ikona 

Kácení dlouhověké lípy

malolisté s obvodem kmene 193 cm rostoucí na pozemku p.č.845 k.ú. Neštěmice u paty křižovatky ulice Sibiřská při vjezdu do ulice Mlýnská bylo provedeno evropským arboristou dne 21. 10. 2019 na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu OŽP o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Před vydáním rozhodnutí bylo provedeno místní šetření, při kterém byl zhodnocen zdravotní stav dřeviny a její estetický a funkční význam.

Jednalo se o solitérní dominantu rostoucí při okraji frekventované ulice a parkoviště, bohužel zdravotní stav dřeviny byl velmi silně narušený. Koruna stromu byla více jak z 50 %  proschlá, prosychaly kosterní větve i terminál, ústup koruny byl progresivní. Stav dřeviny nešel efektivně stabilizovat řezem, strom odumíral.

Estetický význam byl silně snížen prosycháním stromu. Zhoršená provozní bezpečnost zde převažovala nad estetickým významem stromu. Ekologický význam je průměrný, na místě nebyly zaznamenány okolnosti naznačující výskyt chráněných či ohrožených druhů živočichů (výletové otvory, zbytky těl či trusu atd.) Výskyt nebyl potvrzen ani v nálezové databázi ochrany přírody a krajiny. Ekologické funkce vázané na odumřelé dřevo je zde nutno posuzovat v kontextu vysokých požadavků na provozní bezpečnost silně urbanizovaného prostředí. Dřevina nebyla součástí významného krajinného prvku či územního systému ekologické stability krajiny a neplnila tedy funkce s těmito prvky související. Kácením se nemění matrice krajiny. Okolní vzrostlé dřeviny jsou schopny kompenzovat ekologické funkce pokáceného stromu.

 Zpět  Nahoru  Tisk