout do matričních knih a činit z nich výpisy v přítomnosti matrikáře osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům prov&aacut...
více informací

Úsek evidence obyvatel

Úsek evidence obyvatel - kontaktní informace   Hlášení k trvalému pobytu: Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází k změně místa trvalého pobytu, pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci, zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun, zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, zákonn&yac...
více informací

Úsek přestupků

Úsek přestupků - kontaktní informace projednávání přestupků právní předpis: zák. 200/1990 Sb. zák. 500/2004 Sb. potřebné doklady: OP nebo cestovní pas lhůty a termíny pro úřad: 30 dní; na zahájení řízení max. 60 dnů, na vydání rozhodnutí 30 dnů, v obtížnějších případech 60 dnů místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku (odvolání): ÚMO Neštěmice; pí...
více informací

Úsek sociálních věcí

Úsek sociálních věcí - kontaktní informace 1. Sociální práce a poradenství Sociální pracovníci obecních úřadů vykonávají od 1.1.2012 v tzv. přenesené působnosti, tedy činnost, kterou stát delegoval na orgány územní veřejné správy, která je občanům nejblíže. Sociální pracovníci budou výsledky své činnosti vést elektronicky v tzv. Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka, který bude součástí připra...
více informací

Odbor finanční

Finanční odbor - kontaktní informace místní poplatek za užívání veřejného prostranství právní předpis: zák. 565/1990 Sb. zák. 280/2009Sb. OZV 2/2011 potřebné formuláře: písemné oznámení začátku a ukončení užívání lhůty a termíny pro žadatele: nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti, popř. nejblíže následující pracovní den místo, lhůta a způsob podání o...
více informací

Odbor správy a údržby obecního majetku

Odbor správy a údržby obecního majetku - kontaktní informace pronájem obecních bytů právní předpis: zákon č. 89/2012 Sb. občan.zákoník v platném znění Pravidla pro pronájem obecních bytů v MO Neštěmice potřebné formuláře: žádost o pronájem bytů potřebné doklady: OP, dle zveřejněného záměru a žádosti lhůty a termíny pro žadatele: dle ...
více informací